CCA

Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох тухай модуль

Технологи: Sistema de tratamiento de aguas mieles (STAM) (Filtro de aguas mieles)
 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

cca_5598

Бүх агуулгыг үзэх
Бүрэн гүйцэд байдал: 57%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.1 ГТМ-ын Технологийн нэр

Нэр :

Sistema de tratamiento de aguas mieles (STAM)

Орон нутгийн нэршил :

Filtro de aguas mieles

Улс :

Никарагуа

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

Газар ашиглагч :

Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - Швейцар
Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадавхийг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Rio Dipilto

1.3 WOCAT -н хүрээнд баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/09/2019

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. Өртөх байдал

2.2 Уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ийг даван туулах газар ашиглагчийн өөрийн туршлага

Газар ашиглагчийн үзэж байгаагаар Технологи бүтэлгүйтэх ямар нэг босго утга (уур амьсгалын өөрчлөлт, уур амьсгалаас хамаарах аюул давтамж, эрчимшил зэргээс үүдэлтэй) байсан уу?

Тийм

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн босго хэмжээг заана уу:

Se reduzca la disponibilidad de agua, limite el uso y funcionamiento del sistema.

2.3 Тохиолдсон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ууд

Сүүлийн 10 болон түүнээс урт хугацааны туршид тухайн Технологи уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д өртөж байсан уу? :

Үгүй

3. Мэдрэмж (эрсдлүүд ба боломжууд)

3.2 Уур амтсгалын өөрчлөлт ба уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-ын дүнд Технологи хэрэгжсэнээс талбай дахь болон талбайн гадна илэрсэн үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Бүтээгдэхүүн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Тарималын үйлдвэрлэл
буурсан
нэмэгдсэн
Тарималын чанар
буурсан
нэмэгдсэн
Орлого ба зардал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Хөдөө аж ахуйн орцын зардал
нэмэгдсэн
багассан
Аж ахуйн орлого
буурсан
нэмэгдсэн
орлогын эх үүсвэрийн төрөл
буурсан
нэмэгдсэн
Эдийн засгийн ялгаа
нэмэгдсэн
буурсан
Ажлын ачаалал
нэмэгдсэн
буурсан

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө (талбай дахь)

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Хүнсний аюулгүй байдал / бие даасан байдал
багассан
сайжруулсан
Эрүүл мэндийн байдал
муудсан
сайжруулсан
Газар ашиглах/ усны эрх
муудсан
сайжруулсан
Олон нийтийн байгууллагууд
суларсан
бэхжүүлсэн

Экологийн үр нөлөө (талбай дахь)

Усны эргэлт/урсац
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Усны тоо хэмжээ
буурсан
нэмэгдсэн
Усны чанар
буурсан
нэмэгдсэн
ус хураах / цуглуулах
багассан
сайжруулсан
Илүүдэл ус зайлуулалт
багассан
сайжруулсан
Гүний усны систем/ уст давхарга
буурсан
тэжээгдэл
Ууршиц
нэмэгдсэн
буурсан
Хөрс
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Хөрсний чийг
буурсан
нэмэгдсэн
Хөрсөн бүрхэвч
багассан
сайжруулсан
Хөрсний алдагдал
нэмэгдсэн
буурсан
Хөрсний нягтшил
нэмэгдсэн
багассан
биологийн төрөл зүйл: амьтан ургамал
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Ургамал бүрхэвч
буурсан
нэмэгдсэн
Биомасс/ газрын доорхи C
буурсан
нэмэгдсэн
Тарималын төрөл зүйл
буурсан
нэмэгдсэн
Харь түрэмгий төрөл зүйл
нэмэгдсэн
багассан
Амьтны төрөл зүйл
буурсан
нэмэгдсэн
Ашигтай төрөл зүйл
буурсан
нэмэгдсэн
Амьдрах орчны олон янз байдал
буурсан
нэмэгдсэн
хортон шавьж / өвчин
буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Үерийн нөлөө
нэмэгдсэн
буурсан
Хөрсний гулсалт / нуранги үүсэх
нэмэгдсэн
буурсан
Гангийн нөлөө
нэмэгдсэн
буурсан
Гал түймрийн аюул
нэмэгдсэн
багассан
Салхины хүч
нэмэгдсэн
буурсан

Талбайн гадна илрэх нөлөө

Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
Усны хүртээмж
буурсан
нэмэгдсэн
хуурай улиралд ашиглах найдвартай, тогтвортой урсгал
багассан
нэмэгдсэн
Уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалын экстрим өөрчлөлтийн нэршил Нөлөө Хамрах талбай
incendios forestales
incremento

3.3 өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа (жилийн туршид)

Жилийн туршид өндөр эрсдэлтэй цаг хугацаа аль нь вэ, яагаад? (Жнь, ургамал ургалтын улиралд):

La cosecha de la presente temporada esta en alto riesgo de disminuir calidad y cantidad,influido por aumento de la temperatura y disminución de la precipitación.
Las nuevas plantaciones se encuentran en alto riesgo de perderse por falta de agua y alta temperatura.
Alto riesgo de perdida del cultivo por aumento de plagas y enfermedades.

4. Дасан зохицох чадавх

4.1 Технологийн өөрчлөлт

Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт болон уур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д дасан зохицох/цаашид дасан зохицуулах зорилгоор өөрчилсөн үү?
 • Үгүй. Хэрэв үгүй бол бүлэг 4.7 руу шилжинэ үү
Тайлбар:

La tecnología tiene un año aun se conserva en su diseño original

4.2 Дасан зохицох арга хэмжээний ололт амжилт

Дасан зохицох арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлсэн үү?

Үгүй

4.5 Дасан зохицох арга хэмжээний техникийн сургалт

Газар ашиглагч(д) дасан зохицох арга хэмжээний талаар техникийн сургалтанд хамрагдсан уу?

Үгүй

Тайлбар:

se capacito a los usuarios de la tierra en el uso y manejo adecuado de la tecnología.

4.6 Дасан зохицох арга хэмжээний зардал, материал

Тайлбар:

No se hizo modificación , los costos de la tecnología están en el QT core.

4.7 Технологийн ирээдүйд дасан зохицох чадварын талаархи саналууд

Цаашид Технологийг уур амьсгалын өөрчлөлт/уур амьсгалаас хамаарах аюулд дасан зохицоход ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай вэ? :

Aumentar la capacidad de recepción de agua miel de los primeros dos filtros del sistema.

4.8 Газар ашиглагчийн уур амьсгалын өөрчлөлт болонуур амьсгалаас хамаарах аюул (гамшиг)-д зохицох чадавхийг нь дэмжих өөрийн хөрөнгө

Санхүүгийн нөөц

аж ахуйгаас олсон санхүүгийн эх үүсвэр
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

La producción de la finca es limitada en cantidad y diversificación, en parte influido por los altos costos productivos.

Нийгмийн нөөц

нийгмийн сүлжээнд холбогдох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Ante las adversidades ocasionadas por el cambio climático la comunidad fortalece sus organizaciones.

нийгмийн орчны тогтвортой байдал
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Боловсрол ба сургалтын хүртээмж (зөвлөх үйлчилгээ)
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Es aceptable el acceso y oportunidades que tenemos para mejorar el conocimiento sobre el manejo de nuestros cultivos.

газрын менежментийн талаархи мэдээлэл, мэдлэгийн хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

En la zona es moderado el acceso a información generalmente esta dado cunado hay acompañamiento técnico institucional o de proyectos.

Газар ашиглагчид болон бусад сонирхогч талуудын хоорондын мэдлэг солилцох механизмууд болон найрсаг харилцаа
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

Poco intercambio de conocimiento entre productores

цаг агаарын найдвартай урьдчилсан мэдээний боломж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

raras veses se les informa el ,comportamiento del clima.

уур амьсгалын экстрим үзэгдэл (гамшиг)-тэй холбоотой урьдчилан мэдээлэлх үйлчилгээний хүртээмж
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

no reciben información al respecto.

дэмжлэг үзүүлэхүйц эрхзүйн орчин байгаа эсэх
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

no hay acceso

дэмжлэг үзүүлэхүйц бодлого тодорхойлогдсон эсэх
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

no hay acceso

уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох бүтэц, зохион байгуулалтын тодорхой хариуцлагын тогтолцоо
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

no se maneja mucha información por los usuarios de la tierra

Хүний нөөц

газрын менежментийн асан зохицох зохистой ба цаг үед нийцсэн мэдлэг
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

el usuario de la tierra tiene conocimiento básico sobre el tema.

Материаллаг нөөц

өрхийн түвшинд ажиллах хүчний хүрэлцээтэй байдал
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

se maneja a nivel familiar.

өрхийн болон олон нийтийн дэд бүтцийн түвшин
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

hay acceso a las infraestructura productivas de la finca y la comunidad son moderadas.

Байгалийн нөөц

Хөрсний шинж чанар
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

la capa de suelo es profindad y fuerte.

Усны хүртээмж ба чанар
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

el agua de consumo no es totalmente potable y a disminuido.

Тарималын материал, нөөц
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

la finca se encuentra bien reforestada.

Амьтны нөөц
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

no hay mucha diversidad de especies.

уур амьсгалын нөхцлийг боломжтой болгох
 • Бага
 • Дунд
 • Их
Тайлбар:

hay mucha variabilidad del clima

5. дүгнэлт, сургамж

5.1 Технологийн тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Технологийн давуу тал/боломжууд
Fortalezas.
Sistema de tratamiento de agua mieles instalado y en uso por el protagonista.
El usuario de la tierra capacitado sobre el uso y manejo del sistema de tratamiento de aguas mieles.
Usuario de la tierra sensibilizado de los beneficios del sistema.
Ventajas:
Mayor limpieza y ordenamiento en la finca.
Disminuye el grado de contaminación de suelo y agua.
Se regula el agua de forma gradual al momento del beneficiado húmedo del café.
Oportunidades:
Mejor calidad del café.
sub productos del café reutilizados para abono orgánico y foliar del mismo.

5.2 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Desventajas: En este caso el sistema cuentan, con los dos primeros filtros (gemelos) con poca capacidad.
Alguno de los materiales como piedra volcánicas y piedrin no son propios de la zona.
Aumentando la capacidad de resepcion de los primeros dos filtros del sistema.
Juntarse con otros usuarios de la tierra que tengan el sistema para comprar en conjunto.
Riesgos . Al disminuir la cantidad de agua se puede dejar de usar el sistema. promover cosechas de agua en la finca y reutilizarlo del agua en labores del beneficiado húmedo del café.

6. Ном зүй ба холбоосууд

6.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

se levanto información con usuario de la tierra utilizando el instrumento proporcionado por wocat ( encuesta). un informante

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

el cuestionario QT core que se uso en el primer encuentro.

Модулууд