Технологиуд

Ground water fed fish ponds [Уганда]

Pii it Pi Gwooko Rec

technologies_2796 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 88%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

Okot Parikinson

Commercail farmer

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - Швейцар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

Тайлбар:

A high water table is favourable for digging shallow water wells for irrigation of cropland which increases production during the dry season.

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Fish farming supported by availability of water is considered as profitable enterprise in Northern Uganda. Farmers use areas with either high water tables or swamps to locate the ground water recharged fish ponds and water for fish production and crop irrigation during the dry season.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Fish farming is a sustainable land management agricultural practice promoted by farmers on medium sized farms in Northern Uganda, where ground water supply in wetland is used to recharge at least three adjacent fish ponds for fish production during the wet and dry season with each pond established measuring 50 m long x 20 m wide and 1.5 m depth with the following inputs hoes, spades, panga, wheel barrow, feeds and labour. The sides of the ponds are grown with grassy vegetation to stabilize soil, as well as feed the fish. It is, therefore imperative that farmers who want to invest in such sustainable land management practice first seek professional advice from extension agents or from other experienced farmers, on post-harvest fish handling and preservation. In Northern Uganda, fish theft and poisoning are also rampant, especially where ponds are not properly guarded or fenced. The most costly aspects of pond fish farming include pond excavation, laboratory testing of water and surrounding soil properties; procurement of fries especially tilapia, fencing and procurement of fish feeds. The average cost of establishing each pond is approximately US$428; while putting fish firies establishment goes for an average of US$ 71 per pond.
It is important to note that at the beginning the capital investments are high; these include paying for construction and buying fish fries to put in the ponds. However, in the long term the benefits exceed the costs. This is because fish farming is a high value enterprise with potential to provide household food, nutrition and income security.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

Video on Ground water fish ponds in Lamwo District.

Он, сар, өдөр:

12/0/2017

Байршил :

Lamwo District

Зураглаачийн нэр :

Issa Aiga

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Northern Region,Uganda

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Lamwo District

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Тайлбар:

Map showing technology site in Northern Uganda.

Concentrated in a wetland.

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2000

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Received training from the extension agent.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

Harvest twice a year (May and December).

Бэлчээрийн газар

Бэлчээрийн газар

амьтдын төрөл зүйл:
 • үхрийн аж ахуй - махны чиглэлийн үхэр
 • cows, fish: Nile perch, tilapia and wild fish
Төрөл зүйл:

ямаа

Тоо хэмжээ:

5

Төрөл зүйл:

үхрийн аж ахуй - махны чиглэлийн үхэр

Тоо хэмжээ:

4

Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

Усан зам, усан сан, ус намгархаг газар

 • Намаг/балчиг
Гол бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ:

Fish fingers

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Тайлбар:

Land was under maize plantation, which was usually planted within one year before the implementation of the technology.

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Гадаргын усны менежмент (булаг шанд, гол, нуур, далай)
 • зөгийн аж ахуй, засагны аж ахуй, тахиа үржүүлэг, туулай үржүүлэг, торгоны хүүхэлдэйн аж ахуй г.м.

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

Агрономийн арга хэмжээ

 • А1: Ургамал/ хөрсөн бүрхэвч
 • А2: Органик нэгдэл/ хөрсний үржил шим
Ургамалжилтын арга хэмжээ

Ургамалжилтын арга хэмжээ

 • V2: Өвс ба олон наст өвслөг ургамал
 • V3: Ургамлан нөмрөгийг хөндөх
Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм
Менежментийн арга хэмжээ

Менежментийн арга хэмжээ

 • М1: Газар ашиглалтын хэлбэрийг өөрчлөх
Тайлбар:

Grasses are allowed to grow to stabilise the levees.

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Биологийн доройтол

Биологийн доройтол

 • Bh: Амьдрах орчин доройтох
 • Bp: Хортон шавьж/өвчлөл ихсэх, махчид цөөрөх
Усны доройтол

Усны доройтол

 • Hs: Гадаргын усны хэмжээ багасах
 • Hp: Гадаргын усны чанар муудах
Бусад

Бусад

Тайлбар:

Vegetation around the pond stabilize the soils which reduces erosion.

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Хүчтэй доройтсон газрыг нөхөн сэргээх/ сайжруулах
Тайлбар:

Due to vegetation growth around the fish ponds.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Using 6 people paid on daily basis the farmer digs a three adjacent fish ponds either in a wetland on an average land size of less than 0.5 acres each water fed fish pond measuring 50 m long x 20 m wide dug to a depth of not more than 1.5 m. to allow water passively replenishes the pond, The Species kept are Nile perch, tilapia and wild fish.

Зохиогч:

Kaheru

Он, сар, өдөр:

01/02/2018

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Хэмжээ ба нэгж талбайг тодорхойл:

0.5 acres

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

UGX

Хэрэв боломжтой бол үндэсний валютын Америк доллартай харьцах харьцааг бичнэ үү (тухайлбал, 1 ам.дол. = 79,9 Бразил реал): 1 ам.дол. =:

3500.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

5000 per person per day

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. Excavation of soil for ponds During the dry season
2. Soil testing During the dry season
3. Water testing Routine, dry and wet season
4. Buying fries Dry and wet season
5. Stocking the fish Wet season and dry season
6. Feeding Dry and wet season
7. Planting around the pond Dry and wet season
Тайлбар:

Planted vegetation can also be used as feed supplement.

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Monthly persons days persons 6.0 150000.0 900000.0 1000.0
Тоног төхөөрөмж Hoes pieces 6.0 10000.0 60000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Spade peices 3.0 10000.0 30000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж panga pieces 3.0 10000.0 30000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Wheel barrow piece 2.0 250000.0 500000.0
Бусад Fish fries for 3 ponds fries 3000.0 1000.0 3000000.0 100.0
Бусад Soil tests 1 2.0 350000.0 700000.0 1000.0
Бусад water tests 1 2.0 380000.0 760000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 5980000.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1708.57
Тайлбар:

Soil and water tests are done twice before establishment and once after establishment.

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. Slashing twice a year
2. Feeding Routine

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Persons days for feeding and slashing/ monthly Persons 1.0 150000.0 150000.0 100.0
Бусад Feeds monthly Kilograms 15.0 4000.0 60000.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 210000.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 60.0
Тайлбар:

Low costs for paying labour due to reduced workload.
Also equipment like hoe , spade, panga are purchased at the time of establishment so no need to incur more costs. Additional costs are incurred when they wear out. At the time of the interview, the land user had not incurred costs on buying tools for maintaining the technology.

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Labour for establishing and maintaining the pond.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

1250.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

Two rainy season and two dry season- Bi modal.

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • хотгор нөхцөл
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

Situated in the wetland.

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

< 5 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

The farmer has put a drainage system and the levees long enough.

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • холимог (амьжиргаа ба худалдаанд)
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Ядуу
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Залуус
 • Дунд нас

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Нэгдэл/ тосгон
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
Газар ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн
Тайлбар:

The technology on a communal land owned by the family.

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

үйлдвэрлэл зогсох эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Well managed with constant feeding.

олон янз бүтээгдэхүүн

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Promoting different fish fries on the fish ponds.

Үйлдвэрлэлийн газар

буурсан
нэмэгдсэн
ГТМ хэрэгжхээс өмнөх тоо хэмжээ:

0

ГТМ хэрэгжсэнээс хойшхи тоо хэмжээ:

3

Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Started with one fish pond and increased to three adjacent fish ponds.

газрын менежмент

саад учирсан
хялбаршсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Vegetation planted/ allowed to grow around the ponds to act as fodder and stabilizer

Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хэрэгцээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

for fish production.

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Purchase of feeds.

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

High due to sale of fish.

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Sale of fish.

эдийн засгийн ялгаа

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Between those who have fish ponds and those who don't have.

хөдөлмөр хүчний хэмжээ

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Increased workload at establishment for digging ponds, feeding the fish fries compared to maintenance.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

хүнсний аюулгүй байдал/ өөрийгөө хангах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Relies on fish from the pond.

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Other farmers coming to learn from the technology.

ГТМ/ газрын доройтлын талаархи мэдлэг

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Training by the extension worker on feeding and management.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны хэмжээ

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water re-charged from underground.

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Underground harvesting and kept in the pond for fish production during the dry season.

Биологийн: ургамал, амьтан

Ургамал бүрхэвч

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Vegetation allowed to grow on the ponds as stabilizer and feeds.

Ашигт төрөл зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

More fish fries varieties stocked by the farmer in the ponds :3 different species.

хортон шавж/өвчний хяналт

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Training by the extension agent on how to control.

Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

under ground water harvesting water to be favour fish survival during the dry season.

түймрийн эрсдэл

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

located in the wetland.

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

re-charged from under ground,

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Бууралт Сайн
Улирлын температур Чийглэг/борооны улирал Бууралт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Сайн
Улирлын хур тундас Чийглэг/борооны улирал Бууралт Дунд зэрэг

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Маш сайн
Хээрийн түймэр Сайн
Биолоигийн гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Цар тархалт өвчин Дунд зэрэг

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг сөрөг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Бага зэрэг эерэг

Тайлбар:

slightly negative at the time of establishment with purchase of labour, purchase of fish fries and lab testing but positive when workload reduces and its associated costs with the farmer harvesting and selling fish for income.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 1-10 %
Боломжтой бол, тоогоор илэрхийл (өрхийн тоо эсвэл бүрхэх талбай):

Mostly those with some capital

Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 11-50%
Тайлбар:

More farmers were trained by National Agricultural Advisory services (NAADS) and Open Wealth Creation (OWC), acquired knowledge and skills and started on their own without material incentives.

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Provides high benefits (income) in the short run.
Its replicable elsewhere by both small scale and large scale land users.
Uses recharged from under ground which is available all year round.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Good and sustainable technology. Does not require constant labour once its established. Low costs of labour required for routine and maintenance activities.
Can survive on planted vegetation to supplement fish feeds.

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Requires high level sophisticated skills in water and soil testing / high costs. Testing using local indicators.
Not fenced. Possibility of poisong the fish. Fencing the fish pond and if possible employ a local secuirty guard.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Labour and capital intentive at the time of establishment/ Appropriate to the rich. Link farmers to Agricultural loans and pay after selling fish.

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

01

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

01

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

12/05/2017

Модулууд