Технологиуд

Trenches [Уганда]

Emifuregye

technologies_1561 - Уганда

Бүрэн байдал: 65%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Mugabe Albert

Ntungamo District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Pollina Elijah

Rwerazi matooke group association

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Food and Agriculture Organization (FAO) - Итали
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Rwerazi matooke group association - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

Construction of trenches in cropland.
approaches

Construction of trenches in cropland. [Уганда]

Farmer field facilitators mobilized and sensitized the land users on the need to control soil erosion in banana plantations and to conserve moisture in the soil.

 • Эмхэтгэгч: Wilson Bamwerinde

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Digging trenches on a gentle slope in banana plantation in Rwerazi.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Trenches dug at 2 ft. wide and 20m long in a banana plantation . Twelve trenches at a distance of 10m each in about 7 acres to control water runoff and soil erosion.

Purpose of the Technology: Trenches to contain and collect heavy water runoff. To reduce loss of top soil and increase soil fertility for perennial crops, thus increasing productivity.

Establishment / maintenance activities and inputs: Kagera TAMP initiative for the use of trenches by land users of Rwerazi matoke association , with hoes, spades, pangas digging trenches of 2ft deep , 2.5 ft wide and 20m long at a space of 10m in a banana planation.

The trenches are of 2 types, Fanya juu and Fanya kin.

Natural / human environment: The area is gentle sloping susceptible to water runoff leading to enough loam sopils in in good banana planation.

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Ntungamo-Rukoni

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • газар дээр жигд тархсан
Хэрэв талбайн хэмжээ тодорхойгүй бол талбайн хэмжээг ойролцоогоор тодорхойлно уу.
 • 1-10 км2
Тайлбар:

Total area covered by the SLM Technology is 2 km2.

The technology is practiced in Rwerazi and Kitwe town council among farmer field school members in those localities.

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

-Introduced through UNIFA & FAO Kagera /TAMP projects.
-Training in use of trenches in 1991 and group cohesion in 1995.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Олон наст (модлог биш) тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • Банан/таван салаа/абака
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Longest growing period in days: 150 Longest growing period from month to month: September to December.Second longest growing period in days: 90 Second longest growing period from month to month: March to May.

Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Increased runoff and lack of soil and water conservation would lead to loss of productive top soil, desertification leading to soil infertility and climatic change.

Type of cropping system and major crops comments: Technology is effective in banana plantation.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S3: Шаталсан суваг, шуувуу, гольдрол
 • S4: Шаталсан шуудуу, нүх, хэвгий
Тайлбар:

Main measures: structural measures

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрс усаар эвдрэх

Хөрс усаар эвдрэх

 • Wt: Хөрсний гадаргын угаагдал
Хөрсний химийн доройтол

Хөрсний химийн доройтол

 • Cn: Үржил шим болон органик агууламж буурах (элэгдлийн шалтгаангүй)
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Ha: Хуурайшилт
Тайлбар:

Main type of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Secondary types of degradation addressed: Cn: fertility decline and reduced organic matter content, Ha: aridification

Main causes of degradation: soil management (To prevent degradation of land & water banana planation.)

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

Main goals: mitigation / reduction of land degradation

Secondary goals: prevention of land degradation

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (Technical person needs to demonstrate the technology.)

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of dispersed runoff: impede / retard

Secondary technical functions: control of concentrated runoff: retain / trap, increase / maintain water stored in soil

Structural measure: Trenches
Vertical interval between structures (m): N/A
Spacing between structures (m): 10
Depth of ditches/pits/dams (m): 0.6
Width of ditches/pits/dams (m): 0.76
Length of ditches/pits/dams (m): 6.09
Height of bunds/banks/others (m): N/A
Width of bunds/banks/others (m): N/A
Length of bunds/banks/others (m): N/A

Construction material (earth): Digging a trench on earth surface.

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Ugshs

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

2600.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

1.15

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Digging trenches 2012 September

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 92.3 92.3 100.0
Тоног төхөөрөмж Tools ha 1.0 9.4 9.4
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 101.7
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.04
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 1 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Digging trenches April 2012
Тайлбар:

The land user does not meet the maintenance costs of old existing trenches but establishes /digs new trenches after every 2 years when the old trenches are filled with silt. He believes that old filled trenches should not be worked upon as they are filled with manure and nutrients. By digging new trenches ,the land user meets the new establishment and construction costs.

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Labour ha 1.0 15.3 15.3
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 15.3
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 0.01
Тайлбар:

Machinery/ tools: Hoes,spades, pick axe are used to construct and maintain the trenches.

The costs are the total costs for construction and maintenance of the technology for each land user for area of about 1 ha and were estimated as of 19/04/2013.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

-Human labor is scarce.
-High cost of labor.
-Land users require constant monitoring & mobilization.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Rainy season . September to December & March to May.

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

Thermal climate class: tropics. Tropics (Temperature mean annual of 18°C to 24°C)
Bi-modal rainfall. 180-269 days.

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • хотгор нөхцөл
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Altitudinal zone: The technology is carried out in areas of 1000 to 1500 m.a.s.l.
Slopes on average: Gentle (The technology is appropriate in gentle sloping areas)

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Population density: 100-200 persons/km2
Annual population growth: 2% - 3%
30% of the land users are rich (Income records 1,750,000 shs monthly.).
40% of the land users are average wealthy (average monthly income of less than 1,000,000shs).
30% of the land users are poor.

Off-farm income specification: most land users' income is from farm.
Level of mechanization: Manual work (family and hired casual labour depending on season)
Market orientation: Mixed (300 bunches sold, 30 eaten monthly on average)

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Бага-хэмжээний
Тайлбар:

On average households have medium sized banana plantation.

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Тайлбар:

Land inherited untitled land from his father and others have individual and freehold.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

20kg

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

30 to 50kg/bunch of banana.

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

20kg+

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

increase in banana bunch size.

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Improved livelihoods and human well-being

decreased
increased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The land users have permanent houses and a car as the technology has improved household through improved production and income.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан

илүүдэл ус урсгах

буурсан
сайжирсан

гүний усны түвшин / уст давхарга

буурсан
урсац
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

Land users have had increased banana bunch size and improved quality

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

Comments on acceptance with external material support: Some land users got external assistance ,others individually implemented the activity.

20% of land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: 20% of land users in Rwerazi matooke group voluntarily implement the technology . 66.7% are not implementing the technology.

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: As most of land users still lack some of the inputs and material support.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It increases productivity.

How can they be sustained / enhanced? Regulates maintenance of trenches.
It maintains manure in the banana plantation.

How can they be sustained / enhanced? Regular maintenance of trenches.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
It control water runoff.

How can they be sustained / enhanced? By digging and repairing the trenches regularly.
Stores water which slowly seeps in the soil.

How can they be sustained / enhanced? By digging and repairing the trenches regularly.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд