เทคโนโลยี

Stabilisation des berges des rivières par le bambou [บุรุนดี]

Gukingira inzuzi guhomoka

technologies_1730 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 84%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nzigiyimpa Léonidas

INECN

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Institut National pour l'environnement et la Conservation de la Nature (INECN) - บุรุนดี
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Food and Agriculture Organization (FAO) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

La technologie consiste à la diminution de la pollution des eaux des rivières par la stabilisation des berges des cours d'eau par la plantation des plants de bambou.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Cette technologie va contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux, atténuation aux changements climatiques et l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone d'intervention du projet.

La technologie est faite de deux étapes principales: la production des plants en pépinière et la plantation.
La production des plants en pépinière se fait par bouturage. Des morceaux de tiges de bambou de plus ou moins 1 m de long sont entaillés au niveau des entrenoeuds et puis sont couchés à même le sol; les noeuds seulement sont couverts de terre. L'arrosage se fait uniquement au niveau des entailles tous les matins et soirs. Après 4 à 5 mois les plants sont prêts à être plantés. Les plants sont installés sur les berges des cours d'eau dans des poquets de 40cm x 40cm x 40 cm à plus ou moins 1.5 m du cours et à 3 m entre les plants. Les jeunes plants sont protégés par un enclos contre les prédateurs.

But de la technologie: Le projet vise à améliorer la qualité des eaux par la diminution de la sédimentation, l'atténuation des changements climatiques et l'amélioration des conditions de vie des populations.

Activités d'établissement et de maintenance et entrées: 1. Pépinière:
Houes + Bois + clous + sachets en plastique + matériel végétal, ombrière, matériel d'arrosage, machettes, fumure organique, pulvérisateur.

2. Plantation:
Machettes, paniers, houes, paniers de transport des plantes, bois pour la protection des plantes, clous et fils à la ligature.

3. Entretien:
Houes pour sarclage

4. Activités sylvicoles: émondage, exploitation, valorisation des produits de bambous en divers matériaux (chaises, tables, etc.)

5. Renforcement des capacités des communautés sur les techniques sylvicoles du bambou, la transformation et la valorisation des produits de bambous.

Environnement naturel / humain: Le climat de la zone d'intervention est subtropical - humide. Ce sont des bas-fonds des rivières Kayokwe et Waga, toutes tributaires de la rivière Ruvubu. Ils sont régulièrement inondés. Suite à la pression démographique sur les terres agricoles, la population cultive jusqu'au bord des berges des rivières provoquant ainsi leur glissement. La densité moyenne de la population est de 350 hab/km².

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Mwaro

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Kayokwe

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 100-1,000 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

La technologie s'applique entre 2 micro-bassins versants mitoyens de Kayokwe et de Waga.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

C'est pour la première fois que cette technologie soit appliquée dans la région voire dans le pays.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • วนเกษตร (Agroforestry)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 3
ระบุ:

La plus longue période de croissance en jours: 240; La période de croissance la plus longue de mois en mois: Saison pluvieuse: Octobre-Mai; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 120; Deuxième période de croissance plus longue de mois en mois: Saison sèche: Juin-Septembre

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

 • ป่ากึ่งธรรมชาติ / พื้นที่ทำไม้
(Semi-)natural forests/ woodlands: Specify management type:
 • การตัดไม้ที่มีคัดเลือก (Selective felling)
Type of tree:
 • Bamboo bamboo
ผลิตภัณฑ์และบริการ:
 • ไม้ซุง
 • ไม้ที่นำมาทำเป็นเชื้อเพลิง
 • การอนุรักษ์ / ป้องกันธรรมชาติ
แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des terres (avis du compilateur): Phénomènes d'érosion entraînant la dégradation des terres.
Manque de rotation des cultures et de jachère

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des utilisateurs fonciers): Mauvaises pratiques agricoles, glissements réguliers des berges des rivières, insuffisance des terres cultivables dans les marais, concurrences avec les cultures proches

Problèmes / commentaires concernant l'utilisation de la forêt: Les coupes seront séléctives pour éviter la concurrence sur les cultures installées et en vue d'avoir des revenus réparés dans le temps et dans l'espace.

Usage final (final) (après la mise en œuvre de la technologie SLM): Terres cultivées: Cp: culture vivace (non ligneuse)

Type de système de culture et grandes cultures commentaires: Les tiges des bambous sont transformés en divers produits artisanaux.

L'élevage gèle les résidus des cultures

Contraintes des cultures de rente (cafés)

Contraintes des habitats dispersés dans les exploitations

Contraintes de Sols rocailleux et inexploitable

Densité d'élevage/ chargement (si pertinent): 25-50 LU /km2

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

Has land use changed due to the implementation of the Technology?
 • Yes (Please fill out the questions below with regard to the land use before implementation of the Technology)
พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปรับปรุงดิน / พืชคลุมดิน
 • การจัดการน้ำผิวดิน (น้ำพุ แม่น้ำทะเลสาบ ทะเล)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V2: หญ้าและไม้ยืนต้น
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M1: การเปลี่ยนรูปแบบของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แสดงความคิดเห็น:

Mesures secondaires: modes de gestion

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wr (Riverbank erosion): การกัดกร่อนริมฝั่งแม่น้ำ
แสดงความคิดเห็น:

Principales causes de dégradation: surexploitation de la végétation pour l'usage domestique, perturbation du cycle de l'eau (infiltration / ruissellement) (pollution suite à la sédimentation et eutrophisation), pression de la population (Forte densité de la population)

Causes secondaires de la dégradation: inondations (Les crues entrainent souvent la destruction des berges)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: prévention de la dégradation des sols, réhabilitation / valorisation des terres dénudées

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Dans le souci de stabiliser les berges des rivières Kayokwe et Waga de la province de Mwaro, une pépinière de 50 000 plants de bambous a été installée. La plantation des bambous se fait à 2 m de la berge de la rivière et avec un écartement de 3 m entre les plants de bambous.

Lieu: Nyakibari et Magamba. Mwaro _ Burundi

Date: Octobre 2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: fort (Le personnel technique a eu une formation à l'extérieur du pays qui a entraîné un maitrise de la technique de multiplication du bambou)

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs fonciers: faible (Suite au renforcement des capacités, les moniteurs et les exploitants ont vite assimilé la technique de multiplication par bouturage.)

Principales fonctions techniques: amélioration de la qualité de l'eau, eau filtrée / solution tampon

Fonctions techniques secondaires: stabilisation du sol (par ex. Des races d'arbres contre les glissements de terrain), développement des espèces végétales et de la variété (qualité, ex: fourrage appétent)

Aligné: -contour
Nombre de plantes par (ha): 380
Intervalle vertical entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 6
Intervalle vertical dans les rangées / bandes / blocs (m): 5
Largeur dans les rangées / bandes / blocs (m): 6

Mesure végétative: Le long d'un cours d'eau
Matériel végétatif: G: herbacées
Nombre de plantes par (ha): Boutures
Intervalle vertical entre les lignes / bandes / blocs (m): 333
Espacement entre les rangées / bandes / blocs (m): 3 m

Mesure végétative: matière végétative: G: herbacées

Autres espèces: Boutures: Bambousae vulgaris

Changement de type d'utilisation du sol: Respect d'une bande de 5 m de zone tampon non cultivé

ผู้เขียน:

Ndabirorere Salvator, B.P 1696 Bujumbura, Tél : 79954960, e-mail : Salvator.Ndabirorere@fao.org

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Francs Burundais

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

1570.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

2000

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Préparation des boutures Mai- Juin
2. Mise en place des boutures
3. Construction ombrière
4. Arrosage-Entretien
5. Plantation

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Préparation des boutures km 2.0 2000.0 4000.0 20.0
แรงงาน Mise en place des boutures personnes /jour 4.0 2000.0 8000.0 10.0
แรงงาน Construction ombrière personnes /jour 80.0 2000.0 160000.0 10.0
แรงงาน Arrosage-Entretien personnes /jour 720.0 1666.66666 1200000.0 10.0
อุปกรณ์ Matériel pépinière ha 1.0 628000.0 628000.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Bois ha 1.0 785000.0 785000.0
อื่น ๆ Labour: Plantation personnes/jour 32.0 2000.0 64000.0
อื่น ๆ Achat matériel végétal ha 1.0 1193200.0 1193200.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 4042200.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 2574.65
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 6 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Sarclage
2. Protection des plants avec enclos

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Sarclage personnes/jour/km 16.0 2000.0 32000.0 40.0
แรงงาน Protection des plants avec enclos personnes/jour/km 22.0 2000.0 44000.0 20.0
อุปกรณ์ Matériel pépinière ha 1.0 70650.0 70650.0 10.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Bois ha 1.0 78500.0 78500.0 10.0
อื่น ๆ Achat matériel végétal ha 1.0 298300.0 298300.0 10.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 523450.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 333.41
แสดงความคิดเห็น:

Les coûts ont été calculés par rapport au km linéaire pour la plantation et nombre de plants produits en pépinière. Le dollar américain se change à 1615 francs Burundi.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

La main d'oeuvre pour la pépinière, la plantation et l'entretien; l'acquisition et le transport des boutures

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
เขตภูมิอากาศเกษตร
 • ชื้น

Classe de climat thermique: tropiques

La plantation a eu lieu dans une vallée sur les berges des rivières Waga et Kayokwe

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Zones altitudinales: Dans les plateaux centraux

Reliefs: Pente inférieure à 8 %

Pentes moyennes: Ce sont des vallées des plateaux centraux avec une pente modérée.

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: La plantation a eu lieu dans un marais là où la terre est profonde

Matière organique de la couche arable: Les crues régulières apportent asset de matière organique

La fertilité du sol est moyenne

Le drainage des sols / l'infiltration est moyen

La capacité de stockage de l'eau du sol est élevée car le sol se compose d'argilo-limoneux

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

เกินพอ

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: Pas de cas de stagnation de l'eau

Disponibilité de l’eau de surface: Les moisde de février, mars et avril connaissent beaucoup d'inondations mais l'eau s'infiltre rapidement

Qualité de l’eau (non traitée): L'eau a une couleur brune à cause de l'érosion

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

La biodiversité sauvage a été remplacée par les travaux agricoles

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Difference in the involvement of women and men: Les femmes se sont beaucoup impliquées parce que elles sont nombreuses dans les FFS

Population density: 200-500 persons/km2

Annual population growth: 3% - 4%

1% of the land users are rich and own 10% of the land (Les riches sont peu nombreux).
18% of the land users are average wealthy and own 20% of the land.
81% of the land users are poor and own 70% of the land (La majorité de la population est pauvre).

Off-farm income specification: Les exploitants n'ont pas encore eu les revenus de cette technologie parce qu'elle a été récemment adoptée.

Market orientation of production system: La technologie est pratiquée dans les parcelles agricoles

Niveau de mécanisation: Tous les travaux inhérents à cette technologie sont manuels

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รายบุคคล ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

Pas de limitations au niveau de l'utilisation de l'eau. Elle est utilisée comme eau de boisson principalement et pour l'arrosage des cultures.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Concurrence avec les autres cultures vivrières

การเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการผลิต

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Une technologie nouvellement introduite dans la zone mais va réduire le glissement des berges des rivières.

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Dans le futur le bambou sera source de charbon

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำไว้ให้ปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Une technologie nouvellement introduite dans la zone

คุณภาพน้ำสำหรับปศุสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ความหลากหลายของแหล่งผลิตรายได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Une technologie nouvellement introduite dans la zone

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

โอกาสทางวัฒนธรรม

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

สถาบันแห่งชาติ

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การบรรเทาความขัดแย้ง

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Cette technologie étant récente, ses impacts socio- économiques sont attendus dans trois à quatre ans.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

C'est trop tôt pour trier des conclusions

การเก็บเกี่ยวหรือการกักเก็บน้ำ

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Plantation récente

ดิน

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากน้ำท่วม

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

น้ำที่ใช้ประโยชน์ได้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Technologie récemment appliquée. Pas encore eu d'impacts

ตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diminution des glisseement des berges des rivières

ความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกของเพื่อนบ้าน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les berges consolidées

ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของรัฐหรือของเอกชน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Iinfrastuctures bien protégées contre l'érosion

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
อุณหภูมิประจำปี เพิ่มขึ้น ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยา
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
พายุฝนประจำท้องถิ่น ไม่ค่อยดี
พายุลมประจำท้องถิ่น ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ค่อยดี

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ช่วงการปลูกพืชที่ลดลงมา ดี
แสดงความคิดเห็น:

Au départ les plants de bambous étaient produits dans sachets en pépinière. Avec cette pratique, les plants sont vulnérables aux maladies et champignons ce qui demandent l'usage de beaucoup des produits phytosanitaires. Pour ce faire, l'innovation est de produire des plants de bambous sans utiliser des sachets et moins de produits phytosanitaires. Donc c'est une technologie facile et rentable sur le plan économique et écologique.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

la technologie commencera à générer des bénéfices économiques après une année.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

1200 ménages couvrant 8% de la superficie déclarée

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%
แสดงความคิดเห็น:

1200 familles d'utilisateurs de terres ont adopté la technologie avec support matériel externe

Commentaires sur l'acceptation avec support matériel externe: La technologie a été appliquée sur 12 km de partie et d'autre des berges des cours d'eau Kayokwe et Waga.

Commentaires sur l'adoption spontanée: Tous les ménages ont eu un appui du projet Tamp Kagera.

Il existe une tendance modérée à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: La technologie est récente dans la région, mais elle a été vite acceptée.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
matière première pour la fabrication des produits artisanaux

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Coupe séléctive
Disponibilité dans le futur du matériel de construction

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Coupe séléctive
protection des berges des rivières

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? regarnissage
Augmantation de la production agricole
Fourrage pour les animaux

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? coupe séléctive
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Stabilisation des Berges des cours d'eau

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Les plants étant nouvellement plantés, ils doivent être protégés contre les animaux ravageurs.
Lutte contre l'érosion

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Regarnissage des plants
Bois de feu

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Coupe séléctive
Séquestration du carbone
Matière première pour les produits artisanaux

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Coupe séléctive

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
concurrences avec les autres cultures vivrières respect des écartements
risque de réduction de l'espace pour les cultures vivrières
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Risque d'être considéré comme une espèce envahissante Il faut contrôler les extensions des peuplements par le creusement des tranchées tout autour.
Sensibilisation de la population

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

PROTECTION DES BERGES DES COURS D'EAU PAR LE BAMBOU Par Nzigiyimpa Léonidas2003

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

nzigiyimpal@yahool.fr.

โมดูล