Технологиуд

Water retention/sediment capture pond [Унгар]

Víztározó/üledékfelfogó tó

technologies_6196 - Унгар

Бүрэн гүйцэд байдал: 96%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Технологийг үнэлэх, баримтжуулах ажилд хамаарах мэдээлэл өгсөн хүмүүс, байгууллагуудын холбоо барих мэдээлэл

Мэдээлэл өгсөн хүн (с)

ГТМ мэргэжилтэн :
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн төслийн нэр (шаардлагатай бол)
OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe (OPTAIN)
Технологи баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Institute for Soil Sciences, Centre for Agricultural Research (ATK TAKI) - Унгар

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 Технологи тогтвортой гэдгийг баталгаажуулах

Энэ технологи азрын доройтлыг бууруулахад нөлөө үзүүлэхгүй тул газрын тогтвортой менежментийн технологи болж чадахгүй юу?

Үгүй

1.5 ГТМ Арга барилын Асуулга (ууд) руу хандах (WOCAT ашиглан баримтжуулсан)

2. ГТМ Технологийн тодорхойлолт

2.1 Технологийн товч тодорхойлолт

Технологийн тодорхойлолт:

Sediment capture ponds are constructed and located along networks of ditches which drain watersheds. They slow the velocity of water and cause the deposition of suspended materials. These ponds help to avoid sediment accumulation in the ditches themselves, and can decrease sediment and nutrient pollution of surface water bodies downstream.

2.2 Технологийн дэлгэрэнгүй тайлбар

Тодорхойлолт:

Sediment capture ponds are designed to be able to retain runoff water during rainy periods. They are located along networks of ditches which drain watersheds – and are constructed through mechanical excavation. The technology is usually applied in hilly areas, but sometimes downstream ponds are located in or near urban zones. The ponds slow the velocity of water and cause deposition of suspended materials. They help to avoid sediment accumulation in the ditches themselves, and can decrease sediment and nutrient pollution of surface water bodies downstream. Water retention in the upstream area results in better infiltration and provides a source of water for wildlife. As sediment is regularly deposited in the ponds, they need to be desilted to maintain effectiveness.

2.3 Технологийн гэрэл зураг

2.4 Технологийн дүрс бичлэг

Тайлбар, товч тодорхойлолт :

video is not available

2.5 Энэ үнэлгээнд хамрагдсан технологийг хэрэгжүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Унгар

Улс/аймаг/сум:

Zala County

Байршлын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт:

Esztergályhorváti

Технологи өргөн дэлгэрсэн эсхийг тодорхойл:
 • тодорхой газар хэрэгжсэн/ жижиг талбайд төвлөрсөн
Технологи(иуд) нэвтрүүлсэн талбай байнгын хамгаалалттай газар нутагт байрладаг уу?

Үгүй

2.6 Хэрэгжих огноо

Байгуулсан тодорхой оныг мэдэхгүй бол баримжаа хугацааг тодорхойл:
 • 10-50 жилийн өмнө

2.7 Технологийн танилцуулга

Технологийг хэрхэн нэвтрүүлснийг тодорхойл:
 • Гадны төсөл/хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр
Тайлбар (төслийн төрөл г.м.):

A project supported the management of the catchment area to improve municipal security and recreation.

3. ГТМ технологийн ангилал

3.1 Технологийн үндсэн зорилго (д)

 • Газрын доройтлыг бууруулах, сэргийлэх, нөхөн сэргээх
 • Сав газар / доод урсгалыг хамгаалах - бусад технологитой хослуулах
 • гамшгийн эрсдлийг бууруулах
 • Уур амьсгалын өөрчлөлт, түүний үр нөлөөг багасгах
 • Нийгэмд үзүүлэх үр нөлөөг бий болгох

3.2 Технологи хэвтрүүлсэн газрын одоогийн газар ашиглалтын хэлбэр(д)

Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй


Тариалангийн газар

Тариалангийн газар

 • Нэг наст үр тариа
Тариалан - Таримлыг тодорхойлно уу:
 • үр тариа - арвай
 • үр тариа - эрдэнэ шиш
 • үр тариа - улаан буудай (өвлийн)
 • тосны ургамал - наран цэцэг, рапс ба бусад
Нэг жил дэх ургамал ургах улирлын тоо:
 • 1
Сөөлжлөн тариалалт хийгддэг үү?

Тийм

Хэрэв тийм бол ямар таримлыг сөөлжлөн тариалдаг вэ?

cover crops are grown between cash crops

Таримлыг ээлжлэн тариалдаг уу?

Тийм

Хэрэв тийм бол, тодруулна уу:

oilseed rape - winter wheat - maize - spring barley

3.3 Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?

Технологи хэрэгжүүлснээс газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсан уу?
 • Үгүй (3.4 хариулт руу шилжинэ үү)
Нэг газр нутгийн хэмжээнд хэрэгжих холимог газар ашиглалт:

Үгүй

3.4 Усан хангамж

Технологи хэрэгжүүлсэн газрын усан хангамж:
 • Байгалийн усалгаатай

3.5 Технологи ГТМ-ийн аль бүлэгт хамаарах

 • Ус хураах
 • Гадаргын усны менежмент (булаг шанд, гол, нуур, далай)
 • Ус намгархаг газрын хамгаалал / менежмент

3.6 Технологийг бүрдүүлэх ГТМ арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

Барилга байгууламжийн арга хэмжээ

 • S5: Далан, хотгор, цөөрөм

3.7 Технологийн шийдвэрлэсэн газрын доройтлын үндсэн төрлүүд

Усны доройтол

Усны доройтол

 • Hp: Гадаргын усны чанар муудах

3.8 Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх, сааруулах ба нөхөн сэргээх

Газрын доройтолтой холбоотойгоор Технологи ямар зорилго тавьсан болохыг тодорхойл:
 • Газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх
 • газрын доройтолд дасан зохицох

4. Техникийн нөхцөл, хэрэгжилтийн үйл ажиллагаа, материал ба зардал

4.1 Технологийн техникийн зураг

Техник тодорхойлолт (техник зурагтай уялдана):

Larger sedimentation ponds can be several square kilometers in size, while others are only a few tens or hundreds of square meters. Generally, the size of sedimentation ponds depends on the characteristics of the surrounding area, the amount and frequency of rainfall, and the sources of water supply to the pond. The depth of a sedimentation pond can also vary depending on its purpose and location. In general, sedimentation ponds are designed to have a shallow depth, typically around 1 to 3 meters.

Зохиогч:

Piroska Kassai

Он, сар, өдөр:

17/04/2023

4.2 Материал болон зардалд хамаарах ерөнхий мэдээлэл

Үнэ өртөг, оруулсан хувь нэмрийг хэрхэн тооцсоныг тодорхойл:
 • Технологийн нэгж тус бүр
Нэгжийг тодорхойл:

Pond

Нэгж хэмжигдэхүүний хэмжих нэгжийн тодорхойлох (шаардлагатай бол):

108,000 m3

Үнэ өртөгийг тооцоход ашигласан мөнгөн нэгж:
 • Ам.доллар
Хөлсний ажилчны нэг өрдийн ажлын хөлсийг тодорхойл:

50

4.3 Байгуулах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа (улирал)
1. excavation of pond not relevant
2. building dam
3. building flood gate
4. excavation of ditch system

4.4 Байгуулалтад шаардагдах зардал ба материал

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Бусад building the wole system by contractor whole pond and belongings 1.0 1420000.0 1420000.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг 1420000.0
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар 1420000.0
Дээрхи хүснэгт дэх зардлын задаргааг гаргах боломжгүй бол Технологи бий болгоход зарцуулсан нийт зардлыг баримжаална уу.

1420000.0

Хэрэв газар ашиглагчаас нийт өртөгийн 100%хүрэхгүй зардал гарсан бол хэн үлдсэн хөрөнгө оруулалтыг хийснийг тодорхойл.

costs were covered by public and municipal funds

4.5 Засвар үйлчилгээ / давтагдах үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагаа Хугацаа/ давтамж
1. periodic excavation of deposited sediments not relevant

4.6 Засвар үйлчилгээ / урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах зардал ба материал (жилээр)

Хөрөнгө оруулалтыг дурьдана уу Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгжийн өртөг Материал бүрийн нийт өртөг % газар ашиглачаас гарсан зардал
Бусад periodic excavation of deposited sediments is carried out by contractor whole work 1.0 40000.0 40000.0
Технологийг арчилах тордоход шаардагдах нийт үнэ өртөг 40000.0
Технологи сайжруулах нийт үнэ өртөг, ам.доллар 40000.0
Дээрхи хүснэгт дэх зардлын задаргааг гаргах боломжгүй бол Технологийг сайжруулахад зарцуулсан нийт зардлыг баримжаална уу.

