Энэ бол мэдээлэл хуучирсан, идэвхигүй хувилбар. Одоогийн хувилбар руу очих.
Технологиуд
Идэвхигүй

Non-inversion deep cultivation [Бельги]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Diepe, niet-kerende bodembewerking

technologies_967 - Бельги

Бүрэн гүйцэд байдал: 65%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Gillijns Katleen

Catholic University of Leuven

Бельги

ГТМ мэргэжилтэн :

Govers Gerard

Catholic University of Leuven

Бельги

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Soil and water protection (EU-SOWAP)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Catholic University of Leuven (KU Leuven) - Бельги

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

08/11/2010

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ-ийн Арга барилын талаархи санал асуулгын(д) суурь мэдээлэл

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

The technology consists of the use of cover crops and of a non-inversion seedbed preparation.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The technology consists of agronomic measures. The most important thing is that the farmers are not allowed to invert the soil by ploughing. Farmers may only cultivate their fields at plough depths. Farmers also have to use a cover crop, if possible. In this way the soil is always covered with residues of a previous crop or with residues of the cover crop. The improvement of the ground cover protects the soil against different kinds of water erosion. In the long term period, the soil structure will improve (more organic matter in top soil) and more earthworm activity will be determined. The infiltration will increase.

Purpose of the Technology: Protecting the soil against erosion and increasing infiltration.

Establishment / maintenance activities and inputs: The farmer may never plough.

Natural / human environment: The technology is applied on cropland with annual crops.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бельги

Улс/аймаг/сум:

Flanders

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Vlaams-Brabant

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • <10 жилийн өмнө (саяхны)

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

In the Walloon part of Belgium and in the surrounding countries (France, Germany), farmers are already applying this technology for a long time. In Flanders, the technology was introduced in the 1970' by professor De Ploey of our Faculty. Farmers didn't see the benefits of the technology and decided not to implement the technology. Now, time has changed: farmers know that they have to do something against the erosion problem.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

major cash crop: Sugar beet

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Soil loss by water erosion. Soil erosion related environmental problems 'muddy floods, retention pond sedimentation, declining water quality due to sediment and sediment - fixed contaminants)

Major land use problems (land users’ perception): Strong nitrogen regulations and EU rules are hindering the farmer.

Type of cropping system and major crops comments: normal sequence of crops at the farm: sugar beet - wheat - potatoes - maize. Crop rotation at the experimental field: maize - wheat -sugar beet

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Тодорхойлно уу:

Longest growing period from month to month: Mar - Oct; Second longest growing period from month to month: Apr - Nov

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • гадаргын/ ургамал бүрхэвч сайжрах
 • Хамгийн бага хөрсний эвдрэл

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 0.0046 km2.

It's a field trial with 3 treatments. Every treatment is 4620 m² (see map). The 3 treatments are: non-inversion shallow cultivation, non inversion deep cultivation and conventional ploughing. In the region of this field, other farmers are also experimenting with the technology on their own fields.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
 • А3: Хөрсний гадаргыг сайжруулах
 • А4: Хөрсний үе давхаргыг сайжруулах
Тайлбар:

Type of agronomic measures: cover cropping, manure / compost / residues, mineral (inorganic) fertilizers, breaking compacted topsoil, minimum tillage

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
 • Wg: Гуу жалгын элэгдэл
 • Wo: Усны элэгдлийн дам нөлөө
Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pk: Гадаргуу дээр өгөршлийн давхарга үүсэх
 • Pi: хөрс хагсах
Тайлбар:

Main causes of degradation: other natural causes (avalanches, volcanic eruptions, mud flows, highly susceptible natural resources, extreme topography, etc.) specify (soil erosion), lack of knowledge

Secondary causes of degradation: other human induced causes (specify) (agricultural causes, hevay machinery)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

Technical knowledge required for field staff / advisors: high

Technical knowledge required for land users: high

Main technical functions: improvement of ground cover, increase of infiltration, improvement of soil structure

Secondary technical functions: control of raindrop splash, control of dispersed runoff: impede / retard, increase in organic matter

Cover cropping
Material/ species: maize 2004

Agronomic measure: cover cropping
Material/ species: winter wheat 2004-2005

Agronomic measure: cover cropping
Material/ species: oats 2005-2006

Agronomic measure: removing less vegetation cover
Remarks: by not ploughing, every year.

Manure / compost / residues
Material/ species: injection of slurry 2004
Quantity/ density: 40000l/ha

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: spraying N with seed 2004
Quantity/ density: 200 kg/ha
Remarks: 26%

Agronomic measure: mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: spraying N 2005
Quantity/ density: 120 kg/ha
Remarks: 38%

Agronomic measure: mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: spraying N 2005
Quantity/ density: 175 kg/ha
Remarks: 39%

Agronomic measure: manure / compost / residues
Material/ species: broadcast N 2005
Quantity/ density: 45 kg/ha
Remarks: 27%

Agronomic measure: mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: 30 % K
Quantity/ density: 800 kg/ha

Breaking compacted topsoil
Remarks: every year

Minimum tillage
Remarks: every year

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. injection of slurry, spraying paraquat (to kill previous crop) Агрономийн mar 04
2. sowing maize, nitrogen fertiliser Агрономийн apr 04
3. herbicides Агрономийн may 05
4. harvesting maize, sowing winter wheat Агрономийн nov 04
5. nitrogen fertiliser Агрономийн mar 05 / apr 05

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Тайлбар:

Comparing to ordinary field operations, there are normally no additional costs if applying the new technique. The farmer will not plough anymore, this is an economic benefit. In some cases and for some crops the farmer will use another machine, for example: the farmer will need a direct drilling machine for sowing sugar beets in stead of a normal sowing machine. In Flanders, always agricultural contractors are sowing beets (not the farmers). The agricultural contractor will ask the same price for the normal sowing machine as for the direct drilling machine. Although farmers have no additional costs, they get subsidies (80€/ha.year for shallow cultivation, 200€/ha.year for no tillage) from the Flemish Government for practicing the new technique - subsidies are mainly given to encourage the farmers.

Additional info: herbicides - apr 05 / 2 herbicides - may 05 / 2 nitrogen fertiliser - jun 05 herbicides - jun 05 harvesting winter wheat - aug 05 fertiliser (manure) - sep 05 fertiliser K - sep 05 sowing oats - sep 05

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

780.10

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Slopes on average: 10 %

Landforms: The main topographgy is a plateau (100 above sea level) in which rivers are incised. The technology is applied at fields situated on the slopes between the plateau and the valley.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil depth on average: The loess deposits, which vary in thickness between a few dm to several m cover Terti

Soil texture (topsoil): 60 % loam, 30% sand and 10% clay.

Topsoil organic matter: 1,2% (experimental field)

Soil fertility is high

Soil drainage / infiltration

Soil water storage capacity is medium and sometimes very high

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Чинээлэг
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 200-500 persons/km2

Annual population growth: 0.5% - 1%

70% of the land users are rich and own 80% of the land.

Off-farm income specification: The farmer is only working at his own farm.

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Because of reduced working time and lower fuel consumption

Бусад нийгэм-эдийн засгийн нөлөөллүүд

special equipement

necessary
unnecessary

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан

farmers opinion of a non-ploughed field

dislike
like

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

34

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

18

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Also 21 before, 18 after

Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More residues

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

28.26

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

1

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Significant reduction in soil loss

Бусад экологийн үр нөлөө

biodiversity

diminished
enhanced
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More earthworms

use of herbicides

increased
decreased

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Because of less runoff

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 90-100 %
Тайлбар:

Comments on acceptance with external material support: survey results

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

1 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: survey results

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Nowadays about 49% of the farmers in the region are practicing conservation tillage, whereas only 33% was doing it in 2001. At the beginning of the project 63% of the farmers intend to cultivate their fields in a conservative way into 3 years. (based on e

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
less soil erosion
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The technology clearly reduces the erosion risk while maintaining profitability.
The new technology also ha other benefits on soil structure and biodiversity.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
high investment costs for buying new agricultural machinery
more attention to crop damages caused by slugs and mice should be given.
practising the new technology requires a relative dry soil
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Practising the new technology requires a greater skill of the farmers education, training

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

SOWAP Project. 2003-2006www. Sowap.org.

Модулууд