เทคโนโลยี

Système agroforestier de Gitega [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Kunywanisha ibiterwa n'ibiti

technologies_1147 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 84%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Karumbete Donatien

DPAE

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Food and Agriculture Organization (FAO) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

Intégration agro-sylvo-zootechnique
approaches

Intégration agro-sylvo-zootechnique [บุรุนดี]

Système d'organisation de la communauté autour des travaux de gestion rationnelle de leurs exploitations par l'intégration des cultures, des arbres et des animaux domestiques.

 • ผู้รวบรวม: Salvator Ndabirorere

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Association des arbres et des cultures pour augmenter la production agricole et la conservation des eaux et des sols.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Dans le souci d'assurer la satisfaction des besoins en bois des populations dans le contexte de rareté des terres au Burundi, la population a appris comment déterminer des espèces d'arbres qui cohabitent avec les cultures.
Les principales espèces vulgarisées au Burundi sont notemment : Grevillea robusta,á Cedrela odorata, maesopsis eminii, Alnus acuminata. Ces arbres sont souvent associés par des arbustes comme : Calliandra calothyrsus, Leucena lecocephala, etc. A côté de la production du bois, ces espèces agroforestières participent à la conservation des eaux et sols, à l'augmentation de la fertilité du sol et l'adaptation aux changements climatiques.

But de la technologie: La promotion de l'agroforesterie pour l'objet de la conservation des eaux et des sols, l'apport de nutriments, l'augmentation de la couverture végétale ainsi que le fourniture des produits forestiers ligneux et non ligneux aux communautés.

Activités d'établissement / maintenance et intrants: Le succès de l'agroforesterie repose sur le choix des espèces agroforestières adaptées et précises dans la production des plantes en pépinière. Les travaux en pépinière commencent au mois de juin pour avoir des plantes prêts à planter au mois de Décembre. Ces plantes sont des produits dans les tubes cylindriques de 9 cm de diamètre et 15 cm de hauteur. Le coût de production d'une usine revient à 100 FBU soit 0,07 $ US. Le nombre de plantes nécessaires par hectare s'évaluent à 250. Ils sont installés au milieu des courbes de niveau avec une équidistance de 25 m et l'écartement entre 2 arbres est de 6 m. Les travaux d'entretien à savoir le sarclage, l'élagage et les éclaircies sont effectués par des communautés bénéficiaires. Le coût total d'installation d'un système agroforestier revient à 1192 $ US.

Environnement naturel / humain: En ce qui concerne l'environnement naturel, cette technologie assure la lutte anti-érosive suite à son enracinement et la couverture du sol (stabilisation des talus). Elle contribue également à l'augmentation de la fertilité du sol grâce à la fixation de l'atmosphère et à l'augmentation des puits de séquestration du carbone.

En matière de l'environnement humain: l'agroforesterie fournit du bois de divers services (bois de feu, tuteurage, constructions, bois d’œuvre) aux communautés. Elle contribue à l'amélioration de la sécurité alimentaire (fruit, apiculture) ainsi qu'à l'augmentation des revenus des ménages grâce à la commercialisation des produits forestiers ligneux et non ligneux. Elle produit également du fourrage pour l'alimentation des animaux domestiques en stabulation permanente.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burundi

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Province de Gitega (Makebuko)

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • < 0.1 ตร.กม.(10 เฮกตาร์)
แสดงความคิดเห็น:

La pente du terrain est moyennement forte . la densité moyenne est de 300 habitants au km². On y trouve une polyculture ( cultures annuelles (haricot, patate douce, maïs) , pérennes ( bananiers et le café) associées à des espèces d'arbres agroforestiers comme Grevillea robusta, Callianda calothyrsus, Cedrela odorata, etc.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • 10-50 ปี

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

La technologie a été introduite par la FAO en 1996: Intégration agro- sylvo- zootechnique

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - maize
 • legumes and pulses - peas
 • root/tuber crops - sweet potatoes, yams, taro/cocoyam, other
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • banana/plantain/abaca
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • fodder trees (Calliandra, Leucaena leucocephala, Prosopis, etc.)
 • café
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 2
ระบุ:

La plus longue période de croissance en jours: 150; Période de croissance la plus longue de mois en mois: Fevrier - Juin; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Octobre-Janvier

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

Type of tree:
 • Grevillea robusta
 • Leucaena leucocephala
 • Cedrela odorata, maesopsis eminii, Alnus acuminata et Calliandra calothyrsus
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • การแทะเล็มหญ้า / การเก็บกินหญ้า
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
 • นันทนาการ / การท่องเที่ยว
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (avis du compilateur): pentes fortes, érosion de surface et dégradation de la végétation

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): l'érosion de l'érosion.

