เทคโนโลยี

Применение дренажных минерализированных вод при реабилитации плодородия маргинализированных орошаемых земель аридных территорий [ทาจิกิสถาน]

Барқароркардани ҳосилнокии шурзаминҳое, ки аз гардиши кишоварзї бароварда шудан, бо воситаи обшӯйкуни бо обҳои заҳбурҳо

technologies_3739 - ทาจิกิสถาน

สมบูรณ์ 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Environmental Land Management and Rural Livelihoods (ELMAR)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
ICARDA (ICARDA) - ซีเรีย
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Soil Science Institute (Soil Science Institute) - ทาจิกิสถาน

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

Вторичное засоление почв с образованием солончаков обуславливает полную деградацию земель, поэтому их мелиорация относится к природо- сберегающей технологии

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Промывка вторично сильно засолившихся орошаемых земель, дренажными водами ,с целью восстановления их плодородия , проводится в зимне–ранне-весенний период, в отсутствие пресной воды в оросительных каналах . При этом происходит более эффективное вторичное использованию сбросной дренажной воды . И сразу же после промывки, эти бывшие пустующие земли, можно использовать для выращивания сельскохозяйственных культур

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

В настоящее время одной из главных причин снижения продуктивности земель многих районов орошаемой зоны юга Таджикистана является вторичное засоление, приводящее за короткий срок к образованию сильнозасоленных земель и солончаков.
Полное восстановление продуктивности таких земель возможно лишь при их промывке (рассолении). Традиционно, она проводилась с использованием пресной оросительной воды в зимне-ране-весенний период, но в последнее время оросительная вода подается в каналы только в вегетационный период и
такие мелиоративные мероприятия, требующие большого объема воды не проводятся. При поддержке проекта ИКАРДА промывку солончаков было решено провести в Носир Хисравском районе на юге Таджикистана в Бешкентской долине, где уровень грунтовых вод, на значительной площади района, резко поднялся до 0.6-1.3м.Что привело к вторичному засолению почв, с образованием сильнозасоленных почв и солончаков. Таким образом, около 57 % орошаемых земель района вышло из сельскохозяйственного оборота . Это способствовало снижению благосостояния местного населения и миграции большинства мужского населения за пределы республики. В ходе реализации проекта было решено модифицировать прежнюю технологию промывки и заменить оросительную воду на минерализованную дренажную. Для Носир Хисравского района это проводилось впервые . Он характеризуется жарким и сухим летом и сильным ветровым режимом. Среднегодовая температура воздуха -17, 2°, среднегодовое количество осадков составляет – 182 мм.
Основной целью технологии является- повышение уровня благосостояния местных жителей через восстановление продуктивности их сильнозасоленных земель выпавших из сельскохозяйственного оборота , через промывку их в зимне –ране весенний период по чекам , с использованием дренажных минерализованных вод.
Промывка дренажной водой без покупки дорогостоящих насосов и ГСМ возможна только в этой долине т.к. она представляет собой узкую вытянутую межгорную впадину с низкой естественной дренированностью. Коллектор северной и южной части не могут быть напрямую соединены из-за возвышения в середине долины ) поэтому из коллектора северной части долины в южный проведен отводящий канал, в который стекает качаемая круглосуточно насосной станцией дренажная вода, самотеком весь год.
В конце зимы проведена очистка близлежащей КДС до проектных отметок, затем в марте-апреле проведена вспашка поля, нарезаны чеки, проведена промывка с использованием дренажной средне минерализованной воды (4.89 г\л).Промывка солончаков осуществлялась в течении 2-хмесяцев –марта-апреля, было подано 20тысм 3\га минерализованной дренажной воды в чеки , Когда в оросительных каналах уже появилась вода, то для выдавливания соленой дренажной воды из пахотного слоя в нижние горизонты , было подано еще 2000м3\га пресной оросительной воды, после промывки, валики чеков разровняли, поле второй раз вспахали и посеяли хлопчатник.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

93%территории Таджикистана занимают горы и только 7% равнины., которые благодаря орошению обеспечивают почти 80% валовой сельскохозяйственной продукции республики. В настоящее время продуктивность почти 40% этих земель сильно снизилась по причине вторичного засоления земель (вследствие поднятия УГВ), приводящее за короткий срок к полной потере продуктивности орошаемых и образованию солончаков .

