เทคโนโลยี

Production de légumes à Boulmiougou [บูร์กินาฟาโซ]

technologies_3360 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์ 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Ilboudo Amidou

บูร์กินาฟาโซ

ผู้ใช้ที่ดิน:

Madi Ali

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Bern University of Applied Sciences, School of Agricultural, Forest and Food Sciences (HAFL) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

La technologie en elle-même ne pose pas de problèmes. Par contre, certains producteurs utilisent des doses très élevées de pesticides, parfois sans savoir ce qu'ils utilisent, ce qui est problématique. De plus, l'utilisation de l'eau n'est pas toujours adéquate.

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Dans le bas-fond inondable de Boulmiougou, des planches de légumes sont produites dans un système agroforestier, et irrigués par l’eau de puits creusés à la main par des arrosoirs ou des motopompes.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

A Ouagadougou, la demande en légumes frais ne cesse de croître avec la croissance démographique. Des légumes, différents selon la saison, sont cultivés en planches étroites dans le bas fond de Boulmiougou, en aval et autour du barrage. Dans la zone, des arbres fruitiers et sauvages entrecoupent certaines planches, et permettent au maraîcher de se reposer, ainsi que selon les espèces de cueillir les fruits (manguier, …) ou les feuilles (baobab, …).

Les droits d’utilisation des terres sont compliqués et informels. Il y a des propriétaires qui louent leurs terres de manière informelle aux exploitants, qui leur vendent ou les donnent. Certains maraîchers craignent de perdre les terres qu’ils cultivent, d’autres n’ont pas cette inquiétude car comme c’est un bas-fond inondable, il n’est pas adapté à la construction. Les maraîchers y creusent des puits, et irriguent avec des arrosoirs ou des motopompes, suivant leurs finances et leur surface cultivée. Les plantations d’arbres sur le terrain se fait selon les préférences individuelles et les connaissances du marché. La propriété des arbres plantés n’est pas toujours liée à la propriété de la terre, et même ayant cédé le terrain certains propriétaires y cueillent les fruits des arbres qu’ils ont planté.

Afin de produire les légumes, du fumier est utilisé en début de saison. Lorsque les producteurs de légumes feuilles veulent accélérer leurs cultures pour qu’ils soient prêtes pour les fêtes, périodes avec une forte demande, ils utilisent uniquement de l’urée. Les salades d’avant les fêtes sont appelées « salades accélérées » pour cette raison. Sinon, afin d’augmenter la masse, ils utilisent un engrais NPK.

Le maraîchage permet aux exploitants de générer un revenu sur une petite surface, et en même temps produire de la nourriture pour la ville. Les arbres rafraîchissent et nettoient l’air de la ville, et permettent, en plus des fonctions de production de nourriture, d’amener la biodiversité aux abords de la ville. Pour l’utilisation de pesticides, il n’y a aucun équipement de protection utilisé, malgré le fait que les utilisateurs connaissent certains dangers de leurs produits. Certains producteurs ne savent pas quels pesticides ils utilisent, et d’autres ont des dosages très différents les uns des autres. Aucune limite l’utilisation n’est faite, et des contrôles de résidus sur les produits n’ont pas lieux.

La cultivation de la terre n’est pas un métier facile, mais ceux ayant gagné de l’expérience peuvent en générer un revenu qui permet de soutenir une famille. L’apprentissage du métier se fait principalement de manière informelle, avec des membres de la famille, mais aussi à l’aide de certains cours par le ministère de l’agriculture. Les jeunes cultivateurs n’aiment pas toujours le travail car il ne paye pas directement, et qu’il faut attendre la fin de la culture pour avoir la paye. Mais les producteurs qui sont là depuis plusieurs décennies sont contents du travail, car il leur a permis de construire leur maison, ainsi que d’envoyer tous leurs enfants à l’école. Ces dernières années, les prix des légumes ont augmenté, et les vendeuses de légumes viennent directement acheter la production sur le terrain.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Ouagadougou

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Boulmiougou

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit d'un bas fond vers Boulmiougou.

2.6 วันที่การดำเนินการ

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • มากกว่า 50 ปี (แบบดั้งเดิม)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ด้วยการริเริ่มของผู้ใช้ที่ดินเอง
 • เป็นส่วนหนึ่งของระบบแบบดั้งเดิมที่ทำก้นอยู่ (> 50 ปี)
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

La production de légumes y est traditionnelle, mais il y a toujours des innovations et des changements qui se font.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • สร้างผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

Land use mixed within the same land unit:

ใช่

Specify mixed land use (crops/ grazing/ trees):
 • การปลูกพืชร่วมกับปศุสัตว์และการทำป่าไม้ (Agro-silvopastoralism)

พื้นที่ปลูกพืช

พื้นที่ปลูกพืช

 • การปลูกพืชล้มลุกอายุปีเดียว
 • การปลูกพืชยืนต้นที่ไม่มีเนื้อไม้
 • การปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม
Annual cropping - Specify crops:
 • cereals - quinoa or amaranth
 • vegetables - root vegetables (carrots, onions, beet, other)
 • legumes and pulses - other
Perennial (non-woody) cropping - Specify crops:
 • berries
Tree and shrub cropping - Specify crops:
 • mango, mangosteen, guava
 • papaya
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 3
ระบุ:

C'est cultivé tout au long de l'année, tant qu'il y a de l'eau disponible.

ป่า/พื้นที่ทำไม้

ป่า/พื้นที่ทำไม้

แสดงความคิดเห็น:

Légumes (oignons, amarante à feuilles, salade, choux, gombo...)
Fruits (papaye, mangue...)
Fraises
Baobab

3.4 Water supply

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การปลูกป่าร่วมกับพืช
 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการจัดการพืช

มาตรการจัดการพืช

 • A7: Others
มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

มาตรการอนุรักษ์ด้วยวิธีพืช

 • V1: ต้นไม้และพุ่มไม้คลุมดิน
มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S2: ทำนบ เขื่อนดิน
 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน
แสดงความคิดเห็น:

Puits d'irrigation creusés en saison sèche.

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การกัดกร่อนของดินโดยลม

การกัดกร่อนของดินโดยลม

 • Et (Loss of topsoil): การสูญเสียดินชั้นบน
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bc (Reduction of vegetation cover): การลดลงของจำนวนพืชที่ปกคลุมดิน
 • Bh (Loss of habitat): การสูญเสียแหล่งที่อยู่
 • Bq (Quantity/biomass decline): การลดลงของปริมาณหรือมวลชีวภาพ
 • Bs (Quality and species composition): องค์ประกอบหรือความหลากหลายทางคุณภาพและชนิดพันธุ์ลดลง
การเสื่อมโทรมของน้ำ

การเสื่อมโทรมของน้ำ

 • Ha (Aridification): การเกิดความแห้งแล้ง

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ป้องกันความเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • ไม่สามารถใช้ได้
แสดงความคิดเห็น:

Il s'agit principalement de produire des légumes, la dégradation des terres n'est pas l'objectif.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

Les distances ainsi que les espèces végétales varient grandement, tout comme la profondeur des puits et les dimensions cultivées par les différents producteurs. Les puits peuvent avoir de 6 à plus de 11 mètres de profondeur, et sont espacés de 20 m dans les endroits les plus propices, plus à d'autres endroits. Certains producteurs évitent de planter des arbres (fruitiers ou pour les feuilles, utilisées comme légumes), d'autres en plantent régulièrement à l'intérieur ou sur le bord des planches.

ผู้เขียน:

Stefan Graf

วันที่:

05/04/2018

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

500 m2

If using a local area unit, indicate conversion factor to one hectare (e.g. 1 ha = 2.47 acres): 1 ha =:

20

อื่นๆ หรือสกุลเงินประจำชาติ (ระบุ):

Francs CFA Ouest Africain

If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

530.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

1364 Francs CFA Ouest Africains est le salaire minumum agicole

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Plantations d'arbres En fonction des espèces
2. Creusage de puits Saison sèche
3. Mise en place des planches à légumes

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Creusage de puit par puit 2.0 250000.0 500000.0 100.0
วัสดุด้านพืช Plantation d'arbres, boutures, semis... Piece 100.0 10.0 1000.0 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 501000.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 945.28
แสดงความคิดเห็น:

Le prix de la construction du puit comprend les briques et le matériel, j'ai seulement le prix par puit.
Les arbres vont de gratuit pour les semis ou boutures à quelques centaines de francs CFA, donc les prix sont difficiles à estimer, surtout que chaque producteur fait comme il veut et très différemment des voisins.

