แนวทาง

From storylines to scenarios: raising awareness and decision support [บราซิล]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

approaches_2616 - บราซิล

สมบูรณ์: 89%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Gil Juliana

julianagil@uol.com.br

Embrapa Rice & Beans,

บราซิล

Guggenberger Georg

Leibniz University Hannover

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Klingler Michael

University of Innsbruck

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Lakes Tobia

Humboldt-University Berlin

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Böhner Jürgen

University Hamburg

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Schaldach Rüdiger

University Kassel

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Siebold Matthias

University Hohenheim

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nendel Claas

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF)

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Schönenberg Regine

Free University Berlin

เยอรมนี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Gerold Gerhard

Georg August University Göttingen

เยอรมนี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Carbon optimized land management strategies for southern Amazonia (CARBIOCIAL / GLUES)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Book project: Making sense of research for sustainable land management (GLUES)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Georg August Universität Göttingen (Georg August Universität Göttingen) - เยอรมนี
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Leibniz Institute for Regional Geography (IfL) - เยอรมนี
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Humboldt Universität zu Berlin (HU Berlin) - เยอรมนี
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Universität Kassel - เยอรมนี
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Universität Hamburg (UHH) - เยอรมนี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

18/06/2016

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Investigating viable carbon-optimized land management strategies, which maintain or improve ecosystem function, under changing climate conditions in the Southern Amazon - using regional scenarios generated from storylines.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: One objective of the Carbiocial project, in close cooperation with its Brazilian partner project Carbioma, is to explore how land use change in one of Brazil’s most dynamic regions will develop in the next 30 years and how it will be affected by the implementation of land-use planning options and conservation policies. For this purpose a set of scenarios was created. The scenarios portray different plausible development pathways for the region. Each scenario consists of a storyline: a brief narrative of the future. At this level farmers and institutions are involved. An expert panel translated the findings of several stakeholder workshops and extensive stakeholder and expert interviews, conducted in 2012, into qualitative information needed to elaborate these scenarios. Four storylines emerged: (1) “business-as-usual”; (2) sustainable, extensive use of the Amazon; (3) legal intensification; (3) illegal intensification.

Methods: It was agreed that the communication between qualitative social science data and quantitative data had to be considered carefully. A blend of the required input factors for the models was agreed as guiding principles for all storylines: these were: population, agrarian production, livestock, agrarian and environmental policies, protected areas, infrastructure, impact of climate change (mitigation/adaptation). In a second step, qualitative data had to be added to the models; to limit bias, all available German experts on Southern Amazonia participated in a day-long (and quite controversial) brainstorming session producing content for the four storylines.
After translating the results into Portuguese the outcome was discussed with representatives of government and NGOs to discuss their plausibility and to modify accordingly. The input of local stakeholders was included on the basis of discussions and qualitative interviews. Generally speaking, the feedback loops with Brazilian stakeholders’ happened rather arbitrarily. Participation could have been better if planned more methodically and earlier.
The three hypothetical storylines describe different pathways of future regional development within the two states. Due to the strong linkages of Southern Amazonia to global markets (e.g. exports of soybean and meat) it was necessary to portray this dependency as one important determinant within the scenarios. Also, law enforcement of the existing legal situation was considered: more than 40% of Amazônia comprises protected areas. In order to portray the possibility of progressive environmental and indigenous legislation, a vibrant civil society, and well-institutionalized public prosecutors, a sustainability scenario was designed.
The next step was the quantification of the qualitative information to facilitate a simulation-based scenario analysis. Simulation models will be combined as software packages to support the decision-taking process from local to landscape and regional scale. All research and implementation activities include direct involvement of the stakeholders. Field experiments for improving C storage and ecosystem function will be performed in cooperation with an NGO founded by the farmers of Mato Grosso.

Other important information: A set of land use maps was generated to depict scenarios from 2010 to 2030. The objective of this modelling and mapping exercise is to support decision-makers to better interpret the scenarios and their implications. These new layers of information will facilitate further model or GIS-based analysis of land use change impacts on the regional carbon balance and the loss of biodiversity, and may act as a test-bed for the development of strategies towards sustainable land management.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บราซิล

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Mato Grosso/Pará, Brazil

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2011

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2016

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on other activities than SLM (carbon-optimized land management)

The joint main goals are 1) to perform region-specific analyses in order to improve and apply interdisciplinary sets of models of land use impacts on carbon stocks, water and GHG balances, 2) to develop and optimize land management strategies that minimize carbon losses and GHG emissions, and maximize carbon sequestration, 3) to assess the trade-offs between land management options and socio-economic impacts in terms of GHG reduction, profitability, ecological sustainability, and last but not least, 4) to support the Brazilian partners to implement the optimal techniques in practice, considering the soybean value chain and overall carbon balance.

The SLM Approach addressed the following problems: High loss of vegetative and soil carbon due to agricultural expansion (deforestation), agricultural emissions, biodiversity loss.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Acceptance of research results

Treatment through the SLM Approach: Dissemination of research results in the form of policy briefs (short graphical illustration of results) and “output-stick” (USB stick with more detailed research results).

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

Land tenure

Treatment through the SLM Approach: None

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly hindered the approach implementation Especially in Pará, land tenure rights are uncertain and lead to land speculation with resultant land degradation and deforestation.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น
 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Indigenous groups were involved in stakeholder workshops with the aim of discussing different storyline options, and in the following feedback loops discussing the resulting storylines.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

planning authorities

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ Land users and planning authorities; identification of research priorities, state-of-the-art of agricultural practices, identification of problems.
การวางแผน ไม่มี
การดำเนินการ ไม่มี
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่ลงมือ Research plots for demonstration.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

The scenario building process. Qualitative scenarios (“storylines”) were developed by an expert panel and successively refined with feedback from regional stakeholders and project partners. In the second step the storylines were interpreted, quantified, and used for scenario building and analysis based on computer models.

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM เป็นผู้ตัดสินใจหลัก ที่ติดตามให้คำปรึกษากับผู้ใช้ที่ดิน
การอธิบาย:

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users* alone (self-initiative / bottom-up)

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

Training focused on raising awareness of the consequences of “business-as-usual” behavior compared with other scenarios.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: dissemination of research results in the form of policy briefs and more detailed “output sticks”

Advisory service is quite adequate to ensure the continuation of land conservation activities

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through observations
bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements
socio-cultural aspects were ad hoc monitored by project staff through observations
socio-cultural aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements
There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Dissemination; form of dissemination was adjusted according to the requirements of target groups.
There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • นิเวศวิทยา
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: international (German Ministry of Education and Research BMBF): 100.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ไม่ใช่

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Identification of method of applying organic matter to soil; identification of kind of agriculture most suitable for specific region/area; type of crop sown; crop sowing dates; economic return/economic optimization.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Research had no effect on land tenure; research was not aimed at solving the problem, rather research helped to identify the problem. The problem is likely to be overcome in the near future. reforms of land tenure rights underway

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • การจ่ายเงินหรือการช่วยเหลือ
 • กฎและระเบียบ (ค่าปรับ) หรือการบังคับใช้
 • well-being and livelihoods improvement

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

No-till agriculture, crop rotations, recommended sowing dates, expanding agricultural land according to crop yield information, and information regarding negative effects of cropland/rangeland expansion (e.g. soil and site specific GHG emissions) which were identified through the different scenarios.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
improved choice of crop/crop rotation; more environmental friendly choice of kind of agriculture employed (agroforestry systems); improved awareness of existence and functionality of regulations in favor of sustainability better dissemination; heightened awareness of land users to sustainability topics and environmental degradation

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Acceptance of results by famers, planning authorities, decision makers in general (political level).

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

J. Goepel et al. (2016) Future scenarios of land-use and land-cover change in Southern Amazonia and resultant greenhouse gas emissions from agricultural soils, to be published in Regional Environmental Change Special Issue “Southern Amazonia”,(in review)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Schönenberg et al. (2016)Inter- and transdisciplinary scenario construction to explore future land use options in Southern Amazonia, to be published in Ecology & Society (in review)

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

R. Schaldach et al. (to be published) A multi-scale modelling framework for the analysis of societal and environmental processes in Southern Amazonian land systems: Lessons learned from the Carbiocial project.

โมดูล