ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນການຕ້ານ ການກາຍເປັນທະເລຊາຍ

Difusión de las experiencias de manejo del bosque tropical estacionalmente seco de la costa norte del Perú y de información sobre sus especies endémicas de flora y fauna silvestre. [ເປຣູ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ:

ການລາຍງານກິດຈະການ: Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ: ແມ່ນ

​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ: La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, es una organización no gubernamental fundada el 10 de enero de 1986, cuya visión es ser una institución técnico-social reconocida a nivel nacional por su compromiso, capacidad y liderazgo, que contribuye a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país, en concordancia con las estrategias globales de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y la pobreza.

​ເບິ່ງ​ປະ​ຫວັດ
ຄວາມສົມບູນ: 63%

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ:

Difusión de las experiencias de manejo del bosque tropical estacionalmente seco de la costa norte del Perú y de información sobre sus especies endémicas de flora y fauna silvestre.

ປະເທດ:

ເປຣູ

ການລາຍງານກິດຈະການ:

Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral

ສິດທິທາງຊັບສິນ

ການພັນລະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ຫຼື ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສິດທິ:

ແມ່ນ

ກະລຸນາ ສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ສິດທິຜູ້ຖືຄອງດິນ:

La Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral - AIDER, es una organización no gubernamental fundada el 10 de enero de 1986, cuya visión es ser una institución técnico-social reconocida a nivel nacional por su compromiso, capacidad y liderazgo, que contribuye a la conservación ambiental y al desarrollo sostenible del país, en concordancia con las estrategias globales de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertificación y la pobreza.

ການຈັດປະເພດ

ການນໍາໃຊ້ດິນໃນພື້ນທີ່ ທີ່ຕັ້ງສະເພາະ

 • ພື້ນທີ່ການປູກພືດ
 • ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ
 • ພື້ນທີ່ປູກໄມ້
 • ດິນທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາການຜະລິດໄດ້
 • ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງມະນຸດ
ລະບຸ:

Bosques Tropicales Estacionalmente Secos de la Costa Norte del Perú.

ການເຊື່ອມໂຍງ ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ອື່ນໆທີ່ເຮັດໄດ້ດີ

 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້
 • ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນ
 • ການມີສ່ວນຮ່ວມ, ການຮ່ວມມື ແລະ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

ພາກທີ 1: ສະພາບການຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ: ສະພາບການພາ (ສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດ ແລະ ມະນຸດ)

ອະທິບາຍຫຍໍ້ເນື້ອໃນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

La propuesta busca “Contribuir a la sensibilización de los tomadores de decisión y población en general, mediante la creación de material de difusión que presente las experiencias de manejo del Bosque Tropical Estacionalmente Seco de la  Costa Norte  del Perú y de información sobre sus especies endémicas para qué se den políticas y normas que favorezcan el manejo y conservación de estos ecosistemas y que la población tenga un cambio de actitud hacia el bosque seco basada en la posibilidad de obtener beneficios del bosque seco y sus especies”. La propuesta desarrollará un video que expone la riqueza endémica del bosque y las experiencias exitosas del manejo forestal en las regiones Tumbes, Piura y Lambayeque y una publicación que sistematiza información sobre las experiencias adquiridas por los proyectos exitosos en las regiones antes mencionadas.
La presente propuesta nace de la experiencia ganada por AIDER en los 17 años que viene trabajando en la costa norte del Perú. La idea surgió a raíz de los comentarios y conversaciones tenidas en reuniones con los pobladores  de diferentes caseríos y comunidades campesinas en las cuales se ha trabajado.  En ellas expresaron el no conocer métodos de manejo de bosques los cuales puedan brindarles beneficios económicos que les permitan mantener a sus familias.

ສະຖານທີ່

País: Perú|

ພາກທີ 2. ການບັນຫາການແກ້ໄຂ (ກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສາເຫດ) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການປະຕິບັດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Los problemas que el proyecto va a solucionar de forma directa son: la dispersa información técnica y el desconocimiento de los proyectos realizados en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque, la difusión, hacia la población, de información relevante sobre las especies endémicas de flora y  fauna silvestre de los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) de la Costa Norte del Perú, su potencialidad económica y su importancia ambiental y social.|

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທີ່ດີແມ່ນແນ່ໃສ່ການແກ້ໃຂບັນຫາ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

