បច្ចេកទេស

Foyers améliorés [ប្រទេសប៊ូរុនឌី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

AMASHIGA YA KIJAMBERE

technologies_1557 - ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 80%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nimpagaritse Isaac

DPAE Karusi

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Musabarakiza Jean Paul

Consultant indépendant dans les conflits fonciers

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

Nzeyimana Rémy

DPAE Muramvya

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

ឈ្មោះគម្រោងដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃបច្ចេកទេស (បើទាក់ទង)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - ប្រទេសអ៊ីតាលី

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ វ៉ូខេត

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

1.5 ការយោងទៅលើកម្រងបញ្ជីសំណួរ (មួយ ឬច្រើន) នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM (ដែលបានចងក្រងដោយទស្សនៈពិភពលោកស្តីពីវិធីសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសងអភិរក្ស WOCAT)

2. ការពណ៌នាពីបច្ចេកទេស SLM

2.1 ការពណ៌នាដោយសង្ខេបពីបច្ចេកទេស

និយមន័យបច្ចេកទេស:

Promotion des techniques de fabrication et d'utilisation des foyers améliorés dans les ménages

2.2 ការពណ៌នាលម្អិតពីបច្ចេកទេស

ការពណ៌នា:

Au Burundi, le bois et les produits de la biomasse lignocellulosique fournissent plus de 96 % de l’énergie domestique consommée dans le pays et le bois- énergie représente à lui seul 7 % du volume de bois consommé au niveau national. D’autres formes d’énergies consommées au Burundi comme hydrocarbure, électricité, le biogaz, etc, ne sont pas accessibles à une majorité de la population généralement pauvre.

A cet effet, les besoins en bois de feu sont très importants et s’accroissent au rythme de la population tandis que l’offre n’évolue pas au même rythme, au contraire, elle tend à diminuer. Cette situation montre que le bilan global du secteur est déficitaire. Ce déficit va perdurer étant donné que les taux annuels de reboisements et de déboisements n’évoluent pas au même rythme d’une part et il subsiste un gaspillage du bois suite à l’usage des foyers traditionnels à trois pierres et le recours aux techniques de carbonisation avec les meules traditionnelles.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande en bois de feu a, en conséquence, des retombées négatives sur la sécurité alimentaire durable. On assiste aujourd’hui à une accélération de la déforestation qui est à son tour à la base de la dégradation des sols cultivables contribuant ainsi à la diminution de la production agricole.

L'objectif de la technologie est de contribuer à la diminution de la pression démographique sur le bois comme source d'énergie ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des communautés.

PBut de la technologie: L'objectif de la technologie est de contribuer à la protection de l'environnement naturel et humain à travers la diffiusion des foyers améliorés. Moins de bois.

Activités d'établissement / de maintenance et d'intrants: Les foyers améliorés en cours d'introduction dans les ménages sont fabriqués à l'aide de matériaux locaux et accessibles aux communautés à fort revenus à savoir: les briques cuites et l'argile mélangé avec la paille Hachée.

Comme intrants pour un foyer amélioré de taille moyenne: 21 briques de dimensions 20 cm x 10 cm, 15 kg d'argile, de la paille hachée et de l'eau. Les procédés pour la confection de ces foyers améliorés commencent par l'identification de l'emplacement, la préparation du matériel ainsi que des travaux propresment dits de construction. La hauteur moyenne de la brique est de 50 cm. Il est conseillé d'assister 15 jours avant son utilisation afin de permettre son séchage complet. Le coût de la fabrication de cet équipement revient entre 8 et 15 $ US. Une fois le matériel en place, une personne peut fabriquer 15 à 20 foyers améliorés par jours.

Environnement naturel / humain: Etant donné que plus de 96 % de la population burundaise utilise le bois comme source d'énergie domestique, la technologie dispose des variantes de foyers améliorés. On trouve des foyers améliorés où l'on utilise du bois ou du charbon de bois. La majorité des foyers améliorés développés pour des centres urbains utilisent du charbon de bois tandis que ceux en milieu rural sont conçus pour utiliser le bois.

La catégorie de personnes ciblées pour la fabrication des foyers améliorés sont des femmes et des enfants. Cette catégorie est choisie compte tenu de son rôle dans la recherche du bois et des activités culinaires.

2.3 ​រូបភាពនៃបច្ចេកទេស

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលបច្ចេកទេសត្រូវបានអនុវត្ត និងបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយការវាយតម្លៃនេះ

ប្រទេស:

ប្រទេសប៊ូរុនឌី

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Burundi

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Karusi Province (Shombo)

បញ្ជាក់ពីការសាយភាយនៃបច្ចេកទេស:
 • ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយត្រឹមតំបន់មួយ
ប្រសិនបើមិនច្បាស់ពីទំហំផ្ទៃដី សូមធ្វើការប៉ាន់ប្រម៉ាណ:
 • 1-10 គម2
មតិយោបល់:

L'introduction de cette technologie dans cette province a été motivée par une déforestation importante des forêts domaniales par la population.

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការអនុវត្ត

ប្រសិនបើមិនច្បាស់ឆ្នាំ សូមបញ្ជាក់កាលបរិច្ឆេទដែលប្រហាក់ប្រហែល:
 • តិចជាង 10ឆ្នាំមុន (ថ្មី)

2.7 ការណែនាំពីបច្ចេកទេស

សូមបញ្ជាក់តើបច្ចេកទេសត្រូវបានណែនាំឱ្យអនុវត្តដោយរបៀបណា:
 • តាមរយៈគម្រោង / អន្តរាគមន៍ពីខាងក្រៅ

3. ចំណាត់ថ្នាក់នៃបច្ចេកទេស SLM

3.1 គោលបំណងចម្បង (១​ ឬច្រើន)​ នៃបច្ចេកទេសនេះ

 • កាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់របស់វា
 • បង្កើតផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច

3.2 ប្រភេទដីប្រើប្រាស់មួយប្រភេទ (ច្រើនប្រភេទ) ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

មតិយោបល់:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (opinion du compilateur): Le sol majeur est la déforestation à des fins agricoles et énergétiques, ce qui est à la source de la dégradation biologique, chimique et physique du sol

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des usagers du territoire): Manque criant de bois de chauffage

Contraintes des villages: manque de bois de feu

Nombre de période de croissance par an: 3
La plus longue période de croissance en jours: 180; La période de croissance la plus longue de mois en mois: Janvier - Juin; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 150; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Septembre - Janvier

3.3 បន្ទាប់ពីអនុវត្តបច្ចេកទេស តើដីប្រើប្រាស់មានការប្រែប្រួលដែររឺទេ?

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

ដីព្រៃ/ដីដាំដើមឈើ

លំនៅដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

លំនៅដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

 • Foyer

3.5 ក្រុម SLM ដែលបច្ចេកទេសស្ថិតនៅក្នុង

 • បច្ចេកទេសប្រើប្រាស់ថាមពលមានប្រសិទ្ធភាព

3.6 វិធានការ SLM ដែលបញ្ចូលនូវបច្ចេកទេស

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

វិធានការរចនាស័ម្ពន្ធ

 • S11: ផ្សេងៗ
វិធានការគ្រប់គ្រង

វិធានការគ្រប់គ្រង

 • M3: ប្លង់យោងទៅតាមធម្មជាតិ និងបរិស្ថានធម្មជាតិ
មតិយោបល់:

Spécifications des autres mesures structurelles: foyers améliorés

3.7 កំណត់ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីសំខាន់ៗដែលបច្ចេកទេសនេះបានដោះស្រាយ

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

ការហូរច្រោះដីដោយសារទឹក

 • Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ
ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

ការធ្លាក់ចុះជីវសាស្ត្រនៃដី

 • Bc: ការថយចុះនូវគម្របរុក្ខជាតិ
 • Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស/​ បរិមាណ
មតិយោបល់:

Principales causes de dégradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclusion des feux de forêts), surexploitation de la végétation pour l'usage domestique (Manque de sources d'énergie alternative. La communauté n'a pas accès à l'électricité et Au pétrole), changement des prévisions saisonnières (Perturbation du cycle de l'eau), pression de la population (Forte dépendance de la population au bois comme source d'énergie domestique.), Régime foncier (Manque d'espace pour le rétablissement de la suite À l'éxiguité des terres), pauvreté / santé (la population n'a pas de ressources pour accéder à une autre source d'énergie.), Éducation, accès à la connaissance et aux conseils (Faible capacité des populations sur l ' Utilisation rationnelle des ressources naturelles.), Gouvernance / institutionnel

Causes secondaires de la dégradation: changement de température (Faible taux de couverture végétale)

3.8 ការពារ កាត់បន្ថយ ឬស្តារឡើងវិញនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

បញ្ជាក់ពីគោលដៅរបស់បច្ចេកទេស ដែលផ្តោតទៅការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី:
 • ការការពារការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
 • ការកាត់បន្ថយការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី
មតិយោបល់:

Objectifs secondaires: réhabilitation / réhabilitation des terres dénudées

4. បច្ចេកទេសជាក់លាក់ សកម្មភាពអនុវត្ត ធាតុចូល និងថ្លៃដើម

4.1 គំនូសបច្ចេកទេសនៃបច្ចេកទេសនេះ

លក្ខណៈពិសេសនៃបច្ចេកទេស (ទាក់ទងនឺងគំនូរបច្ចេកទេស):

Le foyer amélioré est de forme cylindrique, construit en briques cuites et avec de l'argile mélangé avec de la paille hachée comme liant. Il dispose de 2 ouvertures dont l'une pour introduire le bois et l'autre pour assurer la ventillation. Un support sur lequel repose le foyer amélioré est construit également avec des briques et de l'argile. Des petites fentes sont tracées sur le sommet du foyer pour permettre la sortie de la fumée.

Lieu: Shombo. Karusi

Date: Juillet 2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: moyen (Très peu d'intervenants dans le secteur).

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs des terres: faible

Principales fonctions techniques: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la biomasse (quantité), réduction du bois utilisé comme carburant

Fonctions techniques secondaires: augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique

Changement de pratiques d'utilisation des terres / niveau d'intensité: réduction de l'exposition des terres à la dégradation.

ឈ្មោះអ្នកនិពន្ធ:

SENDEGEYA marcien, ISABU - Burundi

4.2 ព័ត៌មានទូទៅដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគណនាធាតុចូល និងថ្លៃដើម

កំណត់រូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ថ្លៃដើម:
 • ដុល្លារ
កំណត់ថ្លៃឈ្នួលជាមធ្យមនៃការជួលកម្លាំងពលកម្មក្នុងមួយថ្ងៃ:

1.50

4.3 សកម្មភាពបង្កើត

សកម្មភាព រយៈពេល​ (រដូវកាល)
1. Achat des briques 1 jour
2. Acquisition d'argile 1 jour
3. Autres équipements I jour
4. personnes/j 1 jour
5. Construction des foyers améliorés Toute l'année

4.4 ថ្លៃដើម និងធាតុចូលដែលត្រូវការសម្រាប់ការបង្កើតបច្ចេកទេស

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Labour personnes / jour 2,0 1,5 3,0 100,0
កម្លាំងពលកម្ម Main d'oeuvre personnes / jour 31,25 4,0 125,0 100,0
សម្ភារៈ Seaux, houes pièces 10,0 0,2 2,0 100,0
សម្ភារៈ Outils foyers 30,0 10,833333 325,0 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ Briques pièces 21,0 0,1 2,1 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ Argile kg 15,0 0,01 0,15 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ Briques pièces 630,0 0,138095 87,0
សម្ភារៈសាងសង់ Argile kg 450,0 2,5 1125,0
សម្ភារៈសាងសង់ Paille fagot 30,0 1,66666 50,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេស 1719,25
ថ្លៃដើមសរុបក្នុងការបង្កើតបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 1719,25
មតិយោបល់:

