เทคโนโลยี

Foyers améliorés [บุรุนดี]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

AMASHIGA YA KIJAMBERE

technologies_1557 - บุรุนดี

สมบูรณ์: 80%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nimpagaritse Isaac

DPAE Karusi

บุรุนดี

ผู้ใช้ที่ดิน:

Musabarakiza Jean Paul

Consultant indépendant dans les conflits fonciers

บุรุนดี

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Nzeyimana Rémy

DPAE Muramvya

บุรุนดี

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
The Transboundary Agro-ecosystem Management Project for the Kagera River Basin (GEF-FAO / Kagera TAMP )
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
FAO Food and Agriculture Organization (FAO Food and Agriculture Organization) - อิตาลี

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.5 Reference to Questionnaire(s) on SLM Approaches (documented using WOCAT)

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Promotion des techniques de fabrication et d'utilisation des foyers améliorés dans les ménages

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Au Burundi, le bois et les produits de la biomasse lignocellulosique fournissent plus de 96 % de l’énergie domestique consommée dans le pays et le bois- énergie représente à lui seul 7 % du volume de bois consommé au niveau national. D’autres formes d’énergies consommées au Burundi comme hydrocarbure, électricité, le biogaz, etc, ne sont pas accessibles à une majorité de la population généralement pauvre.

A cet effet, les besoins en bois de feu sont très importants et s’accroissent au rythme de la population tandis que l’offre n’évolue pas au même rythme, au contraire, elle tend à diminuer. Cette situation montre que le bilan global du secteur est déficitaire. Ce déficit va perdurer étant donné que les taux annuels de reboisements et de déboisements n’évoluent pas au même rythme d’une part et il subsiste un gaspillage du bois suite à l’usage des foyers traditionnels à trois pierres et le recours aux techniques de carbonisation avec les meules traditionnelles.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande en bois de feu a, en conséquence, des retombées négatives sur la sécurité alimentaire durable. On assiste aujourd’hui à une accélération de la déforestation qui est à son tour à la base de la dégradation des sols cultivables contribuant ainsi à la diminution de la production agricole.

L'objectif de la technologie est de contribuer à la diminution de la pression démographique sur le bois comme source d'énergie ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie des communautés.

PBut de la technologie: L'objectif de la technologie est de contribuer à la protection de l'environnement naturel et humain à travers la diffiusion des foyers améliorés. Moins de bois.

Activités d'établissement / de maintenance et d'intrants: Les foyers améliorés en cours d'introduction dans les ménages sont fabriqués à l'aide de matériaux locaux et accessibles aux communautés à fort revenus à savoir: les briques cuites et l'argile mélangé avec la paille Hachée.

Comme intrants pour un foyer amélioré de taille moyenne: 21 briques de dimensions 20 cm x 10 cm, 15 kg d'argile, de la paille hachée et de l'eau. Les procédés pour la confection de ces foyers améliorés commencent par l'identification de l'emplacement, la préparation du matériel ainsi que des travaux propresment dits de construction. La hauteur moyenne de la brique est de 50 cm. Il est conseillé d'assister 15 jours avant son utilisation afin de permettre son séchage complet. Le coût de la fabrication de cet équipement revient entre 8 et 15 $ US. Une fois le matériel en place, une personne peut fabriquer 15 à 20 foyers améliorés par jours.

Environnement naturel / humain: Etant donné que plus de 96 % de la population burundaise utilise le bois comme source d'énergie domestique, la technologie dispose des variantes de foyers améliorés. On trouve des foyers améliorés où l'on utilise du bois ou du charbon de bois. La majorité des foyers améliorés développés pour des centres urbains utilisent du charbon de bois tandis que ceux en milieu rural sont conçus pour utiliser le bois.

La catégorie de personnes ciblées pour la fabrication des foyers améliorés sont des femmes et des enfants. Cette catégorie est choisie compte tenu de son rôle dans la recherche du bois et des activités culinaires.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บุรุนดี

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Burundi

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Karusi Province (Shombo)

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 1-10 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

L'introduction de cette technologie dans cette province a été motivée par une déforestation importante des forêts domaniales par la population.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ชะลอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและผลกระทบ
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

แสดงความคิดเห็น:

Principaux problèmes d'utilisation des sols (opinion du compilateur): Le sol majeur est la déforestation à des fins agricoles et énergétiques, ce qui est à la source de la dégradation biologique, chimique et physique du sol

Principaux problèmes d'utilisation des terres (perception des usagers du territoire): Manque criant de bois de chauffage

Contraintes des villages: manque de bois de feu

Nombre de période de croissance par an: 3
La plus longue période de croissance en jours: 180; La période de croissance la plus longue de mois en mois: Janvier - Juin; Deuxième période de croissance la plus longue en jours: 150; Deuxième période de croissance la plus longue de mois en mois: Septembre - Janvier

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

 • Foyer

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S11: อื่น ๆ
มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

มาตรการอนุรักษ์ด้วยการจัดการ

 • M3: การวางผังตามสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
แสดงความคิดเห็น:

Spécifications des autres mesures structurelles: foyers améliorés

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

การกัดกร่อนของดินโดยน้ำ

 • Wt (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบนหรือการกัดกร่อนที่ผิวดิน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
แสดงความคิดเห็น:

Principales causes de dégradation: déforestation / disparition de la végétation naturelle (inclusion des feux de forêts), surexploitation de la végétation pour l'usage domestique (Manque de sources d'énergie alternative. La communauté n'a pas accès à l'électricité et Au pétrole), changement des prévisions saisonnières (Perturbation du cycle de l'eau), pression de la population (Forte dépendance de la population au bois comme source d'énergie domestique.), Régime foncier (Manque d'espace pour le rétablissement de la suite À l'éxiguité des terres), pauvreté / santé (la population n'a pas de ressources pour accéder à une autre source d'énergie.), Éducation, accès à la connaissance et aux conseils (Faible capacité des populations sur l ' Utilisation rationnelle des ressources naturelles.), Gouvernance / institutionnel

Causes secondaires de la dégradation: changement de température (Faible taux de couverture végétale)

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Objectifs secondaires: réhabilitation / réhabilitation des terres dénudées

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Le foyer amélioré est de forme cylindrique, construit en briques cuites et avec de l'argile mélangé avec de la paille hachée comme liant. Il dispose de 2 ouvertures dont l'une pour introduire le bois et l'autre pour assurer la ventillation. Un support sur lequel repose le foyer amélioré est construit également avec des briques et de l'argile. Des petites fentes sont tracées sur le sommet du foyer pour permettre la sortie de la fumée.

Lieu: Shombo. Karusi

Date: Juillet 2012

Connaissances techniques requises pour le personnel de terrain / conseillers: moyen (Très peu d'intervenants dans le secteur).

Connaissances techniques requises pour les utilisateurs des terres: faible

Principales fonctions techniques: amélioration de la couverture du sol, augmentation de la biomasse (quantité), réduction du bois utilisé comme carburant

Fonctions techniques secondaires: augmentation / maintien de la rétention d'eau dans le sol, augmentation du niveau / recharge de la nappe phréatique

Changement de pratiques d'utilisation des terres / niveau d'intensité: réduction de l'exposition des terres à la dégradation.

ผู้เขียน:

SENDEGEYA marcien, ISABU - Burundi

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

1.50

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Achat des briques 1 jour
2. Acquisition d'argile 1 jour
3. Autres équipements I jour
4. personnes/j 1 jour
5. Construction des foyers améliorés Toute l'année

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Labour personnes / jour 2.0 1.5 3.0 100.0
แรงงาน Main d'oeuvre personnes / jour 31.25 4.0 125.0 100.0
อุปกรณ์ Seaux, houes pièces 10.0 0.2 2.0 100.0
อุปกรณ์ Outils foyers 30.0 10.833333 325.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Briques pièces 21.0 0.1 2.1 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Argile kg 15.0 0.01 0.15 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Briques pièces 630.0 0.138095 87.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Argile kg 450.0 2.5 1125.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Paille fagot 30.0 1.66666 50.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 1719.25
Total costs for establishment of the Technology in USD 1719.25
แสดงความคิดเห็น:

Duration of establishment phase: 3 month(s)

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Main d'oeuvre (Homme jour)
2. Matériel de construction 3

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Main d'oeuvre personnes/jour 35.0 4.171428 146.0 100.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Briques pièces 735.0 0.0421768 31.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Argile pièces 525.0 2.50095 1313.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Paille tas 35.0 1.65714 58.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 1548.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 1548.0
แสดงความคิดเห็น:

Formation théorique et pratique : Juillet 2012
Vulgarisation de la téchnologie : Juillet 2012

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Main d'oeuvre ( personnes jours), matériaux, Nombre de foyers améliorés.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

1000-1500 mm: Saison pluvieuse dure 8 mois et 4 mois de saison séche.

1500-2000 mm: Saison pluvieuse

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งชุ่มชื้น

Classe de climat thermique: tropiques

Température toujours supérieur à 18 °c

Température varie entre 18°c et 23°c toute l'année

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องสภาพภูมิประเทศ:

Pentes moyennes: 80 % de la zone est comprise entre 8-16%

Zones altitudinales: L'altitude varie entre 1521 m et 1631m

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ปานกลาง (1-3%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Profondeur moyenne du sol: Ferisol pour très superficiel et Feralisol pour superficiel

La fertilité du sol est moyenne

Le drainage des sols / l'infiltration est moyen

La capacité de stockage d'eau du sol est très faible et surexploitation du sol non couvert

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ไม่ดี (จำเป็นต้องได้รับการบำบัด)

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Profondeur estimée de l’eau dans le sol: On observe quelques sources d'eau sur le flanc des collines.

Disponibilité de l’eau de surface: Variale suivant l'intensité des précipitations.

Qualité de l’eau (non traitée): Pollution par la sédimentation

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Surexploitation des terres dans la zone

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • ยากจนมาก
 • จน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
เพศ:
 • หญิง
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Les utilisateurs de terres qui utilisent la technologie sont principalement des utilisateurs de terres ordinaires / moyennes

Différence dans la participation des femmes et des hommes: La technologie est presque exclusivement exploité par les femmes.

Densité de la population: 200-500 personnes / km2

Croissance annuelle de la population: 2% - 3%

1% des usagers de la terre sont riches en moyenne et possèdent 3% du terrain.
9% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 12% du terrain.
90% des usagers de la terre sont pauvres et possèdent 85% des terres.

Spécification du revenu hors ferme: Plus de 90 % de la population vivent exclusivement de l'agriculture et de l'élevage et 96 % de l'énergie domestique est fournie par le bois.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดใหญ่

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เข้าถึงได้แบบเปิด (ไม่ได้จัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Le Burundi dispose du code foncier et du code de l'eau. Cependant, les textes ne disposent pas de textes d'application et ne sont pas vulgarisés.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
จำนวนก่อน SLM:

5 kg de bois/jour

หลังจาก SLM:

2 Kg de bois/jour

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les Foyers améliorés économisent plus de 60 % de bois énergie

การผลิตพลังงาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
รายได้และค่าใช้จ่าย

ภาระงาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
จำนวนก่อน SLM:

7 fois/semains

หลังจาก SLM:

2 fois/semaine

แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Réduction du temps de collecte du bois de feu

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ

Demande de bois

amélioré
réduit

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

สถานการณ์ด้านสุขภาพ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถาบันของชุมชน

อ่อนแอลง
เสริมให้แข็งแรง

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

สถานการณ์ของกลุ่มด้อยโอกาส ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Femmes et enfants

moyens de subsistance et bien-être humain

réduit
amélioré
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La technologie contribue à l'amélioration des conditions de vie des commuanutés impliquées à travers l'économie de temps consacrée à la recherche du bois et à la cuisson, et pourrait être convertie dans d'autres activités de développement. L'économie ce d'argent, si un ménage dépensait 12 000 FBU (8 $ US) par mois pour acheter du bois de feu, il en dépense aujourd'hui 5 000 à 6 000 FBU (4 $ US) par mois. Cela contribue à améliorer la sécurité alimentaire. Les foyers améliorés ne dégagent pas beaucoup de fumée ce qui participe à l'amélioration de santé humaine.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ดิน

สิ่งปกคลุมดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น

การสูญเสียดิน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

มวลชีวภาพ/เหนือดินชั้น C

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ชนิดพันธุ์ที่ให้ประโยชน์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความหลากหลายของสัตว์

ลดลง
เพิ่มขึ้น

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ไม่ทราบ
ภัยพิบัติจากน้ำ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
น้ำท่วมตามปกติ (แม่น้ำ) ไม่ทราบ
แสดงความคิดเห็น:

Les conditions climatiques n'affectent pas directement la technologie.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

La technologie ne demande pas beaucoup de fonds pour son entretien étant donné que les matériaux utilisés sont accessibles presque gratuitement aux communautés.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • > 50%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

1050 ménages couvrant 75% de la superficie déclarée

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 51-90%
แสดงความคิดเห็น:

300 familles d'utilisateurs fonciers ont adopté la technologie avec support matériel externe

Commentaires sur l'acceptation avec support matériel externe: La vitesse de propagation de cette technologie est croissante voiture la communauté appréciée ses avantages.

750 familles d'utilisateurs fonciers ont adopté la technologie sans support matériel externe

Commentaires sur l'adoption spontanée: la technologie continue à étendre suite à des actions de sensibilisation des communautés et des autorités administratives locales.

Il existe une tendance modérée à l'adoption spontanée de la technologie

Commentaires sur la tendance à l'adoption: L'allure de la progression d'adoption est souvent freinée par l'ignorance de la population analphabète. Toujours attachée à sa culture, cette dernière n'accepte pas souvent des innovations.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Economie du temps et du bois de chauffage

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? 1. inciter les autres membres de la communautés à adopter la technologie
2. Reboiser les terres dégradées
Amélioration des conditions de vie des populations

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Les fonds économisé peuvent être convertis dans d'autres activités génératrices de revenus
Foyer facile à construire et avec des matériaux locaux accessibles pour tout le monde.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? la vulgarisation à grande échelle de cette technologie contribuera à la sauvegarde des paysages burundais.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Les changements positifs apportés par cette technologie sont notamment l’amélioration des conditions de vie des populations ( surtout des groupes défavorisés) par la réduction du bois énergie, la réduction du temps de collecte du bois ainsi que la réduction du temps de cuisson.

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? 1. Etendre la technologie dans tout le pays.
2. Encourager la plantation des arbres agroforestiers.
3. Promouvoir des activités génératrices de revenus
En matière de santé, le bois utilisé dans des ménages pour la cuisson et le chauffage produisent des fumées contenant du monoxyde de carbone (CO) qui est toxique. Avec l’introduction des foyers améliorés dans les ménages, l’hygiène des maisons est assurée et les problèmes de maladies respiratoires chez les femmes et les enfants diminuent
Accessibilité pour la majorité de la population, généralement pauvre

Comment peuvent-ils être soutenus / améliorés? Renforcer des capacités téchniques et opérationnelles des encadreurs des communautés à la base et des membres des Champs Ecoles des Producteurs (CEP/FFS).
Economie du temps, d'argent et d'énergie pour les femmes et les enfants impliqués dans la recherche de bois de feu.
L'usage à grande échelle des foyers améliorés contribue à la réduction de la déforestation jusqu'à plus de 50 %; une contribution significative de la technologie dans la préservation de l'environnement, la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Aucun point faible reconnu à signaler

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Kagera TAMP project website

URL:

http://www.fao.org/nr/kagera/en/

โมดูล