Технологиуд

WINDBREAKS [Филлипин]

technologies_1421 - Филлипин

Бүрэн байдал: 59%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

retired governement official:

Mananghaya Florencio

Филлипин

ГТМ мэргэжилтэн :

Rondal Jose

Bureau of Soils and Water Management

Филлипин

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Bureau of Soils and Water Management (Bureau of Soils and Water Management) - Филлипин

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Planting of herbaceous plants or trees along property boundaries to serve as windbreaks and as sources of fodder and fuel

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The main characteristic of the technology is the planting of herbaceous crops, grasses or trees along property boundaries. The grasses and herbs are occassionally cut and served as fodder or fuel. The trees are allowed to grow up to maturity which will then be felled for timber (construction) or for boat making. With time, especially when trees are used for boudary planting, individual fields look like boxes from the air. The choice of plants between two adjacent farms is agreed upon by the two landowner.

Purpose of the Technology: The boundary planting serves as windbreak to protect agricultural crops from wind damage. Other uses are fodder and fuelwood. The planting especially when done along the contours also trapped eroded soil from the upper portions of the field.

Establishment / maintenance activities and inputs: Planting is done once. The herbs and grasses are regularly cut to serve as animal feed. Trees are allowed to grow to maturity. Dead branches are gathered to be used as fuel.

Natural / human environment: The area where the technology is applied is frequently visited by typhoons. The climate is maritime and even at times when there are no typhoons, wind speed is still strong enough to cause damage to crops. Susceptibility to wind damage is further agravated by the nature of the terrain which is mostly hilly.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Филлипин

Улс/аймаг/сум:

Batanes, Philippines

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Batanes

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 10-100 км2

3. ГТМ технологийн ангилал

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • хүнсний ногоо - үндсэрхэг ногоо (лууван, сонгино, хүрэн манжин, бусад)
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 180Longest growing period from month to month: May - Dec

Тайлбар:

Major cash crop: None indicated; major food crop: corn, garlic; other crops; rootcrops

Major land use problems (compiler’s opinion): Crop damage due to frequent typhoons and strong winds.

Major land use problems (land users’ perception): Low crop yield due to wind damage, poor crop quality and lack of market.

Type of cropping system and major crops comments: Corn, garlic or root crops are grown in separate fields. Corn is planted in December; garlic in September and rootcrops in July.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Салхи / Хамгаалалтын ойн зурвас

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрс салхиар эвдрэх

Хөрс салхиар эвдрэх

 • Et: Хөрсний гадаргын зөөгдөл
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Et: loss of topsoil

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: moderate

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: reduction in wind speed

Secondary technical functions: reduction of slope length, improvement of ground cover

In blocks
Vegetative material: T : trees / shrubs, C : perennial crops, G : grass
Vertical interval within rows / strips / blocks (m): 3, 5, 0.5

Trees/ shrubs species: Mahogany, native shrubs

Perennial crops species: Coconut

Grass species: Napier

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

4.00

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Seedling/planting beginning of rainy season

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Тайлбар:

Duration of establishment phase: 2 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Removal of dead branches (trees) /twice a year
2. Cutting (grass) /every two months

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Perimeter length (m) of area to be treated/planted.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: tropics
rainy season lasts for 5 to 6 months

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zones: 0-100m a.s.l. (hills range from 70 to 270 meters altitude)
Landforms: hill slopes (slopes are gentle and gradual )

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil fertility is medium: (1 to 2 years fallow period improves soil fertility)
Topsoil organic matter: 1-3% (Average O.M. content is 2 .0 percent)
Soil drainage is good to medium: (Medium only in depressions)
Soil water sotrage is medium: (soil is deep)

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
 • Чинээлэг
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
 • Амьтны зүтгүүр
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 10-50 persons/km2

10% of the land users are very rich and own 5% of the land.
20% of the land users are rich and own 5% of the land.
5% of the land users are average wealthy and own 8% of the land.
60% of the land users are poor and own 80% of the land.

Off-farm income specification: Fishing

Level of mechanization: animal traction: Plowing, harrowing, furrowing

Market orientation: Market is practically non-existent

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Тайлбар:

Average farm size is 1,200 sq.m.

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

fodder source --> medium 20-50%

тэжээлийн чанар

буурсан
нэмэгдсэн

модлогийн бүтээмж

буурсан
нэмэгдсэн

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Орлого, зарлага

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

үндэсний институц

суларсан
хүчирхэгжсэн

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

conservation / erosion knowledge medium (20-50%)

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

socio cultural conflicts - little (5-20%) - conflicts between two adjacent farms possible

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

40

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

20

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

50

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

10

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

салхины хурд

Нэмэгдсэн
Буурсан
Бусад экологийн үр нөлөө

increase in soil fertility

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

medium 20-50%

biodiversity enhancement

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

medium 20-50%

Fuelwood source

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

high 50-100% - dead branches, twigs

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан

салхиар тээвэрлэгдэх хурдас

Нэмэгдсэн
багассан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

100% of land user families have adopted the Technology without any external material support

200 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: estimates

There is a little trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Almost all the agricultural areas have adopted the technology

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Low maintenance cost

How can they be sustained / enhanced? Frequent removal of unnecessary foliage
Protect crops from wind damage

How can they be sustained / enhanced? Maintenance of canopy and foliage
Improves soil fertility

How can they be sustained / enhanced? Use vegetative parts as mulch.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Easy to establish and maintain

How can they be sustained / enhanced? Encourage adoption for other land users
Provides other benefits such as fodder and fuelwood.

How can they be sustained / enhanced? Frequent cutting in the case of reeds/grasses to stimulate new growth.
Provides residue for organic matter build-up

How can they be sustained / enhanced? Frequent cutting and spreading of vegetative parts
Trap for eroded soil

How can they be sustained / enhanced? Close-spacing of trees and grass
Good for eco-tourism

How can they be sustained / enhanced? Aggressive promotion and marketing

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Competition with crops for space Use narrower strips for hedgerows
Shading effect of trees Planting of "taro" in shaded area. Frequent cutting of branches
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Loss of space for crops Use narrower strips for windbreaks
Possible sanctuary for pests Practice integrated pest management
Shading effect in the case of tree windbreaks Use of shade tolerant crops. Trees should be pruned regularly.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд