เทคโนโลยี

Экранирование дна канала полиэтиленовой пленкой [อุซเบกิสถาน]

Гидроизоляция канала полиэтиленовой пленкой / Экранирование дна канала полиэтиленовой пленкой

technologies_4010 - อุซเบกิสถาน

สมบูรณ์: 88%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Эшчанов Рузимбой

Ургенчский Государственный Университет

อุซเบกิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

Волков Алексей

Программа малых грантов в Узбекистане

อุซเบกิสถาน

Руденко Инна, Юрьевна

Ургенчский Государственный Университет; Хорезмский Агро-Консультативный центр «KRASS»,

อุซเบกิสถาน

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Decision Support for Mainstreaming and Scaling out Sustainable Land Management (GEF-FAO / DS-SLM)

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Покрытие дна канала и откосов полиэтиленовой пленкой обеспечивает снижение фильтрационных потерь воды при транспортировке от источника до поля и повышает коэффициент полезного использования (КПД) с 0,50 до 0,89

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

В Узбекистане 4,3 млн.га орошаемых земель обслуживаются оросительными каналами, протяженностью свыше 180 тыс.км. Крупные магистральные и межхозяйственные каналы имеют бетонную изоляцию, внутрихозяйственные каналы в основном проложены в земляном русле. В прорытых в земле каналах потери воды за счет инфильтрации достигают 50-60%, а это огромные объемы, если учесть масштабы ирригационных систем. В условиях затрудненного оттока грунтовых вод (ГВ) фильтрационные потери каналов являются главным источником их питания и причиной высокого стояния. В результате испарения соли из грунтовых вод поднимаются к поверхности и накапливаются в верхнем горизонте почвы. Из-за высоких потерь расположенные в хвостовой части каналов поля получают недостаточный объем воды. Из-за недополивов, снижается урожайность культур, усиливаются процессы ветровой эрозии. Тот факт, что половина забранной из рек воды теряется из каналов, требует решительных и неотложных действий. Сделать бетонную облицовку на всех каналах – очень дорогое решение. В 80-х годах прошлого столетия использовались различные противофильтрационные мероприятия: уплотнение, оглеение, кольматация химическими веществами, кольматация глинистыми частицами и бентонитом, битумизация и др. Альтернативой может стать экранирование дна каналов полиэтиленовой пленкой. Единственный враг полиэтилена – ультрафиолетовые лучи, и это требует постоянного контроля и присыпания пленки землей по бокам канала. В остальном срок действия такой гидроизоляции практически неограничен.
Технология изоляции дна канала полиэтиленовой плёнкой была протестирована сотрудниками Ургенчского Государственного Университета при поддержке ПМГ ГЭФ на канале «Навруз-яп» в Янгиарыкском районе Хорезмской области (2009-2012 г.г.). Канал, протяженностью 2,6 км, обеспечивал водой 400 га орошаемых земель и снабжал водой более 2500 человек местного населения. До антифильтрационных мероприятий КПД канала изменялся сезонно от 0,43 до 0,52 (в среднем 0,49). При пропускной способности канала 1,5-2 м3/сек, из-за фильтрации постоянно наблюдалась нехватка оросительной воды. В Хорезмской области каналы без антифильтрационного покрытия, такие как «Навруз-яп», составляют более 98%.

Технология покрытия дна и откосов канала пленкой включает:
1.Проведение очистных работ экскаватором,
2.Строительство малых гидросооружений для обеспечения самотека воды в канале
3.Ручная подготовка откосов и дна канала для обеспечения самотечного движения воды.
4.Создание 10-15 сантиметрового песчаного слоя для укладки полиэтиленовой плёнки
5.Укладка полиэтиленовой пленки толщиной 100 микрон.
6.Засыпка дна и краев канала поверх плёнки 10-15-см песчаным слоем песка, чтобы избежать повреждения плёнки.
7.Засыпка грунтом дна канала, толщиной 1 м, и краев канала 0,5-0,6 м слоем
Общие расходы на гидроизоляцию 1 км канала составляют 15324 долл.США. Экономия на доставке составила около 9575 долл. США, экономия на электроэнергию (стали не нужны насосы) составила 3207 долл.США (2013 г.). За счет дополнительной орошаемой площади (вода стала доходить до хвостовой части канала) и за счет повышения урожайности (из-за снижения уровня грунтовых вод на близлежащих полях) был получен дополнительный урожай хлопчатника и соответственно дополнительный доход. Общая выгода от технологии составила 13252 долл.США (расчеты выполнены на 1 км канала, 2013г.). Расчетная окупаемость составляет 1-2 года. Однако, вложить 15324 долл.США на 1 км канала может далеко не каждый фермер. Тем не менее, уже есть фермеры, которые намерены применить у себя данную технологию. Они надеются, что это обеспечит достаточный полив, особенно в условиях маловодья, участившегося в последние годы.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

คำอธิบายภาพ:

Фотографии иллюстрируют мероприятия по гидроизоляции канала

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อุซเบกิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Янгиарыкский район/Хорезмская область

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • กระจายไปอย่างสม่ำเสมอในพื้นที่
If precise area is not known, indicate approximate area covered:
 • 10-100 ตร.กม.
แสดงความคิดเห็น:

Материалы получены из публикаций проекта ПМГ ГЭФ, консультаций с сотрудниками Ургенчского Государственного Университета и Агроконсультативного центра «KRASS»

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2009

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ในช่วงการทดลองหรือการทำวิจัย
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Технология внедряется через проекты, нацеленные на повышение эффективности использования оросительной воды.

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น
 • ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ
 • ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก สภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและผลกระทบ
 • снижение непроизводительных потерь воды из каналов

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทางน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ

 • оросительные каналы
ผลิตภัณฑ์หลักหรือบริการ:

Снижение фильтрации воды в канале

แสดงความคิดเห็น:

Повышение КПД канала, проложенного в земляном русле, через гидроизоляцию дна и откосов полиэтиленовой пленкой

3.3 Has land use changed due to the implementation of the Technology?

แสดงความคิดเห็น:

не изменилось

3.4 การใช้น้ำ

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • การชลประทานแบบเต็มรูปแบบ
แสดงความคิดเห็น:

Number of growing seasons per year:

2

Specify:

В природно-климатических условиях Хорезмской области можно получать 2 урожая в год культур с коротким вегетационным периодом (овощи, картофель), а также при выращивании их после уборки озимой пшеницы. Основные культуры – хлопчатник и пшеница производят 1 урожай/год

3.5 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการด้านชลประทาน (รวมถึงการลำเลียงส่งน้ำ การระบายน้ำ)
 • ประสิทธิภาพด้านพลังงาน

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

มาตรการอนุรักษ์ด้วยโครงสร้าง

 • S7: การกักเก็บน้ำ/การส่งลำเลียง/อุปกรณ์การชลประทาน

3.7 รูปแบบหลักของการเสื่อมโทรมของที่ดินที่ได้รับการแก้ไขโดยเทคโนโลยี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านเคมี

 • Cs (Salinization/alkalinization): การสะสมเกลือหรือการทำให้เป็นด่าง
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านกายภาพ

 • Pw (Waterlogging): ภาวะชุ่มน้ำ
การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

การเสื่อมโทรมของดินทางด้านชีวภาพ

 • Bl (Loss of soil life): การสูญเสียสิ่งมีชีวิตในดิน
แสดงความคิดเห็น:

Ухудшение химических свойств почв из-за развития процессов вторичного засоления обусловлено природными предпосылками (аридный климат, затрудненные условия оттока грунтовых вод) и нерациональным управлением и использованием водных ресурсов (низкий КПД оросительных систем, большие фильтрационные потери воды из каналов). Фильтрация из каналов является одной из основных причин, ведущих к ухудшению мелиоративного состояния земель (заболачиванию и вторичному засолению). Биологическая деградация обусловлена ухудшением среды обитания почвенных организмов из-за засоления и заболачивания

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ลดความเสื่อมโทรมของดิน
แสดงความคิดเห็น:

Технология способствует снижению фильтрационных потерь в канале, которые являются источником питания грунтовых вод, тем самым снижаются процессы заболачивания и вторичного засоления орошаемых земель.

