វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Cham-école des producteurs (Farmer Field school) [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

Ishule ndimo

approaches_2467 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 92%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nkurunziza Aimable

77048618

paixaimable@yahoo.fr

DPAE Karusi

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Musabarakiza Jean Paul

79930354

baribata@yahoo.com

Consultant Indépendant

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nzeyimana Rémy

79295810

remynzeyimana@yahoo.fr

DPAE Muramvya

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Ngendabanyikwa Félix

felixngendabanyikwa@rocketmail.com

Directeur des Forêts au Burundi

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Food and Agriculture Organization (FAO) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

18/05/2012

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.4 ការយោងមួយ (ច្រើន) ទៅលើ (កម្រង) បញ្ជីសំណួរនៃបច្ចេកទេស SLM

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Méthode d'apprentissage par observation et expérimentation en vue de résoudre les problèmes du moment.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Buts / objectifs: Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des communautés impliquées dans la gestion durable des terres et des agro écosystèmes.

Méthodes: Apprentissage par observation, expérimentation, choix des bonnes pratiques et évaluation des bonnes pratiques et diffusion des meilleures pratiques.

Etapes de mise en œuvre: L'approche regroupe des communautés vivant dans le même bassin versant et ayant des problèmes communs de gestion durable des terres. Après une séance de sensibilisation des communautés, sur une fiche d'inscription volontaire des membres qui accepte d'être membres du CEP / FFS. Un groupe comprend des 30 à 35 membres dont ils sont choisis leurs représentants. Des sessions d'apprentissage, d'observation et d'action s'opèrent dans une exploitation d'un des membres. Une planification participative des activités du groupe a été réalisée. Des essais d'expérimentation se font dans une exploitation cédée par un membre du CEP / FFS. Les membres du FFS, subdivisés en groupe de 5 personnes chacun, participant au suivi du développement de la culture en cours d'expérimentation et du milieu environnement (climat, ennemis des plantes, etc.). Des journées portes ouvertes sont organisées pour montrer au public l'acquis de l'apprentissage. A la fin de la formation qui dure 12 mois c-à-d 2 saisons culturales, des certificats ont été décernés aux lauréats. Ces certificats leur permettent d'aller constituer d'autres groupes.

Rôle des parties prenantes: Le Gouvernement, représenté par le Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAGRIE), adopte l'approche FFS comme mode de vulgarisation dans le pays. La FAO, en qualité d'initiateur de l'approche, participe à la formation des animateurs des FFS. Ces animateurs, qui sont des cadres du MINAGRIE dans la province, en collaboration avec l'administration locale, vont constituer des FFS. Les groupes de FFS bénéficient des sessions d'apprentissage, d'expérimentation, d'observation et d'extension.

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Karusi

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Shombo

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

2011

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

2015

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ផ្អែកលើគម្រោង/កម្មវិធី

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'approche a porté principalement sur la SLM avec d'autres activités (Economie de l'énergie bois)

- Gestion durable des terres
- amélioration des conditions de vie des populations
- Assurer la sécurité alimentaire

L'approche SLM a abordé les problèmes suivants: Baisse de la production agricole, pauvreté, manque de connaissances techniques, manque de financement pour investir dans la GDT, insuffisance de bois de chauffage, dégradation des terres de la zone, conflits pour l'utilisation des ressources.

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

Pauvreté, manque de financement

Traitement par l'approche GDT: Création des activités génératrices de revenus
Travail en équipe, création de compte d'entraide

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

Existence des associations sans but lucratif en attente des aides d'urgences , sans vision à court et à long terme

Traitement par l'approche GDT: Structuration et professionnalisation des communautés à travers les CEP/FFS.

ចំណេះដឹងស្តីពី SLM និងការទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស
 • រារាំង

Manque de connaissances sur la gestion durable des terres et des agro-écosystèmes

Traitement par l'approche GDT: Renforcement des capacités des parties prenantes à travers des FFS

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Les membres des CEP/FFS appliquent les technoloies apprises dans son propre exploitation. Ils font régulièrement des cotisations pour alimenter la caisse communautaire.

Les femmes sont les premières à répondre aux appels pour les travaux de développement. Le nombre de femmes est légèrement supérieur à celui des hommes.

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន

Parmi les groupes sont choisis des membres du comité exécutif dont le président et son vice, le Secrétaire, Trésorier, conseillers. On veille à ce que le genre soit respecté. Si le président est un homme sont vice devient une femme et vice versa.

 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម

Des spécialistes multisectoriels participent à l'encadrement des FFS

 • គ្រូបង្រៀន/សិស្សក្មេងៗ/សិស្ស-និស្សិត

Des enseignants sont impliqués afin qu'ils puissent transmettre aux jeunes élèves/écoliers cette approche dès leur jeune âge.

 • អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Appropriation et mise en oeuvre de l'approche

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

MINAGRIE

Les planificateurs tiennent compte du plan d'action des FFS au niveau local, communal et provincial.

Les politiciens sont impliqués dans la mise en place des lois et des stratégies favorisant l'émergence des groupes dans tout le pays.

 • អង្គការអន្តរជាតិ

FAO TAMP Kagera: Introduction et appui financier

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គ្មាន Après des sessions de formation dispensées par le Maste Trainer, les animateurs des FFS en collaboration avec l'administration locale ont participé à l'initiation de l'approche.
ការរៀបចំផែនការ គ្មាន Les communautés regroupées au sein du FFS en collaboration avec leurs animeteurs.
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង FFS group sous la facilitation de leurs animateurs.
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ អន្តរកម្ម FFS master trainer, consultant indépendant recruté par la FAO
Research គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង Institution de recherche : Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU), Institut Géographique du Burundi (IGEBU), etc.

3.3 គំនូសបំព្រួញ (ប្រសិនបើមាន)

ការពណ៌នា:

L'organigramme montre le niveau de prise de décision dans le processus.

អ្នកនិពន្ធ:

Ndabirorere Salvator (FAO, Burundi, e-mail: Salvator.Ndabirorere@fao.org)

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី ដោយមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLM
ចូរពន្យល់:

La population a exprimé l'insuffisance du bois de chauffage et le fardeau qui pèse sur les femmes et les enfants à la recherche du bois de chauffage. Le projet a appuyé l'initiative de création des foyers améliorés en vu de réduire la quantité de bois utilisé par les ménages.

Des décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie SLM ont été faites principalement par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. l'approche FFS était nouvelle dans la zone d'application de la technologie et la population (exploitants) a adhéré à l'initiative du projet.

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
 • បុគ្គលិកចុះទីវាល/អ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • អនុវត្តន៍ជាមួយការងារ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • Analysis Ecological System Approach (AESA)
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Organisation FFS, technique d'élevage,(apiculture et pisciculture), lutte antiérosive, conduite des pépinières, kitchen garden, foyers améliorés, compost

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Nom de la méthode utilisée pour le service de conseil: Méthode participative; Principaux éléments: Observation, Expérimentation, Choix des meilleures pratiques et publication; Les membres des FFS, eux-mêmes se chargent de la mise en oeuvre de la meilleure pratique identifiée.

Le service consultatif est suffisant pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Le gouvernement fourni des efforts importants, mais il reste beaucoup à fair faute de moyen

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • de formation et des équipements
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Matériel informatique et ses accessoires (DPAE)
Prime pour un facilitateur, carburant

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Les aspects bio-physiques ont été surveillés par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des observations; Indicateurs: Courbes de niveau, plantes, produits, potager
Nombre d'exploitants impliqués les aspects étaient surveillés sporadiquement par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Membres de FFS: adoption de l'approche par l'entourage non membre des FFS
Les membres de la Réunion ont été contrôlés de manière régulière par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Nombre de réunions
Les visités des aspects du terrain ont été surveillées par équipe du projet, gouvernement, exploitants agricoles par des mesures; Indicateurs: Nombre de visites effectuées
Il y a eu plusieurs changements dans l'approche en raison du suivi et de l'évaluation: FFS bien organisés, Réunion des réunions et des travaux FFS, s'acquittement régulièrement des activités, beaucoup d'entrainements aux activités de protection de l'environnement
Il y a eu peu de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation: nous sommes au début de l'application de la technologie, les resultats ne sont pas encore visibles

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជាក់ប្រធានបទ:
 • បច្ចេកវិទ្យា
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

AESA, sur l'application de l'engrais DAP et la fumure organique sur la culture des haricots

Des recherches ont été réalisées sur le terrain (exploitation)

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 10,000-100,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: international (FAO, Tamp Kagera: briques, argile, matériel didactique, logistique): 87.52%; communauté locale / exploitants agricoles (Main d'oeuvre, outil, paille): 12.48%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Semences, engrais, produits phytosanitaires, outils

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ជី ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • ការសាងសង
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ថ្ម ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ឈើ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

Toute forme de main d'oeuvre

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Traçage des courbes de niveau, plantation des herbes fixatrices, production et plantation des plants agroforestiers

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les femmes et les enfants ont bénéficié de plus de temps pour vaquer à d'autres activités. Les déplacés qui font également partie des FFS ont vu leur intégration sociale restaurée.

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយបានឱ្យប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាកាន់កាប់ដីធ្លី/សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ដែលរារាំងដល់ការអនុវត្ត SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Aucun cas de conflit rencontré

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

L'approche se propage rapidement car toutes les ONGs et associations veulent adopter l'approche

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Limiter l'érosion par les courbes de niveau influence l'augmentation de la production agricole et le revenu des ménages s'en trouve ainsi amélioré.

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម

Assurer la sécurité alimentaire

 • កាត់បន្ថយទំហំការងារ

Travail de groupe

 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

Augmentation des revenus

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

L'appropriation de l'approche par les membres des FFS ainsi que les résultats qui proviendront de l'approche

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Formation acquise
(Comment soutenir / renforcer cette force: Rentabiliser les appuis et acquis)
Appropriation de l'approche
(Comment soutenir / renforcer cette force: organisation régulière d'un recyclage des animateurs et des présidents des CEP/FFS)
Encadrement par eux-mêmes (Comment soutenir / renforcer cette force:Nécessité des outils d'accompagnement)
Encadrement par les services techniques
(Comment soutenir / renforcer cette force: Motivation des services impliqués pour poursuivre cette activité.)
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
- Aspect structurel, organisationnel et encadrement (Comment soutenir / renforcer cette force: Renforcer l'encadrement)
- Formation et travail de groupe (Comment soutenir / renforcer cette force: Diversification des thèmes porteurs de formation.)
- Diversification des activités (Comment soutenir / renforcer cette force: organiser un réseau des CEP/FFS pour échange d'expérience et de savoir - faire.)
- Compte commun (Comment soutenir / renforcer cette force: Renforcement des capacités en comptabilité)
- Résultats communs et tangibles (Comment soutenir / renforcer cette force: Développement d'une vision communautaire à long terme)

6.5 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្ត្រ និងរកដំណោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
L'approche est très exigeante dans sa gestion et dans son organisation du temps et des autres activités habituelles Organiser des activités de façon qu'il y ait une bonne gestion du temps
ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យក្នុងទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Extension de l'approche FFS difficile sans l'appui extérieur (intrants d'expérimentation) Prévoir des Fonds de roulement pour achat intrants
Exigence de beaucoup de moyens d'encadrement (déplacements, carburant)
Doter les services d'encadrement des moyens de déplacement

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Aménagement Participatif du Boisement domanial de Gikwazo, rapport, Département des Forêts, 2010

មានប្រភពមកពីណា? ថ្លៃដើមប៉ុន្មាន?

Département des Forêts au Burundi

ម៉ូឌុល