Duration of establishment phase: 3 month(s)

4.5 សកម្មភាពថែទាំ

សកម្មភាព ពេលវេលា/ ភាពញឹកញាប់
1. Main d'oeuvre (Homme jour)
2. Matériel de construction 3

4.6 កំណត់ថ្លៃដើមសម្រាប់ការថែទាំ/ សកម្មភាពរបស់បច្ចេកទេស (ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ)

បញ្ជាក់ពីធាតុចូល ឯកតា បរិមាណ ថ្លៃដើមក្នុងមួយឯកតា ថ្លៃធាតុចូលសរុប % នៃថ្លៃដើមដែលចំណាយដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី
កម្លាំងពលកម្ម Main d'oeuvre personnes/jour 35,0 4,171428 146,0 100,0
សម្ភារៈសាងសង់ Briques pièces 735,0 0,0421768 31,0
សម្ភារៈសាងសង់ Argile pièces 525,0 2,50095 1313,0
សម្ភារៈសាងសង់ Paille tas 35,0 1,65714 58,0 100,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេស 1548,0
ថ្លៃដើមសរុបសម្រាប់ការថែទាំដំណាំតាមបច្ចេកទេសគិតជាដុល្លារ 1548,0
មតិយោបល់:

Formation théorique et pratique : Juillet 2012
Vulgarisation de la téchnologie : Juillet 2012

4.7 កត្តាសំខាន់បំផុតដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការចំណាយ

ពណ៌នាពីកត្តាប៉ះពាល់ចម្បងៗទៅលើថ្លៃដើម:

Main d'oeuvre ( personnes jours), matériaux, Nombre de foyers améliorés.

5. លក្ខណៈបរិស្ថានធម្មជាតិ និងមនុស្ស

5.1 អាកាសធាតុ

បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ
 • < 250 មម
 • 251-500 មម
 • 501-750 មម
 • 751-1,000 មម
 • 1,001-1,500 មម
 • 1,501-2,000 មម
 • 2,001-3,000 មម
 • 3,001-4,000 មម
 • > 4,000 មម
លក្ខណៈពិសេស/ មតិយោបល់លើរដូវភ្លៀង:

1000-1500 mm: Saison pluvieuse dure 8 mois et 4 mois de saison séche.

1500-2000 mm: Saison pluvieuse

តំបន់កសិអាកាសធាតុ
 • មានភ្លៀងមធ្យម

Classe de climat thermique: tropiques

Température toujours supérieur à 18 °c

Température varie entre 18°c et 23°c toute l'année

5.2 សណ្ឋានដី

ជម្រាលជាមធ្យម:
 • រាបស្មើ (0-2%)
 • ជម្រាលតិចតួច (3-5%)
 • មធ្យម (6-10%)
 • ជម្រាលខ្ពស់បន្តិច (11-15%)
 • ទីទួល (16-30%)
 • ទីទួលចោត (31-60%)
 • ទីទួលចោតខ្លាំង (>60%)
ទម្រង់ដី:
 • ខ្ពង់រាប
 • កំពូលភ្នំ
 • ជម្រាលភ្នំ
 • ជម្រាលទួល
 • ជម្រាលជើងភ្នំ
 • បាតជ្រលងភ្នំ
តំបន់តាមរយៈកម្ពស់ :
 • 0-100 ម​
 • 101-500 ម
 • 501-1,000 ម
 • 1,001-1,500 ម
 • 1,501-2,000 ម
 • 2,001-2,500 ម
 • 2,501-3,000 ម
 • 3,001-4,000 ម
 • > 4,000 ម
មតិយោបល់ និងបញ្ចាក់បន្ថែមអំពីសណ្ឋានដី :

Pentes moyennes: 80 % de la zone est comprise entre 8-16%

Zones altitudinales: L'altitude varie entre 1521 m et 1631m

5.3 ដី

ជម្រៅដីជាមធ្យម:
 • រាក់ខ្លាំង (0-20 សម)
 • រាក់ (21-50 សម)
 • មធ្យម (51-80 សម)
 • ជ្រៅ (81-120 សម)
 • ជ្រៅខ្លាំង (> 120 សម)
វាយនភាពដី (ស្រទាប់លើ):
 • មធ្យម (ល្បាយ, ល្បាប់)
សារធាតុសរីរាង្គនៅស្រទាប់ដីខាងលើ:
 • មធ្យម (1-3%)
បើអាចសូមភ្ជាប់ការពណ៌នាពីដីឱ្យបានច្បាស់ ឬព័ត៌មានដែលអាចទទួលបាន ឧ. ប្រភេទដី, pH ដី/ ជាតិអាស៊ីត, សមត្ថភាពផ្លាស់ប្តូរកាចុង, វត្តមាននីត្រូសែន, ភាពប្រៃ ។ល។:

Profondeur moyenne du sol: Ferisol pour très superficiel et Feralisol pour superficiel

La fertilité du sol est moyenne

Le drainage des sols / l'infiltration est moyen

La capacité de stockage d'eau du sol est très faible et surexploitation du sol non couvert

5.4 ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក

នីវ៉ូទឹកក្រោមដី:

5-50 ម

ទឹកលើដីដែលអាចទាញយកប្រើប្រាស់បាន:

កម្រិតមធ្យម

គុណភាពទឹក (មិនបានធ្វើប្រត្តិកម្ម):

ទឹកពិសារដែលគ្មានគុណភាព (តម្រូវឱ្យមានការសំអាត)

មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗទៀតលើគុណភាព និងបរិមាណទឹក​ :

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: On observe quelques sources d'eau sur le flanc des collines.

Disponibilité de l’eau de surface: Variale suivant l'intensité des précipitations.

Qualité de l’eau (non traitée): Pollution par la sédimentation

5.5 ជីវៈចម្រុះ

ភាពសម្បូរបែបនៃប្រភេទ:
 • ទាប
មតិយោបល់ និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតលើជីវចម្រុះ:

Surexploitation des terres dans la zone

5.6 លក្ខណៈនៃអ្នកប្រើប្រាស់ដីដែលអនុវត្តបច្ចេកទេស

ចំណូលក្រៅកសិកម្ម:
 • តិចជាង 10% នៃចំណូល
កម្រិតជីវភាព:
 • មិនល្អខ្លាំង
 • មិនល្អ
ឯកជន ឬក្រុម:
 • ធ្វើខ្លួនឯង/ គ្រួសារ
យេនឌ័រ:
 • ស្ត្រី
សូមបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ដី:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terres ordinaires / moyennes

Différence dans la participation des femmes et des hommes: La technologie est presque exclusivement exploité par les femmes.

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

1% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 3% du terrain.
9% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 12% du terrain.
90% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 85% des terres.

Spécification du revenu hors ferme: Plus de 90 % de la population vivent exclusivement de l'agriculture et de l'élevage et 96 % de l'énergie domestique est fournie par le bois.

5.7 ទំហំផ្ទៃដីជាមធ្យមនៃដីប្រើប្រាស់ដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី ក្នុងការអនុវត្ត​បច្ចេកទេស

 • < 0.5 ហិកតា
 • 0.5-1 ហិកតា
 • 1-2 ហិកតា
 • 2-5 ហិកតា
 • 5-15 ហិកតា
 • 15-50 ហិកតា
 • 50-100 ហិកតា
 • 100-500 ហិកតា
 • 500-1,000 ហិកតា
 • 1,000-10,000 ហិកតា
 • > 10,000 ហិកតា
តើផ្ទៃដីនេះចាត់ទុកជាទំហំកម្រិតណាដែរ ខ្នាតតូច មធ្យម ឬខ្នាតធំ (ធៀបនឹងបរិបទតំបន់)?
 • ខ្នាតធំ

5.8 ភាពជាម្ចាស់ដី កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ដី និងកម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក

ភាពជាម្ចាស់ដី:
 • រដ្ឋ
 • ឯកជន មិនមានកម្មសិទ្ធ
កម្មសិទ្ធិប្រើប្រាស់ដី:
 • ជាក្រុម (មានដែនកំណត់)
 • ឯកជន
កម្មសិទ្ធប្រើប្រាស់ទឹក:
 • អាស្រ័យផលសេរី (មិនមានការកំណត់)
មតិយោបល់:

Le Burundi dispose du code foncier et du code de l'eau. Cependant, les textes ne disposent pas de textes d'application et ne sont pas vulgarisés.

5.9 ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

សុខភាព:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការអប់រំ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ជំនួយបច្ចេកទេស:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ការងារ (ឧ. ការងារក្រៅកសិដ្ឋាន):
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទីផ្សារ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ថាមពល:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ផ្លូវ និងការដឹកជញ្ជូន:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
ទឹកផឹក និងអនាម័យ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ:
 • មិនល្អ
 • មធ្យម
 • ល្អ

6. ផលប៉ះពាល់ និងការសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្តបច្ចេកទេសដែលកើតមាន

ផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

ផលិតផល

ផលិតកម្មឈើ

ថយចុះ
កើនឡើង
គុណភាពមុន SLM:

5 kg de bois/jour

គុណភាពក្រោយ SLM:

2 Kg de bois/jour

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Les Foyers améliorés économisent plus de 60 % de bois énergie

ការបង្កើតថាមពល

ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម

បន្ទុកការងារ

កើនឡើង
ថយចុះ
គុណភាពមុន SLM:

7 fois/semains

គុណភាពក្រោយ SLM:

2 fois/semaine

មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Réduction du temps de collecte du bois de feu

ផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមផ្សេងៗ

Demande de bois

amélioré
réduit

ផលប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌សង្គម

ស្ថានភាពសុខភាព

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថាប័នសហគមន៍

ភាពខ្សោយ
ភាពខ្លាំង

ចំណេះដឹង SLM / ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ស្ថានភាពក្រុមដែលមានបញ្ហាក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

អាក្រក់ជាងមុន
ប្រសើរជាងមុន
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

Femmes et enfants

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
មតិ​យោបល់/ ការបញ្ជាក់:

La technologie contribue à l'amélioration des conditions de vie des commuanutés impliquées à travers l'économie de temps consacrée à la recherche du bois et à la cuisson, et pourrait être convertie dans d'autres activités de développement. L'économie ce d'argent, si un ménage dépensait 12 000 FBU (8 $ US) par mois pour acheter du bois de feu, il en dépense aujourd'hui 5 000 à 6 000 FBU (4 $ US) par mois. Cela contribue à améliorer la sécurité alimentaire. Les foyers améliorés ne dégagent pas beaucoup de fumée ce qui participe à l'amélioration de santé humaine.

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី

វដ្តទឹក/លំហូរ

លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី

កើនឡើង
ថយចុះ
ដី

គម្របដី

កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

ការបាត់បង់ដី

កើនឡើង
ថយចុះ
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ

ជីវម៉ាស/ កាបូនលើដី

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃរុក្ខជាតិ

ថយចុះ
កើនឡើង

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍

ថយចុះ
កើនឡើង

ភាពសម្បូរបែបនៃទីជំរក

ថយចុះ
កើនឡើង

6.3 ភាពប្រឈម និងភាពរួសនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ/ គ្រោះមហន្តរាយ (ដែលដឹងដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី)

គ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
រាំងស្ងួត មិនស្គាល់
គ្រោះមហន្តរាយទឹក
លក្ខណៈឆ្លើយតបនៃបច្ចេកទេសទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
ទឹកជំនន់ទូទៅ (ទន្លេ) មិនស្គាល់
មតិយោបល់:

Les conditions climatiques n'affectent pas directement la technologie.

6.4 ការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍

តើផលចំណេញ និងថ្លៃដើមត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមាន

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

តើផលចំណេញ និងការថែទាំ/ ជួសជុលត្រូវបានប្រៀបធៀបគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច (ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី)?
រយៈពេលខ្លី:

វិជ្ជមានខ្លាំង

រយៈពេលវែង:

វិជ្ជមានខ្លាំង

មតិយោបល់:

La technologie ne demande pas beaucoup de fonds pour son entretien étant donné que les matériaux utilisés sont accessibles presque gratuitement aux communautés.

6.5 ការទទួលយកបច្ចេកទេស

 • > 50%
បើអាច សូមបញ្ជាក់ពីបរិមាណ (ចំនួនគ្រួសារ និង/ ឬតំបន់គ្របដណ្តប់):

1050 ménages couvrant 75% de la superficie déclarée

ក្នុងចំណោមគ្រួសារទាំងអស់ដែលបានអនុវត្តបច្ចេកទេស តើមានប៉ុន្មាន​គ្រួសារ​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ដោយមិន​ទទួល​បាន​សម្ភារៈ​លើក​​ទឹកចិត្ត/​ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ?​:
 • 51-90%
មតិយោបល់:

300 familles d'utilisateurs fonciers ont adopté la technologie avec support matériel externe

Commentaires sur l'acceptation avec support matériel externe: La vitesse de propagation de cette technologie est croissante voiture la communauté appréciée ses avantages.

750 familles d'utilisateurs fonciers ont adopté la technologie sans support matériel externe

Commentaires sur l'adoption spontanée: la technologie continue à étendre suite à des actions de sensibilisation des communautés et des autorités administratives locales.

Il existe une tendance modérée à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: L'allure de la progression d'adoption est souvent freinée par l'ignorance de la population analphabète. Toujours attachée à sa culture, cette dernière n'accepte pas souvent des innovations.

6.7 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៅកន្លែងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Economie du temps et du bois de chauffage

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? 1. inciter les autres membres de la communautés à adopter la technologie
2. Reboiser les terres dégradées
Amélioration des conditions de vie des populations

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Les fonds économisé peuvent être convertis dans d'autres activités génératrices de revenus
Foyer facile à construire et avec des matériaux locaux accessibles pour tout le monde.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? la vulgarisation à grande échelle de cette technologie contribuera à la sauvegarde des paysages burundais.
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Les changements positifs apportés par cette technologie sont notamment l’amélioration des conditions de vie des populations ( surtout des groupes défavorisés) par la réduction du bois énergie, la réduction du temps de collecte du bois ainsi que la réduction du temps de cuisson.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? 1. Etendre la technologie dans tout le pays.
2. Encourager la plantation des arbres agroforestiers.
3. Promouvoir des activités génératrices de revenus
En matière de santé, le bois utilisé dans des ménages pour la cuisson et le chauffage produisent des fumées contenant du monoxyde de carbone (CO) qui est toxique. Avec l’introduction des foyers améliorés dans les ménages, l’hygiène des maisons est assurée et les problèmes de maladies respiratoires chez les femmes et les enfants diminuent
Accessibilité pour la majorité de la population, généralement pauvre

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Renforcer des capacités téchniques et opérationnelles des encadreurs des communautés à la base et des membres des Champs Ecoles des Producteurs (CEP/FFS).
Economie du temps, d'argent et d'énergie pour les femmes et les enfants impliqués dans la recherche de bois de feu.
L'usage à grande échelle des foyers améliorés contribue à la réduction de la déforestation jusqu'à plus de 50 %; une contribution significative de la technologie dans la préservation de l'environnement, la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

6.8 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ ទស្សនៈរបស់អ្នកចងក្រងឬបុគ្គលសំខាន់ៗ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Aucun point faible reconnu à signaler

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

7.3 ការភ្ជាប់ទៅកាន់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធលើប្រព័ន្ធអនឡាញ

ចំណងជើង/ ពណ៌នា:

Kagera TAMP project website

វេបសាយ:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

ម៉ូឌុល