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.1 แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค (แบบแปลนทางเทคนิคของเทคโนโลยี):

После проведения очистных и засыпных работ для создания угла уклона канала, чтобы обеспечить самотечное движение воды к орошаемым полям, проводится засыпка дна и откосов 10-15 сантиметровым песчаным слоем, на который укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100 микрон. Следующим этапом производится засыпка плёнки, сначала 10-15-см слоем песка, чтобы избежать повреждения плёнки, а потом проводится засыпка грунтом дна канала, толщиной 1 м, и откосов канала 0,5-0,6 м слоем

ผู้เขียน:

Р.Ибрагимов

วันที่:

27/08/2018

4.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อพื้นที่ที่ใช้เทคโนโลยี
ระบุขนาดและหน่วยพื้นที่:

1 км

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • USD
If relevant, indicate exchange rate from USD to local currency (e.g. 1 USD = 79.9 Brazilian Real): 1 USD =:

2100.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

около 10 долл. США

4.3 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม Timing (season)
1. Очистные работы экскаватором осенне-зимний период
2. Ручная подготовка откосов и дна канала осенне-зимний период
3. Поливы (встречный полив) осенне-зимний период
4. Создание 10-15 см песчаного слоя для укладки плёнки осенне-зимний период
5. Укладка полиэтиленовой пленки осенне-зимний период
6. Засыпка дна и краев канала поверх плёнки слоем песка и грунта осенне-зимний период
แสดงความคิดเห็น:

Работы проводятся в осенне-зимний период, когда по каналу не подается вода

4.4 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Затраты на ручной труд и механизацию Долл/км2 1.0 14279.0 14279.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Полиэтиленовая пленка для изоляции канала Долл/км2 1.0 1045.0 1045.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 15324.0
Total costs for establishment of the Technology in USD 7.3
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

оплачено проектом

แสดงความคิดเห็น:

Для внедрения технологии требуются значительные затраты и специальная техника (экскаваторы). В данной таблице в стоимость затрат на механизацию включена стоимость горюче-смазочных материалов и зарплата экскаваторщика

4.5 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Контроль и присыпание пленки землей по бокам канала Постоянно
2. Очистка канала от заиления Ранней весной до начала оросительного периода
แสดงความคิดเห็น:

Мероприятия для поддержания технологии включают постоянный контроль за присыпанием пленки землей по бокам канала. Специальных затрат на поддержание технологии не предусматривается. Единственная угроза - заиление дна канала. Рекомендации проекта по очистке дна включают использование мини экскаваторов, которые снимают слой ила не более 30 см. Очистка от заиления, как и других каналов, проводится силами АПВ, согласно ежегодным планам.

4.6 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Присыпание пленки землей по бокам канала 1.0 100.0 100.0
อุปกรณ์ Очистка от заиления
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 100.0
Total costs for maintenance of the Technology in USD 0.05

4.7 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Для поддержания технологии не требуется специальных вкладов. Очистка от заиления каналов входит в плановые работы АВП.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

90% осадков приходится на октябрь-май

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Ургенч

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • แห้งแล้ง

Продолжительность вегетационного периода составляет 70 дней

5.2 สภาพภูมิประเทศ

ค่าเฉลี่ยความลาดชัน:
 • ราบเรียบ (0-2%)
 • ลาดที่ไม่ชัน (3-5%)
 • ปานกลาง (6-10%)
 • เป็นลูกคลื่น (11-15%)
 • เป็นเนิน (16-30%)
 • ชัน (31-60%)
 • ชันมาก (>60%)
ธรณีสัณฐาน:
 • ที่ราบสูง/ที่ราบ
 • สันเขา
 • ไหล่เขา
 • ไหล่เนินเขา
 • ตีนเนิน
 • หุบเขา
ระดับความสูง:
 • 0-100 เมตร
 • 101-500 เมตร
 • 501-1,000 เมตร
 • 1,001-1,500 เมตร
 • 1,501-2,000 เมตร
 • 2,001-2,500 เมตร
 • 2,501-3,000 เมตร
 • 3,001-4,000 เมตร
 • > 4,000 เมตร

