แนวทาง

Farmer Initiated Pine Tree Planting [ยูกันดา]

Tute pa lapur me pito yen

approaches_2898 - ยูกันดา

สมบูรณ์: 86%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Langoya C. Dickson

0772605432 / 0712335432

jcforestryenterprise@gmail.com / langoyacd@yahoo.com

JC forestry enterprise limited

p.o.box 120

ยูกันดา

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

26/05/2017

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Farmer owned initiated pine tree planting approach is an individual initiative promoted by a farmer with the aim of establishing modern tree nurseries for raising seedlings for other farmers and communal learning

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

A farmer started the approach locally and later obtained training and approval to operate as certified tree nursery bed operator by the national forestry authority (NFA) to promote quality tree seedlings promotion. Northern Uganda normally experiences devastating fire outbreaks during dry seasons (November-March) which usually destroy vegetation covers. This leaves the land bare resulting in persistent soil erosion, low soil fertility, low production and low incomes. This is the reason to promote tree nurseries as an alternative source of income. The approach promotes environmental conservation through tree planting, triggers saw-log production, sustainable land utilization and increases household income from the sale of tree seedlings.

The nursery bed project was linked to a saw log production scheme Grant (SPGS) by the National Forestry Authority (NFA) who have supported and trained the farmer with grants/money for procuring the tree seeds from countries like Australia, Brazil and South Africa. This individual farmer together with SPGS and partners first developed guidelines (similar to a community’s constitution) informing on how to establish and manage tree nurseries plantations including marketing products for value addition. The guidelines highlight that:
(1) Prospective beneficiaries must be organized individuals operating a tree nursery bed
(2) The nursery bed should be certified resp. approved by the forestry authority (NFA)
(3) Nursery owners must train other community members on tree nursery bed establishment and tree planting
(4) Nursery owners must provide tree seedlings to other community members for purchase
(5) Beneficiaries must be in position to plant tree seedling in own fields which would, in turn, act as a demonstration site
(6) Beneficiaries should have willingness and ability to perform according to the guidelines (https://www.yumpu.com/en/document/view/37755510/spgs-tree-planting-guidelines for-Uganda-all-chapters-low).

Trees seedling procured by interested farmers are planted into the established seedbed at the onset of the rains under the supervision of the nursery bed owner. The community performs plantation planning meetings and training / exchange visits to empower other farmers to mobilize resources for environmental conservation. Up to now, participating farmers have been involved in raising over 350000 tree seedlings for timber and other tree species per year from 2007.

Benefits linked to this approach include the presence of the leadership committee supported by the guidelines/constitution to guide the farmers' activities, farmer-to-farmer learning, demonstration plots, and access to information and decision support on commercial forest plantation establishment.

The sale of products as well as environmental services has enabled the farmers’ community to extend its networks and partnerships beyond SPGS. Farmer communities also supply tree seedlings to churches, schools and other private clients. They do demonstrations and give advice to farmers so that their seedlings survive.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.4 วีดีโอของแนวทาง

ความคิดเห็น อธิบายสั้นๆ:

Pine seedlings ready for tranplanting

วันที่:

26/05/2017

สถานที่:

Gulu District, Northern Uganda

ชื่อของผู้ถ่ายวีดีโอ:

Betty Adoch

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ยูกันดา

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Northern Uganda.

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Gulu Municipality

ความคิดเห็น:

The GPS point is at the land user pine tree nursery site

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2007

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นล่าสุด/ นวัตกรรมใหม่

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

To promote environmental conservation through tree planting, improve saw-log production, sustainable land utilisation, and income

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เอื้ออำนวย

Involvement of local leaders like cultural and religious leaders on trees planting issues by the land user

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เอื้ออำนวย

Saw log production grant scheme (SPGS) and the land user is financially stable

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เอื้ออำนวย

Support by SPGS grant and National Forestry Authority (NFA) for capacity building

 • เป็นอุปสรรค

Poor enforcement of bylaws on free grazing

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

Presence of memorandum of understanding and presence of other tree growers

 • เป็นอุปสรรค

Short term period of collaboration

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

Land user has full right over his private land

 • เป็นอุปสรรค

Land wrangles by neighbours

นโยบาย
 • เอื้ออำนวย

Formulated using bottom-up approach

 • เป็นอุปสรรค

Poor enforcement of laws on tree protections

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เอื้ออำนวย

presence of bylaws, guidelines

 • เป็นอุปสรรค

Poor enforcement

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

Have had training on SLM

 • เป็นอุปสรรค

Low adoption outside SPGS supported farmers

ตลาด (จัดซื้อปัจจัยนำเข้า ขายผลิตภัณฑ์) และราคา
 • เอื้ออำนวย

Increased demand for tree products (timber)

 • เป็นอุปสรรค

Sale of raw products at low price

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เอื้ออำนวย

Trained by SPGS and other collaborators

 • เป็นอุปสรรค

Low number of hired labour not trained by SPGS

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Local communities

Implementation and use of approach

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Small Production Grants Scheme (SPGS),National Forestry Authority (NFA),Uganda Tree Grower Association

Research

 • นักวิจัย

National Forestry Authority students

Field work and data collection for
publication

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

University students, primary and secondary
teachers.

Field work and support trainings

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

Food and Agriculture Organisation (FAO),
Uganda Timber Growers Association (UTGA)

Support trainings

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Councillors and Forestry officers

Linkage to NGO's, training's and
administrative guidance as well as security

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

National Forestry Authority (NFA)

Planning and Commissioning

 • องค์การระหว่างประเทศ

Food Agriculture Organisation (FAO)

Funding

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง The land users mobilise resources for the establishment of the tree nursery bed
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง The land users are active in the planning process of the nursery bed activities
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ The land users and SPGS
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ The land users and SPGS

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • ประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัว (ไม่ได้ลงบันทึกไว้)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
 • จัดคอร์ส

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
 • ภูมิภาค
 • ประเทศ
 • international
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

European journalists makes follow up on the project progress basing on the grant given.

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าการจัดเตรียมเอกสารนี้มุ่งหวังที่จะเอาไปใช้สำหรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลใช่หรือไม่:

ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • สังคมวิทยา
 • เศรษฐศาสตร์หรือการตลาด
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

SPGS and university students

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • < 2,000

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

FAO, SPGS

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุเงื่อนไข (อัตราดอกเบี้ย การชำระคืน):

Interest free loan

ระบุผู้ให้เครดิต:

SPGS

ระบุผู้รับเครดิต:

The land user

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Formulation and implementation of bylaws, Trainings, Exchange visits.

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Farmers are able to utilise their land through tree planting

ช่วยในการตัดสินใจโดยดูจากหลักฐาน ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Decision on when to plant the tree nurseries

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Incentives based (in form of trainings and seedlings)

ปรับปรุงความร่วมมือกันและการดำเนิน งานของ SLM ได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Coordinated by the land user. Strengthened working as a group (hired labour).

ระดมกำลังหรือปรับปรุงการเข้าถึงแหล่ง เงินทุนสำหรับการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Land user can easily borrow interest free loan from the bank

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Access to technologies (seedlings), knowledge on planting, spacing and pruning and thinning

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Especially farmers involved and partners

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Different partners participated and contributed to implementing the approach. Community bylaws and functioning committee.

ช่วยบรรเทาความขัดแย้งหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Conflicts between the land user and livestock owners (Free grazing on trees). Conflicts resolved using bylaws.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Focus was not on well off women farmers but those who had interest in tree planting as an individual or group

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Women are the majority who buy seedlings, eldery and youths

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผู้ใช้ที่ดินให้เข้าร่วมใน SLM:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Those who belong to the households from which members came from to buy tree seedlings

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Focused more on training and production

นำไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารหรือปรับปรุงโภชนาการให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Income from the sale of tree products was used for buying food

ปรับปรุงการเข้าถึงตลาดหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Good quality tree products. Linkage done by SPGS.

นำไปสู่การเข้าถึงเรื่องน้ำและสุขาภิบาลได้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Nursery bed based near the a stream for easy watering

นำไปสู่การใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนหรือแหล่งพลังงานหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Source of fuel wood

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Carbon sequestration

นำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Farm workers in the tree nursery bed and plantations

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • การเสื่อมของที่ดินลดลง
 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง
 • ภาระงานลดลง
 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
 • เกียรติภูมิ แรงกดดันทางสังคม ความเชื่อมแน่นทางสังคม
 • ประเพณีและความเชื่อ ศีลธรรม
 • ความรู้และทักษะ SLM ที่เพิ่มพูนขึ้น
 • การปรับปรุงด้านสุทรียภาพ
 • การบรรเทาด้านความขัดแย้ง

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

The land user is involved in selling tree seedlings, trees and the income obtained is used to manage the nursery bed and forest activities like fireline, weeding etc. The presence of an organised leadership. With better management skills to manage, the land user will keep working very closely with other groups .

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Maximum productivity per unit area
High income
Carbon sink
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Modify climate
Mitigate land conflict
Social interactions

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
High cost of planting materials acquiring own seedling source
High costs of inputs and chemicals purchase affordable once
Climate variability irrigations
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
The approach usually starts by an individual farmer He needs to form an organisation where they can work as a group for improved efficiency

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

01

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

04

โมดูล