แนวทาง

Building and rehabilitation of agricultural terraces. [เยเมน]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

بناء وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية

approaches_2586 - เยเมน

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ibrahem Abdullah

00967777595480

Agricultural Research and Extension Authority, AREA

เยเมน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Agricultural Research and Extension Authority (AREA) - เยเมน

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

20/02/2013

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Pay incentives for farmers rehabilitate degraded terraces in order to face the crisis of increasing food prices.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: The main objective is to rehabilitate the degraded terraces and to protect them from erosion through the payment of incentives. Conservation of land resources should be achieved through cooperation between the land users applying local knowledge and traditional practices for soil conservation. Through this, the livelihoods of land users are improved and it helps them to continue their farming operations which helps to alleviate poverty. Through the Social Development Fund the state aims to improve community development through a comprehensive concept and to address the crisis of rising food prices. Through this fund land users receive support for their physical work. The rehabilitated terraces will later help them to improve their agricultural income The project interferes in the region through the involvement of land users (from bottom to top). To help them solve their problems, a study of the region’s problems using Participatory Rapid Rural Appraisal (PRA) and a Participatory Learning Approach (PLA) was conducted. With the participation of the community problems and constraints were identified and appropriate solutions developed, as well as priorities identified for intervention. An inventory of households was done by a dedicated team to determine the costs and the appropriate methods for the implementation process and the mechanisms used for the implementation. Furthermore awareness rising was carried out. After completion of the technical study and determination of the costs, the areas where the activities should be implemented were assigned to a specialist. After the technical study is finished and the cost of implementing for the targeted area is determined and allocated. Then Social Fund for Development office SFD appoints specialized person to follow up the implemented activities ,which usually carry out by the land users and as long as they finished the implemented activities they should receives their money (this the explanation of SDF and receivables). It should be noted that there is a lack of funding all the degraded areas, so that the SFD select only the degraded areas which are their owner unable to rehabilitate them.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

เยเมน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Sana'a governorate

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Bani Ismail- Manakha District

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2010

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2011

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Facing increasing food prices i.e. Money against work.)

Rebuilding the degraded terraces and protect them from degradation

The SLM Approach addressed the following problems: Lack of money for implementing terraces, poverty.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Not enough finances available.

Treatment through the SLM Approach: Supporting land users with funds (money against work).

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: Initiate all land users in rehabilitating the degraded terraces without any conflict as long as they believe of work together and with spirit team work.

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Both gender men and women. Men have more experience and more power for work than the women. Women carried out the weeding in the field in addition to food preparation at home.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)
3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ Identified the problems, suggested solutions and determined the priority for implementation – local community
การวางแผน ปฏิสัมพันธ์
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ Land users carried out all the implementation under the supervision of supporting donors.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่มี
Research ไม่มี

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Diagram of a series of operations related to the preparatory activities for projects the Social Fund for Development

ผู้เขียน:

(Sana'a)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเพียงผู้เดียว ( ริเริ่มด้วยตัวเอง)
การอธิบาย:

It is a traditional technology and still exist but it needs maintenance.

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists. The approach for implementation can be done by consulting and discussing it with the land users.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
รูปแบบการอบรม:
 • Meetings
หัวข้อที่พูด:

Awareness campaign to increase the importance on preserving land and conserving it to avoid any damages as a result of degradation as then it becomes difficult to repair it by the land users. Finally, this situation will lead to land abandonment and emigration.

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

 • Meetings

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ไม่

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

technical aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: None

socio-cultural aspects were regular monitored by project staff, land users through measurements; indicators: None

economic / production aspects were ad hoc monitored by project staff through observations; indicators: None

no. of land users involved aspects were regular monitored by project staff through measurements; indicators: None

bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through observations; indicators: None

management of Approach aspects were regular monitored by project staff, land users through observations; indicators: None

There were few changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: Increase the target area

There were no changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: None

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ไม่ใช่

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: government (Labour (Money against work).): 100.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Money against work

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • จ่ายเป็นเงินสด
ความคิดเห็น:

Conducting works by contracting

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Periodical maintenance is very important for terraces to protect them from degradation and conserving soil moisture as well.

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก
Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Rehabilitating degraded terraces bringing them back into production. Consequently alleviation of poverty.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Increase the amount of production

 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • Decrease the emigration.

Provide livelihoods (re-construction of terraces)

 • Protect the land from erosion.

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ไม่แน่ใจ
ถ้าตอบว่าไม่หรือไม่แน่ใจ ให้ระบุและแสดงความคิดเห็น :

Lack of financial resources

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Use the available resources to rehabilitation of terraces. It means:'Rehabilitation of terraces should be depend on the existing materials in the region such as stones or water, and labour).
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Work together in groups strengthens the social relationship between land users, which leads to increased initiative or motivation between them. Like this they are prepared to face any damage that may occur as a result to natural crisis such as climate change or drought. (How to sustain/ enhance this strength: Legislation should be implemented because it will lead to enhance the links between the local community and raise the work together in every business. it mean: 'It should be implemented and adopted )

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
There are some regions which are still degraded and that have not been yet rehabilitated due to lack of financial resources
Supporting farmers to rehabilitate the degraded land especially the terraces to achieve sustainable development and stop migration from rural areas to big cities. This can be done and to through alleviating poverty and at the same time preserving the limited land resources and utilized them in a sustainable way.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Technical study for construction and reclamation for terraces in some villages, Bani Ismail's uzlah, Manakhah district. Mid-monthly reports for implanting terraces construction in Bani Ismail's uzlah, Manakhah district.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

- Social Fund for Development, Sana'a 97671449672- Social Fund for Development, Sana'a 97671449672

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Mid-monthly reports for implanting terraces construction in Bani Ismail's uzlah, Manakhah district.

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Social Fund for Development, Sana'a 97671449672

โมดูล