អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Difusión de las experiencias de manejo del bosque tropical estacionalmente seco de la costa norte del Perú y de información sobre sus especies endémicas de flora y fauna silvestre. [ប្រទេសប៉េរូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: បាទ/ចា៎

មតិយោបល់: La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, es una organización no gubernamental fundada el 10 de enero de 1986, cuya visión es ser una institución técnico-social reconocida a nivel nacional por su compromiso, capacidad y liderazgo, que contribuye a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país, en concordancia con las estrategias globales de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y la pobreza.

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 63%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Difusión de las experiencias de manejo del bosque tropical estacionalmente seco de la costa norte del Perú y de información sobre sus especies endémicas de flora y fauna silvestre.

ប្រទេស:

ប្រទេសប៉េរូ

របាការណ៍អង្គភាព:

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងទៅលើអ្នកកាន់កាប់សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, es una organización no gubernamental fundada el 10 de enero de 1986, cuya visión es ser una institución técnico-social reconocida a nivel nacional por su compromiso, capacidad y liderazgo, que contribuye a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país, en concordancia con las estrategias globales de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y la pobreza.

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីព្រៃ ដីដាំដើមឈើ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់:

Bosques Tropicales Estacionalmente Secos de la Costa Norte del Perú.

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

La propuesta busca “Contribuir a la sensibilización de los tomadores de decisión y población en general, mediante la creación de material de difusión que presente las experiencias de manejo del Bosque Tropical Estacionalmente Seco de la  Costa Norte  del Perú y de información sobre sus especies endémicas para qué se den políticas y normas que favorezcan el manejo y conservación de estos ecosistemas y que la población tenga un cambio de actitud hacia el bosque seco basada en la posibilidad de obtener beneficios del bosque seco y sus especies”. La propuesta desarrollará un video que expone la riqueza endémica del bosque y las experiencias exitosas del manejo forestal en las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque y una publicación que sistematiza información sobre las experiencias adquiridas por los proyectos exitosos en las regiones antes mencionadas.
La presente propuesta nace de la experiencia ganada por AIDER en los 17 años que viene trabajando en la costa norte del Perú. La idea surgió a raíz de los comentarios y conversaciones tenidas en reuniones con los pobladores  de diferentes caseríos y comunidades campesinas en las cuales se ha trabajado.  En ellas expresaron el no conocer métodos de manejo de bosques los cuales puedan brindarles beneficios económicos que les permitan mantener a sus familias.

ទីតាំង

País: Perú|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

Los problemas que el proyecto va a solucionar de forma directa son: la dispersa información técnica y el desconocimiento de los proyectos realizados en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, la difusión, hacia la población, de información relevante sobre las especies endémicas de flora y  fauna silvestre de los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) de la Costa Norte del Perú, su potencialidad económica y su importancia ambiental y social.|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

El proyecto producirá materiales que contengan una breve explicación sobre la importancia y vulnerabilidad de las especies endémicas forestales y de fauna silvestre y entrevistas a los actores y beneficiarios de proyectos realizados en los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES), de la Costa Norte del Perú en especial de acciones de manejo forestal realizadas en tierras degradadas. |

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Objetivo  general:
“Contribuir a la sensibilización de los tomadores de decisión y población en general, para que se den políticas y normas que favorezcan el manejo y conservación de los Bosques Estacionalmente Secos (BTES), de la Costa Norte del Perú y que la población tenga un cambio de actitud hacia el bosque seco, basada en la posibilidad de obtener beneficios del bosque seco y sus especies”.
|Objetivo  específico 1:  
Compilar material audiovisual e información Técnica sobre experiencias de manejo forestal en Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) y sobre la vulnerabilidad de los hábitats de las especies endémicas de los BTES.
|Objetivo  específico 2:
Elaborar materiales de difusión sobre especies endémicas y experiencias de manejo forestal del BTES.|Objetivo  específico 3:
Difundir las experiencias en el manejo de los BTES y la información sobre las especies endémicas y su valor potencial para el desarrollo forestal.|Objetivo  específico 4:
Facilitar la formulación participativa de una propuesta de políticas y normas, con sus respectivos instrumentos para su implementación, que favorezcan el manejo y conservación de los BTES.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1.1 Acopiar información bibliográfica sobre los temas de interés.
1.2 Realizar entrevistas a los especialistas de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales NORBOSQUE, ATFFS, MINAG, MINAM, ONG´s y  Asociaciones de base que hayan realizado labores en los temas relacionados a BTES.
1.3 Producir material audiovisual (videos) de las experiencias del Manejo de los BTES y especies endémicas.
2.1 Sistematizar la información obtenida mediante las entrevistas, así como de la compilación de bibliografía y materiales audiovisuales.
2.2 Diseñar materiales de Merchandise y difusión. (Lapiceros, Folders, Afiches, Videos y Publicaciones).
2.3 Producción de los materiales de difusión.
3.1. Elaborar la estrategia de difusión de las experiencias de manejo de los BTES y de la información sobre las especies endémicas
3.2. Diseñar una campaña de difusión (en el marco de la estrategia de difusión).
3.3. Ejecutar el plan de la campaña de difusión: plan de trabajo.
4.1. Organización y realización de eventos de sensibilización para los tomadores de decisiones.
4.2. Organización y realización de eventos multi institucionales para la formulación de propuestas de políticas y normas para el manejo de los BTES, con sus respectivos instrumentos de implementación.|4.3. Reuniones de información y consulta participativa sobre propuestas políticas formuladas, con actores involucrados y stakeholders.|4.4. Cabildeo para la puesta en la agenda política del Gobierno Regional, de las propuestas de políticas y normas para el manejo de los BTES.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral|Av. Jorge Basadre 180. Dpto.6
San Isidro
Lima 27 - Perú

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

ទេ

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-មិនដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Gobierno Regional Piura - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
2. Gobierno Regional Lambayeque - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
3. Gobierno Regional Tumbes - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
|4. NORBOSQUE, Programa Regional de manejo sostenible de bosques secos de carácter Macro Regional, involucrando a Tumbes, Piura y Lambayeque. NORBOSQUE depende de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional.

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

Al finalizar el proyecto se transferirá la información y el manejo del Blog al Programa  NORBOSQUE,  que tiene entre sus estrategias, el “Esfuerzo interregional en comunicación y difusión del conocimiento sobre Bosque Seco; Promoción de corredores ecológicos y socio culturales”, las cuales son totalmente afines con el objetivo general de la presente Propuesta y se asegurara la continuidad a través del tiempo
Cabe mencionar que la  Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER pertenece al Comité Directivo de NORBOSQUE como representante de la sociedad civil.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • ការប្រឹក្សាយោបល់
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Considerando los impactos positivos generados a nivel social, económico y ambiental, se puede concluir en que se la propuesta fomenta un desarrollo del Bosque obteniendo mayores beneficios de él, sin afectar su regeneración consiguiendo un óptimo desarrollo y manejo del recurso.|
Fomento de la conservación de los BTES y sus especies endémicas y las lecciones aprendidas para que las réplicas de proyectos exitosos que se desarrollen las contemplen y no cometan los mismos errores.
Cabe señalar que todo proyecto de manejo y conservación de bosques, realizado dentro de los BTES incide de uno u otro modo en la lucha contra la desertificación, conservación de la diversidad biológica y cambio climático,coincidiendo con los objetivos de al menos tres Convenios Internacionales.|
Fortalecer las relaciones interinstitucionales de los actores de gestión en el BTES mejorando el flujo de información y el desarrollo de nuevas políticas. Vincular de forma directa a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunales con los gobiernos locales y regionales.|
Se espera que con la réplica de modelos exitosos de manejo forestal se promueva la implementación de proyectos de desarrollo rural, ya que esto conducirá a un aprovechamiento sostenible de los recursos y generara empleo para las poblaciones locales. |

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

ទេ

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

ទេ

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

La estrategía de sostenibilidad y replicabilidad empleada, el proyecto transferirá la información y el manejo del Blog al Programa  NORBOSQUE,  que tiene entre sus estrategias, el “Esfuerzo interregional en comunicación y difusión del conocimiento sobre Bosque Seco; Promoción de corredores ecológicos y socio culturales”, las cuales son totalmente afines con el objetivo general de la presente Propuesta y se asegurara la continuidad a través del tiempo.
Si bien se dará un trato equitativo a todas las experiencias y opiniones, se resaltará aquellas experiencias que hayan promovido o promuevan la equidad de género en proyectos de manejo de Bosques Tropicales Estacionalmente Secos y conservación de sus especies endémicas.|
El involucramiento de diferentes actores (de Piura, Tumbes y Lambayeque) vinculados al manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre,  se compilaron sus opiniones y experiencias; las cuales serán sistematizadas para su difusión y su posterior aplicación como fuente de retroalimentación. Se empleó metodologías participativas (talleres, entrevistas estructuradas y no estructuradas, blogs) con la finalidad de recoger la mayor cantidad de puntos de vista y experiencias.|

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

El proyecto se encuentra en ejecución hasta diciembre de 2010

ម៉ូឌុល