เทคโนโลยี

Community fodder bank for sustaining supplies [อัฟกานิสถาน]

Kahdon; Somonkhona

technologies_674 - อัฟกานิสถาน

สมบูรณ์: 84%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของเทคโนโลยี

วิทยากรหลัก

ผู้ใช้ที่ดิน:

Mohammad Azim Habibullah

Natural Resources Management Committee (NRMC)

Sari Joy village, Rustaq District

อัฟกานิสถาน

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
Researcher:
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Livelihood Improvement Project Takhar, Afghanistan (LIPT)
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Potential and limitations for improved natural resource management (NRM) in mountain communities in the Rustaq district, Afghanistan (Rustaq NRM Study)
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Terre des Hommes (Terre des Hommes) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Swiss Agency for Development and Cooperation (DEZA / COSUDE / DDC / SDC) - สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อขององค์กรซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินเทคโนโลยี (ถ้าเกี่ยวข้อง)
CDE Centre for Development and Environment (CDE Centre for Development and Environment) - สวิตเซอร์แลนด์

1.3 เงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล(ภาคสนาม) :

17/10/2016

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

1.4 การเปิดเผยเรื่องความยั่งยืนของเทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้

เทคโนโลยีที่ได้อธิบายไว้นี้เป็นปัญหาของความเสื่อมโทรมโทรมของที่ดินหรือไม่ จึงไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน:

ไม่ใช่

แสดงความคิดเห็น:

SLM practices documented in the framework of the Rustaq NRM study were established only recently (1-3 years ago). It is too early for a final judgment on the sustainability of these technologies within the human and natural environment of Chokar watershed.

1.5 อ้างอิงไปที่แบบสอบถามเรื่องแนวทาง SLM

Watershed Associations (WSA) and Natural Resource Management Committees (NRMC)
approaches

Watershed Associations (WSA) and Natural Resource Management Committees … [อัฟกานิสถาน]

Two Watershed Associations (WSA), in Chaker and Nahristan watershed areas respectively, are registered at the national level with the Ministry of Agriculture Irrigation and Livestock (MAIL) and at the regional level with the Department of Agriculture. Both associations are strong, active, dynamic, and have the capacity to coordinate and support …

 • ผู้รวบรวม: Bettina Wolfgramm

2. การอธิบายลักษณะของเทคโนโลยี SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของเทคโนโลยี

คำจำกัดความของเทคโนโลยี:

Community fodder banks have been established in villages for the purpose of ensuring supplies of livestock fodder during winter, to prevent loss of livestock and to prevent over-grazing early in spring.

2.2 การอธิบายแบบละเอียดของเทคโนโลยี

คำอธิบาย:

Livestock keeping is one of the key livelihood strategies in rural Rustaq, in addition to cultivation of agricultural crops. Families rely on their livestock not only for consumption of meat and dairy products, but also as means of transportation (donkeys), labour force in agriculture (oxen, donkeys) and a source of cash income. When crops fail to produce enough, families sell their livestock to survive until the next season. Naturally, every family strives to increase their household’s livestock as much as they can, which increases pressure on the local pastures, leading to extensive overgrazing.
The pastures in Jawaz Khana, Dashti Mirzai and Sari Joy are characterized by poor vegetation cover, low carrying capacity and severe erosion - with deep rills clearly visible. The quantity and quality of fodder is insufficient for all the livestock, leading to poor animal health. Starting from early spring to late autumn livestock keepers graze their animals on the open grazing lands. During winter months, the animals are kept inside and fed with the fodder conserved during summer. Very often, and especially during droughts, the fodder stocks can be extremely low and inadequate for the animals to make it through to spring - and then farmers lose livestock.
For the purpose of tackling fodder shortages during winter months and preventing livestock loss, the Livelihood Improvement Project in Takhar (LIPT) supported the Natural Resources Management Committees in Sari Joy, Dashti Mirzai and Jawaz Khana to establish community fodder banks. The fodder bank is also meant to compensate for the closure of rehabilitated pastures during the exclusion period of 1-3 years.

The NRMC mobilized the community to construct the fodder bank building. The building is composed of a large single space of 3.5 m x 10 m x 4 m. Generally the location for the fodder bank is chosen in the middle of the village near the mosque or NRMC building. On average, the fodder bank has a capacity of 250 bags of straw and 50 bundles of hay. Durable construction materials, namely stone and cement are used for the walls. The walls are painted for protection from mould. Proper windows and entrance door are installed to ensure insulation and protection from weather events. The construction materials and labour costs are fully covered by the LIPT project. The maintenance works for the building consists of repairing the roof every autumn with a clay layer.

The fodder bank serves as a reserve for the village community. After each harvest the farmers deliver a certain amount of fodder to the fodder bank, and in return they can take out fodder for their livestock needs. The established regulations require that each farmer is obliged to reimburse the fodder bank for the fodder he has taken as a loan. The NRMC appoints persons in charge of accepting, and releasing, fodder from the fodder bank. The persons in charge record the incoming and outgoing fodder in the log book for fodder. The log book registers the name of the farmer and the amount of fodder he has delivered, or taken, from the fodder bank.

The fodder banks have been functioning for only couple of years. The community has been using the fodder bank to feed their livestock during winter mainly, but also when they have shortage of fodder in other months as well. Due to the low capacity of current pastures the farmers produce just enough to feed their livestock and not much is left to store in the fodder bank. The fodder stocks are expected to increase in future as part of the ongoing process of pasture rehabilitation through cultivation of alfalfa and rotational grazing plans.

Women and children are often involved in collecting the hay and carrying it to the fodder bank. This requires long-distance walks with heavy loads since many houses are located far from the fodder bank. Despite this heavy work, women say that they find the fodder banks useful because of the opportunity to borrow hay for their livestock when they need it.

2.3 รูปภาพของเทคโนโลยี

2.5 ประเทศภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่เทคโนโลยีได้นำไปใช้และได้รับการครอบคลุมโดยการประเมินนี้

ประเทศ:

อัฟกานิสถาน

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด:

Takhar Province, Rustaq District

ข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง :

Dashti Mirzai, Sari Joy, Jawaz Khana Villages

แสดงความคิดเห็น:

Coordinates of SLM plots owned by SLM implementers who participated in the FGD derived through the Rustaq NRM study QGIS database.
This documentation is based on the experiences of SLM implementers from Sari Joy (1 Fodder bank), Jawaz Khana, (1 Fodder bank), and Dashti Mirzai (1 Fodder bank).

2.6 วันที่การดำเนินการ

ระบุปีที่ใช้:

2014

ถ้าไม่รู้ปีที่แน่นอน ให้ระบุวันที่โดยประมาณ:
 • น้อยกว่า 10 ปี (ไม่นานนี้)

2.7 คำแนะนำของเทคโนโลยี

ให้ระบุว่าเทคโนโลยีถูกแนะนำเข้ามาอย่างไร:
 • ทางโครงการหรือจากภายนอก
ความคิดเห็น (ประเภทของโครงการ เป็นต้น) :

Livelihood Improvement Project Takhar (LIPT) supported by Swiss Development Cooperation (SDC) from 2012-17

3. การจัดประเภทของเทคโนโลยี SLM

3.1 วัตถุประสงค์หลักของเทคโนโลยี

 • ลด ป้องกัน ฟื้นฟู การเสื่อมโทรมของที่ดิน
 • Improve fodder supplies

3.2 ประเภทของการใช้ที่ดินในปัจจุบันที่ได้นำเทคโนโลยีไปใช้

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

การตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน

 • การตั้งถิ่นฐาน ตึกอาคาร
ข้อสังเกต:

Fodder bank to store hay and wheat straw

3.3 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ที่ดิน

การใช้น้ำของที่ดินที่มีการใช้เทคโนโลยีอยู่:
 • จากน้ำฝน
จำนวนของฤดูเพาะปลูกต่อปี:
 • 1

3.4 กลุ่ม SLM ที่ตรงกับเทคโนโลยีนี้

 • การจัดการปศุสัตว์และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • มาตรการหลังเก็บเกี่ยว

3.5 กระจายตัวของเทคโนโลยี

ระบุการกระจายตัวของเทคโนโลยี:
 • ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก

3.6 มาตรการ SLM ที่ประกอบกันเป็นเทคโนโลยี

มาตรการอื่น ๆ

มาตรการอื่น ๆ

แสดงความคิดเห็น:

The measures comprise construction of a facility to host community fodder bank

3.8 การป้องกัน การลดลง หรือการฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ระบุเป้าหมายของเทคโนโลยีกับความเสื่อมโทรมของที่ดิน:
 • ฟื้นฟูบำบัดที่ดินที่เสื่อมโทรมลงอย่างมาก
แสดงความคิดเห็น:

The Technology is implemented in support of pasture rehabilitation, sustaining fodder for livestock and preventing early grazing, .

4. ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค กิจกรรมการนำไปปฏิบัติใช้ ปัจจัยนำเข้า และค่าใช้จ่าย

4.2 ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิคและการอธิบายแบบแปลนทางเทคนิค

The building is composed of a large single room of 3.5 m x 10 m x 4 m. Generally the location for the fodder bank is chosen in the middle of the village near the mosque or NRMC building. On average, the fodder bank has a capacity of 250 bags of straw and 50 bundles of hay. Durable construction materials such as stone and cement are used for the walls. The walls are covered with white paint for protection from mould. Proper windows and entrance door are installed to ensure insulation and protection from weather events. The construction materials and labour costs are fully covered by the LIPT project. The maintenance works consists of repairing the roof every autumn with a clay layer.

4.3 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณปัจจัยนำเข้าและค่าใช้จ่าย

ให้ระบุว่าค่าใช้จ่ายและปัจจัยนำเข้าได้รับการคำนวณอย่างไร:
 • ต่อหน่วยเทคโนโลยี
โปรดระบุหน่วย:

Building

ระบุปริมาตร ความยาว เป็นต้น (ถ้าเกี่ยวข้อง):

Measurements: 3.5 m x10 m x 4 m

ระบุสกุลเงินที่ใช้คำนวณค่าใช้จ่าย:
 • ดอลลาร์สหรัฐ
ระบุอัตราแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (ถ้าเกี่ยวข้อง) คือ 1 เหรียญสหรัฐ =:

67.0

ระบุค่าเฉลี่ยของค่าจ้างในการจ้างแรงงานต่อวัน:

5.2-5.3 USD

4.4 กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงเวลาดำเนินการ
1. Selection of the site for building the fodder bank ด้วยการจัดการ Spring
2. Preparatory works and excavation of the site ด้วยโครงสร้าง Summer
3. Construction of walls ด้วยโครงสร้าง Summer
4. Other construction works and installations ด้วยโครงสร้าง Summer

4.5 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Preparatory works and excavation of the site person-day 2.0 5.3 10.6
แรงงาน Construction of wall of the facility person-day 15.0 5.3 79.5
แรงงาน Other construction works and installations person-day 15.0 5.3 79.5
อุปกรณ์ Hummer piece 2.0 3.7 7.4
อุปกรณ์ Weel barrow piece 1.0 37.0 37.0
อุปกรณ์ Pickaxe piece 2.0 3.7 7.4
อุปกรณ์ Big hammer piece 1.0 13.0 13.0
อุปกรณ์ Saw piece 1.0 2.8 2.8
อุปกรณ์ Shovel piece 4.0 3.7 14.8
อุปกรณ์ Gloves set 10.0 1.5 15.0
อุปกรณ์ Other tools piece 10.0 3.2 32.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Stone for construction cubic meter 12.0 16.0 192.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Cement Bag 71.0 3.7 262.7
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Lime kg 1.0 14.0 14.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Gravel cubic meter 4.0 16.0 64.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Oil paint kg 10.0 1.7 17.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Door piece 1.0 162.0 162.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Window piece 4.0 17.0 68.0
วัสดุสำหรับก่อสร้าง Plastic color 50% and 100% kg 48.0 2.45 117.6
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี 1196.3
ถ้าผู้ใช้ที่ดินรับภาระน้อยกว่า 100% ของค่าใช้จ่าย ให้ระบุว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เหลือ:

Livelihood Improvement Project Takhar (LIPT) implemented by Terre des hommes (Tdh) Switzerland

4.6 การบำรุงรักษาสภาพหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

กิจกรรม ประเภทของมาตรการ ช่วงระยะเวลา/ความถี่
1. Repair works of the roof with clay and hay mixture ด้วยโครงสร้าง Autumn

4.7 ค่าใช้จ่ายของปัจจัยนำเข้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำที่ต้องการการบำรุงรักษา (ต่อปี)

ปัจจัยนำเข้า หน่วย ปริมาณ ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน
แรงงาน Repair of the roof person day 2.0 5.3 10.6 100.0
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการบำรุงรักษาสภาพเทคโนโลยี 10.6

4.8 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ:

Due to the remoteness of the villages where the Technology has been implemented, all the inputs for establishment, such as agricultural equipment, plant material, fertilizers, etc., are purchased in Rustaq town. The expenses for traveling and delivering the inputs affect the establishment costs.

5. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและของมนุษย์

5.1 ภูมิอากาศ

ฝนประจำปี
 • < 250 ม.ม.
 • 251-500 ม.ม.
 • 501-750 ม.ม.
 • 751-1,000 ม.ม.
 • 1,001-1,500 ม.ม.
 • 1,501-2,000 ม.ม.
 • 2,001-3,000 ม.ม.
 • 3,001-4,000 ม.ม.
 • > 4,000 ม.ม.
ระบุปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี (ถ้ารู้) :หน่วย ม.ม.

580.00

ข้อมูลจำเพาะ/ความคิดเห็นเรื่องปริมาณน้ำฝน:

Average annual precipitation for the area was calculated with 580 mm, with minimum in dry years (2000 and 2001) of 270 mm and maximum in wet years (2009/2010) of 830 mm. The absolute maximum rainfall was calculated for 1986 with 1024 mm. The data series covers the time from 1979 to 2014

ระบุชื่อของสถานีตรวดวัดอากาศที่ใช้อ้างอิงคือ:

Reference meteorological station considered: Climate Forecast System Reanalysis (CFSR), http://rda.ucar.edu/pub/cfsr.html

เขตภูมิอากาศเกษตร
 • กึ่งแห้งแล้ง

Derived from the publicly available data set on length of growing period (LGP) (Fischer 2009 / IIASA-FAO). Internet link: http://tiles.arcgis.com/tiles/P8Cok4qAP1sTVE59/arcgis/rest/services/Length_of_growing_period/MapServer

5.4 ความเป็นประโยชน์และคุณภาพของน้ำ

ระดับน้ำใต้ดิน:

5-50 เมตร

น้ำไหลบ่าที่ผิวดิน:

ปานกลาง

คุณภาพน้ำ (ที่ยังไม่ได้บำบัด):

เป็นน้ำเพื่อการดื่มที่ดี

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่:

ไม่ใช่

กำลังเกิดน้ำท่วมในพื้นที่หรือไม่:

ใช่

บ่อยครั้ง:

เป็นครั้งเป็นคราว

ความคิดเห็นและข้อมูลจำเพาะเพิ่มเติมเรื่องคุณภาพและปริมาณน้ำ:

Floods occur mainly during the rainy seasons in spring and autumn. Availability of surface water differs for the three study villages Sari Joy, Jawaz Khana, and Dashti Mirzai. Sari Joy has sources and good surface water availability. Jawaz Khana has poor water availability as water has to be fetched from a lower-down stream. Dashti Mirzai has good water availability - also from an irrigation channel.

5.5 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์:
 • ต่ำ
ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่:
 • ต่ำ

5.6 ลักษณะของผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

อยู่กับที่หรือเร่ร่อน:
 • กึ่งเร่ร่อน
แนวทางการตลาดของระบบการผลิต:
 • เพื่อการยังชีพ (หาเลี้ยงตนเอง)
 • ผสม (การเลี้ยงชีพ/ทำการค้า)
รายได้ที่มาจากนอกฟาร์ม:
 • 10-50% ของรายได้ทั้งหมด
ระดับของความมั่งคั่งโดยเปรียบเทียบ:
 • จน
 • พอมีพอกิน
เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน:
 • เป็นรายบุคคล/ครัวเรือน
 • กลุ่ม/ชุมชน
ระดับของการใช้เครื่องจักรกล:
 • งานที่ใช้แรงกาย
 • การใช้กำลังจากสัตว์
เพศ:
 • หญิง
 • ชาย
อายุของผู้ใช้ที่ดิน:
 • วัยกลางคน
ระบุลักษณะอื่นๆที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดิน:

The land users in the area where the Technology is applied belong to the Uzbek ethnic minority group Qarluq.
Although the men are generally the main land users, however, women and children also take active part in the related work. The functions of men and women are clearly distinguished within the Afghan society. At the same time within the family this division of work and functions also results in men and women working hand-in-hand. An improvement of the family’s livelihood situation is expected to positively affect all family members. While, it is recognized that the involvement of women is key in order to secure basic human rights for everyone, to achieve good governance, sustainable development, and to efficiently contribute to poverty reduction (SDC 2004), it is also clear that a context sensitive approach is of great importance.
Women in rural Afghanistan are involved in many production and income generating activities that contribute to the overall household income, however, very few women own resources such as land and livestock, and their income generating options are fewer in comparison to that of men.

5.7 พื้นที่เฉลี่ยของที่ดินที่เป็นเจ้าของหรือเช่าโดยผู้ใช้ที่ดินที่นำเทคโนโลยีไปปฏิบัติใช้

 • < 0.5 เฮกตาร์
 • 0.5-1 เฮกตาร์
 • 1-2 เฮกตาร์
 • 2-5 เฮกตาร์
 • 5-15 เฮกตาร์
 • 15-50 เฮกตาร์
 • 50-100 เฮกตาร์
 • 100-500 เฮกตาร์
 • 500-1,000 เฮกตาร์
 • 1,000-10,000 เฮกตาร์
 • >10,000 เฮกตาร์
พิจารณาว่าเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือขนาดใหญ่ (ซึ่งอ้างอิงถึงบริบทระดับท้องถิ่น):
 • ขนาดกลาง

5.8 กรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและสิทธิในการใช้น้ำ

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน:
 • เป็นแบบชุมชนหรือหมู่บ้าน
 • รายบุคคล ไม่ได้รับสิทธิครอบครอง
สิทธิในการใช้ที่ดิน:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
 • รายบุคคล
สิทธิในการใช้น้ำ:
 • เกี่ยวกับชุมชน (ถูกจัดระเบียบ)
แสดงความคิดเห็น:

Those who own land and use water for irrigation are obliged to pay for water. The payment is made both in kind and in cash to the Mirob - the person in charge of distributing water in the community. The amount of the payment varies from village to village.

5.9 การเข้าถึงบริการและโครงสร้างพื้นฐาน

สุขภาพ:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การศึกษา:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
การจ้างงาน (เช่น ภายนอกฟาร์ม):
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ตลาด:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
พลังงาน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
ถนนและการขนส่ง:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
น้ำดื่มและการสุขาภิบาล:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี
บริการด้านการเงิน:
 • จน
 • ปานกลาง
 • ดี

6. ผลกระทบและสรุปคำบอกกล่าว

6.1 ผลกระทบในพื้นที่ดำเนินการ (On-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ผลกระทบด้านสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ

SLM หรือความรู้เรื่องความเสื่อมโทรมของที่ดิน

ลดลง
ปรับปรุงดีขึ้น
แสดงความคิดเห็น/ระบุ:

Land users learned about the SLM practice through involvement in the process.

