แนวทาง

Resilient Watershed Management Plan [ทาจิกิสถาน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Идоракуни Хавза

approaches_3612 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์: 97%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Integrated Health and Habitat Improvement in Rasht Valley, Tajikistan
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Aga Khan Foundation (AKF) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

21/02/2018

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

The participatory watershed management plan (WMP) is an interdisciplinary approach at community level to raise awareness on the watershed management concept and improve understanding of the watershed approach in planning and management of natural resource.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

In the participatory WMPs, the main emphasis is placed on identifying critical factors (or so called thresholds) in the sub-watershed and identifying management actions to reduce the potential of negative effects of these factors on the sub-watershed ecosystems and livelihoods. In the process of participatory WMP stakeholders will identify factors that people can control and factors they cannot control. The planning is different for factors that people can control (mitigation of risk factors), for instance sustainability measures of access to safe and clean drinking water, and factors they cannot control (adaptation to risk factors), for instance melting of glaciers and formation of risk-posing glacial lakes.
In WMPs stakeholders collaborate with the technical team to incorporate key findings of the Integrated Habitat Assessment (IHA). To enhance community ownership and participation in the implementation of local development plans, communities and local authorities will be fully involved in the identification, implementation, and handover of the planning process and intervention implementations.
Based on the action plan developed as a result of participatory WMPs, interventions will be implemented to regenerate, protect, or enhance land/resource conditions in the different parts of each sub-watershed in a holistic manner in line with the IWSM approach. Projects at the village level will be identified based on the village management plan and projects operating at the sub-watershed or multi-village level will be informed by WMPs. The resilient NRM activities will be designed to specifically contribute to the improved land use and stabilization of degraded areas in the sub-watershed. During design, protection and synergies will be considered with socio-economic development project.

The WMPs will be prepared for the purpose of enhancing communities’ sustainable development through building capacities and capabilities of local communities to manage and reduce risks from natural hazards, to improve natural resources management, land use planning and pasture management. To conduct the WMP process, a working group will be established at the sub-watershed level, which will include the head of the jamoat(s), representatives from relevant district government departments (Land Management, Geology, Agriculture, Environmental Protection), and representatives from local community based organizations.

The preparation process of the WMPs will be closely coordinated and consulted with the community based organizations as well as local governments with plans conducted at the sub-watershed level. It is tentatively planned that ownership of the plans will fall to either the jamoat government (if a sub-watershed covers only one jamoat) or the district government (in the case of sub-watersheds covering more than one jamoat). However, the ownership model and other aspects of WMP process is still not clear and should be piloted in a different scenario. The WMPs will enable the target sub-watersheds to make comprehensive planning and take into account socio-economic, disaster management, and natural resources management aspects.
As a result of this process, three WMPs were developed at three sub-watershed level in Rasht Valley of Kuksu, Surkhdara and Nushor sub-watersheds. As a result the watershed committee was supported with implementation of interventions, where immediate action was required to prevent further degradation. For example in the Nushori bolo sub-watershed in consultation with government and community mobilization it was agreed to ban grazing in the most degraded upper zone of the pasture, which had also a risk of landslide. In a short period after limiting grazing the pasture areas in the upper zone of watershed started to rehabilitate.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

ข้อสังเกตทั่วไปเกี่ยวกับรูปภาพ:

The head of the local government at the sub-district area which represents the selected watershed is presenting the agreed action plan to all stakeholders. The head of the local government is also a member of the working group on sub-watershed management together with the chairman and land use committee, environmental protection, forestry department.

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Sub-ordinate regions

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Rasht Valley, Faizobod District

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอนให้ประมาณวันที่ที่ริเริ่มใช้แนวทางนี้ :

น้อยกว่า 10 ปี (เร็วๆนี้)

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

Improvement of natural resource management and prevention of natural hazards as a result of unsustainable use of natural resource.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

the sub-watershed covers several communities, where each community has its own management structure with social and cultural norms. sometimes the social and cultural norms in each communities do not agree with each other because of these different norms and interests.

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เอื้ออำนวย

the WMPs, which contains detail aspect of use on different land categories it attracts attention from different funders, including donors and government. in the framework of the project special fund was allocated fro implementation of the designed actions and interventions. This allowed land users and land specialist to implement several planned measures

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

In the framework of this approach no legal institute exists to own the WMP

การร่วมมือหรือการทำงานประสานกันของผู้ลงมือปฏิบัติ
 • เอื้ออำนวย

entails different categories of land use, which involves collaboration among different agencies and land users

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

there is not official institute, which is dedicated to watershed management. Therefore ownership of the plan is hindering further implementation after the project ends

การกำกับดูแลที่ดิน (การตัดสินใจ การนำเอาไปปฏิบัติใช้ และการบังคับใช้)
 • เอื้ออำนวย

The approach brings different local institutes, which are in charge of different natural resources together. This will enable an integrated approach to the natural resource management, as all of them are brought under one action plan.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เอื้ออำนวย

The approach focuses on different SLM practices and sharing knowledge from different expertice

ปริมาณงานที่ทำได้ กำลังคนที่มีให้
 • เป็นอุปสรรค

High volume of migration of youth outside the area and high demand for labour force is hindering the process.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

community members - farmers, livestock owners, forest owners

As first level of land users they are responsible for overall management of the natural resource and its conservation.

 • นักวิจัย

researches - pasture specialist, geobotanics, soil specialist, hydrologist

are involved in technical assessment of the resources and support communities integration of findings into their plan

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

teachers on natural sciences and secondary school management

participate in the awareness raising session and support with knowledge sharing with schoolchildren, also use the new knowledge during classes.

 • องค์กรพัฒนาเอกชน

MSDSP Mountain Societies Development Support Programme

mobilization of stakeholders in development of their participatory plans

 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

all departments on natural resources management - land, forest, water, pasture

controlling, supervision and mainstreaming the new approach into their working plan

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ จ่ายเงินหรือสนับสนุนจากภายนอก supported by external consultants to provide feedback on the overall approach
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์ participatory approach is applied to develop the plan jointly with the land users
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง after the plan is developed and their awareness is raised they take initiative to implement the designed interventions.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ the project team jointly with the community members and working group established at the sub-watershed level conducted the monitoring. The working group, which consist of the project team and governmental officials have good knowledge on monitoring skills.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

The watershed management circle including the whole circle of the planning process, starting from watershed selection up to evaluation.

ผู้เขียน:

Zevarshoev Askarsho

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ลงมือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในฐานะที่เป็นส่วนรวมของแนวทาง
การอธิบาย:

The plan is developed in a participatory way, so everybody is suggesting and participating in the decision making.

ระบุว่าการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของ:
 • การประเมินความรู้ SLM ที่ได้ทำการบันทึกไว้เป็นอย่างดี (การใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
ถ้าเกี่ยวข้อง ให้ระบุ เพศ อายุ สถานภาพ ชาติพันธุ์ เป็นต้น:

women and man, 50-55, local people

รูปแบบการอบรม:
 • จัดคอร์ส
หัวข้อที่พูด:

Watershed Management

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ไม่ใช่

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ เล็กน้อย
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
อธิบายถึงสถาบัน บทบาทและความรับผิดชอบ สมาชิก เป็นต้น:

local level working group had been established to become owner of the watershed management plan. at the moment the working groups is unofficial and agreed to take of the plan implementation until the official structure is established

ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

trainings for community on watershed management, pasture and land management was conducted

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

The implementation of the plan is depending on the size of the watershed and the condition to which extent it is degraded and requires rehabilitation measures.

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • ไม่มี
 
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

5.5 แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ

แรงจูงใจหรือเครื่องมืออื่น ๆ ได้ถูกนำไปใช้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี SLM หรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ระบุ:

Certain amount of funding was made available in the first phase to implement part of the action plan under the Watershed Management Plan

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ทำให้ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นมีอำนาจขึ้น ปรับปรุงการเข้าร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

community members were fully involved in the planning process and participated in decision making with regards to interventions. in addition community members were selected to become member of working groups, which have the opportunity to participate in the overall management of the watershed

after development the plan community were supported with implementation of several intervention specific to each watershed to see the effects

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการดำเนินการ SLM หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

the approach leads to the development of action plan with the expertise from SLM experts where different technologies are applied as a result of implementation of the actions related to watershed improvement

ปรับปรุงความรู้และความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ ให้ดีขึ้นหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

it involves also capacity building of the stakeholders and improves their awareness on the watershed management approach

ปรับปรุงความทัดเทียมกันด้านเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

It brings all stakeholders together to make decision with agreement with each other. women and girls also participated actively at the community planning process and were involved in the decision making

ส่งเสริมให้เยาวชนหรือบุตรหลานของผู้ใช้ที่ดินให้เข้าร่วมใน SLM:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

in the implementation process of intervention mainly were involved youth jointly with technical project team, NRM specialist and bio-soil engineering and had a chance to learn new technologies and skills

in the implementation process jointly with project experts, including NRM specialist and bio-soil engineer different SLM technologies were implemented at the sub-watershed level

ปรับปรุงความสามารถของผู้ใช้ที่ดินในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสภาพที่รุนแรงและภัยพิบัติหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

beside overgrazing, heavy precipitation in the last years have exacerbate the pasture degradation. through introducing new measures this contribute to minimize the effect of the heave precipitation, which is the cause of climate change.

นำไปสู่โอกาสในการจ้างงาน รายได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

it only enable stakeholders and land users with improvement of land use and disaster protection

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การเสื่อมของที่ดินลดลง

In the long run the plan improves the land degradation by applying different methods and environmental protection measures.

 • ความเสี่ยงของภัยพิบัติลดลง

In most of the cases the forms of land use which lead to disasters were banned in order to rehabilitate the area. Different technologies were applied to reduce disaster risks.

 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้

The approach focuses on improving the regulation on natural resource use in the watershed context as well as setting up common rules among different stakeholders to protect land.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

There is no legally registered entity who owns the plan as a result of the approach, otherwise the working group is consisting of governmental representatives and community members to manage the plan

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
developed in participatory manner, involved in decision making
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
represented by all parties involved in managing and using natural resource in the context of watershed
if legalized and owned by special entity can highly contribute to the improvement of natural resource conditions
could be replicated to other part/watershed as capacity on development of the approach is already built in the area

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
absence of ownership interest over the plan developed as a result to the approach

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

13

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

4

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

1

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Zevarshoev Askarsho

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

free, available upon request

7.3 เชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีอยู่บนออนไลน์

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Zevarshoev Askarsho/Resilient Watershed Management Methodology

URL:

available upon request

โมดูล