เทคโนโลยี

Rotation culturale: céréales/légumineuses fourragères (lupin) [โมร็อกโก]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ ,

Bernicha

technologies_1031 - โมร็อกโก

สมบูรณ์ 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

El Moudni Mohamed

Centre de Travaux agricoles

โมร็อกโก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Machmachi Issam

Chaire Unesco Environnement.

โมร็อกโก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Benmbarek Abdelaziz

Exploitant. Douar Chiakh, Sidi Azouz, Commune des Shoul

โมร็อกโก

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
DESIRE (EU-DES!RE)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
University Ibn Tofail (University Ibn Tofail) - โมร็อกโก

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Rotation culturale: céréales/légumineuses fourragères (lupin), selon un assolement biennal.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

L’agriculture est l’activité principale des populations de la commune de Sehoul. Elle se basait, autrefois, sur une culture de subsidence et surtout sur un élevage exclusivement extensif pratiqué en dehors de l’exploitation (parcours forestier, vaine pâture des versants du Grou et de Bouregreg). La monoculture qui faisait succéder l’orge à lui même était de loin la pratique culturale la plus utilisée. Actuellement, les assolements sont de plus en plus diversifiés (intégration d’autres variétés de céréales et surtout les légumineuses). A cause de la dégradation du parcours forestier l’agriculteur utilise de plus en plus les parcelles de son exploitation pour des cultures fourragères telles que l’avoine et le lupin. L’introduction du lupin blanc dans la région date de l’époque coloniale (1912-1956). Son implantation dans la région est le fruit d’initiatives individuelles et n’a pas nécessité des interventions externes. Parmi les grands avantages de cette culture, c’est qu’elle peut être cultivée sur des sols pauvres et caillouteux et comme les autres légumineuses, le lupin fixe l’azote de l’air et peut donc se passer d’engrais azotés, ce qui réduit les coûts. Aussi le lupin n’est pas exigent en eau (un minimum de 350 mm par an est suffisant) et ne nécessite qu’un seul labour.

Purpose of the Technology: En relation avec la vocation pastorale de la commune de Sehoul la stratégie en question répond à plusieurs attentes de la population dont principalement les suivantes :
- amélioration de la production fourragère. Le lupin est une légumineuse qui entre dans l’alimentation des ruminants soit comme fourrage vert soit en grains.
- amélioration des sols par une amélioration de la structure, une augmentation des teneurs en matière organique et des reliquats azotés qui sont valorisés par la culture suivante.
- amélioration de la couverture du sol, le lupin est une plante envahissante, elle a des racines particulièrement efficaces pour trouver les nutriments dont ils ont besoin et qui peuvent pousser sur des sols pauvres.

Establishment / maintenance activities and inputs: La technique culturale du lupin comprend :
-Le semis de la graine à la volée, la période optimale de semis se situe en général entre octobre et novembre (le lupin a besoin d’un certain degré de froid pour initier précocement la floraison). Le semis peut éventuellement s’étendre jusqu’à mi-décembre, mais les semis précoce donnent généralement les meilleurs rendements. La densité de semis est de 100 kg/ha pour le lupin blanc.
-Le labour (un labour superficiel de 20-25 cm de profondeur est suffisant) est effectué pour enfouir la graine ; il est généralement réalisé à l’araire tiré par deux mulets sur les versants en pente, en zone plates la charrue métallique ou le tracteur remplace l’araire.
-La fertilisation, la culture du lupin ne demande aucun apport d’azote ou autres fertilisants, grâce à la fixation symbiotique. Aucun désherbage n’est effectué.
-Le lupin est pâturé au cours du mois de mars et est épargné après pour qu’il reprenne.
-La récolte se fait au mois de juin et la moisson est réalisée manuellement à l’aide de faucilles.
Les restes de la plante sont pâturés.
-La production en graines est de 8 à 10 quintaux/ha, en biomasse elle est de 30quintaux/ha.

Natural / human environment: Environnement naturel
-Topographie : plateau interrompue par les versants du Grou et de bouregreg,
-Bioclimat : subhumide au nord-est et semi-aride vers le sud-est.
-Climat : précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 500mm, mais varient considérablement d’une année à l’autre. La température moyenne mensuelle du mois le plus froid est de 11° alors que la température moyenne mensuelle du mois le plus chaud est de 23°.
Sols : prédominance des sols argilo-sableux pauvres en matière organique
Végétation naturelle : présence d’une subéraie de chaîne liège occupant plus du tiers de la superficie de la commune.
Activités humaines
- La zone est initialement à vocation pastorale mais elle connait actuellement une certaine diversité de l’utilisation des terres. Sur les rebords du plateau aux pentes relativement fortes, l’utilisation du sol est marquée par le caractère traditionnel. Les parcelles sont peu étendues, les cultures céréalières d’hiver prédominent (blé dur et tendre, orge), les cultures printanières sont secondaires et à caractère vivrier (fêve, pois-chiche, maïs). En surface du plateau, notamment dans la partie nord de la commune de Shoul, s’étendent des fermes plus ou moins modernes implantées par une bourgeoisie citadine qui a axé son intervention sur le développement des cultures irriguées à partir des eaux de la nappe phréatique. Les exploitations y sont plus étendues et mieux entretenues.
- La forêt constitue un espace très convoité à la fois comme parcours et comme sources de bois d’énergie. Elle fournit des ressources fourragères naturelles et gratuites et constitue ainsi un support incontestable pour l’élevage, activité à la fois, principale et traditionnelle dans la région.
- Les parcours hors forêts sont très réduits (12% de la superficie totale de la commune de Shoul) à cause de l’appropriation et la mise en culture des terrains. Seuls les terrains collectifs et les jachères sont utilisés actuellement comme parcours et montrent généralement les signes d’une dégradation inquiétante.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

โมร็อกโก

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Salé

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Sehoul

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If the Technology is evenly spread over an area, specify area covered (in km2):

2.0

แสดงความคิดเห็น:

Total: 2 km2.

la superficie occupée par les légumineuses fourragères a diminué

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

 • introduite par les collons
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Le lupin (comme plante fourragère) a été introduit par les colons français (1912-1956) et les exploitants ont continué à l’utiliser depuis en rotation avec d’autres cultures.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • fodder crops - other
 • cereals - maize
 • cereals - barley
 • legumes and pulses - other
 • legumes and pulses - beans
 • blé
ระบุ:

Longest growing period in days: 300Longest growing period from month to month: octobre-juillet

แสดงความคิดเห็น:

Principales cultures (vivrières et commerciales): Blé tendre, légumineuses, fève, maïs, lupin Orge

Major land use problems (compiler’s opinion): Sols pauvres, cultures non couvrantes, épuisement des sols, baisse de la fertilité et de la matière organique

Major land use problems (land users’ perception): Baisse de la productivité , tassement et encroûtement des sols,

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Ca: Annual cropping

Livestock is grazing on crop residues

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

 • Extensive grazing

3.4 Water supply

แสดงความคิดเห็น:

Water supply: cultures pluviales, mixtes : pluviales-irriguées

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: meilleure couverture végétale, culture en association avec légumineuses, rotations / jachères, travail du sol isohypse

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Le défrichement total est à l’origine des problème de dégradation des sols), autres causes naturelles (avalanches, éruptions volcaniques, topographie extrême, coulée de boue, etc.) Spécifier. (la fragilité des sols de la zone visible à l'épaisseur très réduite du profil arable et à la faible teneur en matière organique), pauvreté / santé

Secondary causes of degradation: gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre/buissons) (La monoculture céréalière qui a remplacé la forêt n’est pas en mesure de fournir la couverture nécessaire aux sols et la gestion inadéquate de la fertilité du sol a conduit à la baisse des taux de m), surpâturage (Après le rétrécissement de la superficie des parcours en relation avec l’extension des cultures, la charge animale a augmenté et la vaine pâture a reculé.), pression de la population, éducation, accès à la connaissance et aux conseils

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main goals: prevention of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

la parcelle emblavé par le lupin occupe le haut du versant caractérisé par des sols très fragiles en relation avec leur épaisseur réduite (20 à 40cm) et le faible taux de matière organique.

Location: Haut bassin versant de Ain Bendar. Salé

Date: 2008/03/15

Technical knowledge required for field staff / advisors: faible

Technical knowledge required for land users: moyen

Main technical functions: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la biomasse (quantité)

Secondary technical functions: augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, …), augmentation de l'infiltration, développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Better crop cover
Material/ species: Lupin (légumineuse)
Quantity/ density: 23p/m²
Remarks: au mois de mars

Rotations / fallows
Material/ species: légumineuses / céréales
Quantity/ density: 1/2
Remarks: les légumineuses sont cultivées en rotation avec les céréales 1 fois sur 2ans

Contour tillage
Material/ species: Araire ou charrue et mulets
Quantity/ density: 1araire.
Remarks: 2mulets

ผู้เขียน:

Issam Machmachi, 3, Avenue Ibn Battouta, BP 1040, Rabat, Maroc

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Dirham

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

8.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

5.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Achat d'un araire
2. Achat d'une charrue metallique
3. Achat d'équidées
4. Achat d'une charrette

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Faucilles None 1.0 3.0 3.0 100.0
อุปกรณ์ Araire None 1.0 20.0 20.0 100.0
อุปกรณ์ Charrue metallique None 1.0 42.0 42.0 100.0
อุปกรณ์ équidées None 2.0 2703.0 5406.0 100.0
อุปกรณ์ Charrete None 1.0 203.0 203.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 5674.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 709.25
แสดงความคิดเห็น:

Durée de l'établissement: 12 mois
Durée de vie du araire: 10 ans
Durée de vie de la charrue metallique, les équidées et la charrette: 30 ans

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. semis dès les premières pluies d'Automne
2. labour après semis
3. moisson fin juin
4. collecte et mise en reserve fin de moisson

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Plantation hommes/jours 1.0 5.0 5.0 100.0
แรงงาน Récolte hommes/jours 2.0 10.0 20.0 100.0
แรงงาน Moisson hommes/jours 2.0 10.0 20.0 100.0
แรงงาน Collecte et mise en reserve hommes/jours 1.0 5.0 5.0 100.0
วัสดุด้านพืช Semis None 100.0 0.42 42.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 92.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 11.5
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: labour haut versant= araire en bois, labour pente moyenneou douce=charrue metallique, superficie importante=tracteur

Coût par rapport à l’hectare de terre travaillée

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

les équipements et les semences

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: subtropics. La température moyenne mensuelle du mois le plus froid est de 11°c et la température moyenne mensuelle du mois le plus chaud est de 23° c; Hiver chaud et quasi absence des précipitation en été

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Cette tranche d’altitude coïncide avec le fond des vallées de l’oued Bouregreg et de l’oued Grou (10% de la superficie totale) . Cette tranche concerne le reste du plateau de Shoul. Cette tranche d’altitude coïncide avec le fond des vallées de l’oued Bouregreg et de l’oued Grou (10% de la superficie totale) . Cette tranche concerne le reste du plateau de Shoul. les versants bordiers de Bouregreg et du grou sont disséqués en pysage valloné . Sehoul présente aussi de larges fonds de vallées

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • หยาบ/เบา (ดินทราย)
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

la biodiversité a régréssé à cause du défrichment. à l'intérieur de la forêt le ciste est dominant.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: la tradition fait que l'homme s'occupe des travaux du ménage et les hommes du travail au champs.

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 0.5% - 1%

12% of the land users are very rich and own 1% of the land.
19% of the land users are rich and own 5% of the land.
25% of the land users are average wealthy and own 12% of the land.
24% of the land users are poor and own 22% of the land.
20% of the land users are poor and own 60% of the land.

Off-farm income specification: il n'y a pas de différence majeure

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

60% du nombre d’exploitants cette catégorie englobe en fait toutes les superficies inférieures à 5ha. Y compris les sans terres.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
 • en association
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

le mode dominant est le melk (la propriété privée 52%), suivi de l'association (13%)

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

10qt /ha

หลังจาก SLM:

18qt/ha

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2 cultures

หลังจาก SLM:

8 cultures

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

โอกาสทางวัฒนธรรม

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2culture

หลังจาก SLM:

8culture

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

4,99%

หลังจาก SLM:

10,31%

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

2 g/h/m²

หลังจาก SLM:

0,49g/h/m²

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0

หลังจาก SLM:

50kg/ha

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

0,88%

หลังจาก SLM:

2,21%

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2culture

หลังจาก SLM:

8culture

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ค่อยดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ทราบ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

เป็นกลางหรือสมดุล

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกเล็กน้อย

แสดงความคิดเห็น:

les bénéfices de la rotation ne peuvent être senti que sur le long terme, une fois les dépenses de la mise en place sont amorties.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

40 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is no trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: La technologie est en régression étant donné que l’emploi des fertilisants a permis la pratique d’un assolement céréales/céréales et que les emences sont devenues chères.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Meilleure gestion de la fertilité des terres
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Maintien de la fertilité des sols
Technologie peu coûteuse
Technologie ne nécessitant pas une grande connaissance en matière de CES

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Réduit le recours à la jachère et éloigne le troupeau des terres de l exploitation occupée par les cultures toute l’ année Remplacer les légumineuses par les cultures fourragères plein champ
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Risque d’érosion pour les cultures printanières (maïs ) car le sol reste à nu pendant la période de fortes pluviosité Pratiquer une culture dérobée comme précédant cultural des légumineuses ou du maïs pour couvrir le sol durant la période de fortes pluies, oulaisser les résidus de cultures antérieures
Demande beaucoup de main d’œuvre familiale et d’animaux de trait Utilisation de la mécanisation.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Antari M. (2007) : Mesure de l’érosion et du ruissemellent dans le micro-bassin versant Matlaq et essai de modélisation (Région de Rabat, Maroc). Thèse de Doctorat, Université Mohammed V-Agdal, Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat. 218p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat, Maroc

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Nafaa R. (1997) : Dynamique du milieu naturel de la Mamora : paléoenvironnements et évolution actuelle de la surface. Thèse d’Etat en géographie physique, FLSH Rabat, 275p

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat, Maroc

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Ghanem H. (1981) : Contribution à la connaissance des sols du Maroc. Genèse et répartition des sols des régions des Zaers, de la basse Chaouia et des Shouls (Méséta marocaine). Cahiers de la Recherche Agronomique n°37&38, INRA, Rabat.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat, Maroc

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

DPA (2001) : Projet de mise en valeur bour des Shouls. Direction Provinciale de l’Agriculture, Rabat.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Direction Provinciale de l’Agriculture, Rabat.

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

DPA (2002): Étude de l’analyse des sols dans le périmètre de mise en valeur en bour des Shouls. Evaluation de la fertilité des sols et fertilisation des cultures. Marché négocié 01-2002-DPA-36.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Direction Provinciale de l’Agriculture, Rabat.

โมดูล