ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Интегрированное управление для устойчивого использования засоленных и гипсоносных почв в Узбекистане [ອູເບກີສຖານ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ
 • ບັນ​ນາ​ທິ​ການ
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ

ການລາຍງານກິດຈະການ: Uzbekistan

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ບໍ່ແມ່ນ

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 91%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Интегрированное управление для устойчивого использования засоленных и гипсоносных почв в Узбекистане

ປະເທດ:

ອູເບກີສຖານ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Uzbekistan

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ບໍ່ແມ່ນ

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາດິນເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ແຫ້ງແລ້ງ (DLDD)

 • ການຫຼຸດຜ່ອນ
 • ການປັບຕົວ
 • ການຟື້ນຟູ

ການປະກອບສ່ວນວັດຖຸປະສົງຍຸດທະສາດ

 • ເພື່ອປັບປຸງ ເງື່ອນໄຂດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ຖືກກະທົບ
 • ເພື່ອປັບປຸງ ສະພາບຂອງລະບົບນິເວດ ທີ່ຖືກກະທົບ

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • DLDD ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ / ການຄົ້ນຄວ້າ
 • ການຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ການຕັດສິນໃຈ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Интегрированное управление состоит из комплекса агротехнических и мелиоративных приемов по улучшению здоровья и производительных функций почв, а именно:
дренаж и  промывка почв, глубокое рыхление почвы (50-60см), органические удобрения (10т/га), систему минеральных удобрений (N150 P100 K30), планировку, график поливов и диверсификацию культур.
Передовая практика ИУ включает также
(а) мониторинг и оценку качества  почв, воды и  сельскохозяйственных культур в течение четырех сезонов на трех пилотных участках,
(б) передачу фермерам передовой практики через ФАО Полевые Фермерские Школы, организованные на базе демонстрационных  пилотных участков, и
(г)  социологический опрос землепользователей для оценки потребности в передаче передовой практики и готовности фермеров к ее внедрению.

ສະຖານທີ່

Сырдарьинская область (Сардобинский и Акалтынский район)  и Кашкадарьинская область (Нишанский район) Республика Узбекистан

ຖ້າຫາກວ່າສະຖານທີ່ໄດ້ກໍາໜົດໄວ້ຂອບເຂດຊາຍແດນ, ລະບຸການຂະຫຍາຍຂອງຕົນເປັນເຮັກຕາ:

33.0

ການຄາດຄະເນປະຊາກອນດໍາລົງຊີວິດໃນສະຖານທີ່:

16000.0

ອະທິບາຍຫຍໍ້ ສະພາບແວດລ້ອມ ພາຍໃນພື້ນທີ່

Основные черты - резкая континентальность и засушливость. Среднегодовая температура воздуха от +14,9 до +15,4 оС. Средняя температура июля +29,5оС - +29,9оС, января - +0,7оС, - -0,2оС. Продолжительность безморозного периода 220- 235 дней. Сумма осадков 251-340 мм; 40-45 % осадков выпадает весной; летом практически не бывает дождей. Относительная влажность  воздуха зимой  – 68-79%, летом - около 30%.|
Слабоволнистая пролювиально-аллювиальная равнина конусов выноса с эрозионно-аккумулятивным типом рельефа и уклонами не превышающими 0,002. |
Почвы сформировались в пустынных и сероземных условиях (светлые сероземы). Орошение способствовало подъему УГВ до 1,0-1,5м, заболачиванию и засолению земель. В Карши почва содержит гипс, что добавляет проблемы, связанные с гипсоносностью. Содержание гумуса и питательных элементов низкое.|

ສະພາວະທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດ ໃນສະຖານທີ່ ແລະ / ຫຼືໃກ້ຄຽງ

Орошаемое земледелие – выращивание хлопчатника, пшеницы в фермерских хозяйствах, овощей, фруктов и др. продукции растениеводства в дехканских хозяйствах и на приусадебных участках; разведение крупного и мелкого рогатого скота и домашней птицы.|
Земля находится в собственности государства. Фермеры пользуются землей на основе долгосрочной аренды (50 лет) без права ее продажи и передачи по наследству. В дехканских хозяйствах земля в частной собственности с правом пожизненного пользования выделенным участком  
Средний доход от производства сельскохозяйственной продукции составляет от 350 до 650 $США/год на 1 сельского жителя (CACILM Multicountry Support Project  «Sustainable Land Management Information System »), 2008-2009|

ບົນພື້ນຖານປະເພດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດ (ຫຼາຍ) ອັນໃດ (ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຍຸດທະສາດ) ຊຶ່ງຈຸດປະສົງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ວ່າເປັນການຈັດຕັ້ງທີ່ "ດີທີ່ສູດ"?

Практика продемонстрировала свое преимущество над текущей фермерской деятельностью. Основные индикаторы преимущества: (а)  улучшение почвенных свойств, снижение засоленности и заболачивания почв, (б) повышение урожайности культур на 47-48%, (в) повышение доходов и потенциала фермеров, (г) высокая заинтересованность и готовность фермеров и местного сообщества к обучению и повышению навыков и опыта.|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

1. Снижение мелиоративного состояния и производительной способности орошаемых земель
В настоящее время засоление охватывает 50,2% орошаемых земель, заболачивание -  27,5%,  в отдельных областях этот показатель доходит до 58-77%. За последние десятилетия содержание гумуса в почвах уменьшилось на 30-40%, а плодородие снизилось на 5-6 баллов.|Экономические потери потенциального урожая сельскохозяйственных культур, которые оцениваются в 31 млн. $ США, а экономические потери от вывода земель из сельхозоборота, из-за высокой засоленности - в 12 млн. $ США (АБР, 2005)|2. Проблемы, вызванные реструктуризацией сельского хозяйства
Организация фермерских хозяйств до настоящего времени находится в стадии развития. Не все фермеры на сегодняшний день имеют специальное образование или опыт по научно-обоснованным агрономическим  приемам и способам сохранения плодородия почв и основам   устойчивого земледелия.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

1. Улучшение почвенных свойств через повышение водопроницаемости,  снижение уплотненности в корневой зоне почв, повышение содержания органического вещества и улучшение здоровья почв.
2. Смягчение проблем засоления и заболачивания земель и повышение урожайности культур;
3. Повышение осведомленности и навыков фермеров и землепользователей, и их способности  преодолевать  проблемы деградации земли  и применять  практику УУЗР

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Цель 1.Демонстрация преимуществ и возможностей  интегрированных недорогих и низко-рисковых методов восстановления и повышения производительности деградированных  земель.
|Цель2. Создание программы мониторинга в системе почва/вода/растение на пилотных участках
Цель 3. Передача фермерам  передовых технологий по интегрированному управлению

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

Цель 1.  Демонстрация возможностей интегрированного управления (ИУ).
Возможности  ИУ демонстрировались на 3 демонстрационных участках.Опция "ИУ" на засоленных почвах включает:   дренаж и  промывка почв, органические удобрения, глубокое рыхление, планировка, график поливов и минеральные удобрения|На гипсированных почвах  было выделено два участка: с близким гипсовым горизонтом (0.2-0.5м) и с глубоким залеганием гипсового горизонта (0,5-1.0м). Опция «Контроль» -  обычная фермерская практика.|В течение 2-х лет продемонстрированы 4 культуры (озимая пшеница, маш, ячмень и хлопок), которые сменяли друг-друга, оставляя почву под постоянным растительным покровом.По каждой опции выполнена экономическая оценка эффекта и анализ затрат/выгод.
Цель 2. Программа системы мониторинга  почва/вода/культура включает ежедекадные  замеры уровня грунтовых вод, контроль засоления почв, содержания питательных элементов, гумуса и др. |а также фенологические наблюдения за ростом, развитием и урожайностью сельскохозяйственных культур и др.
Демонстрационные участки были оборудованы наблюдательными скважинами (пьезометрами) и  водомерными устройствами для учета водоподачи и др.
Цель 3. Передача фермерам  передовых технологий по интегрированному управлению.
За основу принят опыт Полевых Фермерских Школ (ПФШ), используемых ФАО в различных странах.|Процесс формирования ПШФ состоял из трех уровней: (1) Семинар по разработке учебного плана (2) ТОТ семинар по подготовке 12 инструкторов,(3) организованы ПФШ, в которых было обучено 492 фермера.|Выявлены фермеры-лидеры, которые рекомендованы как инструкторы для расширения школ.  Проведен социальный опрос фермеров и местного сообщества и  идентифицированы приоритетные  фермерские стратегии и предложения по преодолению существующих проблем.

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນ ແລະ ຂໍ້ກໍາໜົດ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

Интегрированное управление – комплекс мероприятий (технических, агрономических, институциональных), направленных на повышение производительных функций агроэкосистем и устойчивое использование земельных и водных ресурсов
Полевые фермерские школы (ПФШ) – неформальное обучение фермерских групп и других категорий землепользователей с целью повышения их знаний, опыта и осведомленности для устойчивого использования земельных и водных ресурсов ( ФАО ООН)
Демонстрационный участок – опытно-экспериментальный участок, оборудованный для наглядного представления преимуществ передовой практики УУЗР над традиционной фермерской практикой
Интегрированное управление состоит из комплекса агротехнических и мелиоративных приемов по улучшению здоровья и производительных функций почв, а именно:
К примеру, схема дополнительной  опции «минеральные удобрения»: N0P0K0, N122P70K50, N93P112K75, N280P187K125, N300P200K150, and N224P150K100 + micronutrient (Zn 5 kg/ha and B 1.5 kg/ha).|

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


Проект ФАО/ТСР/УЗБ/2901
Институт Узгипромелиоводхоз
МСВХ Узбекистан|

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ:

Проект ФАО/ТСР/UZB/2901
Ответственный исполнитель – институт Узгипромелиоводхоз (УзГИП) Минсельводхоза, Узбекистан – У. Абдуллаев, Г. Хасанханова, С. Хамзин, Т. Хамзина, А. Воронов и др. uzgip@buzton.com|Международные партнеры по сотрудничеству :
AGLL. Land and Water Development Division, FAO Rome  – Dr. H. Nabhan, Dr. A. Mashali and Dr. P.Koohafkan
< www.fao.org/ag/agl/agll>                 
|Местные партнеры:
Кашкадарьинский НПЦ  Сельского Хозяйства
Кашкадарьинская гидромелиоративная экспедиция
Сырдарьинская гидромелиоративная экспедиция  и др.

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ຄງການ / ການລິເລີ່ມໂຄງການ
 • ອື່ນ ໆ (ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸ​)
ລະບຸ:

В рамках программы технического содействия ФАО ООН

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

1.Специалисты по сельскому хозяйству пилотных хозяйств
2.Руководители фермерских хозяйств, фермеры, дехкане и местные сообщества, вовлеченные в ПФШ.
|3. Местные органы самоуправления граждан

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

1. Научный сельскохозяйственный центр Кашкадарьинской области
 - адаптация отдельных видов мероприятий к местным условиям (нормы минеральных удобрений)
  - участие в составлении учебного плана для ПФШ
  - разработка обучающих модулей
2. Сырдарьинская и Кашкадарьинская гидромелиоративная экспедиция  
 - помощь в обустройстве ДУ для мониторинга ГВ, составление  программы мониторинга
 - проведение мероприятий по реабилитации дренажа, подъездной дороги к ДУ
3. Специалисты отдела мелиорации земель Сырдарьинской ГМЭ
  - участие в обучении фермеров
4. Специалисты по сельскому хозяйству пилотных хозяйств
   - участие в обучении фермеров (проведение полевых дней)
5. Руководители фермерских хозяйств
  - предоставление сельскохозяйственной техники для выполнения мероприятий
 - организация работ по защите растений (прополка, и др.)
 - консультации по организации поливов и др.

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ອື່ນ ໆ (ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸ​)
ລະບຸ:

1. проведение полевых мероприятий по защите растений, поливов, обработке почв и уборки урожая культур,
2. участие в мониторинге и оценке засоления и заболачивания земель на пилотных участках  
3. поддержка в проведении семинаров, дискуссий и встреч   на местах и др.

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

2. Улучшились водно-физические свойства почвы,  в 3 раза увеличилась водопроницаемость и и на 0.22-0.31% повысилось содержание гумуса |
1. В рамках ПШФ обучено и сертифицировано 15 инструкторов и   492 фермера.
1. Повысилась урожайность культур по сравнению со средними показателями фермерских пилотных хозяйств: (а) хлопчатника на 1,56-1,75 т/га ( 47-48 %), (б)  оз.пшеницы на  2,35-2,56.т/га(47 %).
1.  Снизились на  14-22% расходы оросительной воды на 1 га;
2. Снижение содержания легкорастворимых солей в корневой зоне растений  на 41-52% и
3. Повышение площади с уровнем грунтовой воды около 2 м от поверхности;
2. Повысилась заинтересованность и доходность фермерского хозяйства за счет повышения урожайности основных культур на 47-48%
1.Повышение содержания гумуса способствовало улучшению здоровья почвы и жизнедеятельности почвенной микрофлоры  и микрофауны;
2.  Снизились на 41- 62% затраты оросительной  воды на 1 т продукции

ພັນລະນາ ຄວາມໝາຍ ຂອງຜົນກະທົບ ທາງອ້ອມ ທີ່ກະທົບໃສ່ນອກພື້ນທີ່ (ຕົວຢ່າງ, ທີ່ບໍ່ປະກົດໃນພື້ນທີ່ ແຕ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມພື້ນທີ່)

1. Повышен интерес фермеров  и уязвимых групп (женщины, молодые семьи и др.) прилегающих территорий и их готовность к внедрению передовой практики ИУ на своих участках в более широком масштабе.|
2. Снижение удельных затрат воды  высвободило некоторый объем воды для орошения земель в прилегающих хозяйствах

ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

Демонстрируемая технология включала диверсификацию культур (хлопок – пшеница – маш - озимый ячмень), как альтернативу двум доминирующим культурам (хлопок - пшеница). Повторная культура маш и промежуточная сидеральная культура оз.ячмень оказали положительное влияние на почву и растительный покров, создав благоприятные условия для жизнедеятельности полезной почвенной микрофлоры и микрофауны, создающих почвенное плодородие.|
Протестированная практика ИУ по повышению продуктивности земли и фермерских доходов и диверсификация культур -  все это вместе обеспечивает повышение устойчивости сообщества к последствиям изменения климата
Посев повторных и промежуточных культур после пшеницы означает, что поле имеет постоянное  растительное покрытие, обеспечивая поглощение углерода, главного составляющего парниковых газов. Кроме того, диверсификация культур обеспечивают более полное удовлетворение продовольственных нужд и адаптацию местного населения к изменению климата и другим неопределенностям.|

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ແມ່ນ

ລະບຸ:

Расчет бюджета культур позволил учесть затраты на выращивание и оценить выгоды. Маржинальный доход составил: (i)  от хлопчатника 377-606US$/га и (ii) от пшеницы 239-294 US$/га, что превысило показатели фермерских хозяйств в 2-3 раза.|

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ແມ່ນ

ຢູ່ໃສ?

Республика Каракалпакстан |Хорезмская область

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

1. Наличие специалистов по сельскому хозяйству и инструктуров для обучения, способных организовать демонстрацию практики ИУ и обучение фермеров.
3. Заинтересованность местного сообщества в улучшении производительности своих земельных участков и повышении доходов и средств существования.
2. Тесная связь и сотрудничество ответственных сельскохозяйственных организаций, науки и программ по УУЗР с фермерами и местным сообществом, включая женщин.|

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

1. Практика ИУ является привлекательной стратегией  повышения производительных функций почв, которую фермеры могут использовать без привлечения значительных материальных затрат. |
2. Существует потребность в дальнейшем расширении ПФШ и др.способов обучения и консультативных услуг

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະທາງດ້ານການເງິນ

1.Необходимость оказания финансовой поддержки фермеров государством при проведении работ по реабилитации дренажной сети и сооружений.
| 2. Организация поставок  микроудобрений и увеличение норм поставки калийных и фосфорных удобрений в соответствие с требованиями интегрированного управления.

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັກສະນະດ້ານວິຊາການ

1. Недостаточная материально-техническая база  фермерских хозяйств ограничивает возможности для внедрение ИУ. |
Необходимо повысить уровень услуг подразделений/парков по технике и оборудованию,предоставляемых фермерам.  | 2. При недостатке специализированной техники (например лазерная планировка и др.) фермеры должны кооперироваться для совместного проведения работ

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