เทคโนโลยี

Ouvrages Anti Erosifs [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

technologies_613 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์: 78%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Konombo Mouni

AFC / GOPA

บูร์กินาฟาโซ

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Some Justine

AFC / GOPA

บูร์กินาฟาโซ

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Cisse Drissa

AFC / GOPA

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - เยอรมนี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Projet lutte contre l‘erosion, recuperation et mise en valeur des terres degradées; Adaptation au changement climatique (Projet EKF)
approaches

Projet lutte contre l‘erosion, recuperation et mise en … [บูร์กินาฟาโซ]

Une approche intégrée et multipartite au Sud Ouest du Burkina Faso, basée sur l’aménagement des bassins versants et sur la gestion durable des terres avec un fort accent sur la participation locale. Elle réalise des mesures physiques et biologiques de lutte contre l’érosion, d’adaptation au changement climatique et exécute des …

 • ผู้รวบรวม: Rebecka Ridder

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Combinaison des cordons 3 pierres (et des autres structures physiques) pour stabiliser et restaurer le sol et permettre une infiltration de l’eau. La végétalisation de ces ouvrages permet un renforcement des mesures physiques.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

L’objectif principal visé est la récupération de 20.000 ha de terres dégradés par le projet « Lutte contre l’érosion, récupération et mise en valeur des terres dégradées, adaptation aux changements climatiques (EKF) » jusqu’à 2019. Cela devrait être atteint grâce à une combinaison de mesures physiques comme la réalisation des ouvrages antiérosifs, et des mesures biologiques telles que la végétalisation des ouvrages et en promotion l’agroforesterie.
Le projet EKF réalise quatre types d’ouvrages antiérosifs :
- cordon de type 3 pierres, les digues, la diguette, la diguette filtrante et le traitement de têtes de ravines. En vue de renforcer leurs rôles, ces différents ouvrages ont été végétalisés avec des herbacées (Andropogon gayanus, cymbopogon sp, Vetiveria zizanioïdes) ou des essences arborescentes (Jatropha curcas, Acacia nilotica, Agave sisalana).
Des groupes de travail ont été constitués pour réalisation des amenagements et des celules d’entretien et de géstion des bassins versants seront mises en place.

Les mesures décrites permettent de protéger la terre contre l'érosion causée par les eaux de ruissellement, en ralentissant la vitesse de ruissellement et en la répandant sur la terre. Ce qui favorise l'infiltration d'eau. Par ailleurs ces ouvrages, en plus d’aider à agir contre l'érosion causée par le ruissellement augmentent aussi la sédimentation et agissent comme un filtre en gardant les particules d'eau sur le terrain. Dans les zones de pluviométrie irrégulière, ces mesures aident à préserver l'humidité du sol.

La végétation aide non seulement à stabiliser la structure du sol mais constitue aussi une mesure efficace pour protéger la terre contre l'érosion hydrique et éolienne. Les herbacées et les espèces d'arbres doivent être choisies pour assurer la longévité des structures. En outre, leur choix doit reposer sur les préférences et les besoins des utilisateurs de la terre, comme les arbres et herbacées offrent des produits et sous-produits (présentant des avantages économiques), mais ils fournissent aussi du fourrage pour le bétail et augmentent la biodiversité globale.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Sud Ouest

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 100-1,000 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

L'intervention du projet se concentre dans six communes pilotes de la région: Dano, Dissin, Guéguéré, Koper, Legmoin et Oronkua.
L’objectif est d’atteindre 200 km jusqu’à 2019 (fin de projet).

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Les technologies font partie d’une ingénierie traditionnel qui est utilisé au Burkina depuis de long temps.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศน์
 • ป้องกันพื้นที่ลุ่มน้ำ/บริเวณท้ายน้ำ โดยร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
Annual cropping - Specify crops:
 • fodder crops - grasses
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

Type of tree:
 • Acacia nilotica
 • Agave sisalana et Jatropha curcas
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
 • Wg (Gully erosion): การกัดกร่อนแบบร่องธารหรือการทำให้เกิดร่องน้ำเซาะ
 • Wo (Offsite degradation): ผลกระทบนอกพื้นที่
การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
 • Ed (Deflation and deposition): การกัดกร่อนโดยลมและการทับถม
 • Eo (Offsite degradation effect): ผลกระทบนอกพื้นที่
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง
 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Cordon pierreux de type trois pierres (montré dans ces dessins): C’est un ouvrage antiérosif construit sur une courbe de niveau. Il est formé essentiellement de la juxtaposition de
trois pierres dont deux forment la base de l’ouvrage et la troisième assure la voûte. Des petits cailloux sont utilisés comme «bourratifs» et jouent également le rôle de filtre. Pour les pentes faibles (à 3%), on peut construire un cordon 3 pierres chaque 50 à 60 mètres et chaque 20-30 mètres pour des pentes plus fortes.

