Технологиуд

Stone wall [Афганистан ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Мэдээлэл цуглуулсан:
 • Редактор:
 • Хянагч:

Diwar Sangi (Dari)

technologies_1723 - Афганистан

Бүрэн гүйцэд байдал: 80%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :

Burger Sieger

ГТМ мэргэжилтэн :

Saadat Alemi

ГТМ мэргэжилтэн :

Zainullah Hazem

ГТМ мэргэжилтэн :

Hussein Muhammadi

ГТМ мэргэжилтэн :

Zekrullah Ahmedi

ГТМ мэргэжилтэн :

Reza Ahmedi

ГТМ мэргэжилтэн :

Ershad Mustafa

Catholic Relief Service

Афганистан

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
HELVETAS (Swiss Intercooperation)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Catholic Relief Services/East Africa (Catholic Relief Services/East Africa) - Кени

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Contour stone walls constructed on moderate to steep slopes to retain water and sediments and trap snow.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The Stone wall technology is documented by Sustainable Land Management Project/HELVETAS Swiss Intercooperation with financial support of Swiss Agency for Development and Cooperation(SDC) and close support and cooperation of the Catholic Relief Service (CRS). The technology was applied in community land in Sar e Ahangaran (Siakhar Toghai) watershed which drains into the main Bamyan valley forming part of the Kunduz watershed of the Amu Darya river basin. The project was initiated by CRS (Catholic Relief Services) in October 2009 and the participating families were involved in each stage of intervention, including surveys, design, and implementation and monitoring.

Purpose of the Technology: The main function of stone wall is to trap snow and control run-off. Through construction work, many families received income through cash for work. About 21,519 USD were spent on the technology, with 90% contribution from CRS and 10% from the participating community. The cost for implementing Stone Wall technology was about 2,390 USD/ha.

Establishment / maintenance activities and inputs: The technology was applied in extensive grazing land. The stone wall technology is not new to the farmers of Sar e Ahangaran (Siakhar Toghai) as they have applied it in their private croplands as well. CRS built on this traditional technology and improved it by applying it along contour lines demarcated with A-frame and establishing it a more technically sound manner. The technology is effective in reducing snow avalanches, surface run-off, sediments, and downstream flooding leading to more crop production and less destruction of property and crops. It is tolerant to increasing or decreasing temperature and droughts. If constructed properly along the contour, the technology is not impacted by heavy rainfall or severe flash floods.

Natural / human environment: The technology was applied on hill and mountain slopes at 3000-3500 m elevation. The average annual rainfall in the area is 250-500 mm. The longest growing period is 6 months, i.e. from April to September. Due to its proximity to the Koh-i-Baba mountains, the area experiences long, severe winters of around 6 months (Mid-October to mid-April).

The participating families are poor; 10-50 % of their income is from off-farm activities, e.g. labour, migration. The villagers have moderate access to health, education, technical assistance, drinking water and sanitation facilities. Accessibility to employment, markets, energy, good roads and financial services is poor. The production system is subsistence-oriented and non-subsidized.

The effectiveness of stone wall technology was strengthened through other SLM measures, including contour trench bund, gully plugs, shrub cutting and grazing control, planting trees below the walls, and re-sowing with improved fodder species.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Афганистан

Улс/аймаг/сум:

Sar-e-Ahangaran, Bamyan, Afghanistan

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Туршилт/судалгааны үр дүн

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

Нүүдлийн бэлчээр ашиглалт:
 • Нүүдэлчин
Эрчимжсэн бэлчээр / тэжээл үйлдвэрлэл:
 • Хадлан буюу бэлчээрт ашиглагдахгүй талбай
Тайлбар:

Major land use problems (compiler’s opinion): Degradation of slopes due to biotic pressures such as overgrazing, extraction of bushes for fuel and cultivation leading to snow avalanche, flash floods and decrease in spring water quantity. Lack of soil and water conservation measures on slopes contribute to low production from agriculture and pasture lands.

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Grazing land: Gi: Intensive grazing/ fodder production

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Тийм (Технологи хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн газар ашиглалтын талаархи асуулгыг бөглөнө үү)
Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

 • Extensive grazing

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Налуугийн хөндөлн огтлолын дагуух арга хэмжээ

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S6: Хашаа, саад, явган хашлага, хашаа

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bc: Ургамлан нөмрөг багасах
Тайлбар:

Main causes of degradation: over-exploitation of vegetation for domestic use, overgrazing, Contamination of water due to floods

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

The hand drawing shows the dimensions of the technology, spacing, area’s borders and as well as the downstream area.
Stone wall dimensions are as follows:
length: 26 m; width: 1m; height: 60 cm; foundation: 30cm in depth.

Technical knowledge required for field staff / advisors: low

Technical knowledge required for land users: moderate

Main technical functions: control of dispersed runoff: impede / retard, reduction of slope length, Reduction of snow avalanches

Secondary technical functions: Improvement of ground cover due to less soil erosion

Wall/ barrier
Spacing between structures (m): 25
Height of bunds/banks/others (m): 0.6
Width of bunds/banks/others (m): 26
Length of bunds/banks/others (m): 1

Construction material (stone): Dry stone masonry

Зохиогч:

Homayoun Afshar

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

6

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Excavation of the foundation
2. Construction of the stone wall

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Excavation of the foundation persons/day/ha 13.75 6.0 82.5 10.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Construction of the stone wall (skilled labour) persons/day/ha 39.73 12.0 476.76 10.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Construction of the stone wall (unskilled labour) persons/day/ha 132.43 6.0 794.58 10.0
Барилгын материал Stone m3 132.43 7.82 1035.6
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 2389.44
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 2389.44
Тайлбар:

Duration of establishment phase: 10 month(s)

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. No information on maintenance available.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Duration of the establishment phase in 0.9 square kilometer in 10 months.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Bamyan has a very harsh 6 months winter with a heavy snow fall. Most of its villages face with scarcity of water during the summer

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас хуурай

Thermal climate class: temperate

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Сийрэг/хөнгөн (элсэрхэг)
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Бага (<1 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil drainage / infiltration is good due to sandy soils

Soil water storage capacity is medium

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Муу/огт байхгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Амь зуух арга хэлбэрийн (өөрийгөө хангах)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: Women are not going to the site culturally.

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 1% - 2%

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Ус ашиглах эрх:
 • Нээлттэй хүртэх (зохион байгуулалтгүй)

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

тэжээл үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to better management measures

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Decreased area for grazing and shrub cutting

Орлого, зарлага

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

As it has decreased the requirement of cleaning the field after the floods

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан

олон нийтийн институц

суларсан
хүчирхэгжсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The project was implemented through watershed/NRM committee

маргааныг шийдвэрлэх

муудсан
сайжирсан

Нийгэм, эдийн засгийн хувьд эмзэг бүлгийнхний нөхцөл байдал

муудсан
сайжирсан

livelihood and human well-being

reduced
improved
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Extra income from cash for work; less floods and hence more crop and fodder production, more spring discharge

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

And velocity

Хөрс

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to reduced run off velocity

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to less run off velocity

Биологийн: ургамал, амьтан

ургамлын төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to better soil moisture and area protection

Бусад экологийн үр нөлөө

soil disturbance

increased
decreased
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

due to stone removal

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

In spring located downstream

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Due to less flash floods

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Цаг уурын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Орон нутгийн аадар бороо Сайн
Орон нутгийн салхин шуурга Сайн
Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Сайн
Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн биш

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд

Бусад уур амьсгалд хамаарах үр дагаварууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ургалтын хугацаа багасах Сайн

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

Тайлбар:

No more information is available in this regard.

6.5 Технологи нутагшуулах

Тайлбар:

Comments on acceptance with external material support: Appropriate information is not available.

Comments on spontaneous adoption: Some of the involved farmers who have applied this technology have as well implemented this technology on their private annual croplands by their own initiative, not as technically precise as executed in the projects.

There is a moderate trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: There is a growing trend towards the adoption of the technology.

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Reduces flash flood and sediments

How can they be sustained / enhanced? combine the existing structural with vegetative measures
Downstream spring water quantity improved

How can they be sustained / enhanced? More vegetation around the spring catchment

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Less foundation of the structure Combination of the structure with vegetation; foundation should be better
Stone avalanche if heavy rainfall happens Combination of the structure with vegetation
In some areas, stones are not available, hence, the technology cannot be applied Option for other measures
Compared with contour trench, stone wall cannot absorb much runoff Combine with vegetative measures

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

Модулууд