Арга барил

Introduction of conservation agriculture in a highly mechanised agricultural system [Бельги]

 • Бүтээн байгуулалт:
 • Шинэчлэх:
 • Цуглуулсан этгээд:
 • Редактор:
 • Хянагч:

approaches_2556 - Бельги

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :

Gillijns Katleen

Cath. University Leuven

Oude Markt 13, 3000 Leuven

Бельги

ГТМ мэргэжилтэн :

Govers Gerard

gerard.govers@ees.kuleuven.be

Cath. University Leuven

Бельги

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Soil and water protection (EU-SOWAP)
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Catholic University of Leuven (KU Leuven) - Бельги

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Combination of 'dissemination of the SWC technology 'non-inversion tillage'' and research.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: To demonstrate the feasibility and stimulate the adaption of conservation tillage to the farmers.

Methods: (1) Collection of scientific data on farmer fields (yield and sediment production) and (2)intensive communication and discussion with farmers. Farmers are involved in the early stages of the project: also the local government and SWC specialists are target groups.

Stages of implementation: The project ( & approach) started in 2001. Every year, data is gathered at +- 15 fields of 10 farmers. The majority of the farmers have a positive attitude towards the approach. There is cooperation with other projects and with research institutes in the U.K. and Hungary. (They are working on the same project).

Other important information: Several times a year the information is communicated to other farmers through field visits and media.

2.3 Арга барилын зурагууд

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бельги

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Flanders

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2001

Хугацаа дуусах жил (Хэрэв арга барил удаанаар ашиглаагүй бол):

2006

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused on SLM only

to overcome the problems listed in QA2.1.3.3 and to demonstrate (see question 2.1.1.2)

The SLM Approach addressed the following problems: Insufficient knwoledge on the SWC technology and their impact on ecology and economy.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

fields are not 'clean', lack of knowledge of the technology

Treatment through the SLM Approach: demonstrating the benefits of the SWC technology

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

benefits can only be seen in the long term, farmers are afraid that the yields will be less

Treatment through the SLM Approach: making a cost-benefit analysis, sharing the risk with the farmer

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

for some operations special machinery is needed

Treatment through the SLM Approach: working together with other farmers with agricultural contractors

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Working land users were mainly men (Most of the farmers in Belgium are men.)

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх
 • Судлаачид
3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй workshops/seminars; The aims and planning of the project were discussed with a small group of farmers.
Төлөвлөгөө үгүй workshops/seminars; idem
Хэрэгжилт үгүй responsibility for major steps; Farmers were implementing the new SCW technology with advice from researchers.
Мониторинг/ үнэлгээ үгүй public meetings; Pro's and contra's of the technology is duscussed with farmers.
Research үгүй Farmers are informed about the obtained research results.

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
 • SWC specialists, planners
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
 • фермерээс -фермер
 • үзүүлэнгийн талбай
 • Олон нийтийн уулзалт
Хамрагдсан сэвдүүд:

problems of soil erosion - practical issues about new technology.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were regular monitored through measurements

technical aspects were ad hoc monitored through observations

economic / production aspects were regular monitored through measurements; indicators

no. of land users involved aspects were ad hoc monitored through measurements

There were no changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

Сэдвийг тодруулна уу:
 • Эдийн засаг/ зах зээл
 • Экологи
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

Collection of scientific data on farmer yields (yield and sediment production). This information is afterwards communicated to the farmers.

Research was carried out on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international (EU-LIFE): 50.0%; other (SYNGENTA): 50.0%

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • үгүй
 
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг
Тайлбар:

Farmers were asked to split up a field: one part was conventional tilled and on the other part the SWC technology was applied. Farmers were paid for the extra work of splitting a field.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Less soil is eroded through implementation of the QT.

There are no strong land use rights.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Some other projects in Belgium were setup with the same approach.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
The combination of scientific research and direct interaction with farmers is a promising strategy to stimulate the adoption of conservation tillage.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

SOWAP - project 2003-2006

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

www.sowap.org

Модулууд