เทคโนโลยี

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Umuserege en Kirundi

technologies_1181 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Karumbete Donatien

DPAE Gitega

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Bahebura Pasteur

DPAE

บุรุนดี

Génie Rural:

Nahimana Adelaide

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Conservation des eaux et sols par la mise en place des terrasses radicales associées aux herbes fourragères et du Calliandra Calothyrsus (arbustes fourragers) pour soutenir le talus et des agro forestiers (Grevillea robusta ou Cedrela odorata) installés tous les 6 mètres le long du talus.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Dans le souci de réduire la dégradation des terres causée par l’érosion pluviale et d’augmenter la production agricole, le Gouvernement Burundais est employé á installer des terrasses radicales sur des terres domaniales à titre de démonstration avant de pouvoir les généraliser à grande échelle. Cette pratique, introduite à Mubuga en commune de Gitega depuis 2009, consiste à délimiter la zone à terrasser, enlever la couche humifère pour la mettre de côté, creuser le sol pour constituer des talus et enfin égaliser la surface et y remettre la terre fertile. Comme plus de 36 % des terres burundaises sont acides, des amendements calcaires sont appliqués. Cette pratique de gestion des terres exige une demande importante en main d’œuvre à hauteur de 1000 à 1200 Homme-jours . C'est pour cette raison qu'on recourt à l’approche HIMO pour y parvenir.

But de la technologie: l'objectif de cette technologie est de promouvoir la conservation de l'eau et du sol afin d'accroître la production agricole contribuant à l'amélioration de la sécurité alimentaire.

Activités de règlement / maintenance et intrants: adaptées aux pentes, les terrasses radicales nécessitent une main-d'œuvre importante à mettre en place. (Iii) puis creuser pour former des pentes et (iv) enfin niveler la surface et reprendre le sol fertile. Les pentes sont stabilisées par des cultures fourragères telles que Pinnissetum laxum ou Trispcum sp. Ces derniers sont installés en 2 rangées en escalier en amont du contour sur une jauge de 0,40 mx 0,40 m. Les arbres agroforestiers comme Grevillea robusta, Cedrela serrata) sont également installés avec ce dernier sur un espace de 6 m entre les arbres. Comme la plupart de nos sols sont acides, l'amendement calcaire a été réalisé pour améliorer la qualité du sol à 2 tonnes / ha. Pour augmenter la production agricole, on applique des fumiers (20 à 30 tonnes par hectare) et des engrais minéraux (100 à 250 kg / ha). Des semences améliorées et des techniques culturelles (ensemencement et travail perpendiculaire à la pente) sont enseignées aux communautés. Le coût de développement intégré d'un hectare de Terrasses Radicales s'élève à US $ 4028.0, non US $ 2550 pour les travailleurs et 1478 $ US pour les intrants agricoles et les outils.

Environnement naturel / humain: Après 4 ans d'expérimentation sur le site de Mubuga, les terrasses radicales réduisent sensiblement les pertes en nutriments par l'érosion, augmentent l'infiltration et favorisent la rétention d'eau dans le sol pendant plus longtemps. Cette situation favorise une meilleure pratique de conservation des eaux et sols, l'augmentation de la fertilité des sols, l'amélioration de la croissance des plantes ainsi que l'augmentation des rendements. Cette pratique permet l'augmentation de la productivité des sols favorisant ainsi l'amélioration des moyens d'existence des communautés dont la majorité dépend de l'agriculture et de l'élevage.

Les cultures fourragères installées sur les talus contribuent non seulement à freiner l'eau de ruissellement mais aussi à fournir du fourrage aux animaux élevés en stabulation permanente. Les ménages qui n'ont pas d'animaux vendent ces cultures pour avoir des revenus monétaires à raison de 53 $ US/tonne.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burundi

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Province de Gitega (Mubuga)

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

0.1

If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

La zone totale couverte par la technologie GDT est de 0,1 km2.

Avec une densité de plus de 310 habitants/km², le Burundi est l'un des pays plus peuplé d'Afrique Sub saharienne. Plus de 90% de la population vit de l'agriculture et de l'Elevage; une agriculture de subsistance pratique souvent sur même des terres à pente très raide. Les pratiques de jachère n'existent plus. Tous ces facteurs augmentent l'érosion du sol, la perte de fertilité ainsi des inondations dans les bas- fonds. La taille moyenne d'exploitation familiale est de 0, 30 ha. Cette technologie consiste à terrasser le sol afin d'assurer une conservation des eaux et sols sur cet espace et contribuer ainsi à l'augmentation de la production agricole.

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

La technologie a été initiée en 2010

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • fodder crops - grasses
 • cereals - maize
 • vegetables - other
 • vegetables - leafy vegetables (salads, cabbage, spinach, other)
 • legumes and pulses - peas
 • root/tuber crops - potatoes
 • tomates, aubergines,
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • pineapple
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • fodder trees (Calliandra, Leucaena leucocephala, Prosopis, etc.)
 • avocado
 • fruits, other
 • fruit de la passion
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

Longest growing period in days: 150; Longest growing period from month to month: Fevrier à Juin; Second longest growing period in days: 120; Second longest growing period from month to month: Octobre à Janvier

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

Type of tree:
 • Grevillea robusta
 • Calliandra calothyrsus
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • ผลไม้และถั่ว
 • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากป่า
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): terrain non pratique, accroissement de l'érosion hydrique

Principaux problèmes d'utilisation des sols (perception des utilisateurs fonciers): Exiguité des terres cultivables, effets néfastes de l'érosion transportant les élements nutritifs du sol

Coupe et transport / zéro: Oui

Plantation de foresterie: Les forêts naturelles ont disparu dans cette zone et lieu de foresterie forestières et agroforestières pour produire du bois de divers services: bois de feu, bois de construction, etc.

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, fruits et graines, pâturage / broutement, autres produits / utilisation des forêts (miel, pharmacopée, etc.), conservation de la nature / protection

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Mixte: Ma: Agro-silvopastoralism

L'élevage pèche sur les résidus de récoltes

Contraintes de Surexploitatation des terres (forte dépendance de la population à l'agriculture): exiguité des terres, absence de jachère

Principales cultures de rente: Pomme de terre, légumes (choux, tomates, aubergine), fruits de la passion, tripsacum laxum, grevillea robusta et calliandra calothyrsus
Principales cultures vivrières: Haricot, maïs, petit pois, ananas et avocatiers
Densité d'élevage/ chargement: < 1 LU/km2

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S1: คันดิน
แสดงความคิดเห็น:

Mesures secondaires: mesures agronomiques

Type de mesures végétatives: alignées: - isohypse, alignées: - ligne

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
แสดงความคิดเห็น:

Type principal de dégradation abordée: Wt: perte de sol de surface par l'eau, Wg: ravinement / érosion par ravinement

Types secondaires de dégradation abordés: Wo: effets hors site de dégradation, Ha: aridification

Principales causes de dégradation: gestion des sols, gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre / buissons), déforestation / disparition de la végétation naturelle (Feux de brousse), surexploitation de la végétation pour l'utilisation Domicile (Déforestation pour l'approvisionner en bois de chauffe), surpâturage, changement des prévisions saisonnières, inondations, pression de la population, régime foncier, pauvreté / santé, gouvernance / institutionnel

Causes secondaires de dégradation: sécheresses (Feux de brousses, disparition des espèces couvrant le sol)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Terrasses radicales aménagées à Bukwazo sur une superficie de 10 ha

Lieu: Bukwazo Hill. Gitega

Date: 28/07/2011

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: forts (les opérateurs ont suivi la technologie avec intérêt)

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: faible

Principales fonctions techniques: contrôle du ruissellement de surface: rétention / capture, contrôle du ruissellement de la ravine: rétention / capture, réduction de la pente (angle de pente), réduction de la longueur de la pente

Fonctions techniques secondaires: stabilisation des sols (p. Ex. Par les racines des arbres contre les glissements de terrain), augmentation de l'infiltration, augmentation / maintien de la rétention des sols, retenue / capture des sédiments, collecte des sédiments, lutte contre l'incendie

Conditionneurs de sol (lime, gypse)
Matériel / espèce: Lime
Quantité / densité: 15 t
Remarques: 1,5 t / ha

Aligné: -contour
Matériel végétatif: G: herbacé
Nombre de plantes par (ha): 2500
Intervalles verticaux entre lignes / bandes / blocs (m): 0,40
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 0,40
Intervalles verticaux dans des rangées / bandes / blocs (m): 0,20
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 0.40

Aligné: -linear
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plantes par (ha): 800 plantes / ha
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 12
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalles verticaux dans les rangées / bandes / blocs (m): 12
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 6

Mesure végétale: le long du terrain

Espèces d'arbres / arbustes: Grevillea robusta

Espèces d'arbres fruitiers et arbustes: avocat, prunier

Espèces d'herbe: Tripsacum laxum

Pente (qui détermine l'espacement ci-dessus): 23%

Si la pente d'origine a changé en raison de la technologie, la pente aujourd'hui est (voir la figure ci-dessous): 4%

Terrasse: niveau bancaire
Intervalle vertical entre les structures (m): 2
Espacement entre les structures (m): 1
Profondeur des fossés / puits / barrages (m): 2
Largeur des fossés / puits / barrages (m): 1
Longueur des fossés / puits / barrages (m): 50
Hauteur des bunds / banques / autres (m): 1
Largeur des bunds / banques / autres (m): 6
Longueur des bunds / banques / autres (m): 50

Matériaux de construction (terre): construction en bois ou en maçonnerie

Pente (qui détermine l'espacement ci-dessus): 40%

Si la pente d'origine a changé en raison de la technologie, la pente aujourd'hui est: 4%

Dégradé latéral le long de la structure: 0%

Autres spécifications: Les terrasses ont une pente de 4%

La végétation est utilisée pour la stabilisation des structures.

ผู้เขียน:

Nkoribigawa Janvier, Direction Générale de l'élevage

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Francs Burundais

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1200.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

1.70

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Piquetage
2. Achat de plants
3. Plantation
4. Piquetage
5. Terrassement
6. Trouaison
7. Remblai

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Piquetage personnes/jour 17.0 2000.0 34000.0
แรงงาน Plantation personnes/jour 258.0 2310.0 595980.0 10.0
แรงงาน Piquetage personnes/jour 17.0 200.0 3400.0
แรงงาน Terrassement personnes/jour 320.0 2000.0 640000.0
อุปกรณ์ Outils pour terrassement morceaux 50.0 80000.0 4000000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pour trouaison morceaux 50.0 4000.0 200000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Semis morceaux 16000.0 40.0 640000.0
วัสดุด้านพืช Souches herbes eclats 15000.0 8.0 120000.0
วัสดุด้านพืช Chaux pièces 10000.0 0.2 2000.0 10.0
วัสดุด้านพืช Culture d'ouverture pièces 400.0 2.0 800.0 10.0
วัสดุด้านพืช Chaulage pièces 100.0 20.0 2000.0 10.0
วัสดุด้านพืช Semis pièces 250.0 8.0 2000.0 10.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Piquetage piquets 1680.0 20.0 33600.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Bois piquets 17000.0 1.0 17000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Ruban métrique pièces 4.0 25000.0 100000.0
อื่น ๆ Labour: Trouaison personnes/jour 320.0 2000.0 640000.0
อื่น ๆ Labour: Remblai personnes/jour 178.0 2000.0 356000.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 7386780.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 6155.65
แสดงความคิดเห็น:

Durée de l'établissement: 6 mois

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Il n' a pas encore eu lieu
2. L'entretien n'a pas encore eu lieu

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour ha 1.0 420000.0 420000.0 10.0
อุปกรณ์ Outils ha 1.0 36000.0 36000.0 10.0
วัสดุด้านพืช Semis ha 1.0 72000.0 72000.0 10.0
วัสดุด้านพืช Graines ha 1.0 300000.0 300000.0 10.0
วัสดุด้านพืช Chaux agricole ha 1.0 168000.0 168000.0 10.0
วัสดุด้านพืช Herbes fixatrices ha 1.0 7200.0 7200.0 10.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Engrais ha 1.0 312000.0 312000.0 10.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Biocides ha 1.0 12000.0 12000.0 10.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Compost / fumier ha 1.0 360000.0 360000.0 10.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 1687200.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 1406.0
แสดงความคิดเห็น:

Les coûts ont été calculés à raison de 10800 mpiquetés(C'est à dire 1680m/ha terrassé
Main d'oeuvre: 1500 h/J par ha

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Pente et coût élevé des personnes affectées à cette activité

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Classe de climat thermique: subtropics. 9 sur 12 mois ont une température supérieure à 18°C

La durée de période de végétation est plus ou moins 8 mois

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณสันเขา (convex situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Pentes moyennes: La pente se situe entre 17° et 30°

Zones altitudinales: L'altitude est de 1632 m

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Le sol est assez profond

Texture du sol: C'est une terre rouge de type Koolisol

Matière organique de la couche arable: Végétation caractéristique

La fertilité du sol est faible: La végétation d'eragrostis domine

Le drainage des sols / l'infiltration est moyen: Le sol présente des fissurations pendant la saison sèche

La capacité de stockage de l'eau du sol est moyenne et l'érosion est freinée

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: La profondeur moyenne est de 25 m

Disponibilité de l’eau de surface: Toutes les saisons

Qualité de l’eau (non traitée): Cours d'eau plus borne fontaine

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Faune et flore moyennement présentes

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • ลูกจ้าง (บริษัท รัฐบาล)
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

(Il n'y a pas de personnes très riches).
16% des usagers de la terre sont riches et possèdent 20% de terres (La taille d'exploitation pour cette catégorie d'excède 1 ha).
50% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 40% du terrain (La taille d'exploitation est comprise entre 0,5 à 1 ha).
34% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 12% du terrain (La taille moyenne d'exploitation est inférieure à 0,5 ha. Ils vivent de l'emplacement en général).
100% des utilisateurs du terrain sont pauvres.

Spécification du revenu hors ferme: Aucun exploitant n'applique cette technologie à la partie les associations qui mettent en valeur les terrains où la technologie s'applique

Orientation du système de production: Les cultures installées sont à la fois pour la consommation dans les ménages et pour la commercialisation en vue d'acquérir des revenus monétaires.
Niveau de mécanisation: Les activités se font à haute intensité de main d'oeuvre par manque des engins mécanisés.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
แสดงความคิดเห็น:

La taille moyenne de l'exploitation pour un ménage de 6 personnes est 0,5 ha.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Le droit d' utilisation de l'eau potable est communal. Mais pour l'eau des rivières, l'accèes est libre

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Il y a réduction presque totale de l'érosion. Les intrants agricoles sont essentiellement valorisés par les cultures

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Toutes les courbes de niveau portent des herbes fixatrices à haute valeur nutritive pour les animaux

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie offre un choix diversifié de cultures fourragères

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie encourage l'élevage en stabulation permanente avec une augmentation du fumier organique , du lait et de la viande: un atout pour une meilleure sécurité alimentaire.

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Agro foresterie avec des essences à croissance rapide et à usage multiple.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Réduction des pertes de sols fertiles par l'érosion

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce à la maîtrise de l'érosion, l'utilisation des intrants agricole s devient moins fréquente

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Augmentation des revenus monétaires dans les ménages leur ont permis d'améliorer leurs conditions de vie, envoyer des enfants à l'école et accéder aux soins de santé.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de données disponibles sur les quqntitésPas de données disponibles sur les quantités

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ทราบ
แสดงความคิดเห็น:

Renforcer la fosse qui intercepte les eaux provenant du sommet de la colline sur laquelle la technologie est appliquée

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Les résultats ne sont pas encore visibles parce que le terrain n'est pas encore totalement exploité

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

87 ménages couvrant 10% de la superficie déclarée

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

87 familles d'utilisateurs fonciers ont adopté la technologie avec support matériel externe

Commentaires sur l'acceptation avec support matériel externe: Les associations (exploitants) vont commencer à mettre le terrain en valeur très proche

Commentaires sur l'adoption spontanée: La technologie a été mise enoeuvre par le gouvernement. La mise en valeur du terrain revient aux associations locales.

Il y a une petite tendance vers l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: La technologie est appliquée sur des sites pilotes. L'adoption à l'echelle nationale reste une prévision du gouvernement.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Accès à l'emploi

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Mise en place et renforcement des capacités techniques des comités bassins versants.
Réduction de l'érosion

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Entretenir régulièrement les talus et les herbres fixatrices
Extension des superficies embravables
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Augmentation de l'espace cultivable

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Renforcement des capacités techniques des services d'encadrement.
Réduction de l'érosion et augmentation de l'infiltration

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Changements des pratiques culturales et introduction de semences améliorées.
Création d'emploi pour la population environnante

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Création des comités collinaires de surveillance des infrastructures

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Travail dur ( très fatigant) et très cher Cette activité demande un appui extérieur pour être exécuté
Difficile à appliquer Former les encadreurs
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
La technologie coûte très cher Subventionner la technologie parce que la population n'a pas suffisamment de moyens financiers pour l'appliquer;
La mise en application de la technologie exige des connaissances préalables Renforcer les capacités des intervenants

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Document de projet,Direction Générale de la Mobilisation pour l'autodéveloppement et vulgarisation agricole, Gitega, Burundi

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Free

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Kagera TAMP website

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล