Арга барил

Pits [Хятад ]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2555 - Хятад

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University (Department of Resources and Environmental Science, Beijing Normal University) - Хятад

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

The pits are constructed by hand on steep slope by government investment.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

The purpose is to control soil loss and protect environment. Hence the pits are constructed on steep slope. To control watershed erosion, government have to invest. Soil and water conservation bureau is in charge of planning and implementation. Farmers provide labors to construct pits. Tools are shovel and hoes. Pits are constructed on steep slope, so mechanical machine can not be used.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Хятад

Улс/аймаг/сум:

Gansu, Shanxi

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

1958

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2005

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The aim is to control soil and water loss and protect environment.
The SLM Approach addressed the following problems: Pit is one of the structural measures to control steep slope soil and water loss. It is difficult to build using mechanical machine but easy to make by hand with simple tools.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Only when government invests, the technology can be implemented
Treatment through the SLM Approach: investment

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Хазаарлалт

The existing land ownership, land use rights / water rights hindered a little the approach implementation Land resources belongs to state and land user can only lease the land for a period of time, land users worry about their land would be transferred to others.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

existing groups of land users; Specific ethnic groups:: Islam, Korea.; Working land users were mainly men (Men are the main work forces to build the pits.)

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив interviews/questionnaires; Land users participate.
Төлөвлөгөө интерактив No land users participate
Хэрэгжилт интерактив responsibility for major steps; No land users participate
Мониторинг/ үнэлгээ идэвхигүй No land users participate
Research идэвхигүй No land users participate

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн дангаараа
Тайлбар :

Decisions on the choice of SLM Technology were made directive (top-down).
Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by politicians / leaders (directive ,top-down).

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • planners
Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
Хамрагдсан сэвдүүд:

Mainly setup demonstration areas for visit and illustrate.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Local government and SWC station (office).; Key elements: Planning, Build pits, Maintaining; 1) Advisory service was carried out through: projects own extension structure and agents 2) Advisory service was carried out through: projects own extension structure and agents; Extension staff: mainly government employees 3) Target groups for extension: land users
Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; At each government level, there is a SWC office which is in charge of SWC activities including extension.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

area treated aspects were ad hoc monitored through measurements
land users involved aspects were ad hoc monitored through measurements
There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Технологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Research was carried out on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • 100,000-1,000,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: government (national - state): 100.0%

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг
 • Дэд бүтэц
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
community infrastructure хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The wrapped water by pits can plant SWC trees and other fruit trees.

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулсан газрын эзэмшил / ашиглах эрхийг сайжруулахад чиглэсэн үү?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Local government can manage it. The problem is likely to be overcome in the near future. Prolonging the contract period of the leased land.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тодорхойгүй
Хэрэв үгүй эсвэл тодорхойгүй бол дэлгэрэнгүй тайлбар өгнө үү:

If there is not continuously financial support.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It is better to make pits in the farming leisure time(winter).
It is easy to build a pit
low inupt and land users can bear (How to sustain/ enhance this strength: With favourable policies)
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
easy to make pits (How to sustain/ enhance this strength: Repairing and planting trees in pits timely)
harvest water on steep slope (How to sustain/ enhance this strength: Reasonable size of pits based on local rainfall.)
Better ecological benefits (How to sustain/ enhance this strength: Partly financial support.)

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Not any economic benefits Planting economic trees or fruit trees.
Not any funds for maintain exsiting pits. subsidy.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Little economical return Planting economic trees or fruit trees.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Zhou yugui, Zhang cheng. Effectively comprehensive control in Xinangou watershed, 2000.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Soil and Water Conservation Science and Technology in Shanxi, 6, 36-38

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Wang ling. Pits in soil and stone hilly area, 1984.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Soil and Water Conservation in China. 11, 14-16.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Li yanchang. Storage capability and excavating volume of pits, 1984.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Soil and Water Conservation in China. 11, 17-19.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Yang yansheng. Technological measures suitable for red earth region in southern China, 1999.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Research of Soil and Water Conservation. 6(2):117-120.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Dou yuqin. Hydraulic property and design criterion of pits, 1986.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Bulletin of Soil and Water Conservation.,4,53-58.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Shi shengxin, Jiang dingsheng. Impacts of several soil and water conservation measures on strengthening rainfall infiltration and reducing sediment yield, 1994.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Research of Soil and Water Conservation. 1(1): 82-88.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Mu Xingmin, Chen jiwei. Effects of measures of soil and water conservation on soil water content in the Loess Plateau, 1996.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Journal of Soil Erosion and Soil and Water Conservation, 5(4):39-41.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Mu xingmin, Wang wenlong, Xu xuexuan. The influence of the soil and water conservation on the surface runoff in the watersheds in the gully plateau region of Loess Plateau, 1999.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Journal of Hydraulic, 2:71-75.

Модулууд