แนวทาง

Cham-école des producteurs (Farmer Field school) [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ:

Ishule ndimo

approaches_2467 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 92%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nkurunziza Aimable

77048618

paixaimable@yahoo.fr

DPAE Karusi

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Musabarakiza Jean Paul

79930354

baribata@yahoo.com

Consultant Indépendant

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nzeyimana Rémy

79295810

remynzeyimana@yahoo.fr

DPAE Muramvya

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Ngendabanyikwa Félix

felixngendabanyikwa@rocketmail.com

Directeur des Forêts au Burundi

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

18/05/2012

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การอ้างอิงถึงแบบสอบถามเรื่องเทคโนโลยี SLM

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

Méthode d'apprentissage par observation et expérimentation en vue de résoudre les problèmes du moment.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés impliquées dans la gestion durable des terres et des agro écosystèmes.

Méthodes: Apprentissage par observation, expérimentation, choix des bonnes pratiques et évaluation des bonnes pratiques et diffusion des meilleures pratiques.

Etapes de mise en œuvre: L'approche regroupe des communautés vivant dans le même bassin versant et ayant des problèmes communs de gestion durable des terres. Après une séance de sensibilisation des communautés, sur une fiche d'inscription volontaire des membres qui accepte d'être membres du CEP / FFS. Un groupe comprend des 30 à 35 membres dont ils sont choisis leurs représentants. Des sessions d'apprentissage, d'observation et d'action s'opèrent dans une exploitation d'un des membres. Une planification participative des activités du groupe a été réalisée. Des essais d'expérimentation se font dans une exploitation cédée par un membre du CEP / FFS. Les membres du FFS, subdivisés en groupe de 5 personnes chacun, participant au suivi du développement de la culture en cours d'expérimentation et du milieu environnement (climat, ennemis des plantes, etc.). Des journées portes ouvertes sont organisées pour montrer au public l'acquis de l'apprentissage. A la fin de la formation qui dure 12 mois c-à-d 2 saisons culturales, des certificats ont été décernés aux lauréats. Ces certificats leur permettent d'aller constituer d'autres groupes.

Rôle des parties prenantes: Le Gouvernement, représenté par le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAGRIE), adopte l'approche FFS comme mode de vulgarisation dans le pays. La FAO, en qualité d'initiateur de l'approche, participe à la formation des animateurs des FFS. Ces animateurs, qui sont des cadres du MINAGRIE dans la province, en collaboration avec l'administration locale, vont constituer des FFS. Les groupes de FFS bénéficient des sessions d'apprentissage, d'expérimentation, d'observation et d'extension.

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Karusi

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Shombo

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

2011

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

2015

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • ใช้โครงงานหรือแผนงานเป็นฐาน

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'approche a porté principalement sur la SLM avec d'autres activités (Economie de l'énergie bois)

- Gestion durable des terres
- amélioration des conditions de vie des populations
- Assurer la sécurité alimentaire

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole, pauvreté, manque de connaissances techniques, manque de financement pour investir dans la GDT, insuffisance de bois de chauffage, dégradation des terres de la zone, conflits pour l'utilisation des ressources.

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

Pauvreté, manque de financement

Traitement par l'approche GDT: Création des activités génératrices de revenus
Travail en équipe, création de compte d'entraide

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Existence des associations sans but lucratif en attente des aides d'urgences , sans vision à court et à long terme

Traitement par l'approche GDT: Structuration et professionnalisation des communautés à travers les CEP/FFS.

ความรู้เกี่ยวกับ SLM การเข้าถึงการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • เป็นอุปสรรค

Manque de connaissances sur la gestion durable des terres et des agro-écosystèmes

Traitement par l'approche GDT: Renforcement des capacités des parties prenantes à travers des FFS

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Les membres des CEP/FFS appliquent les technoloies apprises dans son propre exploitation. Ils font régulièrement des cotisations pour alimenter la caisse communautaire.

Les femmes sont les premières à répondre aux appels pour les travaux de développement. Le nombre de femmes est légèrement supérieur à celui des hommes.

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน

Parmi les groupes sont choisis des membres du comité exécutif dont le président et son vice, le Secrétaire, Trésorier, conseillers. On veille à ce que le genre soit respecté. Si le président est un homme sont vice devient une femme et vice versa.

 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร

Des spécialistes multisectoriels participent à l'encadrement des FFS

 • ครู เด็กนักเรียน หรือนักศึกษา

Des enseignants sont impliqués afin qu'ils puissent transmettre aux jeunes élèves/écoliers cette approche dès leur jeune âge.

 • องค์กรพัฒนาเอกชน
 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Appropriation et mise en oeuvre de l'approche

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

MINAGRIE

Les planificateurs tiennent compte du plan d'action des FFS au niveau local, communal et provincial.

Les politiciens sont impliqués dans la mise en place des lois et des stratégies favorisant l'émergence des groupes dans tout le pays.

 • องค์การระหว่างประเทศ

FAO TAMP Kagera: Introduction et appui financier

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ไม่มี Après des sessions de formation dispensées par le Maste Trainer, les animateurs des FFS en collaboration avec l'administration locale ont participé à l'initiation de l'approche.
การวางแผน ไม่มี Les communautés regroupées au sein du FFS en collaboration avec leurs animeteurs.
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง FFS group sous la facilitation de leurs animateurs.
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ปฏิสัมพันธ์ FFS master trainer, consultant indépendant recruté par la FAO
Research ระดมกำลังด้วยตนเอง Institution de recherche : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), Institut Géographique du Burundi (IGEBU), etc.

3.3 แผนผังแสดงขั้นตอนการทำงาน (ถ้ามี)

คำอธิบาย:

L'organigramme montre le niveau de prise de décision dans le processus.

ผู้เขียน:

Ndabirorere Salvator (FAO, Burundi, e-mail: Salvator.Ndabirorere@fao.org)

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

La population a exprimé l'insuffisance du bois de chauffage et le fardeau qui pèse sur les femmes et les enfants à la recherche du bois de chauffage. Le projet a appuyé l'initiative de création des foyers améliorés en vu de réduire la quantité de bois utilisé par les ménages.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. l'approche FFS était nouvelle dans la zone d'application de la technologie et la population (exploitants) a adhéré à l'initiative du projet.

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
 • เจ้าหน้าที่ภาคสนาม / ที่ปรึกษา
รูปแบบการอบรม:
 • กำลังดำเนินการ
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดคอร์ส
รูปแบบการอบรม:
 • Analysis Ecological System Approach (AESA)
หัวข้อที่พูด:

Organisation FFS, technique d'élevage,(apiculture et pisciculture), lutte antiérosive, conduite des pépinières, kitchen garden, foyers améliorés, compost

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Méthode participative; Principaux éléments: Observation, Expérimentation, Choix des meilleures pratiques et publication; Les membres des FFS, eux-mêmes se chargent de la mise en oeuvre de la meilleure pratique identifiée.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Le gouvernement fourni des efforts importants, mais il reste beaucoup à fair faute de moyen

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ ปานกลาง
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • ด้านการเงิน
 • de formation et des équipements
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Matériel informatique et ses accessoires (DPAE)
Prime pour un facilitateur, carburant

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Courbes de niveau, plantes, produits, potager
Nombre d'exploitants impliqués les aspects étaient surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Membres de FFS: adoption de l'approche par l'entourage non membre des FFS
Les membres de la Réunion ont été contrôlés de manière régulière par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Nombre de réunions
Les visités des aspects du terrain ont été surveillées par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Nombre de visites effectuées
Il y a eu plusieurs changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: FFS bien organisés, Réunion des réunions et des travaux FFS, s'acquittement régulièrement des activités, beaucoup d'entrainements aux activités de protection de l'environnement
Il y a eu peu de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: nous sommes au début de l'application de la technologie, les resultats ne sont pas encore visibles

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ระบุหัวข้อเรื่อง:
 • เทคโนโลยี
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

AESA, sur l'application de l'engrais DAP et la fumure organique sur la culture des haricots

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 10,000-100,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: international (FAO, Tamp Kagera: briques, argile, matériel didactique, logistique): 87.52%; communauté locale / exploitants agricoles (Main d'oeuvre, outil, paille): 12.48%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Semences, engrais, produits phytosanitaires, outils

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ปุ๋ย ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
หิน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ไม้ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

Toute forme de main d'oeuvre

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Traçage des courbes de niveau, plantation des herbes fixatrices, production et plantation des plants agroforestiers

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les femmes et les enfants ont bénéficié de plus de temps pour vaquer à d'autres activités. Les déplacés qui font également partie des FFS ont vu leur intégration sociale restaurée.

 ปรับปรุงประเด็นของการถือครองที่ดินหรือสิทธิในการใช้ ซึ่งขัดขวางการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้ดีขึ้น:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Aucun cas de conflit rencontré

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

L'approche se propage rapidement car toutes les ONGs et associations veulent adopter l'approche

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Limiter l'érosion par les courbes de niveau influence l'augmentation de la production agricole et le revenu des ménages s'en trouve ainsi amélioré.

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น

Assurer la sécurité alimentaire

 • ภาระงานลดลง

Travail de groupe

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Augmentation des revenus

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

L'appropriation de l'approche par les membres des FFS ainsi que les résultats qui proviendront de l'approche

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Formation acquise
(Comment soutenir / renforcer cette force: Rentabiliser les appuis et acquis)
Appropriation de l'approche
(Comment soutenir / renforcer cette force: organisation régulière d'un recyclage des animateurs et des présidents des CEP/FFS)
Encadrement par eux-mêmes (Comment soutenir / renforcer cette force:Nécessité des outils d'accompagnement)
Encadrement par les services techniques
(Comment soutenir / renforcer cette force: Motivation des services impliqués pour poursuivre cette activité.)
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
- Aspect structurel, organisationnel et encadrement (Comment soutenir / renforcer cette force: Renforcer l'encadrement)
- Formation et travail de groupe (Comment soutenir / renforcer cette force: Diversification des thèmes porteurs de formation.)
- Diversification des activités (Comment soutenir / renforcer cette force: organiser un réseau des CEP/FFS pour échange d'expérience et de savoir - faire.)
- Compte commun (Comment soutenir / renforcer cette force: Renforcement des capacités en comptabilité)
- Résultats communs et tangibles (Comment soutenir / renforcer cette force: Développement d'une vision communautaire à long terme)

6.5 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบของแนวทางและวิธีในการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
L'approche est très exigeante dans sa gestion et dans son organisation du temps et des autres activités habituelles Organiser des activités de façon qu'il y ait une bonne gestion du temps
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
Extension de l'approche FFS difficile sans l'appui extérieur (intrants d'expérimentation) Prévoir des Fonds de roulement pour achat intrants
Exigence de beaucoup de moyens d'encadrement (déplacements, carburant)
Doter les services d'encadrement des moyens de déplacement

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Aménagement Participatif du Boisement domanial de Gikwazo, rapport, Département des Forêts, 2010

ช่องทางในการสืบค้น และราคา:

Département des Forêts au Burundi

โมดูล