แนวทาง

Participatory Research and Development [แซมเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์
 • การอัพเดท
 • ผู้รวบรวม
 • ผู้เรียบเรียง
 • ผู้ตรวจสอบ

on-farm research

approaches_2464 - แซมเบีย

สมบูรณ์ 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ndandula Sharon

Gart

แซมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Katoweji Alfred

GART

แซมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Chingulu Sylvester

Ministry of Agriculture

แซมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Wamunyima Silenga

+260 97 7490657

wamzysilenga@rocketmail.com

GART

แซมเบีย

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Golden Valley agricultural research trust (Golden Valley agricultural research trust) - แซมเบีย
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Ministry of Agriculture - แซมเบีย

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

16/01/2013

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

Animal Draft Zero-Tillage
technologies

Animal Draft Zero-Tillage [แซมเบีย]

Animal draft zero-till involves the use of an animal drawn mechanical planter to plant directly in untilled soil to minimize soil disturbance and leave a cover of crop residues to conserve the soil and water.

 • ผู้รวบรวม Silenga Wamunyima
Strip Tillage Conservation Farming
technologies

Strip Tillage Conservation Farming [แซมเบีย]

Strip Tillage Conservation Farming is an animal draft reduced tillage method that involves loosening a strip of soil with a strip tillage tool so as to reduce soil disturbance and improve soil and water conservation.

 • ผู้รวบรวม Silenga Wamunyima
Conservation Tillage with Magoye Ripper
technologies

Conservation Tillage with Magoye Ripper [แซมเบีย]

Conservation Tillage with the Magoye Ripper is an animal draft reduced tillage method that involves the use of the Magoye Ripper to loosen the soil by shattering with a tine instead of ploughing.

 • ผู้รวบรวม Silenga Wamunyima

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

This is a collaborative process between researchers and farmers for developing and adapting new technologies that focus on incorporating the perspectives and inputs from the farmers into the development process.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Aims / objectives: (1)To stimulate active farmer participation in the technology development process so that local conditions and perspectives are integrated in the process. (2)Build the capacity of farmers to identify problems and contribute to selecting/improving technology options. (3) Raise farmers’ yields in a sustainable manner and ultimately contribute to increased net farm income.

Methods: A series of on-farm experiments are set up to test a range of technology options. These trials are implemented by the farmers so that vital feedback on which technology works and why it does so is collected. Suggestions for improvements are also collected, reviewed and incorporated into new designs or all together new technologies developed. The process is repeated until spontaneous adoption is evident before the technologies are promoted widely.

Stages of implementation: (1) Preparation of trial protocols for technologies to be tested (2) Identification of farmers and mobilization into farmer groups (3) Capacity building and increasing the knowledge base of farmers to effectively participate and contribute to development process. (4) Setting up of on-farm trials (5) Monitoring trials and collecting data/feedback from farmers (6) incorporation of feedback into technology development process and conducting on-station trials (7) technologies adapted or developed and introduced and the process is repeated.

Role of stakeholders: The approach was designed by national specialists where ‘best-bet’ technologies were pre-selected for testing. The role of GART was that of research and training of trainers. The supervision of the farmers was carried out by government extension workers who were supervised by the researchers and GART field technicians. The farmers implemented the approach and the decision on which technology to adopt was made by them. The land users also participated in evaluating the technologies and made suggestions on possible improvements. The decision on how best to consolidate these suggestions and incorporate them into the technologies was made by the specialists in consultation with the land users.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

แซมเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Zambia

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Mazabuka/Magoye

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

1995

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Increasing agricultural productivity, improving livelihoods )

(1)To stimulate active farmer participation in the technology development process so that local conditions and perspectives are integrated in the process. (2)Build the capacity of farmers to identify problems and contribute to selecting/improving technology options. (3) Raise farmers’ yields in a sustainable manner through technology innovation and ultimately contribute to increased net farm income.

The SLM Approach addressed the following problems: Unsustainable farming practices leading to environmental degradation and low agricultural productivity

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

The participation of women not as much as that of men

Treatment through the SLM Approach: Women headed households were identified and targeting for inclusion in the project

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

The short cycle of projects and funding that made long-term planning difficult

Treatment through the SLM Approach: Collaborate with government structures and extension service to ensure sustainability of the project

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Weak collaboration between organizations promoting conservation agriculture (CA) leading to mixed messages being delivered to farmers

Treatment through the SLM Approach: Formation of the Conservation Farming Association (CAA) to synchronise messages and avoid duplication of efforts

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เป็นอุปสรรค

Lack of secure land tenure leading to hesitancy to invest in long-term conservation efforts

Treatment through the SLM Approach: Emphasise the short-term benefits of conservation

The existing land ownership, land use rights / water rights moderately hindered the approach implementation Lack of secure land tenure discourages land user from seeking long-term conservation efforts

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

The failure of rural workshops to produce and supply the necessary equipment for the implementation of the approach

Treatment through the SLM Approach: Collaboration was initiated with mainstream equipment suppliers

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Low returns from the sale of the staple crop (maize) and hence low returns to farming general

Treatment through the SLM Approach: Encourage crop livestock integration and promote crop diversification

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Community based organizations for HIV/AIDS affected people

Most of the households are male headed. of the 250 farmers registered in Magoye, only 22 were female headed.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Researchers and government extension

 • นักวิจัย

Researchers and government extension

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Government extension implemented the approach after training from GART. Politicians were lobbied to mainstream CA in govt programmes

GART, the main implementing body is a quasi-government body

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ปฏิสัมพันธ์ Approach inititated by specialists based on interactions with land-users from previous programmes
การวางแผน ไม่ลงมือ Planning was done by specialists although farmers were informed and consulted at every stage
การดำเนินการ ปฏิสัมพันธ์ Land users implemented the approach with the help of specialists
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ไม่ลงมือ Monitoring/evaluation was done by the specialists together with the land users as well as external evaluators
Research ปฏิสัมพันธ์ Research was done by the specialists together with the land users

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

Golden Valley Agricultural Research Trust (GART) is an autonomous and self-sustaining
Public Private Partnership organization in 1993 created by the Government of Zambia and the Zambia National Farmers Union GART is member of the Zambia National Farmers Union (ZNFU).

ผู้เขียน:

Silenga Wamunyima (Mazabuka/Southern Province/Zambia)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

The choice of which technology to test was made by the specialist but the choice of which technology to implement was made by the land users

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by mainly by land users supported by SLM specialists

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

soil conservation and soil fertility improvement, how to use the conservation agricultural technologies, crop-livestock integration

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Name of method used for advisory service: Training of Trainers; Key elements: trainig of goverment extension workers and NGOs promoting of conservation agriculture (CA), on-farm demonstrations, field days

Advisory service is inadequate to ensure the continuation of land conservation activities; There are too few extension workers and there aren’t sufficient training manuals

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม
 • อุปกรณ์
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Capacity building of local cooperatives and farmer associations, training of trainers and practical demonstrations

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

bio-physical aspects were regular monitored by project staff, land users through observations; indicators: Soil properties, moisture conservation

bio-physical aspects were ad hoc monitored by project staff through measurements; indicators: soil miosture, soil fertility

technical aspects were regular monitored by project staff through observations; indicators: Yield, production area, labour, timeliness

technical aspects were None monitored by project staff through measurements; indicators: equipment breakdowns

socio-cultural aspects were None monitored by project staff through observations; indicators: Gender, mindset, status

economic / production aspects were None monitored through observations; indicators: Yields, labour inputs, costs, income, adoption

no. of land users involved aspects were monitored through observations

There were several changes in the Approach as a result of monitoring and evaluation: There was more emphasis on on-farm trials as the project went on with more training on weeding techniques and crop-livestock integration

There were several changes in the Technology as a result of monitoring and evaluation: The Magoye Ripper (T_ZAM003en) was modified to penetrate deeper and an altogether new technology called the Magoye Planter (Strip Tillage T_ZAM002en) was developed to overcome some of the constraints of the Magoye Ripper.

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Research by GART focused on equipment development and adaptation of soil improvement technologies to make Conservation Agriculture (CA) a viable option for animal draft farmers

Research was carried out both on station and on-farm

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Approach costs were met by the following donors: local community / land user(s) (Land preparation by land user(s)): 100.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Mostly contributions from EU supplemented by finances from commercial activities i.e. commercial crop production and contract research

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

GART only provided technical support while the farmer provided all the inputs, labour

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

The farmers that adopted the Magoye Ripper were ploughing (pulverising) less thereby reducing erosion and loss of organic matter. However, some of the technologies have not been adopted on a wide enough scale to create an impact at community level. Even the farmers that did not adopt the technologies are now more aware of the need for soil conservation.

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

HIV/AIDS affected families and female headed households were specifically targeted

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Apart from lobbying policy makers, issues of land tenure were beyond the scope of the approach The problem is likely to be overcome in the near future. The problem has been acknowledged by politicians and addressed in the new draft constitution

Did other land users / projects adopt the Approach?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

On-farm research has been adopted by the Conservation Farming Unit (CFU) who are the biggest player in promotion of Conservation Agriculture in Zambia. There are not many other research organizations in Zambia

Did the Approach lead to improved livelihoods / human well-being?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Increased income and improved food security, less labour constraints and more time for other economic activities

Did the Approach help to alleviate poverty?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Increased income and improved food security, less labour constraints and more time for other economic activities

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • ภาระงานลดลง
 • จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

Adoption rates for Conservation Agriculture are still fairly low indicating that the practice is still fairly new and the technologies still need to be adapted and refined to suit local conditions. The farmers still need technical support until the bottlenecks with the practices are addressed and there is evident spontaneous adoption. This all depends on how well research and planners respond to the current challenges.

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Farmers well informed of current developments and technology advancements (How to sustain/ enhance this strength: Training farmers on current developments and technology advancements)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Farmers organizations strengthened (How to sustain/ enhance this strength: Capacity building)
There is strong farmer involvement in technology adaptation

(How to sustain/ enhance this strength: Increase the farmers knowledge base to ensure effective participation)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Too little emphasis on knowledge transfer and too much on practical demonstrations and ‘how-to’ training. Focus more on understanding principles and technology selection

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Impact study on the acceptance of the Magoye Ripper, Piet Stevens, David Samazaka, Ab Wanders, Douglas Moono, 2002 Conservation farming in Zambia, Steven Haggblade, Gelson Tembo, October 2003 Social-economic analysis of conservation agriculture in southern Africa, FAO, 2011Conservation farming in Zambia, Conservation farming unit (CFU), 2011

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

GART/free onlineINDABA Project, Michigan State University/free onlineFAO/free onlinecfu@zamnet.zm

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Conservation farming in Zambia, Steven Haggblade, Gelson Tembo, October 2003

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

INDABA Project, Michigan State University/free online

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Social-economic analysis of conservation agriculture in southern Africa, FAO, 2011

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

FAO/free online

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Conservation farming in Zambia, Conservation farming unit (CFU), 2011

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

cfu@zamnet.zm

โมดูล