6.2 ผลกระทบนอกพื้นที่ดำเนินการ (Off-site) จากการใช้เทคโนโลยี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ:

These comments apply to 6.1 and 6.2:
- Socio-economic impacts: Individual SLM implementers were asked to rate the benefits from the Technology. They were asked to indicate production increase of crops; fodder; animals; wood; non-wood forest products; increase in product diversity; or production area. The most important increase they rated with 3, the second most with 2, others with 1 point. Averages of the points given by all implementers are reflected here.
- Similarly for the "ecological impacts" and on "off-site impacts": Individual SLM implementers were asked to rate the on-site and off-site impacts of the Technology on water; soil; and vegetation. They were asked to indicate the strength of impacts with three, two or one points. Averages of the points given by all Technology implementers are reflected here.
- Socio-cultural impacts: This section is answered by the scientists, based on information collected during focus group discussions, and interviews conducted with persons from the 3 villages where the LIPT project implemented the Technology.

6.3 การเผชิญและความตอบสนองของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ค่อยเป็นค่อยไป และสภาพรุนแรงของภูมิอากาศ / ภัยพิบัติ (ที่รับรู้ได้โดยผู้ใช้ที่ดิน)

แสดงความคิดเห็น:

SLM implementers from three villages were asked to jointly discuss and rate how much the SLM technology reduced the lands vulnerability to drought and local rainstorms. Only vulnerability to the most prevalent climate extremes (drought and local rainstorms) was discussed. SLM technologies were rated as reducing vulnerability poorly , well, or very well. The average points reflected here are from multi-criteria matrices compiled in three villages where the SLM technology had been implemented.

6.4 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ผลประโยชน์ที่ได้รับเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งเป็นอย่างไร (จากมุมมองของผู้ใช้ที่ดิน)
ผลตอบแทนระยะสั้น:

ด้านบวกอย่างมาก

ผลตอบแทนระยะยาว:

ด้านบวกอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น:

Based on the multi-criteria matrix: During the FGD with SLM implementers, a multi-criteria matrix was elaborated, and different SLM practices were rated. In the framework of this exercise, SLM implementers were asked to jointly discuss and rate short term (1-3 years) and long-term (10 years) returns. As the SLM technology was only implemented 1-2 years ago, it is too early to compare benefits to maintenance costs. Farmers have little experience so far on the actual benefits of the SLM technology. The ratings are mostly based on expected benefits and not on actual benefits.

6.5 การปรับตัวของเทคโนโลยี

 • ครั้งเดียวหรือเป็นการทดลอง
แสดงความคิดเห็น:

One fodder bank is established in each village to be used by the whole community for storing their hay.

6.6 การปรับตัว

เทคโนโลยีได้รับการปรับเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับสภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่ใช่

6.7 จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสของเทคโนโลยี

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Fodder reserves are available during winter and early spring.
Livestock keepers can borrow fodder from the fodder bank when they need it.
The fodder is stored in a dry place and is protected from rain and snow.
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบ / โอกาสในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
The community learns how to regulate the use of fodder
By providing fodder reserves, the rehabilitated pastures are protected from early grazing in spring.

6.8 จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงของเทคโนโลยีและวิธีการแก้ไข

จุดอ่อน / ข้อเสียเปรียบ / ความเสี่ยงในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก มีวิธีการแก้ไขได้อย่างไร
Poor awareness and community participation in storing their fodder in the fodder banks More community awareness and mobilization

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการและแหล่งข้อมูล

 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

Focus group discussions (FGD) were organized to collect information from SLM implementers in the villages of Sari Joy, Jawaz Khana and Dashti Mirzai.

 • การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน SLM หรือผู้ชำนาญ

Close collaboration took place during the compilation of this material with the technical staff of the LIPT project in Rustaq.

 • การเก็บรวบรวมมาจากรายงานและเอกสารที่มีอยู่

Information provided in the reports of Tdh LIPT Project in Rustaq served as an initial source of information during the preparatory phase and also solidifying the description of the technology and area of implementation. Other background papers on Afghanistan were referred to for general information on agriculture and natural resource management in Afghanistan.

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Guidelines for Focus Groups Discussions

หัวข้อ, ผู้เขียน, ปี, หมายเลข ISBN:

Methods section of the Rustaq NRM study

โมดูล