Арга барилууд

Construction of trenches in cropland. [Уганда]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Okuteza ebitaba omu ntokye.

approaches_2663 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 81%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Nuwamanya Amon

Ntungamo District.

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mushabe Joshua

Ntungamo District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Tugaine Richard

Ntungamo District

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale district.

Уганда

ГТМ мэргэжилтэн :

Pollina Elijah

Rwerazi matoke association

Kyenteema parish,Rukoni sub county.

Уганда

Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Kabale District Local Government (Kabale District Local Government) - Уганда
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Ntungamo District - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

30/07/2011

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Trenches
technologies

Trenches [Уганда]

Digging trenches on a gentle slope in banana plantation in Rwerazi.

 • Мэдээлэл цуглуулсан: Wilson Bamwerinde

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Farmer field facilitators mobilized and sensitized the land users on the need to control soil erosion in banana plantations and to conserve moisture in the soil.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: -To control soil erosion.
-To conserve soil moisture in the Banana planation.
-To increase bunch size of bananas and increase household incomes.


Methods: -Mobilizing, sensitizing and training land users in the field of SLM technology.
-Group meeting for example Rwerazi matooke association.
-On-farm training by farmer field school facilitators.

Stages of implementation: -Mobilization of land users in farmer field schools.
-Prioritization of land degradation problems with land users.
-Technologies & approaches to mitigate degradation.
-Training land users in trench construction to control soil erosion.
-Monitoring of the trench construction.
-Evaluation of the effectiveness of the trench construction.

Role of stakeholders: -To monitor and evaluate the use of trenches to increase the productivity.
-Enforcing compliance and group cohesion.

Other important information: FAO through Kagera TAMP project extended financial support to address land degradation problems in the project area.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Ntungamo

2.6 Арга барилыг эхлэх, дуусах огноо

Эхлэх жилийг тэмдэглэ:

2010

2.7 Арга барилын төрөл

 • төсөл / хөтөлбөр дээр үндэслэсэн

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Construction of trenches in banana plantation to control top soil run off and conserve moisture. )

-To control soil erosion.
-To conserve soil moisture.
-To mitigate land degradation.
-To increase banana production.

The SLM Approach addressed the following problems: -Increase in sheet and rill erosion in cropland.
-Decreasing banana bunch size.
-Declining soil fertility.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Land user had low income to buy inputs.

Treatment through the SLM Approach: FAO Kagera TAMP project provided financial assistance to some land users after prioritization of the approach to control /mitigate land degradation.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: land users had a right to implement the technology in their areas without disturbance.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Land users had little knowledge and skills about SLM technology in question .

Treatment through the SLM Approach: TOT trained farmers and land users to equip them with knowledge and skills.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэд

Committee of stakeholders in implementation. Implementers of the approach and technology

Implementers of the approach

 • ГТМ-ийн мэргэжилтэн/ хөдөө аж ахуйн зөвлөх

Executing advisory services.

 • ТББ

On programing and developing approach

 • Засгийн газар (шийдвэр гаргагч, төлөвлөгч)
Хэрэв хэд хэдэн оролцогч талууд оролцсон бол голлох төлөөлөгчийг зааж өгнө үү:

Specialists together in farmer field school forum

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт интерактив Land users and specialists.
Төлөвлөгөө өөрийн хүчийг нэгтгэсэн planned and involved in farmer field groups.
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн Farmer field school members implemented the approach.
Мониторинг/ үнэлгээ өөрийн хүчийг нэгтгэсэн selected monitoring and evaluation officer , national steering committee members, specialists, farmer field facilitators & group members.
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • ГТМ-ийн мэргэжилтнүүдийн дэмжлэгтэйгээр, голчлон газар ашиглагчид
Тайлбар :

Specialists raised awareness among the land users about the SLM technologies . Land users later opted for trenches. They were supported by FAO Kagera TAMP specialists through trainings and financial assistance.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. After awareness made by specialists the land users took an initiative organized in farmer field schools and implemented the approach.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Сургалтын хэлбэр :
 • фермерээс -фермер
Сургалтын хэлбэр :
 • Workshops /seminars.
Хамрагдсан сэвдүүд:

Group formation, SLM practices, Farmer field strengthening.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
 • Тогтмол төвд
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Training; Key elements: Brainstorming., Participatory problem solving. , Demonstration of technologies.

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; With the introduction of National agricultural advisory services.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Үгүй

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

technical aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: Are technical specifications met?

economic / production aspects were regular monitored by land users through observations; indicators: Quantity of banana bunch increasing from 20kg /bunch.

no. of land users involved aspects were None monitored by land users through observations; indicators: Is the number of farmers digging trenches increasing or decreasing.

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Some trenches which had been done before monitoring have been remodeled/designed to suit the purpose.

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: New trenches are constructed on the contour unlike before.

4.5 Судалгаа

Судалгаа арга барилын хэсэг нь байсан уу?

Тийм

 • AESA
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч, хэн судалгаа явуулсныг бичнэ үү:

By land users and specialists in farmer field schools on experimental plots in the field.

Research was carried out both on station and on-farm

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Хэрэв жилийн төсөв тодорхойгүй бол хягаарыг тодруулна уу:
 • < 2,000
Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: international (FAO &GEF ): 90.0%; local community / land user(s) (land user): 10.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Тийм

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • Тоног төхөөрөмж
Ямар хөрөнгө оруулалт татаасаар олгогдсоныг заана уу Ямар талбайн хэмжээнд Тэтгэмж, урамшууллыг тодорхойлно уу
Багажууд хэсэгчлэн санхүүждэг
Хэрэв газар ашиглагчийн хөдөлмөрийн хүч чухал байсан бол энэ нь аль хэлбэр байсан:
 • бэлэн мөнгөөр төлдөг
Тайлбар:

Transport refund for meetings, food/lunch on meeting days, payment for some inputs.

FAO & GEF through Kagera TAMP project extended funds to undertake SLM practices e.g. trench construction.

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Тийм

Зээлийн хүлээн авагчийг тодорхойлно уу:

Some land users like Polina Eliah

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Improved drainage during rainy season , controlled water runoffs, improved dispersed and conversion of water.

Арга барил нь эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн засгийн хувьд чадавхижуулсан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

No group of disadvantaged was pronounced.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

The once 50 land users increased to 100 users adopting approach. Neighbors trying to adopt the approach.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Food security ,improved income and access to basic needs.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Food security , enough income to buy basic needs, poor people paid for labour and employment.

6.2 ГТМ-ийг хэрэгжүүлэх газар ашиглагчидын гол санаачилга

 • үйлдвэрлэл нэмэгдсэн

To increase productivity.

 • Ашиг нэмэгдсэн (боломж), зардал-үр ашгийн харьцаа сайжирсан

Income more than costs.

 • дүрэм журам (торгууль) / сахиулах

Rwerazi group cohesion.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм
Хэрэв тийм бол яаж гэдгийг тайлбарлана уу:

The farmer field schools are incorporated into NAADS and the NAADS will continue to mobilize the school members until co-operative union is formed to help bulk marketing of bananas.

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
1. Active farmer field school. (How to sustain/ enhance this strength: Formation learning & saving groups among farmer field schools. )
2. Group marketing of matoke. (How to sustain/ enhance this strength: Group marketing on behalf of members. )

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. High costs of maintenance of trenches. maintenance of trenches be done after short regular intervals before a lot of work is required.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
1. Trenches require regular maintenance costs. maintenance be done at short regular intervals before much money is required.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

Модулууд