2.4 วีดีโอของเทคโนโลยี

ความคิดเห็น/อธิบายสั้นๆ:

нет видео

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

ทาจิกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Хатлонскаяобласть, Носир Хисравский район

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

на землях дехканского хозяйства им.Бойматова

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Опытный участок был расположен в западной части Бешкентской долины у подножья хр. Туюн-Тау, в Дехканском хозяйстве им. Бойматова

Необходимость использования большого объема воды, а также недостаток финансов у фермеров для аренды техники для проведения очистки заилившейся КДС в начале внедрения технологии.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2005

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Внедрена технология в рамках Проекта ИКАРДА "Управление почвенными и водными ресурсами для устойчивого развития сельского хозяйства в странах ЦАЗ», подраздел -«Развитие влагосберегающих технологий и улучшение мелиоративного состояния почв Бешкентской долины»

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
 • สร้างผลกระทบทางด้านสังคมที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • Хлопчатник , рис, овощи, картофель, бахчевые, кормовые культуры
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

климатические условия позволяют выращивать 2 и более урожаев, но земледелие здесь не возможно без орошения,а оросительная вода, бывает только в 6 месяцев

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ที่ดินที่ไม่ให้ผลผลิต

ระบุ:

Из-за вторичного засоления эти земли были непродуктивные бросовыми землями -солончаками исильнозасоленными землями

ข้อสังเกต:

после применения технологии они вновь стали продуктивными пахотными орошаемыми землями

แสดงความคิดเห็น:

земледелие возможно только при орошении и обязательным сооружением коллекторно-дренажной сети

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

แสดงความคิดเห็น:

Выведенные из оборота -сильно засолившиеся земли с началом применения технологии -улучшения их мелиоративного состояния вновь стали продуктивными пахотными орошаемыми землями.

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
แสดงความคิดเห็น:

Оросительная вода в канале подается лишь в вегетационный период

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการความอุดมสมบรูณ์ของดินแบบผสมผสาน
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S3: Graded ditches, channels, waterways
 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M4:  การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาให้เหมาะแก่การทำกิจกรรม
 • M6: การจัดการของเสีย (การทำ รีไซเคิล การเอากลับมาใช้ใหม่หรือการลดปริมาณ)
แสดงความคิดเห็น:

вторичное использование дренажных среднеминерализованных вод для промывки солончаков

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
 • Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือหรือการทำให้เป็นด่าง
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
 • Pw (Waterlogging): ภาวะชุ่มน้ำ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hg (Change in groundwater): การเปลี่ยนแปลงของน้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล
 • Hq (Decline of groundwater quality): การลดลงของคุณภาพน้ำบาดาล
แสดงความคิดเห็น:

Вторичное засоление орошаемых почв и подъем уровня грунтовых вод, вследствие заиления коллекторно-дренажной сети

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Восстановление сильнозасоленных земель и солончаков возможно лишь при их промывке

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Промывка дренажной водой без покупки дорогостоящих насосов и ГСМ возможна только в Бешкентской долине т.к. там затруднен естественный сток (коллектора северной и южной части не могут быть напрямую соединены из-за возвышения в середине долины ) поэтому из коллектора северной части долины проведен отводящий канал в коллектор южной части долины, в который стекает качаемая круглосуточно весь год насосной станцией дренажная вода.

Реализация технологии: В начале проведена очистка близлежащей КДС до проектных отметок (дрены-2.5-3м, коллектор -4м),
Затем проведена вспашка поля, нарезаны чеки, проведена промывка: В течении 2-хмесяцев –март-апрель , было подано 20тысм 3\га минерализованной дренажной воды в чеки. Когда в оросительных каналах уже появилась вода, то для выдавливания из пахотного слоя в нижние горизонты соленой дренажной воды , было подано еще 2000м3\га пресной оросительной воды. Затем проведено разравнивание валиков чеков, пахота, затем посеян хлопчатник.

ผู้เขียน:

Сосин П.М.

วันที่:

16/04/2018

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

гектар

If using a local area unit, indicate conversion factor to one hectare (e.g. 1 ha = 2.47 acres): 1 ha =:

10 000м2

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

сомони

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

3.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

25

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. очистка КДС до проектных отметок (дрены-2.5-3м, коллектор -4м), - экскаваторами зимой
2. Солевая сьемка до посева и послеуборки урожая
3. Пахота конец зимы- начало весны
4. Сооружение чеков после вспашки
5. Промывка почв март -апрель
6. Разравнивание валиков чеков после промывки
7. Пахота после планировки
8. Внесение минеральных удобрений перед посевом хлопчатника
9. Посев хлопчатника после промывки
10. Нарезка поливных борозд после посева хлопчатник
แสดงความคิดเห็น:

Солевая съемка выполнена сотрудниками института Почвоведения , в рамках задач проекта ИКАРДА и научного исследования, а также для расчета объема необходимой для промывки воды. Для участков, где тоже проводилась промывка, уже солевая съемка не проводится, т.к. объемы необходимой воды уже рассчитаны и рекомендованы

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Наемные рабочие чел\день 10.0 20.0 200.0 100.0
แรงงาน Оплата очистки экскаватором ближайшей КДС день 4.0 100.0 400.0
แรงงาน Аренда трактора день 4.0 100.0 400.0 10.0
แรงงาน Аренда палоделателя день 1.0 50.0 50.0 10.0
อุปกรณ์ Горюче-смазочные материалы литр 170.0 3.0 510.0
วัสดุด้านพืช Семена хлопчатника кг 100.0 5.0 500.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Аммиачная селитра кг 316.0 4.0 1264.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Суперфосфат кг 300.0 4.0 1200.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 4524.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 1508.0
If you are unable to break down the costs in the table above, give an estimation of the total costs of establishing the Technology:

5000.0

ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

основные затраты покрывались проектом ИКАРДА

แสดงความคิดเห็น:

Очистка всей КДС, обычно проводилась раньше постоянно-один раз в два года. Но уже лет 10-15 поддержка хорошего технического состоянии КДС проводится локально. т.к. раньше это проводилось планомерно колхозами и совхозами, вместо них сейчас образовано более 30 тысяч дехканских (фермерских) хозяйств, экономических слабых и со слабой технической оснащенностью. Это осложняет управление водными и земельными ресурсами орошаемых агроландшафтов.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Полив хлопчатика по бороздам В течении вегетации
2. Уход за посевами (прореживание, чеканка и т.д.) В течении вегетации
3. Культивация В течении вегетации
4. Сбор хлопка август-сентябрь
แสดงความคิดเห็น:

В последующие годы можно высаживать уже более рентабельные для фермеров сельскохозяйственные культуры

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน наемные рабочие -поливальщики чел\день 75.0 25.0 1875.0
แรงงาน аренда трактора день 6.0 100.0 600.0
อุปกรณ์ покупка ГСМ литр 130.0 3.0 390.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 2865.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 955.0
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

затраты покрывались проектом ИКАРДА

แสดงความคิดเห็น:

не достаточное количество техники для очистки КДС, их занятость в сезон - не позволяет, увеличить площади по применению данной технологии.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

В общем объеме расходов первое место занимают поиск и наем экскаватора, т.к. их трудно найти в сезон работы, наемные рабочие, что связано с техникой бороздкового полива и ручным сбором хлопка , а также цены на ГСМ

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

182.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

В Зимне-весенний сезон выпадает (декабрь-май)-130мм.

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Шаартуз

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • แห้งแล้ง

Засушливый период 6 месяцев-июнь-ноябрь

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณแอ่งบนที่ราบ (concave situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Высота участка составляет -380м над уровнем моря, крутизна склона восточной экспозиции составляет 2%

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Почвы представлены Сероземами светлыми орошаемыми , разной степени засоления и солончаками. с повышенным содержанием ионов хлора и сульфата, рН-8,6, емкость катионного обмена-9,8;, минеральный азот-12,0мг/кг, Гумус в слое 0-20см- 1,07%, Содержание карбоната кальция- 11,2%; гипса – 9.9 %; Объемная масса в слое 0-20см-1, 24г/см3;

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

Оросительная вода используется в вегетационный период для питья без предварительной обработки, а с ноября- 5-6 месяцев вода в канале отсутствует и для питья используются минерализованные грунтовые воды

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

нет

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

видовое разнообразие на солончаках и сильно засоленных землях, а также на всех орошаемых полях низкое по сравнению с естественными ландшафтами, также низкое и разнообразие местообитаний.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Большинство мужчин и особенно молодежь вынуждены выезжать на сезонные работы, в основном в Российскую Федерацию и Казахстан.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Таджикистан- малоземельная горная страна, с быстро увеличивающимся населением, поэтому данная площадь земель, сдаваемая в аренду дехканами считается средней.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

земля в республике является собственностью государства и сдается в пожизненную или долгосрочную аренду

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

бросовый участок -солончак с бурьяном и другими галофитными сорняками -преобразован в хлопковое поле и в первый же год урожай составил 1.9- 2.0т\га

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Риск уменьшился. Солончак с повышенным содержанием легкорастворимых токсичных солей, промылся до глубины 1метра.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

в первый год фермером посеян хлопок. Который даст ему хлопок-сырец, семена для производства растительного масла, жмых скоту, а также гузапою- стебли хлопчатника, которая используется как топливо для приготовления пищи.

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Почти 52% от всех орошаемых земель района стали не продуктивными солончаками или с очень низким урожаем с\х культур. Промывка позволяет восстановить их продуктивность

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

посевы хлопчатника нуждаются в частом поливе

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

самообеспечение заметно улучшилось

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Опытный участок неоднократно демонстрировался фермерам с других хозяйств во время тренингов по промывке и освоению таких деградированных земель, организованных в рамках проекта

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

перед промывкой земель была очищена близлежащая заиленная коллекторно-дренажная система

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

благодаря очищенной КДС

ดิน

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Результаты солевой съемки проведенной до и после промывки показали, что в метровом слое почвы, сумма токсичных солей уменьшилась в 2 раза -с 45.5т\га до промывки до 23.9т\га после неё.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

получен хороший урожай хлопка-сырца- 1.9- 2.0т\га

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

заметно увеличивается

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

за счет увеличения площади орошения

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

за счет увеличения влажности воздуха

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

за счет очищенной КДС

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

увеличение минерализации грунтовых вод при промывке солончаков

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

снизился, за счет очищенной КДС

Specify assessment of off-site impacts (measurements):

Поскольку перед промывкой земель была очищена до проектных отметок близлежащая заиленная КДС , это способствовало и частичной разгрузке соседних полей, дренажные воды которых тоже стекаются в эти дрены и коллектор

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี
อุณหภูมิตามฤดูกาล ฤดูร้อน เพิ่มขึ้น ดี
ฝนตามฤดู ฤดูฝน ลดลง ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลูกเห็บประจำท้องถิ่น ปานกลาง
พายุทรายหรือพายุฝุ่นประจำท้องถิ่น ปานกลาง
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
คลื่นความร้อน ดี
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติทางชีวภาพ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
การบุกรุกของแมลง / หนอน ไม่ค่อยดี
แสดงความคิดเห็น:

Земледелие возможно только благодаря орошению. При орошении уменьшается риск воздействия многих климатических бедствий в этих крайне засушливой (небольшое количество осадков и высокие летние температуры осадков )долине на юге Таджикистана

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Рассоление (промывка) почв позволяет в долгосрочной перспективе получать стабильные урожаи хлопка и других сельскохозяйственных культур

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

низкое финансовое положение фермеров ограничивает широкое внедрение данной технологии.

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 51-90%
แสดงความคิดเห็น:

В 2005г на площади 1200га , включая 400га промывку по бороздам и 800га по чекам, и в 2006г- на площади 1500га.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

В ходе реализации проекта технология промывки была модифицирована, поскольку традиционно она проводится оросительной водой, но в настоящее время вода в оросителях бывает только в вегетационный период, поэтому вместо оросительной воды (с минерализацией 0.3-0.6г\л), была использована дренажная (с минерализацией 4.89г\л).

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Промывка солончаков проводимая в зимний или ране- весенний период, удобна тем, что фермеры свободны от других сельскохозяйственных работ
Быстрое восстановление плодородия их вторично засолившихся земель, на которых не возможно было больше получать урожай с\х культур
Получение в первый же год хороший урожая хлопчатника и в последствии других культур- кормовых, бахчевых, зерновых.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Вторичное использование сбросных дренажных среднеминерализованных вод для промывки солончаков-позволяет экономить пресную оросительную воду. Способствует меньшему загрязнению поверхностных вод
Уменьшение содержания токсичных легкорастворимых солей в метровом слое почвы ( в корневой зоне растений). Улучшение физико-химических свойств реабилитированных почв. Улучшение структуры почвы, уменьшение объемной массы, повышение содержания питательных веществ необходимых для растений.
Повышение площади с уровнем грунтовой воды около 2 м от поверхности.
Появилась доходность и заинтересованность дехканских хозяйств, что может способствовать уменьшению массовой миграции мужского населения.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Необходимость использования большого объема воды, а также недостаток финансов у фермеров для аренды техники - проведения очистки заилившейся КДС в начале внедрения технологии Эти проблемы стоят остро сейчас, потому, что давно не проводилась очистка заиленных КДС, в последствии ее надо проводить один раз в два года, и объем работ для него будет намного меньше. Для этого придется совместно арендовать экскаватор.
Возделывание хлопчатника для фермеров не рентабельно (трудоемкая, энергоемкая культура) Сразу после промывки предпочтительнее возделывать хлопчатник-как солеустойчивую культуру и кормовые сорго, просо но потом можно при условии соблюдения норм полива выращивать более прибыльные культуры (бахчевые, овощные, рис и т.д.)
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Низкий уровень естественного плодородия пустынных почв и крайне засушливые условия (мало осадков, низкая влажность воздуха и высокие летние температуры), земледелие возможно только благодаря орошению. Но большие площади орошаемых земель из-за не правильного их использования не способны производить урожай с\х культур как прежде Обеспечение оросительной водой и Своевременная очистка КДС может обеспечить стабильность сельскохозяйственного производства в Бешкентской долине
Отсутствие опыта по промывкам засоленных почв, и вообще по управлению орошаемыми землями (нормы полива, необходимой агротехники для каждой с\х культуры ) среди местного населения, поскольку раньше им не приходилось этим заниматься . Многие из низ не были фермерами. обучение фермеров через АВП, местные Хукуматы и НПО .Повышение осведомленности и навыков фермеров и землепользователей, и их способности преодолевать проблемы деградации земли и применять практику УУЗР
Промывка солончаков -это эффективное мелиоративное мероприятие - помогающее быстро рассолить земли, но оно требует большого объема воды и дорогостоящие для фермеров . нужно применять опреснение всего лишь пахотного горизонта и внедрять новые для этих мест соле- и засухо- устойчивые культуры – такие сорго, просо, выращивание которых очень рентабельно, для них это будет более выгодно, чем хлопчатник.
Необходимо повысить их осведомленность и помочь в применении этих новых с\х культур
появление взамен колхозов и совхозов множества мелких дехканских (фермерских) хозяйств, экономических слабых и со слабой технической оснащенностью, осложняет управление водными и земельными ресурсами орошаемых агроландшафтов. хотя государством уже приняты многие законодательные акты , облегчившие участь фермеров орошаемой зоны, все еще необходима конкретная помощь государства на местах

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Полевые работы по реализации технологии до и в течении вегетационного периода

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Литературные источники из фондов института Почвоведения и Заключительный отчет по проекту ИКАРДА

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2006

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Изменение почвенного покрова и засоленности почв Бешкентской долины под влиянием двадцатилетнего орошения. И.С. Алиев, М.А. Аминджанов, Х.М. Ахмадов, В.М. Мазко, П.М. Сосин, В.И. Усольцев, К.Н. Попов,Тр. НИИ почвоведения ТАСХН,1998

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Душанбе

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Мелиоративное освоение земель Бешкентской долины.Сб. Тр НИИ почвоведения, Пути повышения плодородия почв Таджикистана, Т. 39, с. 166-168, П.М. Сосин, М.А. Аминджанов, 2007

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Душанбе

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Биологические и агротехнические методы снижения засоленияпочв и ихвлияне на плодородие почвы и урожайность культур.,Материалы Международной научно-практической конференции.//Повышение плодородия почвы в новых условиях землепользования , с 357-379., СосинП.М., Алиев И.С., Сангинов С.Р. Цой О,2012,

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Душанбе

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

нет

โมดูล