แนวทาง

Haute intensité de Main d'oeuvre (HIMO) [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

IKIBIRI

approaches_2485 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Hatungimana Jean Marie

79904037

Département des forêts

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ntungwanayo Marc

79920673

Génie Rural

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nkoribigawa Janvier

77626099

DRE

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nahimana Adélaïde

79309278

GR

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Bahebura Pasteur

77 734124

DPAE

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

27/07/2011

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie
technologies

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie [บุรุนดี]

Conservation des eaux et sols par la mise en place des terrasses radicales associées aux herbes fourragères et du Calliandra Calothyrsus (arbustes fourragers) pour soutenir le talus et des agro forestiers (Grevillea robusta ou Cedrela odorata) installés tous les 6 mètres le long du talus.

 • ผู้รวบรวม: Salvator Ndabirorere

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Implication d'une grande quantité de main d'oeuvre dans l'aménagement des terrasses radicales

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: la mobilisation communautaire autour des activités de conservation des eaux et sols.

Méthodes: Etant une approche nouvelle, elle va du top down. En procède à la sensibilisation des communautés sur cette approche, la formation, la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités.

Etapes de mise en œuvre: la conscientisation des populations du bassin versant sur les problèmes à l'érosion constituer une porte d'entrée pour cette approche. Il vient ensuite des travaux de délimitation du site à l'aménager et de la planification participative des activités présentes. Le recrutement de la main d'œuvre dans la transparence et en priorité des communautés plus proches du site à l'aménager. Après le recrutement sur procède à la formation du personnel sur les techniques d'aménagement. Sur le procède par la suite à la répartition des tâches pour optimiser le rendement du travail. Pour chaque équipe, il existe un capita pour l'encadrement.

Rôle des parties prenantes: Le Ministère de l’Agriculture qui élabore la politique d’aménagement de conservation des eaux et sols à travers les terrasses radicales. La direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Elevage qui veille à la mise en œuvre de cette politique sur terrain en collaboration avec la direction du Génie Rural. Des communautés bénéficiaires participent aux travaux d’aménagement et de pérennisation des acquis. Des partenaires Techniques et Financiers comme la FAO, Banque Africaine de Développement, FIDA et la Banque Mondiale accompagnent le Ministère dans la mise en œuvre du processus.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Gitega

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2010

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2011

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'approche s'est concentrée uniquement sur la GDT (Barrières des pentes, main d'oeuvre lourde)

- Augmentation des revenus des ménages
- Réduction du temps d'aménagement

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: - Baisse de la production agricole
- Manque de financement pour investir,
- Manque de terre,
- La pauvreté

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

La mise en place des terrasses radicales demande beaucoup de moyens financiers

Traitement par l'approche GDT: Mobilisation des financements pour appuyer des communautés impliquées dans la mise en place des terrasses radicales restent difficiles.

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Le site est implanté sur un terrain domanial. Ce qui facilite la gestion par les associations

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des techniciens du génie Rural sur place et de nouveaux recrûs

Traitement par l'approche GDT: Manque de main d’œuvre technique spécialisée en qualité et en quantité.

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

Structuration de la main d’œuvre en équipes spécialisées

Traitement par l'approche GDT: Les terrasses radicales mobilisent une main d’œuvre importante et souvent difficile à gérer

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Le travail est dur et demande des personnes robustes et endurantes.

La communauté Batwa (peuple autochtone), des démobilisés de guerre et des veuves étaient associés aux travaux

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Associations

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

MINAGRI/DPAE

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี Les exploitants ont été incités par les spécialistes pour l'adoption de l'approche.
การวางแผน จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Des élus locaux ont été impliqués dans la mobilisation communautaire.
การดำเนินการ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก Les exploitants ont été fortement impliqués dans le terrassement.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่ลงมือ Des représentants des communautés participent des des comités collinaires chargés de la gestion des terrasses radicales.
Research ปฏิสัมพันธ์ Les exploitants participent à la multiplication des semences améliorées, réaliser le compostage pour augmenter la fertilité du sol.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Montre hiérarchie dans la prise de décision depuis le MINAGRIE qui élabore et veille à la bonne application de l'approche. Les services déconcentrés sont apelés à la mise en oeuvre de cette approche sur terrain. La participation des communautés bénéficiaires joue un grand rôle dans la réussite de cette approche.

ผู้เขียน:

Ndabirorere Salvator (FAO, Burundi, e-mail : Salvator.Ndabirorere@fao.org)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เพียงผู้เดียว
การอธิบาย:

- La technologie est importée du Rwanda par l'initiative du MINAGRI et exécuté par les spécialistes de la GDT

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Les spécialistes de la GDT ont mené des consultations avec la communauté locale sur les modalités de mise en oeuvre de la technologie

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
 • Administration locale pour son rôle important dans la pérénnisation des activités
ถ้าเกี่ยวข้อง ให้ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพันธุ์ เป็นต้น:

Non applicable

รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

-Organisation des groupements
-Appropriation des acquis

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Approche participative de vulgarisation agricole (APVA); Eléments clés: Vulgarisateur, Exploitant, Administration locale; Cette méthode a été appréciée par les exploitants.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Présence des services techniques formés et expérimentés.

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ เล็กน้อย
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Les institutions locales comme les techniciens (services techniques) sont appuyés en formation et frais d'encouragement

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés sporadiquement par le gouvernement par des observations;
Les aspects techniques ont été contrôlés par le gouvernement par des observations; Indicateurs
Les aspects socio-culturels ont été surveillés sporadiquement par le gouvernement, les exploitants agricoles par des observations; Indicateurs
Les aspects économiques / de production ont été contrôlés par le gouvernement par des mesures
Les aspects de surface traitée ont été contrôlés par le gouvernement par des mesures
Nombre d'exploitants impliqués les aspects contrôlés par le gouvernement par des mesures
Les aspects de gestion de l'Approche ont été surveillés sporadiquement par le gouvernement par des observations
Il n'y avait pas de changements dans l'Approche en raison du suivi et de l'évaluation
Il y a eu peu de changements dans la technologie à la suite d'un suivi et d'une évaluation: Le suivi évaluation à sans doute aidé à la bonne exécution de la technologie

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (financement des travaux): 90.0%; administration locale (district, pays, municipalité, village, etc.) (mobilisation communautaire): 2.0%; communauté locale / exploitants agricoles (participation en nature dans certains travaux ( épandage d'engrais, plantation d'arbres)): 8.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Le matériel est fourni par le secteur public car les exploitants n'ont pas de moyens

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
Houes ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

La main d'oeuvre était financée (payée)

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'approche a contribué à la réduction de l'érosion

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les Batwa ont bénéficié d'emploi temporel et leur niveau de vie s'est amélioré. En outre, il est encore tôt pour évaluer les impacts socio-économiques et écologiques de l'approche.

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Le projet FIDA dans l'aménagement des marais

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les fonds injectés dans la main d'oeuvre ont permis l'amélioration du bien-ëtre de la population;

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Grâce à la rémunération en espèce, les ménages ont pu satisfaire leurs besoins et ont pu acheter des chèvres.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ

Accès à l'emploi

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Avoir des revenus

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

Ils n'ont pas assez de moyens financiers

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Disponibilité de l'emploi pour plusieurs personnes en même temps
(Comment maintenir / renforcer cette force: Mobilisation des fonds pour la main d'oeuvre)
Travail rapide et efficace (Comment maintenir / renforcer cette force Encourager les communautés à travailler en groupement/association)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Augmentation des revenus des ménages, (Comment maintenir / renforcer cette force: Amélioration des pratiques culturales)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Approche non habituelle qui n'est pas facile à comprendre Renforcement des capacités
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Exige un financement très consistant
Une main d'oeuvre élevée, difficile à gérer
Répartition en petits groupes

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Kagera TAMP website

URL:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล