แนวทาง

Systeme d'Alerte Précoce [ชาด]

Khabar aldjallah aldjalah

approaches_1810 - ชาด

สมบูรณ์ 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: where people and their land are safer - A Compendium of Good Practices in Disaster Risk Reduction (DRR) (where people and their land are safer)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CARITAS (Switzerland) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

29/10/2016

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Le système d'alerte précoce est un mécanisme permettant de prévenir les risques liés à l'insécurité alimentaire.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Le système d'alerte précoce (SAP) est un mécanisme permettant de prévenir les risques liés à l'insécurité alimentaire. Cette approche est appliquée par les exploitants agricoles dans le canton Dadjo, au Tchad. Les Dadjo sont un groupe ethnique du centre du Tchad, dans la région du Guéra (département du Guéra). Le SAP a été mis en place après un diagnostic qui a montré que les acteurs locaux n'étaient pas suffisamment associés à la collecte, au traitement et à la diffusion des données du Comité Local d'Action (CLA) au niveau sous-préfectoral et/ou du Comité Départemental d'Action (CDA) au niveau départemental. Les informations produites par ces structures n'étaient pas régulières et fiables. De ce diagnostic, il a été décidé de mettre en place un mécanisme endogène favorisant l'implication des bénéficiaires eux-mêmes dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations.

L'approche vise les objectifs suivants:
- Partage des informations en temps réel sur les risques de l’insécurité alimentaire;
- Promouvoir un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire;
- Renforcer la résilience des acteurs locaux à travers des réponses rapides.

L'approche se base sur une équipe de 12 collecteurs et 4 agents de traitement. Les collecteurs collectent des données dans les ménages de l'ensemble des villages du canton Dadjo. Cette équipe a été formée par l'ONG ACORD dans le cadre de son partenariat avec Caritas Suisse. La collecte se fait à l'aide des fiches conçues avec l'appui de l'ONG ACORD en prenant en compte les expériences et connaissances locales. La collecte se fait périodiquement. Par exemple de juin à août, la collecte se focalise sur l'état des cultures, les ennemies des cultures, le mercuriale ou le prix des denrées alimentaires sur les marchés locaux, les pathologies animales et humaines, l'état des pâturages, etc. Les données ainsi collectées sont centralisées au niveau des agents de traitement. Le traitement se fait à ce deuxième niveau, puis les données compilées sont transmises au CDA (Comité Départemental d'Action) pour validation. Ce n'est qu'après la validation que les informations sont diffusées sur l'ensemble des villages du canton lors des assemblées générales villageoises de restitution. En plus, un bulletin trimestriel présentant une synthèse des informations sur la sécurité alimentaire sont produits et remis aux responsables des grappes de villages (4 grappes de villages ont été constitués, chaque grappe comprend entre 6 à 12 villages) pour exploitation et la diffusion à plus grande échelle.

Les informations du SAP sont utilisées pour planifier les activités de production. Lorsque la campagne ou la pluviométrie s'annonce mauvaise, les habitants informées de la situation développent des alternatives comme les activités de maraîchage, le choix des variété précoce pour la production céréalière, la constitution ou reconstitution de stock céréalier au niveau des greniers communautaires, le développement ou la mise en place des mécanismes sociaux d'entraide (octroi des crédits aux plus démunis).

Les parties prenantes impliquées sont:
- Les autorités traditionnelles et administratives
- Les responsables des organisations de la société civile.
Leurs rôles consistent à faciliter la mise en œuvre du processus enclenché dans le canton.

Les exploitants des terres apprécient les réponses rapides apportées par les communautés, les bailleurs et l'état à l’issue des informations diffusées ainsi que la forte cohésion entre les différentes communautés. Cette implication a permis une bonne appropriation de l'approche par la communauté qui a décidé de motiver les collecteurs et les agents de traitement. Le SAP du canton Dadjo continue de fonctionner actuellement sans l'appui de l'ONG ACORD.


2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ชาด

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Région du Guéra, Département du Guéra

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2013

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอนให้ประมาณวันที่ที่ริเริ่มใช้แนวทางนี้ :

น้อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี้)

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

- Diffuser les informations en temps réel sur les risques liés à l'insécurité alimentaire,
- Promouvoir un outil de lutte contre l'insécurité alimentaire,
- Renforcer la résilience des acteurs locaux à travers des réponses rapides.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เอื้ออำนวย

Cohésion sociale entre les communautés

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Les collecteurs se sont engagés bénévolement. Toutefois, ils perçoivent une petite compensation en contrepartie de leur travail. Ces fonds sont prélevés au niveau des caisses des greniers communautaires. Une des difficultés est liée au fait que les greniers communautaires ne génèrent pas assez de ressources suffisantes.

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

Actions entre les services techniques déconcentrés de l’état et les membres du système d'alerte précoce dans la collecte et l'analyse des données

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

L'équipe de traitement a besoin d'un renforcement de capacité continu pour leur permettre de bien traiter et analyser les données

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Association Cantonale pour le Développement (ADC)

- Actions de sensibilisation et d'information dans les villages
- Mobilisation des cotisations pour faciliter la mise en œuvre

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Services techniques déconcentrés de l’état

- Analyse des données

 • องค์การระหว่างประเทศ

ACORD - TCHAD
CARITAS SUISSE

- Coordination
- Fiancement

ถ้ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนที่เกี่ยวข้องให้ระบุหน่วยงานตัวแทน:

ACORD - TCHAD et CARITAS SUISSE

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ Des appuis venant des services techniques de l’état notamment le Comité Départementale d'Action (CDA) département et de ACORD dans le cadre de traitement et d’analyse des informations collectées.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Organigramme du système d'alerte précoce (SAP):
(1) Lieux de la collecte d’information
(2) et (3) Collecteurs et Référents Village (substituts des collecteurs dans les villages)
(4) Vérification des informations par les Présidents des zones
(5) Le Bureau de SAP avec l’appui d’ACORD assurent une analyse globale des informations
(6) Rôle de l’Etat : sans l’aval des services décentralisé de l’Etat, ni ACORD, ni le bureau du SAP ne peut lancer l’alerte. Les responsables des services décentralisés de l’Etat sont associés dans l’approbation des informations qui vont être publiées. L’organe qui s’occupe de cette vérification dans le département est nommé le CDA (Comité Départemental d’Action).
(7) Promotion des initiatives communautaires comme réponses endogènes. Seul le grenier peut apporter des réponses urgente et à la hauteur dans cette zone.
(8) Elargie le niveau d’alerte à la hiérarchie administrative supérieur qui est la région
(9) Fait référence à toutes les actions d’alerte à mener au niveau national ou international afin d’avoir une réponse en cas de crise.

ผู้เขียน:

Moustapha Ali ( ACORD)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • Ateliers de formation
หัวข้อที่พูด:

- Technique de collecte des données
- Technique d’analyse et diffusion de données
- Technique de suivi-évaluation des informations diffusées4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ที่ศูนย์ถาวร

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
 • ภูมิภาค
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

Membres du système d'alerte précoce: 12 collecteurs et 4 agents de traitement.

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Appui technique pour s'approprier l'approche et pouvoir la répliquer
Motos pour les collecteurs en vue de faciliter le travail, deux ordinateurs, une imprimante, un pluviomètre

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ไม่ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

L'approche SAP mis en œuvre dans le canton Dadjo permet également la collecte de données sur les prix des premières denrées alimentaires sur les marchés locaux du canton. Cette collecte permet d'informer les agriculteurs et éleveurs sur les prix pour leur permettre de vendre leurs productions au moment opportun leur garantissant un gain substantiel.

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Mobilisation de sources propres (cotisation par village)
Financement externe (Caritas Suisse)

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Les motos ont été acquis par ACORD sur le financement de Caritas Suisse. Elles ont été mises à la disposition du SAP du canton Dadjo sur la base d'un contrat entre les deux parties. Le canton Dadjo s'engageant à bien entretenir ces moto. Après une année, les motos ont été cédées au canton pour la poursuite des activités du SAP.

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • ไม่มี
 
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

L'équipe qui pilote le SAP reçoit régulièrement des formations. Elle jouit d'une reconnaissance sociale au sein de la communauté pour leur travail et engagement bénévole.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les habitants du cantons et surtout les femmes sont de plus en plus impliqués et concertés dans la prise de décisions concernant les adaptations face aux changement climatique qui se ressent dans le canton Dadjo.

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Par exemple le démarrage des activités maraîchères lorsque les informations diffusées indiquent que la campagne agricole en cours est mauvaise.

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les liens de solidarité sont renforcés entre les habitants du cantons Dadjo, voire avec ceux des autres cantons. Ces habitants ont compris la nécessité de participer comme acteur à part entière dans le développement de leur zone.

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les femmes font des activités génératrice de revenu pour subvenir aux besoins de leur ménage (santé, scolarisation des enfant, etc.).

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Disponibilité des semences pendant la campagne agricole;
Accroitre les superficies à emblaver ;
Mettre assez de temps dans son propre champs en vue de mieux produire.

 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

En effet, après la fin du projet ayant conduit à la mise en place du système d'alerte précoce 2013. Les membres du système d'alerte précoce poursuivent leurs activités sans relâche en produisant 06 bulletins d'information sur la sécurité alimentaire.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
- Le partage des informations sur les risques de l'insécurité alimentaire en temps réel;
- Des réponses rapides apportées après la diffusion des informations.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
- Le lien fort crée avec les autorités traditionnelles et administratives
- Une prise de conscience sur les effets des changements climatiques

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
- Insuffisance des moyens de transport (motos) pour couvrir l'ensemble des villages (46) du canton;
- Faible mobilisation communautaire pour financer le Système d'Alerte Précoce et motiver les collecteurs;
- Insuffisance des moyens financiers pour produire assez de bulletins.


- Augmenter le nombre de motos existantes;
- Utilisation des téléphones
- Renforcer les campagnes de sensibilisation pour mobiliser des fonds;
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Faible compétence de compilation, de saisie et d’analyse Formations

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

25 personnes

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

25 personnes

โมดูล