НҮБ ЦТК

Régénération Naturelle Assistée et reboisement du rônier [Сенегал ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Тайлагнах Этгээд: Senegal

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. : Үгүй

Бүрэн гүйцэд байдал: 91%

Ерөнхий мэдээлэл

Ерөнхий мэдээлэл

Шилдэг туршлагын нэршил :

Régénération Naturelle Assistée
et reboisement du rônier

Улс :

Сенегал

Тайлагнах Этгээд:

Senegal

Хөрөнгийн эрх

Маягтад оруулсан технологи, эсвэл түүний аль нэг хэсэг, өмчийн аливаа нэг эрхээр хамгаалагдсан эсэхийг тодруулна уу. :

Үгүй

Ангилал

Тодорхой байршилд газар ашиглалтын давуу тал

 • Тариалангийн талбай

Цөлжилт, газрын доройтол, гангийн (DLDD) арга хэмжээнд оруулах хувь нэмэр

 • Нөхөн сэргээлт

Стратеги зорилтод оруулах хувь нэмэр

 • Нөлөөлөлд өртсөн хүн амын амьдрах нөхцлийг сайжруулах
 • Нөлөөлөлд өртсөн экосистемийн нөхцлийг сайжруулах

Бусад сайн туршлагуудтай хэрхэн холбогдох вэ

 • Чадавхийг бэхжүүлэх, мэдлэг дээшлүүлэх
 • ЦГДГ болон ГТМ-ийн моиторинг, үнэлгээ / судалгаа
 • Мэдлэгийн менежмент ба шийдвэрийн гаргалт дахь дэмжлэг

Үзүүлэлтүүд

Хэсэг 1. Шилдэг туршлагын агуулга: Нөхцөл байдал (хүн, байгалийн орчин)

Шилдэг туршлагын товч тодорхойлолт

La régénération naturelle assistée du rônier est pratiquée
dans les parcelles agricoles délimitées avec des haives vives d’Euphorbia balsamifera qui jouent en même temps le rôle de protection contre la divagation du bétail.

Байршил

village de fandène Région de Thiès.

Хэрэв байршил хил хязгаартай бол түүнийг га-гаар илэрхийлнэ үү:

15.0

Байршилд амьдарч буй хүн амын тооцоо:

200.0

Тодорхойлсон байршил доторх байгаль орчны товч тодорхойлолт.

Sols ferrugineux indurés
Zone de plateau
Chaud et sec durant neuf mois.

Байршил болон / эсвэл ойролцоо амьдардаг хүмүүсийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал

Agriculture
faible
Communautaire

Ямар үзүүлэлт, шалгуур(ууд)-ын үндсэн дээр (Стратегид үл хамаарах) санал болгож буй туршлага, түүнд харгалзах технологи "шилдэг" гэж тодорхойлогдсон бэ?

nombre de plants par hectare

Хэсэг 2. Шийдвэрлэх асуудал (шууд болон шууд бус шалтгаан), шилдэг туршлагын зорилтууд

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн гол асуудлууд

atténuation de la dégradation
des terres / prévention de la dégradation des
terres

Шилдэг туршлагын шийдвэрлэсэн газрын доройтлын асуудлуудыг дүрслэх

Erosion hydrique : perte du sol de surface/ravinement
Erosion éolienne: perte du sol de surface
Dégradation biologique:réduction de la couverture végétale

Шилдэг туршлагын зорилтуудыг тодорхойлно уу

diversification des sources de revenus
augmentation des revenues agricoles

Хэсэг 3. Үйл ажиллагаа

Үндсэн үйл ажиллагааны товч танилцуулга, зорилтуудаар

Activités de mise en place
1. Pendant l’hivernage, des boutures de Euphorbia balsamifera sont plantées le long les limites du champ avec un espacement de 20 à 30 cm pour créer une haie vive.
2. Au même temps environs 200 semences de Borassus aethiopum
sont plantées dans le champ.|
Activités d’entretien/récurrentes
1. Chaque année les peuplements d’Euphorbia et Borassus
sont renforcés.
2. le paillage est fait avec l’écorce de Borassus.
3. La fumure organique.
4. une partie du champ est mise en jachère.

Технологийн техникийн нөхцөл ба товч тодорхойлолт

Association des pratiques de protection des jeunes pousses (Régénération Naturelle Assistée) et du reboisement permet d'assurer l'exploitation durable de l'espèce.

Хэсэг 4. Оролцогч байгууллагууд / талууд (хамтын ажиллагаа, оролцоо, оролцогч талуудын үүрэг)

Технологи боловсруулсан байгууллагын нэр, хаяг


CSE|Rue Léon Gontran Damas, Fann-Résidence, PO Box 15532, Dakar-Fann,
+221338258066, +221338258168, e-mail: marieme@cse.sn

Технологи нь түншлэлийг хөгжүүлсэн уу?

Тийм

Түншүүдийн жагсаалт:

population de fandene
CSE
Eaux et Forêts de Thies

Технологи ямар хүрээнд хэлэлцэгдэж баримтжуулагдсаныг тодорхойлно уу

 • Орон нутгийн санаачлага

Олон нутгийн сонирхогч талууд, түүн дотроо ИНБ-ын оролцоо, технологийг илүү сайжруулахад түлхэц үзүүлсэн үү?

Тийм

Дээр дурдсан сонирхогч талуудын хувьд, технологийн дизайн, танилцуулга, ашиглалт, засвар үйлчилгээний үүргийг тодорхойлно уу.

CSE: Etudes, moyens financiers
Eaux et Forêts: Appui technique
Populations: exécution technique|

Тухайн байршилд болон түүний ойр орчимд амьдрах ард иргэд технологи хөгжүүлэхэд оролцсон уу?

Тийм

Юуны тусламжтайгаар?
 • Оролцооны аргачлал

Дүн шинжилгээ

Хэсэг 5. Нөлөөлөлд хувь нэмэр

Талбай дахь үр нөлөөг тодорхойлно уу (гол хоёр үр нөлөөг төрлөөр)

réduction du transport des éléments fins
Augmentation des plants de Rônier.
Conservation des sols
augmentation de revenus;

Тадбайн гадна илэрсэн хамгийн чухал хоёр нөлөөг (өөрөөр хэлбэл тухайн талбайд үгүй харин эргэн тойронд байгаа) тодорхойлно уу

Niveau de revenu des ménages.
Augmentation des ativités artisanales.

Биологийн төрөл зүйл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл

Шалтгааныг тайлбарлана уу: :

Augmentation des espèces végétales

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Зардал-үр ашгийн шинжилгээ хийгдсэн үү?

Үгүй

Бүлэг 6. Нэвтрүүлэх ба хуулбарлах боломж

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Технологийг бусад газарт танилцуулж/нэвтрүүлсэн байсан уу?

Тийм

Шилдэг туршлага / технологийг амжилтанд хүргэхэд хүргэсэн гурван үндсэн нөхцөлийг та тодорхойлж чадах уу?

Engagement des populations
Expertise
moyens financiers

Хуулбарлах боломж

Таны бодлоор таны санал болгож буй сайн туршлага ба технологийг өөр газар ямар нэг зүйлийг нь өөрчилж, засч, шинэчилэх замаар хуулбарлан хэрэгжүүлж болох уу?

Тийм

Аль түвшинд?
 • Орон нутгийн
 • Хагас үндэсний

Хэсэг 7. Сургамж

Хүний нөөцтэй холбоотой

disponibilité et engagement des populations

Санхүүгийн нөөцтэй холбоотой

Nécessite peu de moyens

Техникийн нөөцтэй холбоотой

Peu d'expertise est nécessaire

Модулууд