បច្ចេកទេស

Rotation culturale: céréales/légumineuses fourragères (lupin) [ប្រទេសម៉ារ៉ុក]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Bernicha

technologies_1031 - ប្រទេសម៉ារ៉ុក

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 82%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

El Moudni Mohamed

Centre de Travaux agricoles

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Machmachi Issam

Chaire Unesco Environnement.

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Benmbarek Abdelaziz

Exploitant. Douar Chiakh, Sidi Azouz, Commune des Shoul

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
DESIRE (EU-DES!RE)
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
University Ibn Tofail (University Ibn Tofail) - ប្រទេសម៉ារ៉ុក

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Rotation culturale: céréales/légumineuses fourragères (lupin), selon un assolement biennal.

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

L’agriculture est l’activité principale des populations de la commune de Sehoul. Elle se basait, autrefois, sur une culture de subsidence et surtout sur un élevage exclusivement extensif pratiqué en dehors de l’exploitation (parcours forestier, vaine pâture des versants du Grou et de Bouregreg). La monoculture qui faisait succéder l’orge à lui même était de loin la pratique culturale la plus utilisée. Actuellement, les assolements sont de plus en plus diversifiés (intégration d’autres variétés de céréales et surtout les légumineuses). A cause de la dégradation du parcours forestier l’agriculteur utilise de plus en plus les parcelles de son exploitation pour des cultures fourragères telles que l’avoine et le lupin. L’introduction du lupin blanc dans la région date de l’époque coloniale (1912-1956). Son implantation dans la région est le fruit d’initiatives individuelles et n’a pas nécessité des interventions externes. Parmi les grands avantages de cette culture, c’est qu’elle peut être cultivée sur des sols pauvres et caillouteux et comme les autres légumineuses, le lupin fixe l’azote de l’air et peut donc se passer d’engrais azotés, ce qui réduit les coûts. Aussi le lupin n’est pas exigent en eau (un minimum de 350 mm par an est suffisant) et ne nécessite qu’un seul labour.

Purpose of the Technology: En relation avec la vocation pastorale de la commune de Sehoul la stratégie en question répond à plusieurs attentes de la population dont principalement les suivantes :
- amélioration de la production fourragère. Le lupin est une légumineuse qui entre dans l’alimentation des ruminants soit comme fourrage vert soit en grains.
- amélioration des sols par une amélioration de la structure, une augmentation des teneurs en matière organique et des reliquats azotés qui sont valorisés par la culture suivante.
- amélioration de la couverture du sol, le lupin est une plante envahissante, elle a des racines particulièrement efficaces pour trouver les nutriments dont ils ont besoin et qui peuvent pousser sur des sols pauvres.

Establishment / maintenance activities and inputs: La technique culturale du lupin comprend :
-Le semis de la graine à la volée, la période optimale de semis se situe en général entre octobre et novembre (le lupin a besoin d’un certain degré de froid pour initier précocement la floraison). Le semis peut éventuellement s’étendre jusqu’à mi-décembre, mais les semis précoce donnent généralement les meilleurs rendements. La densité de semis est de 100 kg/ha pour le lupin blanc.
-Le labour (un labour superficiel de 20-25 cm de profondeur est suffisant) est effectué pour enfouir la graine ; il est généralement réalisé à l’araire tiré par deux mulets sur les versants en pente, en zone plates la charrue métallique ou le tracteur remplace l’araire.
-La fertilisation, la culture du lupin ne demande aucun apport d’azote ou autres fertilisants, grâce à la fixation symbiotique. Aucun désherbage n’est effectué.
-Le lupin est pâturé au cours du mois de mars et est épargné après pour qu’il reprenne.
-La récolte se fait au mois de juin et la moisson est réalisée manuellement à l’aide de faucilles.
Les restes de la plante sont pâturés.
-La production en graines est de 8 à 10 quintaux/ha, en biomasse elle est de 30quintaux/ha.

Natural / human environment: Environnement naturel
-Topographie : plateau interrompue par les versants du Grou et de bouregreg,
-Bioclimat : subhumide au nord-est et semi-aride vers le sud-est.
-Climat : précipitations moyennes annuelles de l’ordre de 500mm, mais varient considérablement d’une année à l’autre. La température moyenne mensuelle du mois le plus froid est de 11° alors que la température moyenne mensuelle du mois le plus chaud est de 23°.
Sols : prédominance des sols argilo-sableux pauvres en matière organique
Végétation naturelle : présence d’une subéraie de chaîne liège occupant plus du tiers de la superficie de la commune.
Activités humaines
- La zone est initialement à vocation pastorale mais elle connait actuellement une certaine diversité de l’utilisation des terres. Sur les rebords du plateau aux pentes relativement fortes, l’utilisation du sol est marquée par le caractère traditionnel. Les parcelles sont peu étendues, les cultures céréalières d’hiver prédominent (blé dur et tendre, orge), les cultures printanières sont secondaires et à caractère vivrier (fêve, pois-chiche, maïs). En surface du plateau, notamment dans la partie nord de la commune de Shoul, s’étendent des fermes plus ou moins modernes implantées par une bourgeoisie citadine qui a axé son intervention sur le développement des cultures irriguées à partir des eaux de la nappe phréatique. Les exploitations y sont plus étendues et mieux entretenues.
- La forêt constitue un espace très convoité à la fois comme parcours et comme sources de bois d’énergie. Elle fournit des ressources fourragères naturelles et gratuites et constitue ainsi un support incontestable pour l’élevage, activité à la fois, principale et traditionnelle dans la région.
- Les parcours hors forêts sont très réduits (12% de la superficie totale de la commune de Shoul) à cause de l’appropriation et la mise en culture des terrains. Seuls les terrains collectifs et les jachères sont utilisés actuellement comme parcours et montrent généralement les signes d’une dégradation inquiétante.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសម៉ារ៉ុក

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Salé

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Sehoul

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើបច្ចេកទេសត្រូវបានសាយភាយពាសពេញតំបន់ណាមួយ បញ្ជាក់ទំហំផ្ទៃដីអនុវត្តន៍ (គិតជា គ.ម2):

2,0

មតិយោបល់:

Total: 2 km2.

la superficie occupée par les légumineuses fourragères a diminué

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • 10-50 ឆ្នាំ

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

 • introduite par les collons
មតិយោបល់ (ប្រភេទនៃគម្រោង ។ល។):

Le lupin (comme plante fourragère) a été introduit par les colons français (1912-1956) et les exploitants ont continué à l’utiliser depuis en rotation avec d’autres cultures.

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីដាំដំណាំ

ដីដាំដំណាំ

 • ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ
ដំណាំប្រចាំឆ្នាំ - បញ្ជាក់ប្រភេទដំណាំ:
 • ដំណាំចំណីសត្វ - ផ្សេងៗ
 • ធញ្ញជាតិ -​ ពោត
 • ធញ្ញជាតិ -​ ស្រូវ
 • ពពួកសណ្តែក - ផ្សេងៗ
 • ពពួកសណ្តែក - សណ្តែកបារាំង
 • blé
សូមបញ្ជាក់:

Longest growing period in days: 300Longest growing period from month to month: octobre-juillet

មតិយោបល់:

Principales cultures (vivrières et commerciales): Blé tendre, légumineuses, fève, maïs, lupin Orge

Major land use problems (compiler’s opinion): Sols pauvres, cultures non couvrantes, épuisement des sols, baisse de la fertilité et de la matière organique

Major land use problems (land users’ perception): Baisse de la productivité , tassement et encroûtement des sols,

Future (final) land use (after implementation of SLM Technology): Cropland: Ca: Annual cropping

Livestock is grazing on crop residues

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?
 • បាទ/ច៎ា (សូមបំពេញសំណួរខាងក្រោមពីស្ថានភាពដីប្រើប្រាស់មុនពេលអនុវត្តបច្ចេកទេស)
ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

ដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ

 • Extensive grazing

3.4 ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

មតិយោបល់:

Water supply: cultures pluviales, mixtes : pluviales-irriguées

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

វិធានការក្សេត្រសាស្ត្រ

 • A2: សារធាតុសរីរាង្គ/ជីជាតិដី
មតិយោបល់:

Main measures: agronomic measures

Type of agronomic measures: meilleure couverture végétale, culture en association avec légumineuses, rotations / jachères, travail du sol isohypse

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

ការធ្លាក់ចុះសារធាតុគីមីក្នុងដី

 • Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ)
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
មតិយោបល់:

Main causes of degradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Le défrichement total est à l’origine des problème de dégradation des sols), autres causes naturelles (avalanches, éruptions volcaniques, topographie extrême, coulée de boue, etc.) Spécifier. (la fragilité des sols de la zone visible à l'épaisseur très réduite du profil arable et à la faible teneur en matière organique), pauvreté / santé

Secondary causes of degradation: gestion des cultures (annuelles, pérennes, arbre/buissons) (La monoculture céréalière qui a remplacé la forêt n’est pas en mesure de fournir la couverture nécessaire aux sols et la gestion inadéquate de la fertilité du sol a conduit à la baisse des taux de m), surpâturage (Après le rétrécissement de la superficie des parcours en relation avec l’extension des cultures, la charge animale a augmenté et la vaine pâture a reculé.), pression de la population, éducation, accès à la connaissance et aux conseils

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការការពារការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
មតិយោបល់:

Main goals: prevention of land degradation

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

la parcelle emblavé par le lupin occupe le haut du versant caractérisé par des sols très fragiles en relation avec leur épaisseur réduite (20 à 40cm) et le faible taux de matière organique.

Location: Haut bassin versant de Ain Bendar. Salé

Date: 2008/03/15

Technical knowledge required for field staff / advisors: faible

Technical knowledge required for land users: moyen

Main technical functions: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la biomasse (quantité)

Secondary technical functions: augmentation de la matière organique, augmentation de la disponibilité des nutriments (réserve, recyclage, …), augmentation de l'infiltration, développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Better crop cover
Material/ species: Lupin (légumineuse)
Quantity/ density: 23p/m²
Remarks: au mois de mars

Rotations / fallows
Material/ species: légumineuses / céréales
Quantity/ density: 1/2
Remarks: les légumineuses sont cultivées en rotation avec les céréales 1 fois sur 2ans

Contour tillage
Material/ species: Araire ou charrue et mulets
Quantity/ density: 1araire.
Remarks: 2mulets

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

Issam Machmachi, 3, Avenue Ibn Battouta, BP 1040, Rabat, Maroc

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

ផ្សេងៗ/ រូបិយប័ណ្ណជាតិ (បញ្ជាក់):

Dirham

បើពាក់ព័ន្ធសូមកំណត់អត្រាប្តូរប្រាក់ពីដុល្លាទៅរូបិយប័ណ្ណតំបន់ (ឧ.​​ 1 ដុល្លារ​ = 79.9 រៀលនៃរូបិយប័ណ្ណប្រេស៊ីល) ៖ 1 ដុល្លារ =:

8,0

កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

5.00

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Achat d'un araire
2. Achat d'une charrue metallique
3. Achat d'équidées
4. Achat d'une charrette

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
សម្ភារៈ Faucilles None 1,0 3,0 3,0 100,0
សម្ភារៈ Araire None 1,0 20,0 20,0 100,0
សម្ភារៈ Charrue metallique None 1,0 42,0 42,0 100,0
សម្ភារៈ équidées None 2,0 2703,0 5406,0 100,0
សម្ភារៈ Charrete None 1,0 203,0 203,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 5674,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 709,25
មតិយោបល់:

Durée de l'établissement: 12 mois
Durée de vie du araire: 10 ans
Durée de vie de la charrue metallique, les équidées et la charrette: 30 ans

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. semis dès les premières pluies d'Automne
2. labour après semis
3. moisson fin juin
4. collecte et mise en reserve fin de moisson

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Plantation hommes/jours 1,0 5,0 5,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Récolte hommes/jours 2,0 10,0 20,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Moisson hommes/jours 2,0 10,0 20,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Collecte et mise en reserve hommes/jours 1,0 5,0 5,0 100,0
សម្ភារៈដាំដុះ Semis None 100,0 0,42 42,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 92,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 11,5
មតិយោបល់:

Machinery/ tools: labour haut versant= araire en bois, labour pente moyenneou douce=charrue metallique, superficie importante=tracteur

Coût par rapport à l’hectare de terre travaillée

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

les équipements et les semences

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម
 • មានភ្លៀងតិចតួច

Thermal climate class: subtropics. La température moyenne mensuelle du mois le plus froid est de 11°c et la température moyenne mensuelle du mois le plus chaud est de 23° c; Hiver chaud et quasi absence des précipitation en été

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Cette tranche d’altitude coïncide avec le fond des vallées de l’oued Bouregreg et de l’oued Grou (10% de la superficie totale) . Cette tranche concerne le reste du plateau de Shoul. Cette tranche d’altitude coïncide avec le fond des vallées de l’oued Bouregreg et de l’oued Grou (10% de la superficie totale) . Cette tranche concerne le reste du plateau de Shoul. les versants bordiers de Bouregreg et du grou sont disséqués en pysage valloné . Sehoul présente aussi de larges fonds de vallées

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
វាយនភាពដី (> 20 សម ស្រទាប់ក្នុង):
 • គ្រើម/ មានពន្លឺ (ខ្សាច់)
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
 • ទាប (<1%)

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលមានគុណភាពល្អ

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

la biodiversité a régréssé à cause du défrichment. à l'intérieur de la forêt le ciste est dominant.

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ទីផ្សារនៃប្រព័ន្ធផលិតកម្ម:
 • សម្រាប់ហូបក្នុងគ្រួសារ (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង)
 • ពាក់កណ្តាលពាណិជ្ជកម្ម (ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯង/ ពាណិជ្ជកម្ម)
ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
យេនឌ័រ:
 • បុរស
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: la tradition fait que l'homme s'occupe des travaux du ménage et les hommes du travail au champs.

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 0.5% - 1%

12% of the land users are very rich and own 1% of the land.
19% of the land users are rich and own 5% of the land.
25% of the land users are average wealthy and own 12% of the land.
24% of the land users are poor and own 22% of the land.
20% of the land users are poor and own 60% of the land.

Off-farm income specification: il n'y a pas de différence majeure

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតតូច
មតិយោបល់:

60% du nombre d’exploitants cette catégorie englobe en fait toutes les superficies inférieures à 5ha. Y compris les sans terres.

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • ឯកជន មានកម្មសិទ្ធ
 • en association
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
មតិយោបល់:

le mode dominant est le melk (la propriété privée 52%), suivi de l'association (13%)

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មដំណាំ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

10qt /ha

គុណភាពក្រោយ SLM:

18qt/ha

ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

2 cultures

គុណភាពក្រោយ SLM:

8 cultures

ចំណូល និងថ្លៃដើម

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន

ថយចុះ
កើនឡើង

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ឱកាសវប្បធម៍

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន
គុណភាពមុន SLM:

2culture

គុណភាពក្រោយ SLM:

8culture

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

ដី

សំណើមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

4,99%

គុណភាពក្រោយ SLM:

10,31%

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

2 g/h/m²

គុណភាពក្រោយ SLM:

0,49g/h/m²

វដ្តនៃសារធាតុចិញ្ចឹម/ការទទួល​​បាន

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

0

គុណភាពក្រោយ SLM:

50kg/ha

សារធាតុសរីរាង្គដី/ការបូនក្រោមដី

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

0,88%

គុណភាពក្រោយ SLM:

2,21%

ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

2culture

គុណភាពក្រោយ SLM:

8culture

6.2 ផលប៉ះពាល់ក្រៅបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

កំណកល្បាប់ខ្សែទឹកខាងក្រោម

កើនឡើង
ថយចុះ

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រដូវកាល កើនឡើង ឬថយចុះ លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង ល្អ

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ព្យុះភ្លៀងតាមតំបន់ មិនល្អ
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មិនល្អ
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) មិនល្អ

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត

ផលវិបាកដែលទាក់ទងនឹងបរិយាកាសផ្សេងៗទៀត
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
កាត់បន្ថយពេលដាំដុះ មិនស្គាល់

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

អវិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមាន

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

ប៉ះពាល់តិចតួចបំផុត

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានតិចតួច

មតិយោបល់:

les bénéfices de la rotation ne peuvent être senti que sur le long terme, une fois les dépenses de la mise en place sont amorties.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 91-100%
មតិយោបល់:

40 land user families have adopted the Technology without any external material support

There is no trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: La technologie est en régression étant donné que l’emploi des fertilisants a permis la pratique d’un assolement céréales/céréales et que les emences sont devenues chères.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Meilleure gestion de la fertilité des terres
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Maintien de la fertilité des sols
Technologie peu coûteuse
Technologie ne nécessitant pas une grande connaissance en matière de CES

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Réduit le recours à la jachère et éloigne le troupeau des terres de l exploitation occupée par les cultures toute l’ année Remplacer les légumineuses par les cultures fourragères plein champ
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Risque d’érosion pour les cultures printanières (maïs ) car le sol reste à nu pendant la période de fortes pluviosité Pratiquer une culture dérobée comme précédant cultural des légumineuses ou du maïs pour couvrir le sol durant la période de fortes pluies, oulaisser les résidus de cultures antérieures
Demande beaucoup de main d’œuvre familiale et d’animaux de trait Utilisation de la mécanisation.

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Antari M. (2007) : Mesure de l’érosion et du ruissemellent dans le micro-bassin versant Matlaq et essai de modélisation (Région de Rabat, Maroc). Thèse de Doctorat, Université Mohammed V-Agdal, Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat. 218p.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat, Maroc

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Nafaa R. (1997) : Dynamique du milieu naturel de la Mamora : paléoenvironnements et évolution actuelle de la surface. Thèse d’Etat en géographie physique, FLSH Rabat, 275p

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat, Maroc

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Ghanem H. (1981) : Contribution à la connaissance des sols du Maroc. Genèse et répartition des sols des régions des Zaers, de la basse Chaouia et des Shouls (Méséta marocaine). Cahiers de la Recherche Agronomique n°37&38, INRA, Rabat.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Bibliothèque de la Faculté des Lettres et Science Humaines, Rabat, Maroc

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

DPA (2001) : Projet de mise en valeur bour des Shouls. Direction Provinciale de l’Agriculture, Rabat.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Direction Provinciale de l’Agriculture, Rabat.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

DPA (2002): Étude de l’analyse des sols dans le périmètre de mise en valeur en bour des Shouls. Evaluation de la fertilité des sols et fertilisation des cultures. Marché négocié 01-2002-DPA-36.

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Direction Provinciale de l’Agriculture, Rabat.

ម៉ូឌុល