40000.0

4.7 Зардалд нөлөөлж байгаа хамгийн чухал хүчин зүйл

Өртөг зардлыг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг дурьдана уу:

amount of sediments, topographical conditions

5. Хүн, байгалийн хүрээлэн буй орчин

5.1 Уур амьсгал

Жилийн нийлбэр хур тундас
 • <250 мм
 • 251-500 мм
 • 501-750 мм
 • 751-1,000 мм
 • 1,001-1,500 мм
 • 1,501-2,000 мм
 • 2,001-3,000 мм
 • 3,001-4,000 мм
 • > 4,000 мм
Жилийн дундаж хур тунадас (хэрэв мэдэгдэж байвал), мм:

653.00

Хур тунадасны талаархи тодорхойлолт/ тайлбар:

distribution is uneven

Суурь болгон авсан цаг уурын станцын нэр:

Keszthely meteorological station

Агро-уур амьсгалын бүс
 • Хагас чийглэг

distribution of rainfall is uneven, heat waves often occur during summertime

5.2 Байрзүйн зураг

Дундаж налуу:
 • Тэгш (0-2 %)
 • Бага зэрэг хэвгий (3-5 %)
 • Дунд зэрэг хэвгий (6-10 % )
 • Долгиорхог (11-15 %)
 • Толгодорхог (16-30 %)
 • Эгц налуу (31-60 % )
 • Огцом эгц налуу (>60 %)
Гадаргын хэлбэр:
 • Тэгш өндөрлөг/тэгш тал
 • Зоо, хяр
 • Уулын энгэр, хажуу
 • Ухаа, гүвээ, дов толгод
 • Уулын бэл
 • Хөндий, хоолой, нам хотос
Өндөршлийн бүс:
 • 0-100 м д.т.д
 • 101-500 м д.т.д
 • 501-1,000 м д.т.д
 • 1,001-1,500 м д.т.д
 • 1,501-2,000 м д.т.д
 • 2,001-2,500 м д.т.д
 • 2,501-3,000 м д.т.д
 • 3,001-4,000 м д.т.д
 • > 4,000 м д.т.д
Технологи дараах асуудалд хандсан эсэхийг тодорхойл:
 • хотгор нөхцөл
Гадаргын талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

landscape is hilly and different land use patterns (arable land, ward and forest) are mixed in the area

5.3 Хөрс

Хөрсний дундаж зузаан:
 • Маш нимгэн (0-20 см)
 • Нимгэн (21-50 см)
 • Дунд зэрэг зузаан (51-80 см)
 • Зузаан (81-120 cм)
 • Маш зузаан (>120 cм)
Хөрсний бүтэц (өнгөн хөрс):
 • Хүнд (шаварлаг)
Хөрсний бүтэц (>20 см-ээс доош):
 • Хүнд (шаварлаг)
Өнгөн хөрсний органик нэгдэл:
 • Дунд (1-3 % )
Боломжтой бол хөрсний бүрэн тодорхойлолт, боломжит мэдээллийг өгнө үү, жишээ нь хөрсний төрөл, хөрсний урвалын орчин/хүчиллэг байдал, катион солилцох чадавхи, азотын хэмжээ, давсжилт г.м.

Soil type is Luvisol

5.4 Усны хүртээм ба чанар

Хөрсний усны гүн:

5-50 м

Гадаргын усны хүртээмж:

Сайн

Усны чанар (цэвэрлээгүй):

Сайн чанарын ундны ус

Усны чанар гэж:

ул хөрсний ус

Усны давсжилт асуудал болдог уу?

Үгүй

Энэ газар үер усанд автдаг уу?

Үгүй

Усны чанар, нөөцийн талаархи тайлбар ба бусад тодорхойлолт:

source of pollution is agriculture (manure, fertilisers, pesticides)

5.5 Биологийн төрөл зүйл

Зүйлийн олон янз байдал:
 • Дунд зэрэг
Амьдрах орчны олон янз байдал:
 • Их

5.6 Технологи нэвтрүүлсэн газар ашиглагчидын онцлог шинж

Суурьшмал эсвэл нүүдлийн:
 • Суурьшмал
Үйлдвэрлэлийн системийн зах зээлийн чиг баримжаа:
 • Худалдаа наймааны/ зах зээлийн
Фермээс гадуурх орлого:
 • Нийт орлогын %10 доош хувь
Чинээлэг байдлыг харьцангуй түвшин:
 • Дундаж
Хувь хүн эсвэл бүлэг:
 • Хувь хүн / өрх
 • бүлэг / олон нийтийн
Механикжилтын түвшин:
 • Механикжсан / мотортой
Хүйс:
 • Эмэгтэй
 • Эрэгтэй
Газар ашиглагчийн нас:
 • Дунд нас
 • Ахимаг нас
Газар ашиглагчдын бусад шаардлагатай шинж чанарыг тодорхойл:

The pond was built by communal and local water authority collaboration.

5.7 Технологи нэвтрүүлэхэд газар ашиглагчийн ашигласан газрын дундаж талбай

 • < 0.5 га
 • 0.5-1 га
 • 1-2 га
 • 2-5 га
 • 5-15 га
 • 15-50 га
 • 50-100 га
 • 100-500 га
 • 500-1,000 га
 • 1,000-10,000 га
 • > 10,000 га
Энэ нь жижиг, дунд, том оворт тооцогдох уу (орон нутгийн чиг баримжаагаар)?
 • Дунд-хэмжээний
 • Том-хэмжээний
Тайлбар:

large cooperatives and small farms are mixed in the area

5.8 Газар эзэмшил, газар ашиглах эрх, ус ашиглах эрх

Газар өмчлөл:
 • Хувь хүн, тодорхой цол эргэмгүй
 • Хувь хүн, цол эргэм бүхий
Газар ашиглах эрх:
 • Түрээсийн хэлбэрээр
 • Хувь хүн
Ус ашиглах эрх:
 • Нэгдлийн хэлбэрээр (зохион байгуулалттай)
Газар ашиглалтын эрх уламжлалт эрхзүйн тогтолцоонд суурилдаг уу?

Тийм

5.9 Дэд бүтэц, үйлчилгээний хүртээмж

эрүүл мэнд:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
боловсрол:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
техник дэмжлэг:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
хөдөлмөр эрхлэлт (жишээ нь, ХАА-аас өөр):
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зах зээл:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
эрчим хүч:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
зам ба тээвэр:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
ундны ус ба ариутгал:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн
санхүүгийн үйлчилгээ:
 • Ядуу
 • Дунд зэргийн
 • Сайн

6. Үр нөлөө ба дүгнэлт

6.1 Технологийн талбай дахь үр нөлөө

Нийгэм-эдийн засгийн үр нөлөө

Усны хүртээм ба чанар

усалгааны усны хүртээмж

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water of sediment capture/retention ponds can be used for irrigation purposes, depending on the quality of the water and the intended use of the irrigation.

Нийгэм-соёлын үр нөлөө

амралт, нөхөн сэргээлтийн боломжууд

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Some retention ponds allow for some recreational activities too such as fishing, bird-watching, or walking trails around the pond.

Экологийн үр нөлөө

Усны эргэлт/ илүүдэл

усны чанар

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The water flowing out of the stormwater retention pond may be clearer than the water flowing into it because the sedimentation process in the pond removes suspended solids from the water.

ус хураах / цуглуулах

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water retention ponds are an effective way to collect and manage stormwater runoff.

гадаргын урсац

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water retention ponds can help to reduce surface runoff during periods of heavy rainfall or snowmelt, which can help to mitigate the risk of flooding and erosion.

Хөрс

хөрс алдагдах

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

By reducing the volume and peak flow rate of stormwater runoff, retention ponds can help to reduce the velocity and erosive power of water

Биологийн: ургамал, амьтан

амьтны төрөл, зүйл

буурсан
нэмэгдсэн
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Water retention ponds can have both positive and negative effects on biodiversity. Besides fish and waterfowl, mosquitoes may also proliferate, which can be disturbing for nearby settlements.

