Арга барилууд

Municipal forest management plan -MFMP (decade 2010-2019) [Итали]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

PAF

approaches_2494 - Итали

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Quaranta Giovanni

+390971205411

giovanni.quarata@unibas.it

University of Basilicata

Viale dell'Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza

Итали

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Catastrophic shifts in drylands (EU-CASCADE)
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
University of Basilicata - Итали

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

28/05/2014

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

SELECTIVE CUTTING
technologies

SELECTIVE CUTTING [Итали]

SELECTIVE CUTTING OF FOREST TREES TO PREVENT FIRES AND AVOID THE RISK OF DAMAGED TREES FALLING DOWN.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Velia De Paola

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Management plan for silvopastoral areas with a ten year intervention plan

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The management plan is a legally binding document which outlines an analysis of the current situation of the forest and pastures and gives indications on the best future interventions to ensure their sustainable future management.
The MFMP provides prescription to: cutting periods and tree ages, forest cultivation care, opening of firebreaks and their maintenance, allowance of grazing animals in the forest area, etc.

Methods: This legislative instrument, provides provisions and directions wich have to be followed and wich are legally binding in the local territory the plan covers. Any violations of the plan will result in sanctions.

Stages of implementation: The MFMP is a commitment of the municipality imposed by the Region. The Region provides funds to both to build and implement it when it has been approved. A specific forestry committee is appointed by the Region who provides the technical support to approve the MFMP presented by the municipalities.

Role of stakeholders: Stakeholders participate in drawing up the plan (at a municipal level) which is then approved at a regional level.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Итали

Улс/аймаг/сум:

Basilicata

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Castelsaraceno

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2010

2.7 Арга барилын төрөл

 • Сүүлийн үеийн орон нутгийн санаачлага / шинэчлэл

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities

The land-use plan has the general objective of managing public forests and rangelands.

The SLM Approach addressed the following problems: The management plan aims at a correct, rational and sustainable management of woods and silvo-pastoral areas.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх
Газрын засаглал (шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, шаардлага)
 • Идэвхижүүлэх

The Forest Management Plan applies exclusively to public lands and so does not affect private property in any way.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

The technologies aim at preventing fires. However, in public woodland, which makes up the majority of the territory, no-one has a “vested interest” in carried out fire prevention actions and, as such, interventions must be made compulsory under law.

Treatment through the SLM Approach: The management plan, being legally binding, forces the implementation of the two technologies associated with this approach.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

There is minimal participation of women because of the nature of the implementation work.

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Орон нутгийн захиргаа

Regional

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)

Municipal Technical Services Department

 • Municipality
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт идэвхигүй Municipality, region, relative associations
Төлөвлөгөө интерактив During the planning phase local land users help the specialists in identifying the problems facing the territory and in the choice of best technologies to improve land mangement
Хэрэгжилт интерактив
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй State forest service
Research үгүй

3.3 Диаграм (хэрэв боломжтой бол)

Тодорхойлолт :

Organization chart of MFMP

Зохиогч :

Velia De Paola (via dell'Ateneo Lucano, 10)

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • голдуу ГТМ-ийн мэргэжилтнүүд, газар ашиглагчидтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр
Тайлбар :

Both during the drafting of the management plan and in the selection of technologies to implement the specialists consulted with land users.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Publication in the Regional Official Gazette.; Key elements: Local stakeholders presentation, Distribution of MFMP copies to whum is concerned; When approved, the MFMP is published on Regional Official Gazette. Implementation responsible is the Municipal thought its technical department and forestry services who is also responsible for updating and upgrading it periodically.

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; the forest service constantly monitors the implementation of the management plan and in cases of violations applies sanctions

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, бага
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
 • dissemination of paf

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

area treated aspects were regular monitored by other through observations; indicators: State forest service

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 2,000-10,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: local government (district, county, municipality, village etc) (70% region, 30% municipality): 100.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • үгүй
 
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Since the region adopted the Forest Management Plan for each municipality the management of woods and silvo-pastoral areas has been much more sustainable compared to the past.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Larger owners adopted some measures of the path although they were not obliged.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

With the Forest Management Plan the income from the sale of woods is much more stable and constant over the years.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • дүрэм журам (торгууль) / сахиулах

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Үгүй

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The Forest Management Plan was first viewed with suspicion as another example of red tape but then during its implementation land users saw the benefits it brought and even private land owners began implementing the same technologies on their own land. (How to sustain/ enhance this strength: They rely on public funding for implementation.)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The Forest Management Plan plays a vital role in local land management. It is revised and renewed every ten years which allows for a periodic re-assessment of changes to economic and environmental conditions. (How to sustain/ enhance this strength: Public funding must be guaranteed for actions as interventions aim at protecting public resources. )

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The only disadvantage is the high initial costs to draft the plan.
After the first 10 years the costs for updating the plan are greatly reduced so that costs are ultimately spread out over the long term.
The only thing which garantees the adoption of the plan is public funding.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд