技术

ເຕັກນິກການໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າ [老挝人民民主共和国]

technologies_2923 - 老挝人民民主共和国

完整性: 88%

1. 一般信息

1.2 参与该技术评估和文件编制的资源人员和机构的联系方式

关键资源人

土地使用者:

ມວດ ທ້າວ ອຳນ້ອຍ

030 9137108

ບ້ານ ດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ

老挝人民民主共和国

有助于对技术进行记录/评估的项目名称(如相关)
Scaling-up SLM practices by smallholder farmers (IFAD)
有助于对技术进行记录/评估的机构名称(如相关)
National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) - Lao People's Democratic Republic

1.3 关于使用通过WOCAT记录的数据的条件

(现场)数据是什么时候汇编的?:

11/07/2017

编制者和关键资源人员接受有关使用通过WOCAT记录数据的条件。:

1.4 所述技术的可持续性声明

这里所描述的技术在土地退化方面是否存在问题,导致无法被认为是一种可持续的土地管理技术?:

2. SLM技术的说明

2.1 技术简介

技术定义:

ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ

2.2 技术的详细说明

说明:

- ເຕັກນິກການນຳໃຊ້ນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າ, ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ຢູ່ບ້ານດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແຂວງສາລະວັນ ແລະປະຕິບັດຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2010 ແມ່ນໄດ້ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາໃນເນື້ອທີ່ 0,5 ເຮັກຕາ, ສະນັ້ນໃນການເຮັດນາກໍ່ມີບັນຫາເລື່ອງການຂາດນ້ຳ ແລະ ກໍ່ສາມາດເຮັດນາໄດ້ພຽງລະດູດຽວກໍ່ຄືລະດູຝົນ, ແຕ່ພໍຮອດປີ 2012 ທາງຄອບຄົວຂອງ ທ້າວນອ້ຍ ກໍ່ໄດ້ມີຄວາມຄິດອັນໃໜ່ຂື້ນມາ, ໂດຍຍາກນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍໄດ້ມີການໄປຈ້າງລົດມາດຸດໜອງເພື່ອຈະລ້ຽງປາໃນເນື້ອທີ ກວ້າງ 30 ແມັດ, ຍາວ 50 ແມັດ, ເລີກ 1,50 ແມັດ, ນອກນັ້ນລາວຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງທີ່ລຽງປາໄປທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າໄດ້ທັງສອງລະດູການຄື: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ຈາກນັ້ນໄດ້ມີການລະບາຍນ໊ຳດວ້ຍການຂຸດຮອ່ງນ້ຳຄວາມກວ້າງປະມານ 40cm, ເພື່ອບະບາຍນ້ຳໄປຟື້ນທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າ.-ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກນີ້ຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເພີ່ມຜົນຜະລິດເຊັ່ນ: ປາ, ເຂົ້າ, ແລະ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄອບຄົວຕົນເອງ, ນອກນັ້ນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ຟື້ນທີ່ທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ມີຄວາມຊຸ່ມຕະຫຼອດປີ ແລະ ຍັງຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກຊົນລະປະທານອີກດ້ວຍ, ຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຊາະເຈື່ອນຂອງດິນທີ່ເກີດຈາກການໄຫຼເຊາະຂອງນ້ຳປ່າ ເພາະວ່າ ການຂຸດໜອງປ່າ ຊ່ວຍໃນການເກັບກັກນ້ຳທີ່ໄຫຼມາຈາກປ່າ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ເຂດພື້ນທີ່ການຜະລິດ(ນາເຂົ້າ)ໂດຍກົງ ສະນັ້ນຟື້ນທີ່ດິນຕອນນັ້ນສາມາດທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກປ່ອຍນ້ຳໃນໜອງປາໃສ່ນາເຂົ້າຍັງມີຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ນຳໃຊ້ດິນຄື: ໜອງປາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕ່ຳກວ່າພື້ນທີ່ການຜະລິດ ຈື່ງບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳຢ່າງທົ່ວເຖີ່ງ ຜ່ານການນຳໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ມີຄວາມເພີ່ງພໍໃຈຫຼາຍ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພາະສາມາດນຳໃຊ້ນ້ຳເຮັດນາໄດ້ທັງ 2 ລະດູການເຊັ່ນ: ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ, ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ(ຜະລິດເຂົ້າ) ,ຍັງສາມາດລ້ຽງປາ ເພື່ອຕອບສະໜອງຊິວີດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນເອງໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ທຳການຜະລິດມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ບໍ່ແຂງ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງເໝືອນແຕ່ກ່ອນ.ຈຸດດີ: (1) ການນຳໃຊ້ນ້ຳ ຈາກໜອງການນໍາໃຊ້ນ້ໍາຈາກໜອງປາ ເພື່ອໃຫ້ການປູກເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ກິດຈະກໍາ ການກະສິກໍາບໍ່ມີການນໍາໃຊ້ນ້ໍາ ຈາກລະບົບຊົນລະປະທານ. 2. ສາມາດລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາຈຸດອ່ອນ: (1) ລະດັບໜອງປາ ແມ່ນ ຕ່ໍາກວ່າທີ່ດິນກະສິກໍາ ແລະ ສະນັ້ນການປູກເຂົ້າສາມາດດໍາເນີນໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດໂດຍຜ່ານການໄຫຼຂອງນ້ຳ; (2) ປັ໊ມນ້ໍາມັນກາຊວນ ແມ່ນ ຈໍາເປັນເພື່ອສະຫນອງນ້ໍາໃນການປູກເຂົ້າ

2.3 技术照片

2.5 已应用该技术的、本评估所涵盖的国家/地区/地点

国家:

老挝人民民主共和国

区域/州/省:

ສາລະວັນ

有关地点的进一步说明:

ບ້ານ ດູບ ເມືອງຕະໂອ້ຍ

2.6 实施日期

注明实施年份:

2012

如果不知道确切的年份,请说明大概的日期:
 • 不到10年前(最近)

2.7 技术介绍

详细说明该技术是如何引入的:
 • 通过土地使用者的创新

3. SLM技术的分类

3.1 该技术的主要目的

 • 改良生产
 • 减少、预防、恢复土地退化
 • 降低灾害风险

3.2 应用该技术的当前土地利用类型

农田

农田

 • 一年一作
主要农作物(经济作物及粮食作物):

ປູກເຂົ້ານາປີ ແລະ ນາແຊງ

水道、水体、湿地

水道、水体、湿地

 • 池塘、大坝
主要产品/服务:

ຜະລິດປາ ແລະ ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກເພື່ອຜະລິດເຂົ້

3.3 有关土地利用的更多信息

该技术所应用土地的供水:
 • 混合雨水灌溉
每年的生长季节数:
 • 2
具体说明:

ນາປີ ແລະ ນາແຊງ

牲畜密度(如相关):

ປ່ອຍແນວພັນປາ ຈຳນວນ 1000ໂຕ

3.4 该技术所属的SLM组

 • 集水
 • 灌溉管理(包括供水、排水)
 • 养蜂、养殖业、家禽业、养兔业、养蚕业等

3.5 技术传播

具体说明该技术的分布:
 • 适用于特定场所/集中在较小区域

3.6 包含该技术的可持续土地管理措施

结构措施

结构措施

 • S5:大坝、集水斗、水池
 • S7:集水/供水/灌溉设备
管理措施

管理措施

 • M1:改变土地使用类型

3.7 该技术强调的主要土地退化类型

土壤水蚀

土壤水蚀

 • Wg:冲沟侵蚀/沟蚀

3.8 防止、减少或恢复土地退化

具体数量名该技术与土地退化有关的目标:
 • 防止土地退化
 • 减少土地退化

4. 技术规范、实施活动、投入和成本

4.1 该技术的技术图纸

作者:

ພອນສີລິ ພັນວົງສາ

日期:

11/07/2017

4.2 技术规范/技术图纸说明

ໜອງປາແມ່ນມີຄວາມຍາວ 50 ແມັດ, ກວ້າງ 20 ແມັດ ແລະ ມີຄວາມເລີກ 1,5 ແມັດປະຕູນ້ຳມີຂະໜາດ 40 x 40 ຊັງຕີແມັດ ເຮັດດ້ວຍ ໄມ້ແປ້ນໄລຍະຫ່າງຈາກໜອງ ຫາ ນາ ແມ່ນ ໜອງຖືກສ້າງຂ້ືນ ຢູ່ຕິດກັນກັບນາ ມີພຽງຄັນຄູ ມີຄວາມກວ້າງ 40 ຊັງຕີແມັດ ຂັ້ນໄວ້.ໃຊ້ຈັກດູດນ້ຳ ຂະໜາດ 5 ແຮງ ເພື່ອໂປມນ້ຳເຂົ້ານາ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 0,5 ເຮັກຕາ ແລະ ມີຄວາມຄ້ອຍຊັນ 3-5% (ເປັນລັກສະນະ ນາຂັ້ນໄດ)ແນວພັນປາທີ່ໃຊ້ ລ້ຽງມີ ປານິນ, ປາໃນ, ປາກິນຫຍ້າ ເນື້ທີ່ຂອງໜອງ ສາມາດເກັບນ້ຳໄດ້ ປະມານ 2,000 ແມັດກ້ອນ, ຈາກນ້ຳທີ່ ໄຫຼມາຕາມຮ່ອງທີ່ ປະຊາຊົນສ້າງຂ້ືນ, ໂດຍຂຸດເປັນທາງນ້ຳ ຈາກຮ່ອງລົງສູ່ໜອງອີກຕ່ໍໜ່ືງປ້ຳນ້ຳ 5 ແຮງມ້າ, ແລະ ທ່ໍນ້ຳຍາວ 10 ແມັດ

4.3 有关投入和成本计算的一般信息

具体说明成本和投入是如何计算的:
 • 每个技术单元
指定单位:

ໜອງປາ

指定体积、长度等(如果相关):

ຍາວ 50 ແມັດ, ກວ້າງ 20, ເລິກ 1,5 ແມັດ

其它/国家货币(具体说明):

ກີບ

注明美元与当地货币的汇率(如相关):1美元=:

8000.0

注明雇用劳工的每日平均工资成本:

50000 ກີບ

4.4 技术建立活动

活动 措施类型 时间
1. ການຂຸດຫນອງ (ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຂຸດ) 结构性的 ເດືອນ 4
2. ປ້ານຄັນນາ 结构性的 ເດືອນ 4
3. ຂຸດຮ່ອງນ້ໍາຈາກຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ 结构性的 ເດືອນ 4
4. ສ້າງປະຕູໄມ້ 结构性的 ເດືອນ 4
5. ເອົານ້ໍາເຂົ້າຫນອງ 其它措施 ເດືອນ 5
6. ຕິດຕັ້ງປັ໊ມແລະທໍ່ສໍາລັບການໂປ້ມນ້ຳເຂົ້ານາ 管理 ເດືອນ 5

4.5 技术建立所需要的费用和投入

对投入进行具体说明 单位 数量 单位成本 每项投入的总成本 土地使用者承担的成本%
劳动力 ແຮງງານຈ້າງ ຄົນ 6.0 50000.0 300000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານສໍາລັບການຂຸດຂຸມຄອງຈາກນ້ໍາຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ ຄົນ 5.0 50000.0 250000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານສໍາລັບການຕື່ມນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຫນອງ, ການຕິດຕັ້ງປັ໊ມແລະທໍ່ສໍາລັບການໂປມນ້ຳເຂົ້າທີ່ສູງ ຄົນ 2.0 50000.0 100000.0 100.0
设备 ກ່ຽວ ອັນ 2.0 25000.0 50000.0 100.0
设备 ລົດຈົກ ມື້ 2.0 500000.0 1000000.0 100.0
设备 ຈົກ ດວງ 3.0 40000.0 120000.0 100.0
设备 ຈັກດູດນ້ຳ ໜ່ວຍ 1.0 1200000.0 1200000.0 100.0
设备 ທໍ່ນ້ຳ ແມັດ 10.0 8000.0 80000.0 100.0
施工材料 ໄມ້ແປ້ນ ແຜ່ນ 2.0 15000.0 30000.0 100.0
其它 ແນວພັນປາ ໂຕ 1000.0 200.0 200000.0 100.0
技术建立所需总成本 3330000.0

4.6 维护/经常性活动

活动 措施类型 时间/频率
1. ແປງຄັນນາ 结构性的 1 ຄັ້ງ/ ປີ
2. ປ່ຽນປະຕູນ້ຳ 结构性的 ປິລະຄັ້ງ
3. ລະບາຍນ້ຳເຂົ້ານາ 管理 ກ່ອນປູກເຂົ້າ
4. ໂປມນ້ຳເຂົ້ານາ ທີ່ຢູ່ສຸງກວ່າໜອງ 管理 ກ່ອນປູກເຂົ້າ
5. ການໃຫ້ອາຫານປາ 管理 ວັນລະຄັ້ງ

4.7 维护/经常性活动所需要的费用和投入(每年)

对投入进行具体说明 单位 数量 单位成本 每项投入的总成本 土地使用者承担的成本%
劳动力 ແຮງງານ ູຄົນ 4.0 50000.0 200000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານສໍາລັບການຂຸດຂຸມຄອງຈາກນ້ໍາຫ້ວຍໄປສູ່ຫນອງ ຄົນ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານສໍາລັບການຕື່ມນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຫນອງ, ການຕິດຕັ້ງປັ໊ມແລະທໍ່ສໍາລັບການໂປມນ້ຳເຂົ້າທີ່ສູງ ຄົນ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
劳动力 ແຮງງານໃຫ້ອາຫານປາ ຄົນ 1.0 50000.0 50000.0 100.0
设备 ຈົກ ດວງ 2.0 40000.0 80000.0 100.0
设备 ຊວ້ນ ດວງ 2.0 25000.0 50000.0 100.0
施工材料 ໄມ້ແປ້ນ 2.0 15000.0 30000.0 100.0
技术维护所需总成本 510000.0

4.8 影响成本的最重要因素

描述影响成本的最决定性因素:

ປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃສ່ຄ່າໃຊ້ຈາຍແມ່ນ ການຈ້າງລົດຈົກ ແລະ ຄ່າແຮງງານ

5. 自然和人文环境

5.1 气候

年降雨量
 • < 250毫米
 • 251-500毫米
 • 501-750毫米
 • 751-1,000毫米
 • 1,001-1,500毫米
 • 1,501-2,000毫米
 • 2,001-3,000毫米
 • 3,001-4,000毫米
 • > 4,000毫米
指定年平均降雨量(若已知),单位为mm:

700.00

有关降雨的规范/注释:

ເດືອນ 1 - 3 ຝົນຕົກໜ້ອຍ ຮອດ ເດືອນ 4 ຝົນເລີ່ມຕົກຫຼາຍ, ຝົນຕົກຫຼາຍສຸດແມ່ນແຕ່ ເດືອນ 7-9. ແຕ່ເດືອນ10-12 ຝົນເລີ່ມຫຸຼດລົງ

注明所考虑的参考气象站名称:

ອຸຕຸນິຍົມ ສູນບ້ານ ດູບ

农业气候带
 • 半湿润

ອຸນຫະພູມໃນເດືອນ 5 ແມ່ນ ອຸ່ນທີ່ສຸດ ໃນຮອບປີ ສະເລ່ຍ ປະມານ 27 ອົງສາ ແລະ ເຢັນທີ່ສຸດ ແມ່ນ ເດືອນ1 ສະເລ່ຍ ປະມານ 20 ອົງສາ

5.2 地形

平均坡度:
 • 水平(0-2%)
 • 缓降(3-5%)
 • 平缓(6-10%)
 • 滚坡(11-15%)
 • 崎岖(16-30%)
 • 陡峭(31-60%)
 • 非常陡峭(>60%)
地形:
 • 高原/平原
 • 山脊
 • 山坡
 • 山地斜坡
 • 麓坡
 • 谷底
垂直分布带:
 • 0-100 m a.s.l.
 • 101-500 m a.s.l.
 • 501-1,000 m a.s.l.
 • 1,001-1,500 m a.s.l.
 • 1,501-2,000 m a.s.l.
 • 2,001-2,500 m a.s.l.
 • 2,501-3,000 m a.s.l.
 • 3,001-4,000 m a.s.l.
 • > 4,000 m a.s.l.
说明该技术是否专门应用于:
 • 不相关

5.3 土壤

平均土层深度:
 • 非常浅(0-20厘米)
 • 浅(21-50厘米)
 • 中等深度(51-80厘米)
 • 深(81-120厘米)
 • 非常深(> 120厘米)
土壤质地(表土):
 • 中粒(壤土、粉土)
土壤质地(地表以下> 20厘米):
 • 中粒(壤土、粉土)
表土有机质:
 • 中(1-3%)

5.4 水资源可用性和质量

地下水位表:

< 5米

地表水的可用性:

中等

水质(未处理):

良好饮用水

水的盐度有问题吗?:

该区域正在发生洪水吗?:

规律性:

偶然

5.5 生物多样性

物种多样性:
 • 中等
栖息地多样性:
 • 中等

5.6 应用该技术的土地使用者的特征

定栖或游牧:
 • 定栖的
生产系统的市场定位:
 • 生计(自给)
非农收入:
 • 低于全部收入的10%
相对财富水平:
 • 平均水平
个人或集体:
 • 个人/家庭
机械化水平:
 • 手工作业
性别:
 • 女人
 • 男人
土地使用者的年龄:
 • 青年人
 • 中年人

5.7 应用该技术的土地使用者拥有或租用的平均土地面积

 • < 0.5 公顷
 • 0.5-1 公顷
 • 1-2 公顷
 • 2-5公顷
 • 5-15公顷
 • 15-50公顷
 • 50-100公顷
 • 100-500公顷
 • 500-1,000公顷
 • 1,000-10,000公顷
 • > 10,000公顷
这被认为是小规模、中规模还是大规模的(参照当地实际情况)?:
 • 小规模的

5.8 土地所有权、土地使用权和水使用权

土地所有权:
 • 个人,未命名
土地使用权:
 • 个人
用水权:
 • 个人

5.9 进入服务和基础设施的通道

健康:
 • 贫瘠
 • 适度的
教育:
 • 贫瘠
 • 适度的
技术援助:
 • 贫瘠
 • 适度的
就业(例如非农):
 • 贫瘠
 • 适度的
市场:
 • 贫瘠
 • 适度的
能源:
 • 贫瘠
 • 适度的
道路和交通:
 • 贫瘠
 • 适度的
饮用水和卫生设施:
 • 贫瘠
 • 适度的
金融服务:
 • 贫瘠
 • 适度的

6. 影响和结论性说明

6.1 该技术的现场影响

社会经济效应

生产

作物生产

降低
增加
SLM之前的数量:

ເຮັດນາໄດ້ແຕ່ລະດູດຽວ(ນາປິ) ໄດ້ 0.6ໂຕນ

SLM之后的数量:

ເຮັດນາໄດ້2ລະດູ , ໄດ້ ຫຼາຍກ່ວາ 1ໂຕນ

注释/具体说明:

ການຜະລິດເພີ່ມຂື້ນຍ້ອນວ່າ ປັດໃຈທາງນ້ຳມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການລະບາຍນ້ຳໃສ່ນາ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ

生产故障风险

增加
降低
注释/具体说明:

ການໃສ່ນ້ໍາຈາກຫນອງໃຫ້ຮັບປະກັນໃຫ້ການປູກເຂົ້າເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ

收入和成本

农业投入费用

增加
降低
注释/具体说明:

ການໃຊ້ຈັກປ້ຳນ້ໍາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຂົງເຂດນາເຂົ້າທີ່ ຢູ່ສູງກ່ວາໜອງ

农业收入

降低
增加
注释/具体说明:

ເພີ່ມຜົນຜະລິດເນ່ືອງຈາກສາມາດປູກໄດ້ 2 ລະດູ ແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍປາ

社会文化影响

食品安全/自给自足

减少
改良
注释/具体说明:

ການປູກເຂົ້ານາຫນື່ງລະດູ ແມ່ນ ມີພຽງແຕ່ 6 ຫາ 8 ເດືອນເທົ່ານັ້ນ ສໍາລັບການບໍລິໂພກໃນຄອບຄົວ, ຫຼັງຈາກເຕັກນິກນີ້ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້, ຊາວກະສິກອນສາມາດຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ ຜະລິດ ແລະ ຜະລິດເຂົ້າໃນລະດູແລ້ງ, ຜະລິດເຂົ້າທີ່ພຽງພໍເພ່ືອລ້ຽງຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາຕະຫລອດປີ

冲突缓解

恶化
改良
注释/具体说明:

ນ້ໍາໃນຫນອງ ແມ່ນ ພຽງພໍສໍາລັບການປູກເຂົ້າເຊິ່ງ ຫຸຼດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ຊົນລະປະທານໃນບ້ານ. ຫນອງໄດ້ຖືກເຕີມເຕັມ ດ້ວຍຮ່ອງທີ່ ຊາວກະສິກອນສ້າງຂ້ືນ. ເພື່ອນບ້ານສາມາດນໍາໃຊ້ນ້ໍາຈາກຮ່ອງນັ້ນໄດ້

生态影响

水循环/径流

水量

降低
增加
注释/具体说明:

ການປູກເຂົ້າແມ່ນອີງໃສ່ຝົນໃນເວລາແຫ້ງແລ້ງ, ຊາວກະສິກອນ ໃຊ້ນ້ໍາຈາກໜອງ ທີ່ເຕີມເຕັມຈາກນໍ້າຫ້ວຍຜ່ານຮ່ອງ (ການເກັບກັກນ້ໍາໃນຫນອງ)

土壤

土壤水分

降低
增加
注释/具体说明:

ໃນລະດູແລ້ງດິນ ແຫ້ງແລ້ວກາຍເປັນກ້ອນ ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາສາມາດ ຕ່ືມນ້ໍາຈາກຫນອງເພ່ືອປັບປຸງດິນແຫ້ງໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ.

土壤结壳/密封

增加
减少
注释/具体说明:

ເນ່ືອງຈາກນ້ໍາໃນຫນອງ ເມ່ືອດິນແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ກາຍເປັນກ້ອນ, ຊາວກະສິກອນຈະປ່ອຍນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນນາເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ກະກຽມພື້ນທີ່ການປູກຝັງ

生物多样性:植被、动物

动物多样性

降低
增加
注释/具体说明:

ມີການເພີ່ມຂື້ນ ຍ້ອນຈຳພວກສັດໄດ້ມີທີ່ ຢູ່ອາໄສຈາກນ້ຳໃນໜອງປາເຊັນ: ກຸ້ງ,ຫອຍ, ກະປູ ແລະ ປາ ເປັນຕົ້ນ

减少气候和灾害风险

干旱影响

增加
降低
注释/具体说明:

ຜົນກະທົບຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແມ່ນ ຫຸຼດລົງເນ່ືອງຈາກ ເມື່ອໄພແຫ້ງແລ້ງເກີດຂື້ນ ພວກເຂົາສາມາດ ນໍາໃຊ້ນ້ໍາທີ່ກັກໄວ້ໃນຫນອງ ເພື່ອຮັບມືກັບ ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວ

6.2 该技术的场外影响已经显现

下游淤积

增加
降低

6.3 技术对渐变气候以及与气候相关的极端情况/灾害的暴露和敏感性(土地使用者认为的极端情况/灾害)

渐变气候

渐变气候
季节 气候变化/极端天气的类型 该技术是如何应对的?
年温度 减少
季节性温度 湿季/雨季 增加
年降雨量 增加 适度
季雨量 湿季/雨季 增加 适度
其他渐变气候 增加

气候有关的极端情况(灾害)

气象灾害
该技术是如何应对的?
局地暴雨 不好
局地雹灾 不好

6.4 成本效益分析

技术收益与技术建立成本相比如何(从土地使用者的角度看)?
短期回报:

稍微积极

长期回报:

非常积极

技术收益与技术维护成本/经常性成本相比如何(从土地使用者的角度看)?
短期回报:

积极

长期回报:

非常积极

6.5 技术采用

 • 单例/实验
在所有采用这项技术的人当中,有多少人是自发地采用该技术,即未获得任何物质奖励/付款?:
 • 90-100%

6.6 适应

最近是否对该技术进行了修改以适应不断变化的条件?:

6.7 该技术的优点/长处/机会

土地使用者眼中的长处/优势/机会
- ໄດ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກໜອງປາ ໄປທຳການຜະລິດປູກເຂົ້າໄດ້ທັງສອງລະດູຄື ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ
-ສາມາດລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາໄດ້
编制者或其他关键资源人员认为的长处/优势/机会
ທຳການຜະລິດກະສິກຳ ໃນລະດູແລ້ງໄດ້ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ນ້ຳຊົນລະປະທານ

6.8 技术的弱点/缺点/风险及其克服方法

土地使用者认为的弱点/缺点/风险 如何克服它们?
ໜອງປາຕ່ຳກວ່າພື້ນທີ່ທຳການຜະລິດ, ການປູກເຂົ້າ ບໍ່ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄປທົ່ວພື້ນທີ່ໄດ້ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກໂປມນ້ຳຂື້ນເພື່ອທຳການຜະລິດ

7. 参考和链接

7.1 信息的方法/来源

 • 实地考察、实地调查

1 ຄັ້ງ

 • 与土地使用者的访谈

1 ່ທ່ານ

模块