амьдрах орчны олон янз байдал

буурсан
нэмэгдсэн
Уур амьсгал болон гамшгийн эрсдлийг бууруулах

үер усны нөлөө

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Stormwater retention ponds are the most effective solutions to prevent floods and their impacts

хөрсний гулсалт/ чулуун нуранги

Нэмэгдсэн
Буурсан

бичил уур амьсгал

муудсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Ponds can increase humidity levels and the presence of vegetation around the water body can also have a cooling effect

6.2 Технологийн талбайн гадна үзүүлсэн үр нөлөө

Доод урсгалын үер

Нэмэгдсэн
багассан

урсацын адагт лаг шавар хуримтлагдана

Нэмэгдсэн
Буурсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Lakes are capable of capturing large amounts of sediment.

газар доорхи ус/голын усны бохирдол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

The stream water flowing out of lakes is generally much cleaner and less polluted due to the settling of suspended sediment.

буферлэх / шүүлтүүрийн багтаамж

буурсан
сайжирсан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

Stormwater retention ponds and other similar water bodies can act as natural filters.

нийтийн/хувийн хэвшлийн дэд бүтцэд учируулах хохирол

Нэмэгдсэн
багассан
Тайлбар/ тодорхой дурьдах:

By providing a place for the excess water to go, these ponds reduce the amount of water that flows onto streets and buildings, which can help prevent flash flooding and water damage.

6.3 Технологийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба Уур амьсгалаас хамаарах аюул/гамшигт үзэгдэлд өртөх байдал ба эмзэг байдал (газар ашиглагч нарын дүгнэлтээр)

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт

Уур амьсгалын аажим өөрчлөлт
Улирал Өсөх эсвэл буурах Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
Жилийн дундаж температур Өсөлт Сайн
Жилийн дундаж хур тундас Бууралт Маш сайн

Уур амьсгалаас хамаарах аюулууд (гамшигууд)

Гидрологийн гамшиг
Технологи түүний нөлөөг хэрхэн бууруулж байна?
усны үер (гол) Сайн
Шар усны үер Дунд зэрэг

6.4 Зардал ба үр ашгийн шинжилгээ

Үр ашгийг барилга байгууламжийн зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Үр ашгийг засвар үйлчилгээ/ урсгал зардалтай (газар ашиглагчдын үзэл бодлоор) хэрхэн харьцуулах вэ?
Богино хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Дунд зэрэг

Урт хугацаанд эргэн төлөгдөх байдал:

Эерэг

Тайлбар:

These ponds are not generally constructed by land users, but by municipalities using grants/subsidies. Therefore, it is a very cost-effective solution from land users perspective in both the short and long term.

6.5 Технологи нутагшуулах

 • жишээ/ туршилт
Технологийг өөрийн талбайд нэвтрүүлсэн бусад иргэдээс хэд нь үүнийг өөрийн хүчээр, өөрөөр хэлбэл ямар нэг материал, техникийн дэмжлэг, төлбөр авалгүй хийсэн бэ?
 • 0-10%
Тайлбар:

zero

6.6 Дасан зохицох

Хувьсан өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд Технологид сүүлд ямар нэг шинэчлэл хийгдсэн үү?

Үгүй

6.7 Технологийн давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
water reservoir for irrigation
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
possible fish pond management
recreation
increasing habitat and bio diversity

6.8 Технологийн дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
habitats for mosquitoes

7. Ном зүй ба холбоосууд

7.1 Мэдээллийн аргууд / эх сурвалжууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа

5

 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

5

Мэдээллийг хэзээ (газар дээр нь) цуглуулсан бэ?

15/10/2022

7.2 Хүртээмжтэй ном, бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Ponds - Planning, Design, Construction (Agriculture Handbook 590), USDA, ISBN 9781365086069

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

enbook.hu, 25 USD

7.3 Холбогдох мэдээллийн интернет холбоос

Гарчиг/ тодорхойлолт :

European NWRM Platform

URL:

http://nwrm.eu/measures-catalogue

7.4 Ерөнхий мэдээлэл

Questionnaire is very detailed

Модулууд