เทคโนโลยี

Strip Tillage Conservation Farming [แซมเบีย]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

technologies_1187 - แซมเบีย

สมบูรณ์: 82%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ndandula Sharon

Golden Valley Agricultural Research Trust

แซมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Katoweji Alfred

Golden Valley Agricultural Research Trust

แซมเบีย

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Golden Valley agricultural research trust (Golden Valley agricultural research trust) - แซมเบีย

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Participatory Research and Development
approaches

Participatory Research and Development [แซมเบีย]

This is a collaborative process between researchers and farmers for developing and adapting new technologies that focus on incorporating the perspectives and inputs from the farmers into the development process.

 • ผู้รวบรวม: Arthur Chomba

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Strip Tillage Conservation Farming is an animal draft reduced tillage method that involves loosening a strip of soil with a strip tillage tool so as to reduce soil disturbance and improve soil and water conservation.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

The strip tillage tool is an adaptation of a Magoye Ripper but is meant to be used in moist soil. In the strip tillage tool, sub-surface wings are attached to the ripper tine to increase the width of soil disruption which the ripper will be unable to achieve in moist soil. The sub-surface wings loosen the soil by lifting it slightly and letting it fall in place without inverting it. In this way, a strip of soil with a width of around 20cm is tilled up to 20cm deep and this is where the crop will be planted. The region between the strips is maintained as a no-till region for soil and water conservation.

Purpose of the Technology: The strip tillage tool is meant to be a transitional technology for farmers intending to adopt Conservation Agriculture (CA) in degraded soils. These soils will need routine loosening while the biological activities allow the soil structure to recover sufficiently until tillage is no longer required. Strip tillage is able to achieve deeper soil loosening with much less draft force, wear of tines and soil disturbance than ripping. The untilled region between the strips enables the benefits of soil cover such as improved infiltration, soil water storage and increased soil organic matter. Soil loosening by strip tillage does not produce large clods like ripping does but instead produces a fine seedbed that enables uniform emergence of the crop, and this together with the deep penetration results in early plant vigour. The strip tillage implement is also designed to allow the attachment of a planter unit to enable tillage and planting in one operation.

Establishment / maintenance activities and inputs: The establishment of strip tillage based conservation agriculture mainly involves the purchase of the strip tillage implement and the replaceable tines. Liming acidic soils (low pH soils) followed by a final ploughing will be required to correct the soil PH which otherwise will be difficult to correct once conservation tillage has been established. Maintenance activities include strip-tilling the soil which may or may not include planting and fertilizing in the same operation. Weeding should preferably include the use of herbicides, implying that the major operations will include spraying. In addition to the normal conventional inputs, herbicides will also become a major input and cost.

Natural / human environment: The strip tillage technology is most suited to the bigger small-scale farmers with a capacity of 5ha to about 20ha. The strip tillage tool together with the planter will require a relatively substantial investment and only the bigger farmers will fully utilize its capacity. The strip tillage action will not be very effective in wet soils especially in the heavier soils, soil disruption is best achieved when the soil is slightly moist but not too dry as to require to high draft forces. Strip tillage is useful in soil with poor structure that will require routine loosening to maintain yields while the soil is being rehabilitated.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

แซมเบีย

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Zambia/Southern Province

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Mazabuka/Magoye

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 0.1-1 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

The strip tillage technology is only in its second year of promotion and 7 farmers had adopted the technology in the 2011/12 season. The field sizes range from 1ha to 30ha.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Development of the strip tillage technology began in 2008 in response to farmers’ feedback from the promotion of another conservation agricultural technology, the Magoye Ripper. The technology was introduced to the farmers in 2011.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • Agro-pastoralism (incl. integrated crop-livestock)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • fibre crops - cotton
 • oilseed crops - groundnuts
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1
ระบุ:

Longest growing period in days: 135; Longest growing period from month to month: Mid November to end of March

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Animal type:
 • cattle - dairy
 • goats
 • poultry
ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

แสดงความคิดเห็น:

Livestock density (if relevant):
1-10 LU /km2

Principaux problèmes d'utilisation des sols (opinion du compilateur): perte de structure du sol et perte de fertilité du sol

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): sécheresses et périodes de sécheresse

L'élevage pèche sur les résidus de récoltes

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การรบกวนดินให้น้อยที่สุด

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A2: อินทรียวัตถุในดิน/ความอุดมสมบูรณ์ในดิน
 • A3: การรักษาหน้าดิน
 • A6: Residue management
 • A7: Others
A3: Differentiate tillage systems:

A 3.1: No tillage

A6: Specify residue management:

A 6.1: burned

แสดงความคิดเห็น:

Specification of other agronomic measures: Zero till, Crop Residue

Type of agronomic measures: early planting, mulching, manure / compost / residues, mineral (inorganic) fertilizers, soil conditioners (lime, gypsum), rotations / fallows, breaking compacted topsoil, minimum tillage, non-inversion tillage, breaking compacted subsoil

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pc (Compaction): การอัดแน่น
 • Pk (Slaking and crusting): การอุดตันของช่องว่างในดินหรือรูพรุน
 • Pi (Soil sealing)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Secondary types of degradation addressed: Wt: loss of topsoil / surface erosion

Main causes of degradation: soil management (over ploughing, soil nutrient mining), crop management (annual, perennial, tree/shrub) (Monocropping of Maize), overgrazing (overgrazing of crop residues), poverty / wealth (Charcoal burning, under application of fertilizer)

Secondary causes of degradation: deforestation / removal of natural vegetation (incl. forest fires) (charcoal burning, openning up new land for agriculture), Heavy / extreme rainfall (intensity/amounts) (high intensity storms resulting in soil erosion and leaching), land tenure (over-exploitation of communal land), governance / institutional (lack of credit facilities)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

Secondary goals: prevention of land degradation

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Planting lines are done at a depth of 15-20cm with inter row of 75 or 90cm. The width of the open furrow is 5-10cm wide. Planting rows are done across the slope to reduce runoff, these planting rows may be made in the dry season or during the rainy season when the soil is moist.

Location: Magoye. Mazabuka/Southern Province/Zambia

Date: 2014-06-29

Technical knowledge required for field staff / advisors: high (must be able to troubleshoot and advise the farmers on how to adapt the technology to fit into their production systems.)

Technical knowledge required for land users: moderate (knowledge of soil health management required when adopting the practice)

Main technical functions: control of raindrop splash, improvement of ground cover, improvement of topsoil structure (compaction), improvement of subsoil structure (hardpan), increase in organic matter, increase of infiltration, increase / maintain water stored in soil

Secondary technical functions: improvement of surface structure (crusting, sealing), increase in nutrient availability (supply, recycling,…), increase of groundwater level / recharge of groundwater, water harvesting / increase water supply

Early planting
Material/ species: Maize, Cotton
Quantity/ density: 44,000 pla
Remarks: 25cm intra row x 75cm

Mulching
Material/ species: Crop residues
Quantity/ density: 3ton/ha
Remarks: Uniformly spread

Manure / compost / residues
Material/ species: crop residues
Quantity/ density: 3ton/ha
Remarks: uniformly spread

Mineral (inorganic) fertilizers
Material/ species: basal and top dressing
Quantity/ density: 800kg/ha
Remarks: spot application

Soil conditioners (lime, gypsum)
Material/ species: lime
Quantity/ density: 1ton/ha
Remarks: every 2-3 years

Rotations / fallows
Material/ species: rotations of maize, cotton, cowpeas

Breaking compacted topsoil
Material/ species: strip tillage
Quantity/ density: 20cm deep

Minimum tillage
Material/ species: strip tillage

Non-inversion tillage
Material/ species: strip tillage

Breaking compacted subsoil
Material/ species: strip tillage

ผู้เขียน:

Silenga Wamunyima, Box 670577, Mazabuka, Zambia

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2.40

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Strip Tillage implement
2. Knapsack Sprayer

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
อุปกรณ์ Strip Tillage implement pieces 1.0 500.0 500.0 100.0
อุปกรณ์ Knapsack Sprayer pieces 1.0 80.0 80.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 580.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 580.0
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 2 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Slashing and spreading crop residues May-June yearly after harvest
2. Liming soil Nov-Dec every 3 years
3. strip tillage, planting and fertilizing Nov-Dec at onset of rain
4. Chemical weeding 3 times per season
5. Harvesting April-May

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Slashing and spreading crop residues persons/day/ha 8.0 2.5 20.0 100.0
แรงงาน Liming soil persons/day/ha 2.0 2.5 5.0 100.0
แรงงาน Strip tillage, planting and fertilizing persons/day/ha 4.0 2.5 10.0 100.0
แรงงาน Chemical weeding (sprayers) persons/day/ha 24.0 1.0 24.0 100.0
อุปกรณ์ Animal traction ha 1.0 40.0 40.0 100.0
วัสดุด้านพืช Seeds kg/ha 20.0 2.5 50.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Fertilizer kg/ha 400.0 0.8 320.0 100.0
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) Herbicides l/ha 5.0 6.0 30.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Lime kg 1000.0 0.042 42.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Chemical weeding (sprayers) persons/day/ha 10.0 4.0 40.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Harvesting persons/day/ha 10.0 4.0 40.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 621.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 621.0
แสดงความคิดเห็น:

Machinery/ tools: Strip tillage planter

Calculations are for 1 ha of maize under strip tillage based conservation tillage and costs are for the Zambia situation in Magoye as of August 2012.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

The weed control method employed is the main determinate factor depending on whether the farmer uses hand hoe or herbicides for weeding. Weed densities are higher in unploughed fields increasing the labour requirements/costs by a factor of about 5 if hand weeding is used instead of herbicides. Another major recurrent cost is that of fertilizer which makes up about half the cost hence the total cost will vary significantly depending on fertilizer cost.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Summer rains from November to March

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Thermal climate class: subtropics. 3 distinct seasons – summer, winter and one rainy season

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Soil fertility is low - medium and low fertility caused mainly by poor soil management practices, otherwise soils are inherently fertile.

Topsoil organic matter: Due to excessive ploughing and under fertilization

Soil drainage / infiltration is good - medium. Soils are naturally well drained but become less so after compaction due to ploughing

Soil water storage capacity is medium. Soils mostly loam to sandy loam with medium storage capacity

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

> 50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Ground water table: Hand wells are <20m but reliable boreholes are > 50m

Availability of surface water: Mostly seasonal streams and dams

Water quality (untreated):Good when from communal hand-pumps and poor when from hand-dug wells.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Land users applying the Technology are mainly common / average land users

Difference in the involvement of women and men: The technology is applied mostly by men since most households are headed males and animal traction operation are reserved for men. Planting and weeding operations are the domain of women and children

Population density: 10-50 persons/km2

Annual population growth: 3% - 4%

8% of the land users are rich and own 15% of the land (own more than 10 cattle).
8% of the land users are average wealthy and own 15% of the land (own 5 - 10 cattle).
16% of the land users are poor and own 20% of the land (less than 5 cattle).
68% of the land users are poor and own 40% of the land (do not own cattle).

Off-farm income specification: sale of rainfed crops makes up about half of their income, the remainder coming from sale of livestock, petty trading, hiring out labour and remittances

Market orientation of production system: Livestock, maize and legumes for home consumption/subsistence and sale of excess maize and cotton, dairy products (mixed).

Level of mechanization: Manual labour only for small backyard fields. Families without cattle borrow or hire

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Cropland: 1-2 ha (families without oxen), 2-5 ha (families with one pair of oxen), 5-15 ha (families with over five oxen)

Grazing land: 5-15 ha, 15-50 ha, 50-100 ha

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
 • Apportioned by traditional rulers
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
 • Apportioned by traditional rulers

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

3tons/ha

หลังจาก SLM:

5tons/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to early planting

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Residues needed for soil cover

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Better resistance

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2-3ha

หลังจาก SLM:

>10ha

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to increased production area and improved yield

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

More time and labour freed for other activities

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to mechanised planting and herbicide use

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to incresed yields

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improved nutrition due to crop diversification

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Less time spent on farm operations

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Farmers trained through cooperatives

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to incresed soil Carbon, crop residues to reduce run off, and capacity building

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to competition with neighbours cattle for crop residues

livelihood and human well-being

reduced
improved
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

The technology was only introduced recently and not yet widely adopted to make an impact. However the few farmers that have adopted have been able to multiply their production capacities and incomes.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to better soil cover

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to better soil cover

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Improved soil structure

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to good drainage

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to better soil cover

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to better soil cover

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to non-inversion tillage

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to minimum soil disturbance, soil cover

การเกิดแผ่นแข็งที่ผิวดิน /การเกิดชั้นดาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to minimum soil disturbance, soil cover

การอัดแน่นของดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to deep tillage

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to minimum soil disturbance, soil cover

ความเค็ม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to good drainage

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to minimum soil disturbance, soil cover

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to minimum soil disturbance, soil cover

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to soil organic matter (SOM) buildup

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Resistance to chemical weed control

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Due to Carbon (C) sequestration

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยาอื่น ๆ

Ground water contamination

increased
decreased
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Some chemicals get carried down the profile

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Only if applied over an extensive area

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Only if applied over an extensive area

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Only if applied over an extensive area

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Only if applied over an extensive area

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ไม่ทราบ

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ไม่ทราบ

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Timely and quicker planting enables larger areas to be planted and with less labour in the short term. Improved soil structure and soil fertility leads to higher yields and better resilience to droughts in the long term.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

7 households in an area of 0.1 - 1 km2 (field size 1 ha - 30 ha)

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

7 land user families have adopted the Technology without any external material support

Comments on spontaneous adoption: These farmers heard of the technology by word of mouth and solicited for the technology even before it could be officially promoted

There is a strong trend towards spontaneous adoption of the Technology

Comments on adoption trend: Even before promotion, inquiries to purchase the strip planter have been overwhelming. This is most likely due to the ability to till, plant and fertilizer in one operation.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Enables early planting

How can they be sustained / enhanced? acquire more than one strip tillage implement
Quicker planting enables planting of larger areas

How can they be sustained / enhanced? Plant the seed and apply the fertilizer in one opperation
Lighter to pull enabling deeper penetration of the tillage tool increasing the rooting depth

How can they be sustained / enhanced? Use in moist soils
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Enables early planting

How can they be sustained / enhanced? Plant with the first heavy rain in November
Quicker planting enables planting of larger areas

How can they be sustained / enhanced? Use herbicides because without them, the capacity to weed will limit the production capacity
Preserves soil cover and reduces soil disturbance

How can they be sustained / enhanced? Training in residue management (No Burning) and use of zero tillage implement

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The purchase price of the strip tillage planter subsidizing the strip tillage implement
Excessive weeds and lack of information on herbicide use More training on herbicide use
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
The purchase price is high making it affordable only to the larger small-scale farmers It is already by far the cheapest planter available but mass production can lead to significant reduction in purchase price
Benefits are more evident on a scale larger than many farmers capacity especially when used in combination with herbicides Support farmers to increase capacity
Difficult to control weeds in the absence of herbicides make herbicides more available at a lower cost

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Social-economic analysis of conservation agriculture in southern Africa, FAO, 2011

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

FAO

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Conservation farming in Zambia, Steven Haggblade, Gelson Tembo, October 2003

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

INDABA project, Michigan State University

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Conservation farming in Zambia, Conservation farming unit (CFU), 2011

URL:

cfu@zamnet.zm

โมดูล