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Labour et ajout de fumier Au début de chaque culture
2. Semis et plantation
3. Fertilisation et traitements phytosanitaires Selon culture
4. Irrigation Selon culture
แสดงความคิดเห็น:

Il y a une grande variabilité dans les travaux, car chaque culture nécessite des traitements spécifiques et chaque producteur plante d'autres légumes et arbres en fonction de ses préférences. De plus, l'irrigation par arrosoir est beaucoup plus demandeuse en temps que l'irrigation avec les motopompes.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

แสดงความคิดเห็น:

Il y a une grande variabilité dans les travaux, car chaque culture nécessite des traitements spécifiques et chaque producteur plante d'autres légumes et arbres en fonction de ses préférences. Ce qui peut se dire c'est que les maraîchers ont plus ou moins 500 m2, avec une surface variable entre les différents producteurs.

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Comme le temps d'irrigation est le plus demandeur en travail, la disponibilité de l'eau, donc la profondeur de l'eau dans les puits, est le facteur qui affecte le plus les coûts.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Les précipitations fluctuent, et deviendraient de plus en plus imprédictibles.

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร
ให้ระบุถ้าเทคโนโลยีได้ถูกนำไปใช้:
 • ไม่เกี่ยวข้อง

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
 • ละเอียด/หนัก (ดินเหนียว)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Le sol contient très peu de matière organique, et l'enracinnement des légumes reste superficiel en raison de la régularité de l'irrigation.

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้น (การชลประทาน)

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

เป็นครั้งเป็นคราว

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Les inondations ont lieux quand le barrage est rempli et déborte, et que la rivière coule aussi fortement. Les inondations ne durent en général pas plus d'une heure, mais l'eau peut dépasser un mètre dans les zones les plus basses.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • สูง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • สูง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

Comme il s'agit d'une ville la diversité est considérée élevée, car entre les habitations il n'y a généralement pas autant de diversité.

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • ทำการค้า/การตลาด
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • < 10% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
 • รวย
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
 • ผู้สูงอายุ
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

Il s'agit plus d'hommes cultivant dans ce jardin. Certaines femmes y sont aussi actives, mais en minorité.

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดเล็ก
แสดงความคิดเห็น:

D'autres producteurs, avec de plus grandes surfaces, existent en d'autres endroits proche de Ouagadougou. Ils ne cultivent pas les terres eux-mêmes, mais ont des employés.

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

 • Voir commentaire
 • Voir commentaire
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • รายบุคคล
แสดงความคิดเห็น:

La propriété foncière et les droits d’utilisation des terres sont compliqués, surtout dû au fait que la loi et la pratique diffèrent.
Toute terre au Burkina Faso appartient à l’état, les habitants peuvent avoir un droit d’utilisation et sont remboursés sur leurs investissements dessus (cultures, puits creusés, bâtiments construits) si l’état réquisitionne les terres. Mais dans les villages, les anciens détiennent les terres, et décident qui peut les cultiver en les vendant, louant ou en les offrant. A Boulmiougou, certains maraichers ont acheté les terres aux anciens de Pissy ou de Boulmiougou, d’autres les louent depuis des décennies, et d’autres encore les cultivent parce qu’on leur a offert un droit d’usage à vie. Il n’y a pas de papier, tout se fait de manière orale.
La vente des terres peut se faire sans inclure les arbres qui y poussent déjà, donc l’ancien propriétaire peut y retourner chaque année pour cueillir les fruits des arbres qu’il a planté.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

การผลิต

การผลิตพืชผล

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

De plus en plus de légumes sont produits, car la demande s’élève.

การผลิตไม้

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les arbres sont aussi ébranchés pour l'utilisation de bois.

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Comme les parcelles sont petites et cultivées individuellement, chaque producteur choisit ses propres cultures, ce qui augmente la diversité.

รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La demande est élevée, et la production permet de gagner un bon salaire sur une petite surface.

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

ความมั่นคงด้านอาหาร / พึ่งตนเองได้

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La sécurité alimentaire de Ouagadougou est augmentée, car les légumes y sont produit sur place au lieu d’être importés.

การใช้ที่ดิน / สิทธิในการใช้น้ำ

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les droits ne sont pas toujours très clairs, et certains producteurs craignent de perdre leurs terres si le propriétaire veut y construire quelque chose. Il n'y a pas de clarté pour les maraîchers.

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

คุณภาพน้ำ

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les pesticides sont utilisés par certains producteurs de manière dangereuse, et les emballages lancés dans la rivière. La rivière est eutrophique en raison de l'utilisation d'engrais.

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Les innombrables puits utilisés pour l'irrigation des cultures des légumes baissent la nappe phréatique.

การระเหย

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

L'irrigation en surface, sans mulch, augmente l'évaporation.

ดิน

ความชื้นในดิน

ลดลง
เพิ่มขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Grace à l'irrigation.

ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์

การปกคลุมด้วยพืช

ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ความเร็วของลม

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Diminuée par les arbres

ภูมิอากาศจุลภาค

แย่ลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Par la présence des arbres.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

การเกิดมลพิษในน้ำบาดาลหรือแม่น้ำ

เพิ่มขึ้น
ลดลง
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

La présence de pesticides et de fertilisants solubles dans la nappe est à vérifier. Vu leur usage non contrôlé et la manière d'irriguer avec les motopompes, leur présence dans la nappe est a présumer.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ

ผลลัพธ์ตามมาที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศอื่น ๆ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
Imprévisibilité des pluies ปานกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Certains producteurs ne voient aucun changement climatique, d'autres disent que les fluctuations de pluies deviennent de plus en plus imprévisibles, et que selon la profondeur des puits l'irrigation permet de les compenser.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวก

แสดงความคิดเห็น:

Ils dépendent des cultures, et sont différents entres producteurs.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • 1-10%
ถ้ามีข้อมูลให้บอกปริมาณด้วย (จำนวนของครัวเรือนหรือครอบคลุมพื้นที่):

A Boulmiougou, il y a environ 73 producteurs, chacun cultivant à sa manière.

Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 91-100%
แสดงความคิดเห็น:

Le pourcentage de la population qui cultive à Boulmiougou est très petit, mais il ne s'agit pas de cas expérimentaux. Cette question n'est pas adaptée à la situation. Seul une partie de la population pratique le maraîchage.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ใช่

ถ้าตอบว่าใช่ ให้ระบุว่าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดที่ถูกปรับตัว:
 • การเปลี่ยนแปลงของตลาด
ให้ระบุการปรับตัวของเทคโนโลยี (การออกแบบ วัสดุหรือชนิดพันธุ์ เป็นต้น):

Les producteurs changent en permanence leurs cultures en fonction des marchés. De plus en plus de salade est cultivée dans la zone, vu la rapidité de sa culture et la demande qu'il y a sur le marché.

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Permet la production de nourriture pour la ville.
Permet de gagner sa vie, de construire sa maison et d'envoyer ses enfants à l'école.
Les arbres produisent des fruits et de l'ombre.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Les arbres changent le micro-climat en le rendant plus favorable à la culture de légumes.
Les arbres, en raison de leurs racines profondes, absorbent des nutriments qui seraient sinon perdus dans la nappe phréatique.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Le travail est dur, il faut irriguer quotidiennement, spécialement quand il fait exceptionnellement chaud. Sélectionner les cultures les plus tolérantes à la sécheresse, et irriguer uniquement quand les plantes en on besoin.
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
L'usage non contrôlé de pesticides met en danger les utilisateurs, ainsi que les consommateurs. Produire de manière biologique, OU former en continu sur l'utilisation des produits. Des tests de résidus sur les légumes, ainsi que l'usage d'équipement de protection sont nécessaires si ces pesticides sont utilisés.
Les producteurs apprennent principalement de manière informelle, et certaines connaissances pour éviter les maladies ou produire des graines manquent. Des écoles aux champs (farmer field schools) peuvent renforcer l'apprentissage informel, et des formations par les agents techniciens agricoles peuvent amener de nouvelles connaissances.

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม

Interviews approfondis avec presque une dizaine de producteurs de Boulmiougou.

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

23/01/2018

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Analyse de la filière maraichage au Burkina Faso, 2007,

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

http://www.fao.org/docs/up/easypol/887/analyse-filiere-maraichage_107fr.pdf

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Article de Journal concernant la filière de légumes au Burkina Faso

URL:

http://www.ecodufaso.com/fruits-et-legumes-plus-de-10-milliards-par-an-a-leconomie-nationale/

โมดูล