UNCCD

Mise en défens de Ndour Ndour [เซเนกัล]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

รายงานกิจการ: Senegal

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights: ไม่ใช่

ดูประวัติ
สมบูรณ์: 94%

 ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป

Title of best practice:

Mise en défens de Ndour Ndour

ประเทศ:

เซเนกัล

รายงานกิจการ:

Senegal

สิทธิในทรัพย์สิน

Clarify if the technology described in the template, or a part of it, is covered by property rights:

ไม่ใช่

Classification

Prevailing land use in the specified location

 • พื้นที่ปลูกพืช
 • ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Contribution to Desertification, land degradation and drought (DLDD) measures

 • Rehabilitation

Contribution to the strategic objectives

 • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 • เพื่อพัฒนาคุณภาพให้แก่ระบบนิเวศที่ได้รับผลกระทบ

Linkages with the other best practice themes

 • การสร้างสมรรถภาพหรือการเพิ่มการตระหนักรู้
 • การติดตามและประเมินผลหรือวิจัย DLDD และ SLM
 • การจัดการความรู้และการช่วยเหลือในการตัดสินใจ
 • นโยบาย เกี่ยวกับกฎหมาย และกรอบขององค์กร

ข้อมูลจำเพาะ

Section 1. Context of the best practice: frame conditions (natural and human environment)

คำอธิบายแบบสั้น ๆ ของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด

mise en défens avec pour objectif de réhabiliter cet espace
qui constituait pour les villageois la principale source d'approvisionnement en bois de
chauffe.

สถานที่

Région de Kaolack (Sénégal)

If the location has well defined boundaries, specify its extension in hectares:

150.0

Estimated population living in the location:

2000.0

คำอธิบายแบบสรุปของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในพื้นที่

Plat
Déforestation/disparition de la végétation naturelle, surexploitation de la végétation
pour commercialisation, développement de l'urbanisation et des infrastructures, sécheresses, pression de la population|
Sol pauvre, squeletique complétement léssivé.|

Prevailing socio-economic conditions of those living in the location and/or nearby

revenus issus de l'agriculture et de l'élevage
communautaire
(Selon le droit positif, la terre relève du domaine national.
Toutefois, dans la pratique, ce sont les règles coutumières
qui prévalent dans la tenure foncière)|
pauvres, revenus faibles|

On the basis of which criteria and/or indicator(s) (not related to The Strategy) the proposed practice and corresponding technology has been considered as 'best'?

bois de chauffe, de l’allégement des travaux des femmes
La mise en défens a contribué également à l’amélioration de la santé grâce à l'approvisionnement
de la caisse du village|

Section 2. Problems addressed (direct and indirect causes) and objectives of the best practice

Main problems addressed by the best practice

réhabilitation des
terres dégradées, atténuation de la dégradation,
prévention de la dégradation|

Outline specific land degradation problems addressed by the best practice

Dégradation biologique:réduction du couvert végétale.
Perte de productivité agricole,
Mauvaise conditions sanitaires du bétail,
maladies pulmonaires,
Pauvreté|

Specify the objectives of the best practice

Augmentation de la production de fourrage
Amélioration des revenus
Augmentation de la diversification des produits
Augmentation de la production de bois

Section 3. Activities

คำอธิบายแบบสรุปของกิจกรรมหลัก ตามวัตถุประสงค์

1. Sensibilisation des populations et élus locaux
|2. Création du bureau pour une organisation de la population riverainne
|3. Elaboration des règlements et code de conduite
|4. Délibération

Short description and technical specifications of the technology

Protection de la forêt
Mise en place d'un réglement pour la conduite pastorale
Prélévement des ressources réglementé
comités de surveillance
Protection de la forêt

Section 4. Institutions/actors involved (collaboration, participation, role of stakeholders)

Name and address of the institution developing the technology


IREF de Kaolack/ PAGERNA|eaux et Forêts
Kaolack (Sénégal)

Was the technology developed in partnership?

ใช่

รายชื่อของหุ้นส่วน:

Eaux et Forêts
Coopération Allemande
Elus locaux
populations concernés

Specify the framework within which the technology was promoted

 • Local initiative
 • National initiative – government-led

Was the participation of local stakeholders, including CSOs, fostered in the development of the technology?

ใช่

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง:

OCB

For the stakeholders listed above, specify their role in the design, introduction, use and maintenance of the technology, if any.

ETAT/PAGERNA(GTZ): Financement, encadrement, renforcement des capacités
Elus locaux: appui financier, délibération/affectation de la terre à la communauté.
Populations:élaboration codes de conduite, surveillance, réglementation.|

Was the population living in the location and/or nearby involved in the development of the technology?

ใช่

By means of what?
 • Participatory approaches

การวิเคราะห์

Section 5. Contribution to impact

Describe on-site impacts (the major two impacts by category)

Augmentation/maintien de la diversité des habitats
Augmentation de la diversité végétale
Augmentation de la diversité animale
Réduction de la croûte du sol (battance)
Réduction de la perte en sol
Augmentation de la production de fourrage
Amélioration de la santé
Amélioration de la sécurité alimentaire et de l'autosuffisance
Amélioration de la situation de groupes socialement et économiquement
désavantagés
Amélioration des connaissances en conservation
Augmentation des possibilités culturelles
Réduction des émissions de carbone et des gaz à effet de serre
Augmentation de la matière organique au dessus du sol
Impacts socio-culturels
Augmentation en nutriments recyclés
Amélioration de la biomasse au dessus du sol
Amélioration de la couverture du sol

Describe the major two off-site (i.e. not occurring in the location but in the surrounding areas) impacts

Augmentation de revenu des ménages
Augmentation du bien être des populations.

Impact on biodiversity and climate change

Explain the reasons:

- Contrôle de la battance
- Augmentation du niveau, recharge de la nappe|
Grâce à cette mesure, la flore s’est bien reconstituée et des espèces emblématiques de la zone et qui avaient quasiment disparu ont refait leur apparition. C’est le cas notamment du Mytragina inermis , de l’Acacia nilotica , du Diospyros mespiliformis , de l’Acacia seyal… La reconstitution de l’habitat a aussi favorisé la réapparition d’espèces fauniques telles que l’hyène et le singe.|

Has a cost-benefit analysis been carried out?

Has a cost-benefit analysis been carried out?

ใช่

ระบุ:

Référence(s) : Ba Oumar Ngatty, 2004. Communauté rurale de Mbadakhoune : l'eau, une réelle préoccupation pour les populations. Article paru dans la
rubrique Actualités du journal Le Soleil du 19 février 2004/ISRA/BAME, 2008. |

Section 6. Adoption and replicability

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

Was the technology disseminated/introduced to other locations?

ใช่

ที่ไหน:

région Kaolack|Région Kaffrine|Région Fatick

Were incentives to facilitate the take up of the technology provided?

Were incentives to facilitate the take up of the technology provided?

ใช่

Can you identify the three main conditions that led to the success of the presented best practice/technology?

appui technique (renforcement des capacités)
Réceptivité de la population
Disponibilité et engagement des elus Locaux

Replicability

In your opinion, the best practice/technology you have proposed can be replicated, although with some level of adaptation, elsewhere?

ใช่

At which level?
 • Local
 • National
 • Subregional
 • Regional

Section 7. Lessons learned

Related to human resources

Engagement et capacités locales

Related to financial aspects

Peu de moyens financiers

Related to technical aspects

faible demande technique mais nécéssité de reconnaitre les codes locaux en matière d'environnement.

โมดูล