เทคโนโลยี

Animal Draft Zero-Tillage [แซมเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Direct Planting

technologies_1140 - แซมเบีย

สมบูรณ์: 73%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Katoweji Alfred

Golden Valley Agricultural Research Trust

แซมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ndandula Sharon

Golden Valley Agricultural Research Trust

แซมเบีย

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Golden Valley agricultural research trust (Golden Valley agricultural research trust) - แซมเบีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Participatory Research and Development
approaches

Participatory Research and Development [แซมเบีย]

This is a collaborative process between researchers and farmers for developing and adapting new technologies that focus on incorporating the perspectives and inputs from the farmers into the development process.

 • ผู้รวบรวม: Arthur Chomba

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Animal draft zero-till involves the use of an animal drawn mechanical planter to plant directly in untilled soil to minimize soil disturbance and leave a cover of crop residues to conserve the soil and water.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Zero-tillage takes advantage of the beneficial effects of biological processes to loosen the soil and to improve fertility. The organic matter from these processes aggregate the soil while the movement of soil organisms like worms and termites loosen the soil. This is called biological tillage and replaces mechanical tillage. The untilled soil surface covered by residues will require a planter specialized to plant in these conditions. In a sense, adopting zero-till does actually require a zero-till planter. The development of the strip-planter has made zero-till a viable option for animal draft farmers, which until now was not possible due to the unavailability or high cost of zero-till planters. The new planter is both cheap and easy to manufacture locally. The planter uses a narrow tine to open a planting furrow and seed/fertilizer is metered by vertically rotating plates. The planter is pulled by oxen and can plant rows of 75cm or 90cm rows with an intra-row which is determined by the seed plate used (3, 4, 5,…… seeds/m). The planting technology needs to be complemented with sound residue cover and weeding management practices.

Purpose of the Technology: The planter enables planting and fertilizing in untilled soil so that the soil residue cover and soil structure are preserved and can be used sustainably. The protective soil cover reduces evaporation and enhances infiltration while the improved soil structure and organic matter content increases soil water storage making zero tillage an important drought mitigating strategy. The immediate benefits of adopting zero-till are the possibility to plant a bigger area quickly and in time as well as the reduced soil erosion.

Establishment / maintenance activities and inputs: The first step in establishing zero-till is to assess the soil condition and levels of degradation. Where possible tests should be carried out but where not, the farmer needs to start on a small plot to check if there will be yield reduction from not tilling the soil. Where soils are severely degraded, an establishment phase should be embarked on where reduced tillage is practiced until the soil structure has recovered sufficiently to support crop growth without tillage. Liming acidic soils followed by a final ploughing will be required in the first year to correct the soil pH which otherwise will be difficult to correct once conservation tillage has been established. The organic matter levels need to be increased by increasing the amount of residues produced by the crop (i.e. the yields) and retaining these as soil cover. The next establishment activity is the purchase of the planter unit. Maintenance activities include planting and fertilizing in the same operation and weeding. Weeding will have to involve herbicide use to handle increased weed densities implying that spraying will become a major operation. In addition to the normal conventional inputs, herbicides will also become a major input and cost.

Natural / human environment: Zero-till has been applied in a wide range of bio-physical environments but mostly by the large scale farmers. The unavailability and high cost of specialized zero-till planter for small-scale farming has resulted in low adoption rates. The development of the Magoye Planter creates new opportunities for this practice. The farmer has to have sufficient knowledge to assess the soil condition and decide if is too degraded for zero-till or how long the transitional phase should be. Literacy is essential as the farmers will have to learn new approaches on weed control, pest control and crop rotations and adapt practices to suit his/her specific conditions.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

แซมเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Zambia/Southern Province

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Mazabuka/Magoye

แสดงความคิดเห็น:

Total area covered by the SLM Technology is 0.56 km2.

Zero-Till with the Magoye planter technology was introduced in 2011 and is only in its second season of use. Only four farmers have adopted the technology although it has not yet been officially launched and promoted.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Development of the Magoye planter began in 2008 in response to farmers’ feedback on the Magoye Ripper. Farmers started adopting the technology in 2011

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • Annual cropping is the main source of livelihood.
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 135Longest growing period from month to month: mid Nov to end of March

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Extensive grazing:
 • กึ่งโนแมนดิซึ่มหรือแพสโตแรลลิซึ่ม (Semi-nomadism/pastoralism)
 • Nearly half of the farmers own cattle but these are not sold regularly, only for school fees and ceremonies. Livestock is grazing on crop residues
แสดงความคิดเห็น:

Livestock density (if relevant):
1-10 LU /km2

Major land use problems (compiler’s opinion): Loss of soil structure and low soil fertility
Major land use problems (land users’ perception): Droughts and dry spell

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
 • A3: การรักษาหน้าดิน
 • A4: การรักษาดินชั้นล่าง
 • A5: การจัดการเมล็ดพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์
 • A6: Residue management
 • A7: Others
A3: Differentiate tillage systems:

A 3.1: No tillage

แสดงความคิดเห็น:

Specification of other agronomic measures: Zero till, Crop residue
Type of agronomic measures: early planting, mulching, manure / compost / residues, mineral (inorganic) fertilizers, soil conditioners (lime, gypsum), zero tillage / no-till

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Main causes of degradation: soil management (Overploughing, soil nutrient mining), crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Monocropping), overgrazing (Overgrazing of crop residues), poverty / wealth (Charcoal burning, under application of fertilizer), inputs and infrastructure: (roads, markets, distribution of water points, other, …) (high cost of fertilizer)

Secondary causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (Charcoal burning), Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (Overgrazing of crop residues), droughts, land tenure (Communal land overexploited), education, access to knowledge and support services (inadequate extension staff), governance / institutional (lack of credit facilities)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Secondary goals: rehabilitation / reclamation of denuded land

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Planting lines are done at a depth of 8-12cm with inter row of 75 or 90cm. The width of the open furrow is 5-10cm wide. Planting rows are done across the slope to reduce runoff, these planting rows are done when the soil is moist during the rainy season and planting is done at the same time with land preparation. Farmers in Monze have combined ripping and zero till together. In the dry season they rip with the Magoye Ripper or GART Planter and later when the soil is moist use a zero till implement to plant.

Location: Magoye. Mazabuka/Southern Province/Zambia

Date: 2014-06-29

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (This is a new technology and the extension staff must be able to help farmers troubleshoot and adapt the technology to local conditions.)

Technical knowledge required for land users: moderate (The farmers have to adopt new soil management practices, crop rotations and adapt the weeding approaches to complement the planting technology)

Main technical functions: improvement of surface structure (crusting, sealing), improvement of topsoil structure (compaction), increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil

Secondary technical functions: control of raindrop splash, improvement of ground cover, improvement of subsoil structure (hardpan), increase in organic matter, increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase of groundwater level / recharge of groundwater, water harvesting / increase water supply, improvement of water quality, buffering / filtering water

Early planting
Material/ species: maize
Quantity/ density: 44,000 pla
Remarks: 25cm intra row by 75cm

Mulching
Material/ species: crop residues
Quantity/ density: 3ton/ha
Remarks: uniformly spread

Manure / compost / residues
Material/ species: crop residues
Quantity/ density: 3ton/ha
Remarks: uniformly spread

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: basal and top dressing
Quantity/ density: 400kg/ha
Remarks: spot application

Soil conditioners (lime, gypsum)
Material/ species: lime
Quantity/ density: 1ton/ha
Remarks: broadcast

ผู้เขียน:

Silenga Wamunyima, Box 670577, Mazabuka, Zambia

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Kwacha

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

5.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2.40

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Purchase a magoye planter
2. Purchase a knapsack sprayer
แสดงความคิดเห็น:

Life span of the magoye planter: 15 years
Life span of the knapsack sprayer: 5 years

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Magoye Planter piece 1.0 500.0 500.0 100.0
อุปกรณ์ Knapsack sprayer piece 1.0 80.0 80.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 580.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 116.0
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 2 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Slashing, spreading residues May-June every year after harvest
2. Liming Nov - Dec every 3years
3. Planting and fertilizing Nov-Dec at onset of rain
4. Chemical weeding 3 times per growing season
5. Harvesting May-June

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Slashing, spreading residues person days 8.0 2.5 20.0 100.0
แรงงาน Liming person days 2.0 2.5 5.0 100.0
แรงงาน Chemical weeding person days 24.0 1.0 24.0 100.0
แรงงาน Harvesting person days 8.0 2.5 20.0 100.0
อุปกรณ์ Animal traction for planting and fertilizing ha 1.0 40.0 40.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seeds kg 20.0 2.5 50.0 100.0
วัสดุด้านพืช Fertilizer kg 400.0 0.8 320.0 100.0
วัสดุด้านพืช Herbicides l 5.0 6.0 30.0 100.0
วัสดุด้านพืช Lime ton 1.0 42.0 42.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 551.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 110.2
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: The Magoye planter

Calculation are for 1ha of maize under strip tillage based conservation tillage and costs are for the Zambia situation in Magoye as of August 2012.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The weed control method is the main determinate factor depending on whether the farmer uses hand hoe or herbicides. Weed densities are higher in unploughed fields increasing the labour requirements/costs by a factor of about 5 if hand weeding is used instead of herbicides. Another major cost is that of fertilizer which makes up about half the cost hence the total cost will vary significantly depending on fertilizer cost.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: subtropics. 3 distinct seasons – summer, winter and one rainy season

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: The technology is applied mostly by men since most households are male headed and animal traction operation are reserved for men

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 3% - 4%

8% of the land users are rich and own 15% of the land (own more than 10 cattle).
8% of the land users are average wealthy and own 15% of the land (own between 5 and 10 cattle).
16% of the land users are poor and own 20% of the land (own less than 5 cattle).
68% of the land users are poor and own 40% of the land (do not own cattle).

Off-farm income specification: sale of rainfed crops makes up about half of their income, the remainder coming from sale of livestock, petty trading, hiring out labour and remittances

Market orientation of production system: subsistence (self-supply), subsistence (self-supply), mixed (subsistence/ commercial

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Average area of land owned or leased by land users applying the Technology: 1-2 ha, 2-5 ha, 5-15 ha, 5-15 ha, 15-50 ha, 15-50 ha, 50-100 ha

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
 • Land is apportioned by traditional leaders
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • Land is apportioned by traditional leaders

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2-3ha

หลังจาก SLM:

>10

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Timely and quicker planting enables larger areas to be planted and with less labour in the short term. Improved soil structure and soil fertility leads to higher yields and better resilience to droughts in the long term

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

4 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: The Magoye planter has not yet been officially launched or promoted and the farmers currently using the technology heard of it by word of mouth and insisted on purchasing

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology
There has been numerous inquiries to purchase the Magoye planter even before it can be promoted

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Enables early planting

How can they be sustained / enhanced? Plant in with the first rain
Quicker planting enables the planting of larger areas

How can they be sustained / enhanced? Plant the seed and fertilize in one operation
reduced workload

How can they be sustained / enhanced? Encourage minimum tillage
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Enables early planting

How can they be sustained / enhanced? Plant in November with the first heavy rain
Quicker planting enables the planting of larger areas

How can they be sustained / enhanced? Use herbicides because without them, the capacity to weed will limit the production capacity
Preserves soil cover and reduces soil disturbance

How can they be sustained / enhanced? Training in residue management and zero till

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The purchase price of the Magoye planter is quite high Subsidize the implement
Excessive weeds and lack of information on herbicide use More training on herbicide use
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The purchase price for the planter is on the higher side making it affordable only to the larger small-scale farmers the price is likely to go down when the planter is mass produced
difficult to control weeds in the absence of herbicides use herbicides

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Social-economic analysis of conservation agriculture in southern Africa, FAO, 2011

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

FAO

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Conservation farming in Zambia, Steven Haggblade, Gelson Tembo, October 2003

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Indaba project, Michigan state university

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Conservation farming in Zambia, Conservation farming unit (CFU), 2011

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

cfu@zamnet.zm

โมดูล