Mélangé: (p. Ex. Agro-pastoralisme, silvo-pastoralisme): Oui

Foresterie de plantation: Microboisements privés, agroforestiers

Problèmes / commentaires concernant l'utilisation de la forêt: Pour l'utilisation, l'installation de l'agrotourisme

Produits et services forestiers: bois d'oeuvre, bois de feu, conservation de la nature / protection

Usage futur (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Mixte: Mf: Agroforesterie

Contraintes de règlement / urbain

Contraintes du réseau d'infrastructure (routes, chemins de fer, canalisations, lignes électriques)

Densité d'élevage/ chargement: 10-25 LU /km2

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A1: พืช/สิ่งปกคลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S4: คูน้ำแนวระดับ หลุม
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Type de mesures agronomiques: meilleure couverture végétale, culture précoce, plantation isohypse / culture en bande alternée, retenir plus de couverture végétale, fumier / compost / résidus, engrais minéraux (inorganiques), amendements des sols (chaux, gypse), briser la croûte de surface, briser un sol compacté (surface), billonnage isohypse, bêchage double profondeur / labour profond

Type of vegetative measures: alignées: - isohypse

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cn (Fertility decline): ความอุดมสมบูรณ์และปริมาณอินทรียวัตถุในดินถูกทำให้ลดลงไป (ไม่ได้เกิดจากสาเหตุการกัดกร่อน)
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Hq (Decline of groundwater quality): การลดลงของคุณภาพน้ำบาดาล
แสดงความคิดเห็น:

Principales causes de dégradation: Gestion des sols (Problème d'organisation du terrain, rotation des cultures), déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclus les feux de forêts) (Forte dépendance de la population au bois comme source d'énergie, des Feux de brousse qui ravagent des plantations forestières), surexploitation de la végétation pour l'usage domestique (demande excessive de bois), perturbation du cycle de l'eau (infiltration / ruissellement) (L adestruction du couvert végétal entraîne le ruissellement et freine l 'Infiltration.), Changement des prévisions saisonnières (Aléas climatiques), pression de la population (Densité trop élevée de la population: plus de 3ààH / km), régime foncier (Morcelement des terres), gouvernance / institutionnel (Les modalités de gestion des Plantations agroforestières ne sont pas clarifiées dans le code forestier. Chaque planificateur exploitant à la mode.

Causes secondaires de dégradation: Changement de température (micro clmimat non viable), inondations (Des inondations sont fréquentes dans les bas fonds suite à l'absence d'une couverture végétale.), guerres et conflits (Durant la guerre, il y a très peu d'investissement dans le secteur. Les destructions des plantations forestières et agroforestières sont importantes durant la période des conflits.)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des sols, réhabilitation / remise en état des terres dénudées

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Le schéma de l'agroforesterie montre les écartements entre les courbes de niveau et ceux entre les arbres et les arbustes. Les arbres agroforestiers sont installés à 12,5 m entre les 2 courbes de niveau avec un écartement de 6 m pour permettre la pénétration de la lumière au sol. A O,40 m des courbes de niveau, des arbustes comme Calliadra calothyrsus y sont installés avec un écartement de 0,50 m.

Lieu: Rwibikara. Gitega

Date: 18 mars 2013

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / les conseillers: moyen (une formation continue pour améliorer ses capacités techniques).

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs des terres: faible (L'exploitant a toujours besoin de conseils)

Connaissance technique requise pour Ingénieur du projet: fort

Principales fonctions techniques: contrôle de la battance, contrôle du ruissellement en ravins: ralentissement / retardement, amélioration de la couverture du sol, stabilisation du sol (par ex. Par les racines d'arbres contre les glissements de terrain) , Augmentation de la biomasse (quantité), développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Fonctions techniques secondaires: augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique, récupération de l'eau / augmentation des réserves d'eau

Meilleure couverture végétale
Matériel / espèce: Grevillia
Quantité / densité: 138 kg / ha
Remarques: en ligne: 6mX6m

Plantation précoce
Matériel / espèce: Haricot
Quantité / densité: 80kg / ha

Plantation de contour / culture de bandes
Matériel / espèce: Calliandra
Quantité / densité: 800 / ha
Remarques: ligne 50cmX50cm

Conserver plus de couverture végétale
Matériel / espèce: Tripsacum
Quantité / densité: 2000 / ha
Remarques: 40cmX40cm

Engrais vert
Matériel / espèce: Sarrasin
Quantité / densité: 10 kg / ha
Remarques: semis à la volée

Sommier / compost / résidus
Matériel / espèce: fumier de ferme
Quantité / densité: 15 t / ha

Les engrais minéraux (inorganiques)
Matériel / espèce: DAP
Quantité / densité: 100kg / ha

Conditionneurs de sol (lime, gypse)
Matériel / espèce: Chaux
Quantité / densité: 500kg / ha

Bris de croûte / surface scellée
Matériel / espèce: Houes

Verser la couche de finition compacte
Matériel / espèce: Houes

Contour
Matériel / espèce: Houes pelles

Travail du sol profond / double creusement
Matériel / espèce: Houes

Aligné: -contour
Matériel végétatif: T: arbres / arbustes
Nombre de plants par (ha): 2800
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 12
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 6
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 6

Espèces d'arbres / arbustes: Grevillea robusta, Cedrela odorata

Espèces d'arbres fruitiers / arbustes: Callindra calothyrsus

Espèces de cultures vivaces: Caféier

Espèces d'herbe: Tripsacum laxum

Pente (qui détermine l'espacement indiqué ci-dessus): 30%

ผู้เขียน:

SENDEGEYA Marcien, ISABU, Tel : +257 77 711 051, e-mail : sendmarcien@yahoo.fr

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

FBU

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1540.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2000.00

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Achat intrants
2. Plantation

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
วัสดุด้านพืช Grevillea robusta morceaux 150.0 60.0 9000.0
วัสดุด้านพืช Calliandra calothyrsus morceaux 2500.0 60.0 150000.0
วัสดุด้านพืช Tripsacum laxum morceaux 4000.0 10.0 40000.0
วัสดุด้านพืช Semis plant 150.0 6.666666 1000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Semis plant 150.0 60.0 9000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Eclat de souche morceaux 4000.0 10.0 40000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 249000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 161.69
แสดงความคิดเห็น:

Durée de l'établissement: 6 mois

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Briser la croûte de la surface
2. Travail du sol, isohypse
3. Semis, plantation
4. Récolte
5. Sarclage/Elagage

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Briser la croûte de la surface personnes/jour/ha 200.0 2000.0 400000.0 100.0
แรงงาน Travail du sol, isohypse personnes/jour/ha 67.0 2000.0 134000.0 100.0
แรงงาน Semis, plantation personnes/jour/ha 150.0 2000.0 300000.0 100.0
แรงงาน Récolte personnes/jour/ha 40.0 2000.0 80000.0 100.0
อุปกรณ์ Outils pièce 50.0 4000.0 200000.0 100.0
อื่น ๆ Labour: Sarclage/Elagage personnes/jour/ha 100.0 2000.0 200000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 1314000.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 853.25
แสดงความคิดเห็น:

Machines / outils: Heures

Les coûts ont été calculés sur base du salaire journalier par personne et du nombre de personnes/ha. Il en est de même pour les intrants (coûts /kg/ha)

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Variété, main d'oeuvre, type d'engrais

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

1200.00

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Thermal climate class: subtropics. Un ou plusieurs mois au dessous de 18°C, mais supérieur à 5°C

Durée de la période de végétation:180-269 jours

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • บริเวณสันเขา (convex situations)
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

La pente moyenne est d'environ 15%

Zones altitudinales: L'altitude moyenne de la localité est 1675m

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Texture du sol (de la couche arable): Il s'agit d'un Kaolisol

Matière organique de la couche arable: Le couvert végétal n'est pas abondant

La fertilité du sol est moyenne et le sol à toujours besoin de fumure

Le drainage du sol / l'infiltration est bon et la pente favorise le drainage du sol

La capacité de stockage d'eau du sol est moyenne. Avant l'aménagement, l'eau ruisselée à la surface

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ไม่ดีหรือไม่มีเลย

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: On est sur le versant d'une colline

Disponibilité de l’eau de surface: Sur le flanc de la colline

Qualité de l’eau (non traitée): Pendant la saison plusvieuse, pollution par sédimentation

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Utilisation intensive des terres

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terrains communs / moyens

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

5% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 30% du terrain.
70% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 60% de la terre.
25% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 10% du terrain.

Spécification du revenu hors ferme: Les autres sources de revenus sont le petit commerce et les métiers artisanaux

Orientation du marché du système de production: Le bois est une source de revenu familial.

Niveau de mécanisation: La houe est le principal outil agricole

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

< 0.5 ha: La plupart des ménages n'ont pas de terres (très pauvres)

0.5-1 ha: Agriculture de subsistance

1-2 ha: Moyens

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Le régime foncier est coutumier à régime patriarcal. L'accès à l'eau est libre sur les sources aménagées

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2 tonnes/ha

หลังจาก SLM:

8 tonnes/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'agroforesterie augmente le taux de matière organique dans le sol

การผลิตพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

6 tonne/ha

หลังจาก SLM:

50 tonne/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Installation des cultures fourragères sur les courbes de niveau

คุณภาพพืชที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

1

หลังจาก SLM:

3

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diversification des cultures fourragères

การผลิตสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2l/jour

หลังจาก SLM:

5 l de 12 l lait par jour

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diversification des cultures fourragères pour l'alimentation du bétail

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

1 type de production

หลังจาก SLM:

5 type de production

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Culture vivrières, bois, fourrage, bois de tuteurage et fruits

พื้นที่สำหรับการผลิต

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les ouvrages anti érosif occupent peu d'espace agricole

การจัดการที่ดิน

ขัดขวาง
ทำให้ง่ายขึ้น

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Bois de chauffage

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de lien avec l'irrigation

รายได้และค่าใช้จ่าย

ค่าใช่จ่ายของปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie a introduit l'usage de nouvelles pratiques qui demandent l'usage d'engrais

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

2 tonnes/ha

หลังจาก SLM:

8 tonnes/ha

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Revenus tirés de la valorisation du bois et des produits de la récolte augmentent.

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

1

หลังจาก SLM:

plus de 5

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Le bois, le lait, les espèces fourragères

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie n'est pas adoptée au même niveau par tous les ménages

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La mise en place des dispsitifs demande une main d'oeuvre..

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diversification des produits agricoles

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

โอกาสทางวัฒนธรรม

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Changement des mentalités(élevage productif)

โอกาสทางด้านสันทนาการ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie demande la disponibilité de l'utilisateur

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Existance des comités collinaires de gestion agroforestière

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Maîtrise et appropriation des techniques de conservation des eaux et des sols

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Matérialisation des limites des propriétés foncières

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amelioré
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie contribue à l'augmentation de la production agricole. Les revenus monétaires tirés de la commercialisation des produits de récolte, du fourrage, des produits forestiers ligneux et non ligneux permettent aux ménages de se procurer des habits, des denrées alimentaires dont ils ne produisent pas. Ils permettent également l'accès aux soins de santé et à la scolarisation de leurs enfants et aux habitats décents. Un surplus des revenus est épargné dans des micro - finances locaux.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

ปริมาณน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce à l'infiltration, la quatité d'eau a augmenté

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de ruissellement qui polue par sédimentation

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce aux ouvrages antiérosifs

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Augmentation de l'infiltration de l'eau dans le sol

การระบายน้ำส่วนเกิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Par l' infiltration

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Infiltration augmentée

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Sol mieux couvert

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Couverture végétale augmentée

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Présences des arbres, arbustes et herbes

การหมุนเวียนและการเติมของธาตุอาหาร

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Microclimat favorable au recyclage

อินทรียวัตถุในดิน/ต่ำกว่าดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Dépot des débris végétaux

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Présence des arbres, arbustes et herbes

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Association d'arbres, arbustes et herbes

ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Adoption de l'élevage en stabulation

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Microclimat favorable

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Microclimat favorable

การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Entretien des dispositifs

ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Arbres (.........)des gaz à effet de serre

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Brise vent par les arbres

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grâce à l'infiltration

การไหลของน้ำคงที่และสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Par l'infiltration

น้ำท่วมพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Barrière à l'érosion

การทับถมของดินตะกอนพื้นที่ท้ายน้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de dépôts

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง

ความสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลง / ความสามารถในการคัดกรอง

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Pas de ruissellement

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Brise vent

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Brise vent, barrière à l'érosion

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Brise vent, érosion barrée

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ดี
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

L'agroforesterie ne demande pas de coût d'entretien élevé. Mais la récolte systémétique(élagage, éclaircissement, coupe d'herbes). Avantages: sous-produits.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

แสดงความคิดเห็น:

100% des familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie sans support matériel externe

Il existe une forte tendance à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: Les ménages voisins ont tendance à adopter la technologie par imitation (copiage)

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Augmentation du revenu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Continuer à adopter la technologie
Changement de mentalité

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Continuer la sensibilisation sur les avantages de la technologie
Augmentation du bois de feu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? poursuivre les activités de plantations forestières.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Augmentation quantitative et qualitative du fourrage

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? introduction de nouvelles cultures fourragères plus performantes.
Augmentation de la production agricole

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Mise en place des boutiques d'intrants et renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés.
Amélioration des pratiques agricoles.
Augmentation des revenus des ménages

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Poursuivre la recherche sur la diversification des activités agricoles orientées vers le marché.
Changement de mentalité

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Généralisation de l'Approche Champ Ecole des Producteurs comme mode de vulgarisation dans le pays.
Augmentation de la quantité du bois de feu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Poursuivre les activités de gestion des plantations agroforestières.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Semences de qualité Demande d'assistance des ONGs et du Gouvernement
No maîtrise effective de certains thèmes en rapport avec l'agroforesterie Renforcement des capacités pour améliorer la savoir-faire
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Les semences agroforestières coûtent cher Assistance financière par les ONGs
Manque de maîtrise des techniques de production des plans agroforestiers en pépinières Assistance par les services de vulgarisation agricole
Insuffisance de main-d'oeuvre qualifiée pour la conduite des pépinières agroforestières. Les ménages se regroupent en associations
Exiguité des terres Adoption de nouvelles méthodes de gestion des terres

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Kagera TAMP project website

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล