แนวทาง

Construction of trenches in cropland. [ยูกันดา]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Okuteza ebitaba omu ntokye.

approaches_2663 - ยูกันดา

สมบูรณ์: 81%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nuwamanya Amon

Ntungamo District.

ยูกันดา

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Mushabe Joshua

Ntungamo District

ยูกันดา

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Tugaine Richard

Ntungamo District

ยูกันดา

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Mazimakwo Kukundakwe

Kabale district.

ยูกันดา

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Pollina Elijah

Rwerazi matoke association

Kyenteema parish,Rukoni sub county.

ยูกันดา

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Kabale District Local Government (Kabale District Local Government) - ยูกันดา
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Ntungamo District - ยูกันดา

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

30/07/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Trenches
technologies

Trenches [ยูกันดา]

Digging trenches on a gentle slope in banana plantation in Rwerazi.

 • ผู้รวบรวม: Wilson Bamwerinde

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Farmer field facilitators mobilized and sensitized the land users on the need to control soil erosion in banana plantations and to conserve moisture in the soil.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: -To control soil erosion.
-To conserve soil moisture in the Banana planation.
-To increase bunch size of bananas and increase household incomes.


Methods: -Mobilizing, sensitizing and training land users in the field of SLM technology.
-Group meeting for example Rwerazi matooke association.
-On-farm training by farmer field school facilitators.

Stages of implementation: -Mobilization of land users in farmer field schools.
-Prioritization of land degradation problems with land users.
-Technologies & approaches to mitigate degradation.
-Training land users in trench construction to control soil erosion.
-Monitoring of the trench construction.
-Evaluation of the effectiveness of the trench construction.

Role of stakeholders: -To monitor and evaluate the use of trenches to increase the productivity.
-Enforcing compliance and group cohesion.

Other important information: FAO through Kagera TAMP project extended financial support to address land degradation problems in the project area.

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ยูกันดา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Uganda

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Ntungamo

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2010

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Construction of trenches in banana plantation to control top soil run off and conserve moisture. )

-To control soil erosion.
-To conserve soil moisture.
-To mitigate land degradation.
-To increase banana production.

The SLM Approach addressed the following problems: -Increase in sheet and rill erosion in cropland.
-Decreasing banana bunch size.
-Declining soil fertility.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Land user had low income to buy inputs.

Treatment through the SLM Approach: FAO Kagera TAMP project provided financial assistance to some land users after prioritization of the approach to control /mitigate land degradation.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately helped the approach implementation: land users had a right to implement the technology in their areas without disturbance.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Land users had little knowledge and skills about SLM technology in question .

Treatment through the SLM Approach: TOT trained farmers and land users to equip them with knowledge and skills.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Committee of stakeholders in implementation. Implementers of the approach and technology

Implementers of the approach

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Executing advisory services.

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

On programing and developing approach

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
ถ้ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนที่เกี่ยวข้องให้ระบุหน่วยงานตัวแทน:

Specialists together in farmer field school forum

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ Land users and specialists.
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง planned and involved in farmer field groups.
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง Farmer field school members implemented the approach.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง selected monitoring and evaluation officer , national steering committee members, specialists, farmer field facilitators & group members.
Research ไม่มี

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

Specialists raised awareness among the land users about the SLM technologies . Land users later opted for trenches. They were supported by FAO Kagera TAMP specialists through trainings and financial assistance.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. After awareness made by specialists the land users took an initiative organized in farmer field schools and implemented the approach.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
รูปแบบการอบรม:
 • Workshops /seminars.
หัวข้อที่พูด:

Group formation, SLM practices, Farmer field strengthening.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
 • ที่ศูนย์ถาวร
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: Training; Key elements: Brainstorming., Participatory problem solving. , Demonstration of technologies.

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities; With the introduction of National agricultural advisory services.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

technical aspects were ad hoc monitored by land users through observations; indicators: Are technical specifications met?

economic / production aspects were regular monitored by land users through observations; indicators: Quantity of banana bunch increasing from 20kg /bunch.

no. of land users involved aspects were None monitored by land users through observations; indicators: Is the number of farmers digging trenches increasing or decreasing.

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Some trenches which had been done before monitoring have been remodeled/designed to suit the purpose.

There were few changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: New trenches are constructed on the contour unlike before.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

 • AESA
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

By land users and specialists in farmer field schools on experimental plots in the field.

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • < 2,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international (FAO &GEF ): 90.0%; local community / land user(s) (land user): 10.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Transport refund for meetings, food/lunch on meeting days, payment for some inputs.

FAO & GEF through Kagera TAMP project extended funds to undertake SLM practices e.g. trench construction.

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

ระบุผู้รับเครดิต:

Some land users like Polina Eliah

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Improved drainage during rainy season , controlled water runoffs, improved dispersed and conversion of water.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

No group of disadvantaged was pronounced.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The once 50 land users increased to 100 users adopting approach. Neighbors trying to adopt the approach.

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Food security ,improved income and access to basic needs.

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Food security , enough income to buy basic needs, poor people paid for labour and employment.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

To increase productivity.

 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

Income more than costs.

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

Rwerazi group cohesion.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The farmer field schools are incorporated into NAADS and the NAADS will continue to mobilize the school members until co-operative union is formed to help bulk marketing of bananas.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
1. Active farmer field school. (How to sustain/ enhance this strength: Formation learning & saving groups among farmer field schools. )
2. Group marketing of matoke. (How to sustain/ enhance this strength: Group marketing on behalf of members. )

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
1. High costs of maintenance of trenches. maintenance of trenches be done after short regular intervals before a lot of work is required.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
1. Trenches require regular maintenance costs. maintenance be done at short regular intervals before much money is required.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

โมดูล