Арга барилууд

Participatory learning [Уганда]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Abantu boona kwegyesibwa(Rukiiga)

approaches_2470 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 78%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Twongyeirwe Jovanice

Kabale district

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Taremwe Enoch

Kabale district

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Tumuheirwe Honest

Kabale district

Уганда

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - Итали

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/04/2013

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Participatory learning approach involves all stakeholders to cooperate with researchers during innovation process

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: To share knowledge and skills about technologies for preventing landslides and floods to land users in Kyantobi village.

Methods: -Consultation
-Meeting
-Demostrations

Stages of implementation: -Land users consulted NGO(ICRAF)at district level
-Groups were formed in Kyantobi village
-Distribution of calliandra seedlings to farmer groups
-planting calliandra seedlings
-monitoring and evaluation

Role of stakeholders: landuser
-provided land
-participate in nursery bed establishment and planting of seedlings
NGO(ICRAF)
-provided calliandra seedlings
-provided technical assistance
-monitoring and evaluationOther important information: land user usually participate in other NGO's like ICRAF and Africa 2000 Natwork

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Kabale

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1998

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2003

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Improved crops and animal production)

-Control soil erosion and landslide prevention

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

-low agricultural production
-poverty
-landslide problem
-Technical knowledge

Treatment through the SLM Approach:

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

-lack of funds to purchase tools like hoes and fertilizers

Treatment through the SLM Approach: -selling calliandra feeds for animal to get income

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: The land users has full rights over the control of her plot whether to get involved in training or not.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

-lack of technical knowledge on making barriers

Treatment through the SLM Approach: -Land users to keep on working with other groups

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Adult men and women involved

 • ТББ

ICRAF,Africa 2000 Network

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

local concils I,III involved.

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив NGO such as ICRAF involved in motivation
Төлөвлөгөө интерактив Land users also participated in planning
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн Land users only would implement
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

SLM specialists provided technical assistance to land users

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by SLM specialists alone (top-down). It was by SLMs specialists alone who were experienced about the method of implementation.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Хэрэв шаардлагатай бол хүйс, нас, яс үндэс, гэх мэт. нэмнэ үү:

Adult males and female.

Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
 • Олон нийтийн уулзалт
Хамрагдсан сэвдүүд:

-Soil erosion control.
-Land slide prevention.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Training; Key elements: Flip charts, Markers; All interested local community (land users) met for advisory service.

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; There is limited technical staff in a community

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, дунд зэрэг
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгнө үү:

Demostration plots were put up and farmer groups ,local institutions were targeted ,trained and then work on their own plots

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: Calliaendra trees properly planted

technical aspects were monitored by project staff through measurements

no. of land users involved aspects were monitored by None through observations

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: -Caliandra trees properly put up.
-Livelihood increased.

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: Technology remained constant as it has been designed.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

N/A

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 100,000-1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: national non-government (ICRAF): 54.0%; local government (district, county, municipality, village etc) (Local council): 6.0%; local community / land user(s) (Land user): 40.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Хөдөө аж ахуй
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Үр, үрсэлгээ Бүрэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • сайн дурын
Тайлбар:

Land user were self mobilized .

Calliandra seed were fully financed by NGO to all members of the group.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Land users were trained on how to prevent soil from erosion and to make nursery beds for calliandra trees.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

People with disabilities were not involved.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The approach motivated the intereted land users through provision of calliandra seedlings to farmers. The problem is likely to be overcome in the near future. If the local council implements laws forcing all land users to use the approach.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

N/A

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Improved crop and animal production

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

It improved wealth through high crop and animal production.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

Land user wanted to increase in animal and crop production.

 • well-being and livelihoods improvement

Land user wanted to increase in wealth.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Үгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

Land users need support from government that increases motivation which results from the approach activities being implemented.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Exposure visits on site enable user to learn more. (How to sustain/ enhance this strength: Continue such visits from farmer to farmer. )
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
There is sharing of experiences which increases knowledge. (How to sustain/ enhance this strength: To continue meeting as a group.)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
N/A
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Extension workers are relunctant to respond to land users. Extention workers to keep on responding to land users.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд