Технологиуд

Backyard fish farming in tarpaulin ponds for improved livelihood [Уганда]

Okutunga Ebyenyanja omu ntundubale

technologies_3391 - Уганда

Бүрэн гүйцэд байдал: 92%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

Газар ашиглагч :

David Mawanda

Uganda, Bushenyi, Kagoma

Уганда

Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
National Agricultural Research Organisation (NARO) - Уганда

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

23/01/2018

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

A fish pond for intensive commercial fish farming is constructed in the backyard of the farmer's home for easy management. The pond is lined with a tarpaulin interior and is connected to a water source for water supply during the seasons of water scarcitiy.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

The backyard fish pond farming system is a simple commercial fish farming system established close to the farmers’ home stead. It is planned to ease management of rearing the fish and to minimize maintenance costs. The system is also designed to harvest rain water and overflow which eases filling and emptying of the pond with water. The walls of the ponds are lined with tarpaulin and the banks are strengthened with timber or brick work to prevent breaking of the walls. The three ponds in Bushenyi-Kigoma are located on a gentle slope and designed with a trench that feeds them with rain water from the rain harvest reservoir up slope. They were constructed in 2013 and are located a meter away from a live fence enclosing the farmer’s house. This makes it easy for the farmer to access, monitor and manage the fish ponds.

The establishment process for each pond is simple and may not require technical skills to set up the system. The activities involved include:

i.Excavation of the pond, which is best done during the dry season to avoid interruption by runoff.
ii.Strengthening of banks using timber and nails (some farmers use brinks, cement and sand)
iii.Lining of the water proof tarpaulin on the interior of the pond.
iv.Construction of a water channel from the water reservoir to the pond and fixing of overflow pipes at the deeper end of the ponds.
v.Filling the pond with water and applying animal dug to fertilize the ponds. This creates a favorable environment for growth of microorganisms and algae on which fish can feed.
vi.The fish fingerlings are introduced into the pond two weeks after fertilization with animal dug.

The maintenance activities include; cleaning of ponds from contamination of objects, changing of the pond water on a monthly basis to avoid contamination that may lead to infestation and application of organic fertilizers.

Establishment requires a hoe, panga, dibber, spade, wheel barrow, hammer and the trowel. The inputs include; timber, tarpaulin, cement, garters bricks, sand, nails, plastic pipe, water, animal dung, fish pellets and fish fingerlings. These where used to construct a pond 5 m × 4 m × 3 m i.e length × width × depth respectively, with a maximum carrying capacity of 500 cat fish.
The costs of setting up the system are relatively affordable to the average local people according to the farmer. The key determinants are hiring labor to excavate the ponds, construction of a water channel and stocking fish fingerlings which are all locally available. The maintenance activities involve daily feeding of fish, cleaning in case of contamination, changing the pond water every 3 months and harvesting of fish at 7 months of age. The farmer spends USD $ 164.65 on establishment of the pond system including, exaction costs, equipment, materials and stocking fingerlings (USD $ 0.033 each). The farmer spends USD$ 21.99 on premixed feeds before harvesting the fish after seven months. The cat fish are harvested with 3-5 kg liveweight after 7 months and sold at USD$ 2.75 to wholesale buyers from Kasese District.

The intensive fish farming system is designed to demand minimal labor for feeding the fish, cleaning the pond, replacing water and harvesting fish. The system is also adapted to water scarcity in the dry season since it is connected to a rain water harvest system; regular changing of pond water improves visibility, removes algae, replenishes oxygen and minimizes possible infections in the pond.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

The Video shows the set up of the ponds but does not include the farmer's house because of the live fence separating the ponds from the house.

Он, сар, өдөр:

24/01/2018

Зураглаачийн нэр :

Amon Aine

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Уганда

Улс/аймаг/сум:

Western Uganda, Bushenyi District

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Nyabubare Sub county, Kigoma town

Тайлбар:

The farm is 6Km from Ishaka Bushenyi along Bushenyi-Rubirizi highway.

2.6 Хэрэгжих огноо

Хэрэгжүүлсэн он:

2016

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Газар ашиглагчдын санаачилгаар
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

Intensive back yard fish farming.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Үйлдвэрлэлийг сайжруулах
 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт/ эрс тэс байдал болон түүний нөлөөлөлд дасан зохицох
 • Үр ашигтай эдийн засгийн нөлөөг бий болгох
 • Beauty

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Олон наст (модлог биш) тариалан
Гол нэрийн үр тариа (арилжааны болон хүнсний таримал):

Bananas, yams and shrub fence

3.3 Газар ашиглалтын нэмэлт мэдээлэл

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн/усалгаа хосолсон
Тайлбар:

The farmer harvests roof top water and channels it into the ponds during times of water scarcity

Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 2
Тодорхойлно уу:

March - May & Sept - Nov

Малын нягт (шаардлагатай бол):

500 fish per 5m×4m×3m in length, width and depth respectively

3.4 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • зөгийн аж ахуй, засагны аж ахуй, тахиа үржүүлэг, туулай үржүүлэг, торгоны хүүхэлдэйн аж ахуй г.м.
 • Гэрийн цэцэрлэг

3.5 Технологийн тархалт

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Хөрсний физик доройтол

Хөрсний физик доройтол

 • Pu: Бусад үйл ажиллагааны улмаас био-бүтээмжийн функц алдагдах
Бусад

Бусад

Тайлбар:

The intensive method utilizes small space for high quantity fish production and therefore reduces the conversion of large pieces of land to fish farming

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлыг багасгах сааруулах
Тайлбар:

The design promotes intensive methods to utilize small space for high quantity fish production and therefore reduces the conversion of large pieces of land to fish farming.

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Зохиогч:

Prosy Kaheru

Он, сар, өдөр:

09/01/2018

4.2 Техникийн үзүүлэлтүүд/ техникийн зургийн тайлбар

The water ponds are constructed with 5m × 4m × 3 m i.e length × width × depth. The ponds are on a gentle slope a meter away from a live fence. The ponds are lined with a water proof tarpaulin. The banks are strengthened with wood fixed together with nails.

4.3 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Pond

Эзэлхүүн, урт зэргийг тодорхойл (шаардлагатай бол):

5m × 4m × 3 m i.e length × width × depth respectively

бусад/үндэсний мөнгөн нэгж (тодорхойл):

Ugandan shilling

Ам.доллар ба үндэсний мөнгөн нэгж хоорондын хөрвөх үнийг тодорхойл (шаардлагатай бол): 1 USD = :

3650.0

Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

10,000

4.4 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа
1. Excavation Бүтцийн In the dry season
2. Fixing of tarpaulin and timber on the banks Бүтцийн After excavation
3. Filling pond with water and fertilizing with animal dug Менежментийн After fixing walls
4. Stocking the pond Бусад арга хэмжээнүүд 2 days after filling pond with water and fertilization
5. Connecting a water channel from the water reservoir with a pvc pipe at end the end leading to the pond Бүтцийн After excavation.

4.5 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Construction labour man day 5.0 50000.0 250000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Hoe hire per day 500.0 5.0 2500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Panga hire per day 500.0 5.0 2500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Spade hire per day 500.0 5.0 2500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Hammer hire per day 500.0 5.0 2500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Wheel barrow hire per day 500.0 5.0 2500.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Metallic tray per day 500.0 5.0 2500.0 100.0
Таримал материал Fish fingerlings pieces 500.0 500.0 250000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Animal Dung kg 50.0 120.0 6000.0 100.0
Барилгын материал Tarpaulin pieces 1.0 45000.0 45000.0 100.0
Барилгын материал Timber pieces 8.0 3000.0 24000.0 100.0
Барилгын материал Nails Kg 0.5 8000.0 4000.0 100.0
Барилгын материал Hose Pipe Pieces 2.0 5000.0 10000.0 100.0
Бусад Water Liters 500.0 10.0 5000.0 100.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 609000.0

4.6 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Арга хэмжээний төрөл Хугацаа/ давтамж
1. Feeding Менежментийн Once daily
2. Cleaning Менежментийн Once a week
3. Changing the water Менежментийн Every three months
4. Harvesting Менежментийн Every 7months

4.7 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Хөдөлмөр эрхлэлт Cleaning man day 1.0 5000.0 5000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Feeding man day 1.0 600000.0 600000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Replacement of water man day 1.0 100000.0 100000.0 100.0
Хөдөлмөр эрхлэлт Harvesting manday 2.0 5000.0 10000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Slasher piece 2.0 8000.0 16000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Hoe piece 2.0 15000.0 30000.0 100.0
Тоног төхөөрөмж Bucket piece 2.0 6000.0 12000.0 100.0
Бордоо ба биоцид Cow dug tones 1.0 250000.0 250000.0 100.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 1023000.0

4.8 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

Excavation of ponds and stocking of fish fingerlings. Excavation is done once at the start of the project. The labour required for operation and maintenance is minimal compared to conventional fish farming methods.

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

The rain seasons are two i.e March-May, Sept-ov

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • шаардлагагүй

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Дунд зэрэг (шавранцар)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Дунд зэрэг

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Муу чанарын ундны ус (цэвэршүүлэх шаардлагатай)

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Тийм

Тодорхойлно уу:

Cat fish doesn't thrive well in saline waters, the longer the water stays in the pond the more salts it accumulates due to waste from fish and feeds being used hence need for replacement every three months.

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Их
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын % 10-50 хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Чинээлэг
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
Механикжилтын түвшин:
 • Хүнд хүчир ажил
Хүйс:
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

The project belongs to a household of 5 children and parents in their 45-50 years

5.7 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчдын эзэмшдэг эсвэл түрээслэдэг газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Төр засаг
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
 • Хувь хүн

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Үйлдвэрлэл

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water from pond used for irrigation

Орлого, зарлага

ХАА-н хөрөнгө оруулалтын зардал

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Less labour cots for the operation & maintenance

тариалангийн газрын орлого

буурсан
нэмэгдсэн

орлогын олон янз эх үүсвэр

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Farmer has many other projects (piggery, bananas, yams)

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water collected in ponds

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Хөрс

хөрсний чийг

буурсан
нэмэгдсэн

хөрсөн бүрхэвч

буурсан
сайжирсан

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

гангийн нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Harvesting of water for fish farming reduces the runoff and hence a reduction in the water volumes flowing down hill

хөрш зэргэлдээ газарт учирах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Уур амьсгалын гамшигууд
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Ган гачиг Маш сайн
Тайлбар:

During the dry season, the water harvested from the roof top is used to replenish the water in the ponds

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Маш эерэг

6.5 Технологи нутагшуулах

 • 10-50%
Технологийн нэвтрүүлсэн иргэдээс хэд нь өөрийн санаачлагаар буюу өөр эх үүсвэрээс материалын болон мөнгөн дэмжлэг авалгүй нэвтрүүлсэн бэ?
 • 50-90 %

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар өөрчлөлтийг даван туулахад шинэчлэл хийгдсэн бэ?
 • Ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж (ж.нь шилжих хөдөлгөөний улмаас)
Технологийн дасан зохицох байдлыг тодорхойл (хийц, материал, төрөл зүйл г.м.):

The system is designed to harvest water on roof tops and deliver it in the fishponds, Some of the harvested water is reserved for replenishing of water in the ponds during times of scarcity

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Easy management since most of the tedious work is at establishment
Easy to harvest the fish since many fish are keep in a small pond/tarpaulin
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
There is rady market for the fish
Rain Water harvesting reduces impacts of climate change on the fish production especially in the dry season/times of scarcity
Source of proteins for the public that buy the fish for sauce

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
At times of extreme dry season, the farmer may face challenges of water scarcity Establishment of big enough water reservoirs
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Due to high stock ratio, the fish are prone to diseases/parasites in case of any break out Reduction in the stocking rate, the farmer should farther maintain the hygiene and precaution in management

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

1 farm

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

1 farmer

 • тайлан болон бусад эх сурвалжийн бүрдэл

1- a news paper that wrote about a similar pond system, in Masaka District

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет дэх нээлттэй холбоосууд

Гарчиг/ тодорхойлолт :

Rear fish in your backyard with harvested rainwater

URL:

http://www.monitor.co.ug/Magazines/Farming/Rear-fish-backyard-harvested-rainwater/689860-2997914-vacgkk/index.html

Модулууд