អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Интегрированное управление для устойчивого использования засоленных и гипсоносных почв в Узбекистане [ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Uzbekistan

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Интегрированное управление для устойчивого использования засоленных и гипсоносных почв в Узбекистане

ប្រទេស:

ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន

របាការណ៍អង្គភាព:

Uzbekistan

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា
 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការស្រាវជ្រាវ/​ការវាយតម្លៃ និងត្រួតពិនិត្យ DLDD និង SLM
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Интегрированное управление состоит из комплекса агротехнических и мелиоративных приемов по улучшению здоровья и производительных функций почв, а именно:
дренаж и  промывка почв, глубокое рыхление почвы (50-60см), органические удобрения (10т/га), систему минеральных удобрений (N150 P100 K30), планировку, график поливов и диверсификацию культур.
Передовая практика ИУ включает также
(а) мониторинг и оценку качества  почв, воды и  сельскохозяйственных культур в течение четырех сезонов на трех пилотных участках,
(б) передачу фермерам передовой практики через ФАО Полевые Фермерские Школы, организованные на базе демонстрационных  пилотных участков, и
(г)  социологический опрос землепользователей для оценки потребности в передаче передовой практики и готовности фермеров к ее внедрению.

ទីតាំង

Сырдарьинская область (Сардобинский и Акалтынский район)  и Кашкадарьинская область (Нишанский район) Республика Узбекистан

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

33.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

16000.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Основные черты - резкая континентальность и засушливость. Среднегодовая температура воздуха от +14,9 до +15,4 оС. Средняя температура июля +29,5оС - +29,9оС, января - +0,7оС, - -0,2оС. Продолжительность безморозного периода 220- 235 дней. Сумма осадков 251-340 мм; 40-45 % осадков выпадает весной; летом практически не бывает дождей. Относительная влажность  воздуха зимой  – 68-79%, летом - около 30%.|
Слабоволнистая пролювиально-аллювиальная равнина конусов выноса с эрозионно-аккумулятивным типом рельефа и уклонами не превышающими 0,002. |
Почвы сформировались в пустынных и сероземных условиях (светлые сероземы). Орошение способствовало подъему УГВ до 1,0-1,5м, заболачиванию и засолению земель. В Карши почва содержит гипс, что добавляет проблемы, связанные с гипсоносностью. Содержание гумуса и питательных элементов низкое.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Орошаемое земледелие – выращивание хлопчатника, пшеницы в фермерских хозяйствах, овощей, фруктов и др. продукции растениеводства в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках; разведение крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы.|
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком  
Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет от 350 до 650 $США/год на 1 сельского жителя (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Практика продемонстрировала свое преимущество над текущей фермерской деятельностью. Основные индикаторы преимущества: (а)  улучшение почвенных свойств, снижение засоленности и заболачивания почв, (б) повышение урожайности культур на 47-48%, (в) повышение доходов и потенциала фермеров, (г) высокая заинтересованность и готовность фермеров и местного сообщества к обучению и повышению навыков и опыта.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Снижение мелиоративного состояния и производительной способности орошаемых земель
В настоящее время засоление охватывает 50,2% орошаемых земель, заболачивание -  27,5%,  в отдельных областях этот показатель доходит до 58-77%. За последние десятилетия содержание гумуса в почвах уменьшилось на 30-40%, а плодородие снизилось на 5-6 баллов.|Экономические потери потенциального урожая сельскохозяйственных культур, которые оцениваются в 31 млн. $ США, а экономические потери от вывода земель из сельхозоборота, из-за высокой засоленности - в 12 млн. $ США (АБР, 2005)|2. Проблемы, вызванные реструктуризацией сельского хозяйства
Организация фермерских хозяйств до настоящего времени находится в стадии развития. Не все фермеры на сегодняшний день имеют специальное образование или опыт по научно-обоснованным агрономическим  приемам и способам сохранения плодородия почв и основам   устойчивого земледелия.

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

1. Улучшение почвенных свойств через повышение водопроницаемости,  снижение уплотненности в корневой зоне почв, повышение содержания органического вещества и улучшение здоровья почв.
2. Смягчение проблем засоления и заболачивания земель и повышение урожайности культур;
3. Повышение осведомленности и навыков фермеров и землепользователей, и их способности  преодолевать  проблемы деградации земли  и применять  практику УУЗР

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Цель 1.Демонстрация преимуществ и возможностей  интегрированных недорогих и низко-рисковых методов восстановления и повышения производительности деградированных  земель.
|Цель2. Создание программы мониторинга в системе почва/вода/растение на пилотных участках
Цель 3. Передача фермерам  передовых технологий по интегрированному управлению

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

Цель 1.  Демонстрация возможностей интегрированного управления (ИУ).
Возможности  ИУ демонстрировались на 3 демонстрационных участках.Опция "ИУ" на засоленных почвах включает:   дренаж и  промывка почв, органические удобрения, глубокое рыхление, планировка, график поливов и минеральные удобрения|На гипсированных почвах  было выделено два участка: с близким гипсовым горизонтом (0.2-0.5м) и с глубоким залеганием гипсового горизонта (0,5-1.0м). Опция «Контроль» -  обычная фермерская практика.|В течение 2-х лет продемонстрированы 4 культуры (озимая пшеница, маш, ячмень и хлопок), которые сменяли друг-друга, оставляя почву под постоянным растительным покровом.По каждой опции выполнена экономическая оценка эффекта и анализ затрат/выгод.
Цель 2. Программа системы мониторинга  почва/вода/культура включает ежедекадные  замеры уровня грунтовых вод, контроль засоления почв, содержания питательных элементов, гумуса и др. |а также фенологические наблюдения за ростом, развитием и урожайностью сельскохозяйственных культур и др.
Демонстрационные участки были оборудованы наблюдательными скважинами (пьезометрами) и  водомерными устройствами для учета водоподачи и др.
Цель 3. Передача фермерам  передовых технологий по интегрированному управлению.
За основу принят опыт Полевых Фермерских Школ (ПФШ), используемых ФАО в различных странах.|Процесс формирования ПШФ состоял из трех уровней: (1) Семинар по разработке учебного плана (2) ТОТ семинар по подготовке 12 инструкторов,(3) организованы ПФШ, в которых было обучено 492 фермера.|Выявлены фермеры-лидеры, которые рекомендованы как инструкторы для расширения школ.  Проведен социальный опрос фермеров и местного сообщества и  идентифицированы приоритетные  фермерские стратегии и предложения по преодолению существующих проблем.

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Интегрированное управление – комплекс мероприятий (технических, агрономических, институциональных), направленных на повышение производительных функций агроэкосистем и устойчивое использование земельных и водных ресурсов
Полевые фермерские школы (ПФШ) – неформальное обучение фермерских групп и других категорий землепользователей с целью повышения их знаний, опыта и осведомленности для устойчивого использования земельных и водных ресурсов ( ФАО ООН)
Демонстрационный участок – опытно-экспериментальный участок, оборудованный для наглядного представления преимуществ передовой практики УУЗР над традиционной фермерской практикой
Интегрированное управление состоит из комплекса агротехнических и мелиоративных приемов по улучшению здоровья и производительных функций почв, а именно:
К примеру, схема дополнительной  опции «минеральные удобрения»: N0P0K0, N122P70K50, N93P112K75, N280P187K125, N300P200K150, and N224P150K100 + micronutrient (Zn 5 kg/ha and B 1.5 kg/ha).|

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Проект ФАО/ТСР/УЗБ/2901
Институт Узгипромелиоводхоз
МСВХ Узбекистан|

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Проект ФАО/ТСР/UZB/2901
Ответственный исполнитель – институт Узгипромелиоводхоз (УзГИП) Минсельводхоза, Узбекистан – У. Абдуллаев, Г. Хасанханова, С. Хамзин, Т. Хамзина, А. Воронов и др. uzgip@buzton.com|Международные партнеры по сотрудничеству :
AGLL. Land and Water Development Division, FAO Rome  – Dr. H. Nabhan, Dr. A. Mashali and Dr. P.Koohafkan
< www.fao.org/ag/agl/agll>                 
|Местные партнеры:
Кашкадарьинский НПЦ  Сельского Хозяйства
Кашкадарьинская гидромелиоративная экспедиция
Сырдарьинская гидромелиоративная экспедиция  и др.

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

В рамках программы технического содействия ФАО ООН

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1.Специалисты по сельскому хозяйству пилотных хозяйств
2.Руководители фермерских хозяйств, фермеры, дехкане и местные сообщества, вовлеченные в ПФШ.
|3. Местные органы самоуправления граждан

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

1. Научный сельскохозяйственный центр Кашкадарьинской области
 - адаптация отдельных видов мероприятий к местным условиям (нормы минеральных удобрений)
  - участие в составлении учебного плана для ПФШ
  - разработка обучающих модулей
2. Сырдарьинская и Кашкадарьинская гидромелиоративная экспедиция  
 - помощь в обустройстве ДУ для мониторинга ГВ, составление  программы мониторинга
 - проведение мероприятий по реабилитации дренажа, подъездной дороги к ДУ
3. Специалисты отдела мелиорации земель Сырдарьинской ГМЭ
  - участие в обучении фермеров
4. Специалисты по сельскому хозяйству пилотных хозяйств
   - участие в обучении фермеров (проведение полевых дней)
5. Руководители фермерских хозяйств
  - предоставление сельскохозяйственной техники для выполнения мероприятий
 - организация работ по защите растений (прополка, и др.)
 - консультации по организации поливов и др.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • ផ្សេងៗ (សូមបញ្ជាក់)
សូមបញ្ជាក់:

1. проведение полевых мероприятий по защите растений, поливов, обработке почв и уборки урожая культур,
2. участие в мониторинге и оценке засоления и заболачивания земель на пилотных участках  
3. поддержка в проведении семинаров, дискуссий и встреч   на местах и др.

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

2. Улучшились водно-физические свойства почвы,  в 3 раза увеличилась водопроницаемость и и на 0.22-0.31% повысилось содержание гумуса |
1. В рамках ПШФ обучено и сертифицировано 15 инструкторов и   492 фермера.
1. Повысилась урожайность культур по сравнению со средними показателями фермерских пилотных хозяйств: (а) хлопчатника на 1,56-1,75 т/га ( 47-48 %), (б)  оз.пшеницы на  2,35-2,56.т/га(47 %).
1.  Снизились на  14-22% расходы оросительной воды на 1 га;
2. Снижение содержания легкорастворимых солей в корневой зоне растений  на 41-52% и
3. Повышение площади с уровнем грунтовой воды около 2 м от поверхности;
2. Повысилась заинтересованность и доходность фермерского хозяйства за счет повышения урожайности основных культур на 47-48%
1.Повышение содержания гумуса способствовало улучшению здоровья почвы и жизнедеятельности почвенной микрофлоры  и микрофауны;
2.  Снизились на 41- 62% затраты оросительной  воды на 1 т продукции

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

1. Повышен интерес фермеров  и уязвимых групп (женщины, молодые семьи и др.) прилегающих территорий и их готовность к внедрению передовой практики ИУ на своих участках в более широком масштабе.|
2. Снижение удельных затрат воды  высвободило некоторый объем воды для орошения земель в прилегающих хозяйствах

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

Демонстрируемая технология включала диверсификацию культур (хлопок – пшеница – маш - озимый ячмень), как альтернативу двум доминирующим культурам (хлопок - пшеница). Повторная культура маш и промежуточная сидеральная культура оз.ячмень оказали положительное влияние на почву и растительный покров, создав благоприятные условия для жизнедеятельности полезной почвенной микрофлоры и микрофауны, создающих почвенное плодородие.|
Протестированная практика ИУ по повышению продуктивности земли и фермерских доходов и диверсификация культур -  все это вместе обеспечивает повышение устойчивости сообщества к последствиям изменения климата
Посев повторных и промежуточных культур после пшеницы означает, что поле имеет постоянное  растительное покрытие, обеспечивая поглощение углерода, главного составляющего парниковых газов. Кроме того, диверсификация культур обеспечивают более полное удовлетворение продовольственных нужд и адаптацию местного населения к изменению климата и другим неопределенностям.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

Расчет бюджета культур позволил учесть затраты на выращивание и оценить выгоды. Маржинальный доход составил: (i)  от хлопчатника 377-606US$/га и (ii) от пшеницы 239-294 US$/га, что превысило показатели фермерских хозяйств в 2-3 раза.|

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Республика Каракалпакстан |Хорезмская область

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

1. Наличие специалистов по сельскому хозяйству и инструктуров для обучения, способных организовать демонстрацию практики ИУ и обучение фермеров.
3. Заинтересованность местного сообщества в улучшении производительности своих земельных участков и повышении доходов и средств существования.
2. Тесная связь и сотрудничество ответственных сельскохозяйственных организаций, науки и программ по УУЗР с фермерами и местным сообществом, включая женщин.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. Практика ИУ является привлекательной стратегией  повышения производительных функций почв, которую фермеры могут использовать без привлечения значительных материальных затрат. |
2. Существует потребность в дальнейшем расширении ПФШ и др.способов обучения и консультативных услуг

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

1.Необходимость оказания финансовой поддержки фермеров государством при проведении работ по реабилитации дренажной сети и сооружений.
| 2. Организация поставок  микроудобрений и увеличение норм поставки калийных и фосфорных удобрений в соответствие с требованиями интегрированного управления.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1. Недостаточная материально-техническая база  фермерских хозяйств ограничивает возможности для внедрение ИУ. |
Необходимо повысить уровень услуг подразделений/парков по технике и оборудованию,предоставляемых фермерам.  | 2. При недостатке специализированной техники (например лазерная планировка и др.) фермеры должны кооперироваться для совместного проведения работ

ម៉ូឌុល