El proyecto producirá materiales que contengan una breve explicación sobre la importancia y vulnerabilidad de las especies endémicas forestales y de fauna silvestre y entrevistas a los actores y beneficiarios de proyectos realizados en los Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES), de la Costa Norte del Perú en especial de acciones de manejo forestal realizadas en tierras degradadas. |

ແຈ້ງຈຸດປະສົງ ຂອງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດ

Objetivo  general:
“Contribuir a la sensibilización de los tomadores de decisión y población en general, para que se den políticas y normas que favorezcan el manejo y conservación de los Bosques Estacionalmente Secos (BTES), de la Costa Norte del Perú y que la población tenga un cambio de actitud hacia el bosque seco, basada en la posibilidad de obtener beneficios del bosque seco y sus especies”.
|Objetivo  específico 1:  
Compilar material audiovisual e información Técnica sobre experiencias de manejo forestal en Bosques Tropicales Estacionalmente Secos (BTES) y sobre la vulnerabilidad de los hábitats de las especies endémicas de los BTES.
|Objetivo  específico 2:
Elaborar materiales de difusión sobre especies endémicas y experiencias de manejo forestal del BTES.|Objetivo  específico 3:
Difundir las experiencias en el manejo de los BTES y la información sobre las especies endémicas y su valor potencial para el desarrollo forestal.|Objetivo  específico 4:
Facilitar la formulación participativa de una propuesta de políticas y normas, con sus respectivos instrumentos para su implementación, que favorezcan el manejo y conservación de los BTES.

ພາກທີ 3. ກິດຈະກໍາ

ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກໍາຕົ້ນຕໍ, ໂດຍຈຸດປະສົງ

1.1 Acopiar información bibliográfica sobre los temas de interés.
1.2 Realizar entrevistas a los especialistas de los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales NORBOSQUE, ATFFS, MINAG, MINAM, ONG´s y  Asociaciones de base que hayan realizado labores en los temas relacionados a BTES.
1.3 Producir material audiovisual (videos) de las experiencias del Manejo de los BTES y especies endémicas.
2.1 Sistematizar la información obtenida mediante las entrevistas, así como de la compilación de bibliografía y materiales audiovisuales.
2.2 Diseñar materiales de Merchandise y difusión. (Lapiceros, Folders, Afiches, Videos y Publicaciones).
2.3 Producción de los materiales de difusión.
3.1. Elaborar la estrategia de difusión de las experiencias de manejo de los BTES y de la información sobre las especies endémicas
3.2. Diseñar una campaña de difusión (en el marco de la estrategia de difusión).
3.3. Ejecutar el plan de la campaña de difusión: plan de trabajo.
4.1. Organización y realización de eventos de sensibilización para los tomadores de decisiones.
4.2. Organización y realización de eventos multi institucionales para la formulación de propuestas de políticas y normas para el manejo de los BTES, con sus respectivos instrumentos de implementación.|4.3. Reuniones de información y consulta participativa sobre propuestas políticas formuladas, con actores involucrados y stakeholders.|4.4. Cabildeo para la puesta en la agenda política del Gobierno Regional, de las propuestas de políticas y normas para el manejo de los BTES.

ພາກທີ 4: ສະຖາບັນ / ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ (ການຮ່ວມມື, ການມີສ່ວນຮ່ວມ,​ ພາລະບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ)

ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງສະຖາບັນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ


Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral|Av. Jorge Basadre 180. Dpto.6
San Isidro
Lima 27 - Perú

ການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີ ມີການຮ່ວມມືບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

ລະບຸ ຂົງເຂດວຽກງານໃດ ທີ່ໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ

 • ການລິເລີ່ມພາຍໃນປະເທດ
 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ - ລັດຖະບານ, ການນໍາພາ
 • ການລິເລີ່ມແຫ່ງຊາດ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ, ການນໍາພາ

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະກອບດ້ວຍ CSOs, ຜຸ້ທີ່ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ລາຍຊື່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ້ອງຖິ່ນມີສ່ວນຮ່ວມ:

1. Gobierno Regional Piura - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
2. Gobierno Regional Lambayeque - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
3. Gobierno Regional Tumbes - Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
|4. NORBOSQUE, Programa Regional de manejo sostenible de bosques secos de carácter Macro Regional, involucrando a Tumbes, Piura y Lambayeque. NORBOSQUE depende de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional.

ສໍາລັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ, ລະບຸ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການອອກແບບ, ການແນະນໍາ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ, ຖ້າມີ.

Al finalizar el proyecto se transferirá la información y el manejo del Blog al Programa  NORBOSQUE,  que tiene entre sus estrategias, el “Esfuerzo interregional en comunicación y difusión del conocimiento sobre Bosque Seco; Promoción de corredores ecológicos y socio culturales”, las cuales son totalmente afines con el objetivo general de la presente Propuesta y se asegurara la continuidad a través del tiempo
Cabe mencionar que la  Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER pertenece al Comité Directivo de NORBOSQUE como representante de la sociedad civil.

ມີປະຊາກອນ ທີ່ອາໃສຢຸ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະ ພື້ນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການພັດທະນາ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ່?

ແມ່ນ

ໂດຍຄ່າຫຍັງ?
 • ປຶກສາຫາລື
 • ວິທີການ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ການວິເຄາະ

ພາກທີ 5. ການປະກອບສ່ວນໃສ່ຜົນກະທົບ

ອະທິບາຍ ຜົນກະທົບ ທາງກົງຕໍ່ພື້ນທີ່ການຜະລິດ (2 ຜົນກະທົບຫຼັກໂດຍແບ່ງໝວດໝູ່)

Considerando los impactos positivos generados a nivel social, económico y ambiental, se puede concluir en que se la propuesta fomenta un desarrollo del Bosque obteniendo mayores beneficios de él, sin afectar su regeneración consiguiendo un óptimo desarrollo y manejo del recurso.|
Fomento de la conservación de los BTES y sus especies endémicas y las lecciones aprendidas para que las réplicas de proyectos exitosos que se desarrollen las contemplen y no cometan los mismos errores.
Cabe señalar que todo proyecto de manejo y conservación de bosques, realizado dentro de los BTES incide de uno u otro modo en la lucha contra la desertificación, conservación de la diversidad biológica y cambio climático,coincidiendo con los objetivos de al menos tres Convenios Internacionales.|
Fortalecer las relaciones interinstitucionales de los actores de gestión en el BTES mejorando el flujo de información y el desarrollo de nuevas políticas. Vincular de forma directa a las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunales con los gobiernos locales y regionales.|
Se espera que con la réplica de modelos exitosos de manejo forestal se promueva la implementación de proyectos de desarrollo rural, ya que esto conducirá a un aprovechamiento sostenible de los recursos y generara empleo para las poblaciones locales. |

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ໄດ້ມີການວິເຄາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດບໍ?

ບໍ່ແມ່ນ

ພາກ 6 ການຮັບເອົາ ແລະ ການເຮັດຊໍ້າ

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ / ການນໍາສະເໜີສະຖານທີ່ອື່ນໆ?

ບໍ່ແມ່ນ

ທ່ານສາມາດກໍານົດ 3 ເງື່ອນໄຂຫຼັກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ດີບໍ?

La estrategía de sostenibilidad y replicabilidad empleada, el proyecto transferirá la información y el manejo del Blog al Programa  NORBOSQUE,  que tiene entre sus estrategias, el “Esfuerzo interregional en comunicación y difusión del conocimiento sobre Bosque Seco; Promoción de corredores ecológicos y socio culturales”, las cuales son totalmente afines con el objetivo general de la presente Propuesta y se asegurara la continuidad a través del tiempo.
Si bien se dará un trato equitativo a todas las experiencias y opiniones, se resaltará aquellas experiencias que hayan promovido o promuevan la equidad de género en proyectos de manejo de Bosques Tropicales Estacionalmente Secos y conservación de sus especies endémicas.|
El involucramiento de diferentes actores (de Piura, Tumbes y Lambayeque) vinculados al manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre,  se compilaron sus opiniones y experiencias; las cuales serán sistematizadas para su difusión y su posterior aplicación como fuente de retroalimentación. Se empleó metodologías participativas (talleres, entrevistas estructuradas y no estructuradas, blogs) con la finalidad de recoger la mayor cantidad de puntos de vista y experiencias.|

ການເຮັດຊໍ້າ

ໃນທັດສະນະມູມມອງຂອງທ່ານ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ ສາມາດເອົາໄປນໍາໃຊ້ໄດ້ຢູ່ພື້ນທີ່ອື່ນໆບໍ ເຖິງວ່າມີບາງລະດັບການປັບຕົວ?

ແມ່ນ

ໃນລະດັບໃດ?
 • ທ້ອງຖິ່ນ
 • ລະຫວ່າງປະເທດ
 • ແຫ່ງຊາດ

ພາກທີ 7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

El proyecto se encuentra en ejecución hasta diciembre de 2010

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