Normes techniques:
- hauteur: 40 cm
- emprise au sol: 15 cm
- largeur en crête: 40 cm.

Diguette filtrante: C’est un ouvrage antiérosif construit sur une courbe de niveau. Elle est constituée d’un assemblage de moellons.
Normes techniques:
- hauteur: environ 50 cm
- largeur: 3 fois la hauteur
- emprise au sol: 30 cm, tapissée avant la pose des pierres de fondation.

Digue filtrante: A la différence de la diguette filtrante, la digue filtrante est un ouvrage construit au travers d’un ravinement prononcé tendant vers un marigot.
Normes techniques:
- hauteur: 0,6-1,1 m
-largeur: 3 fois la hauteur
-emprise au sol: 30 cm, tapissée avant la pose des pierres de fondation. Les digues de 0,7-1,2 m portent de déversoirs de dimensions variables suivants les caractéristiques du ravinement.

Végétalisation: Pour assurer une durabilité des ouvrages. Les espèces utilisés sont des herbacées (Andropogon gayanus, Cymbopogon sp, Vetiveria zizanoides) et des essences arborescentes (Jatropha curcas, Acacia nilotica, Agave sisalana).

Le matériel de construction sont les moellons de la région et les herbacées.

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

Ligne de pierre

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

F CFA

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

584.5

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Constitution des groupes de travail
2. Implantation et levée topographique
3. Collecte de moellons
4. Transport de moellons et construction des ouvrages Avril à Juin
5. Réception technique et officielle
6. Végétalisation des ouvrages Juillet et Aout

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Main d’œuvre mètres 2855.0 320.0 913600.0
แรงงาน Levée topographique mètres 2855.0 60.0 171300.0
อุปกรณ์ Amortissement kit Jour 13.0 858.0 11154.0
อุปกรณ์ Transport de moellons m3 571.0 2000.0 1142000.0
วัสดุด้านพืช Végétalisation pièds 224.0 200.0 44800.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 2282854.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 3905.65
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Financé par le projet

แสดงความคิดเห็น:

Couts sont calculés pour les cordons trois pierres

Ces coûts n’intègrent pas les éléments suivants:
-les salaires et les frais de fonctionnement de l’équipe du projet;
-les fournitures (cahiers et bics) pour le pointage au sein des groupes de travail;
-l’appui des groupes de travail en produit pharmaceutique de chantier;
-le contrat de subvention pour la réception des ouvrages;
-le contrat de subvention pour la réalisation et le suivi des activités de végétalisation;
-les frais de fonctionnement de la cellule d’entretien des ouvrages;
-la formation des producteurs sur les techniques de construction d’ouvrages antiérosifs avec des moellons.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Les Précipitations:
Au cours des dix dernières années, les populations ont observé une baisse de la quantité et des fréquences de la pluie avec une variation interannuelle importante, une augmentation de la fréquence des poches de sécheresse qui ont une durée de plus en plus longue (15 à 30 jours), une baisse des intensités des pluies, et du niveau de la nappe phréatique. Pourtant selon le Laboratoire d’Analyse Mathématique des Equations (2012), les risques relatifs aux quantités de précipitations et aux séquences sèches sont acceptables ou inexistants, en termes de longueur de cycle, pour toutes les cultures dans la zone.
La température:
Les périodes du froid se sont raccourcies passant de quatre mois (mi-novembre à début mars) à moins de trois mois (décembre-janvier). Les périodes de chaleur sont devenues par conséquent plus longues et plus intenses. C’est un constat unanime. La moyenne des minima et maxima des 33 dernières années est respectivement de 21.59°C et 34.68°C.
Les vents:
Les vents sont devenus plus violents et plus dévastateurs. Leur fréquence a augmenté au cours des dix dernières années.
Les causes locales du changement climatique:
Les changements des tendances climatiques constatés dans la région du Sud-Ouest sont attribués principalement aux actions de l’homme. Ces actions sont les feux de brousse, le déboisement incontrôlé, l’agriculture minière et extensive, l’orpaillage et la démographie galopante

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Gaoua

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

La plupart sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés sur matériau sableux, sablo-argileux et argilo-sableux. Ils sont acides (4,4<pH <5.9). le taux d’azote est compris entre 0.044 et 0.088%.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

เป็นครั้งเป็นคราว

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

La majorité est des petits exploiteurs, même si des producteurs avec des grandes superficies existent.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตของจากป่าทุกชนิดยกเว้นไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le jatropha a été planté dans le carde du projet.

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Avant la technologie, les eaux des ruissellement ont transportés la semis. La technologie aide à fixer la semis
et elle contribue à l'infiltration d'eau et à surmonter les courtes poches de sécheresse.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie aide les producteurs à diversifier leur production, par ex. avant la mise en place de la technologie , il y avait des régions où les producteurs ne cultivaient pas le mais.

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les membres de groupes de travail sont payés et utilisent l’argent pour les intrants

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie aide les femmes à diversifier leurs cultures et l'argent gagné de la construction soulève leur revenu. Cet argent est investi dans le petit commerce.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Avec la rénumeration de la construction, la population investit dans l'éducation et les matières sanitaires

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Existence et entretien des groupes de travail (dix groupes par bassin)

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Avant la technologie, il n’ y avait pas de contact entre la population locale et les services techniques de l’Etat

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Création d'une ingenièrie villageoise

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les groupes de travail sont formés avec une diversité au genre. Il y a aussi des groupes avec plus de femmes que d'hommes.
Il y a des personnes qui peuvent bénéficier de la construction de ces structures, même si elles ne participent pas à les construire eux-mêmes en raison de leur âge.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les structures ralentissent la vitesse d'eau.

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie permet de monter la nappe, mais une étude n’a pas été réalisée.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Il y a une regeneration naturelle

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Espèces comme l'Andropodon gayanus ou Vetiveria zizanoides sont revenues.

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Vers de terres et en particulier les termites.

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Barrières peuvent retenir l’eau pour assurer une infiltration du sol et supporter la sécheresse pour un court terme

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie augmente le couvert végétal.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดีมาก
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูแล้ง เพิ่มขึ้น ดีมาก

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดีมาก
พายุฝนฟ้าคะนองประจำท้องถิ่น ดีมาก
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ดีมาก
พายุลมประจำท้องถิ่น ดีมาก
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ดีมาก
ภัยจากฝนแล้ง ดีมาก
ไฟป่า ดี
ไฟบนบก ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมฉับพลัน ดีมาก

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

แสดงความคิดเห็น:

L’approche a commencé en 2013, seulement des bénéficies au court terme existent.

Il est clair que les coûts de la mise en place sont comparativement hautes (il faut équiper les gents avec de matériel, implantation géographique, le suivi, la main d’œuvre, le transport de moellons).
Couts d’entretien : l'entretien n'est pas encore mis en place. Les ouvrages ont été maintenues, mais sans des frais.
L’étude de la rentabilité financière montre qu’il faut environ cinq (5) campagnes agricoles pour pouvoir faire une valorisation de l’investissement.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Permet de récupérer et restaurer le sol dégradé et dénudé pour une utilisation agricole et une augmentation de la superficie cultivable des zones pastoral. La fertilité est restaurée et la production/rendement augmente. En outre, il y a une diversification de la production végétale et animale
Lutte contre l’eau de ruissellement. Avant les aménagements l'eau de ruissellement a endommagé les maisons
Améliore le taux de scolarité et le taux de fréquentation des structures sanitaires
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Sensibilisation dans le domaine de la dégradation des sols et développement d'une ingénierie villageoise
Fixation de jeunes sur place ; diminution de la migration
Création d’une cohésion sociale (regroupement de plusieurs personnes et villages), création d’une dimension genre appliquée comme les hommes et les femmes travaillent ensemble

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Les ouvrages sont construits sur des longues distances. S’ils passent à coté d’une maison, le propriétaire de la maison peut détruire l’ouvrage pour permettre l’eau à passer Adaptation de la technologie ( de sorte que l' eau peut passer ) ;
Implication du propriétaire
Risques de reptiles et serpents Exploitants doivent s’impliquer dans la construction, il faut éviter que les enfants détruisent les ouvrages
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Cout élevé de la technologie. Si le producteur doit supporter des coûts, la technologie n’est pas réplicable. Le projet n’a pas encore trouvé une solution
Dans les zones de dépression il peut avoir des engorgements Le projet n’a pas encore trouvé une solution
Il y a des zones dégradées où les matières premières (moellons) ne sont pas disponibles Inclure les villages voisins (disposant de la Matière Première ) dans la planification
Conduire des négociations intra-villageoises

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ
 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

20/09/2016

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

GIZ 2012: Bonnes pratiques de conservation des eaux et des sols: Contribution à l'adaptation au changement climatique et à la résilience des producteurs au Sahel.

URL:

https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2012-fr-conservation-des-eaux-et-des-sols.pdf.

โมดูล