5.3 ดิน

ค่าเฉลี่ยความลึกของดิน:
 • ตื้นมาก (0-20 ซ.ม.)
 • ตื้น (21-50 ซ.ม.)
 • ลึกปานกลาง (51-80 ซ.ม.)
 • ลึก (81-120 ซ.ม.)
 • ลึกมาก (>120 ซ.ม.)
เนื้อดิน (ดินชั้นบน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
เนื้อดินล่าง (> 20 ซ.ม.ต่ำจากผิวดิน):
 • ปานกลาง (ดินร่วน ทรายแป้ง)
อินทรียวัตถุในดิน:
 • ต่ำ (<1%)
(ถ้ามี) ให้แนบคำอธิบายเรื่องดินแบบเต็มหรือระบุข้อมูลที่มีอยู่ เช่น ชนิดของดิน ค่า pH ของดินหรือความเป็นกรดของดิน ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก ไนโตรเจน ความเค็ม เป็นต้น:

Почвы луговые, содержание гумуса в пахотном слое меньше 1%., предельно-полевая влагоемкость (%, к массе) - 20,3-21,9% (Хорезмская обл.)

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

<5 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ดี

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ใช่

ระบุ:

вода пригодна для орошения и для питья

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ไม่ใช่

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Вода в поверхностных источниках загрязняется от сбросов дренажного стока с полей орошения

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ปานกลาง
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ปานกลาง
ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของความหลากหลายทางชีวภาพ:

на орошаемой территории растительность представлена культурными видами растений, которые выращивают на полях: хлопчатник, пшеница, овощные, бахчевые, многолетние насаждения фруктовые и декоративные деревья и кустарники

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • อยู่กับที่
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • mixed (subsistence/ commercial)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • > 50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • การใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
เพศ:
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน

5.7 Average area of land used by land users applying the Technology

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง
แสดงความคิดเห็น:

Средний размер фермерских хозяйств составляет 35-75 га, дехканских и приусадебных участков – до 0,35 га

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • รัฐ
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เช่า
 • через Ассоциации водопотребителей и управления оросительных систем

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

การมีน้ำไว้ให้สำหรับการชลประทาน

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ความต้องการน้ำจากการชลประทาน

เพิ่มขึ้น
ลดลง
รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากฟาร์ม

ลดลง
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบด้านนิเวศวิทยา

วัฐจักรน้ำหรือน้ำบ่า

น้ำบาดาลหรือระดับน้ำในแอ่งน้ำบาดาล

ต่ำลง
ซึมลงเติม
ลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ผลกระทบจากภัยแล้ง

เพิ่มขึ้น
ลดลง

การปล่อยคาร์บอนและก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก

เพิ่มขึ้น
ลดลง
Specify assessment of off-site impacts (measurements):

технология не оказывает отрицательного влияния на окружающую территорию за пределами территории применения

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป
ฤดู increase or decrease เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ฝนตามฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ลดลง ดี
ฝนตามฤดู ฤดูร้อน ลดลง ดี

สภาพรุนแรงของภูมิอากาศ (ภัยพิบัติ)

ภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศ
เทคโนโลยีมีวิธีการรับมืออย่างไร
ภัยจากฝนแล้ง ดี

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบเล็กน้อย

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นซ้ำอีก เป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านลบ

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Технология экономически оправдывается. Водосбережение, экономия электроэнергии, доход от дополнительной урожайности обеспечивают общие выгоды 13252 долл.США на 1 км канала. Расчетная окупаемость составляет 1-2 года.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
Of all those who have adopted the Technology, how many did so spontaneously, i.e. without receiving any material incentives/ payments?
 • 0-10%

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Сокращаются потери воды из канала, и повышается урожайность
Снижается уровень грунтовых вод и заболачивание
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Снижаются непроизводительные потери, развитие процессов заболачивания и вторичного засоления
Повышается водообеспеченность и урожайность культур

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Высокая стоимость Субсидирование государства
จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Большие первоначальные вклады на внедрение технологии Кредитование, объединение водопользователей

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

5 чел.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ
วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

2018

7.3 Links to relevant online information

ชื่อเรื่องหรือคำอธิบาย:

Технологии изоляции дна канала для сохранения воды и энергии. ПМГ ГЭФ

URL:

sgp.uz/news/622; uz.denemetr.com/docs/676/index-33405-1.htme

โมดูล