អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

SMALL FARM RESERVOIR [ប្រទេសហ្វីលីពីន]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Philippines

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 91%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

SMALL FARM RESERVOIR

ប្រទេស:

ប្រទេសហ្វីលីពីន

របាការណ៍អង្គភាព:

Philippines

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីដាំដំណាំ
 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីលំនៅដ្ឋាន

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការបង្ការ
 • ការកាត់បន្ថយ
 • ការបន្សុំា

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ពង្រឹងសមត្ថភាព និងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
 • ការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង និងជំនួយក្នុងការសម្រេចចិត្ត
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

“Small Farm Reservoir (SFR)” as a best practice promotes diversified farming technology. Among the major components of this project are management of watershed area and service area, development of reservoir area, trainings and seminars and dispersal of ducks, vegetable seeds and fingerlings (tilapia and hito).  In an SFR, a farmer could culture fish in the reservoir, plant/produce vegetables using stored water for watering, raise poultry/ducks and livestock and use water to irrigate the farm lands. By doing so, aside from rice farming, farmers could also earn additional income by selling some of their produce. It is also a form of savings for the family because aside from having a free, fresh, healthy and nutritious food, it also lessens likelihood of sickness. In addition, rain water collected add-up to a cooler environment in the surrounding area. |

ទីតាំង

Municipality of Bingawan, Province of Iloilo, Philippines|

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

6066.0

សូមកំណត់ពីចំនួនប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ:

12679.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Type III Climate. There is a short dry season during months of February to April and rainy season starting May until January
Topography:
Topography is of hilly terrain
The soil type is classified as alimodian clay and bontog clay loam. The surface soil is brown, pale brown or light brown, reddish brown or yellowish brown, fin coarsely to granular, clay loam to loam.  Elements available are phosphorous and exchangeable potassium. |

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Being an agricultural community, the main source of income of the majority of the residents is farming.  Others also engage in animal/poultry raising while some work as farm laborers in order to augment their income
There were 65% owner cultivator and the rest were Certificate of Land Title Holders and lease.
No Report Submitted

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

Small Farm Reservoir (SFR) promotes diversified farming and encourages maximum utilization of resources.  The area can be used for various purposes to include culture of fish, vegetable production, and raising of poultry and livestock. It is also a measure for adaptation to climate change.|

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

1. Insufficient supply of water to irrigate farm lands.|2. Low income of farmers due to low production |3. Dependency of farmers on rice production as their source of livelihood|4. Adaptation to climate change

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

Small Farm Reservoirs (SFRs) can contribute in preventing soil erosion in sloping and rolling areas. As they collect and store rainwater and runoff, it could reduce the volume and eroding power of runoff within a sub-basin. They also capture eroded materials and thus contribute in minimizing siltation of low-lying areas and waterways.|

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

1. To transform and develop a small Municipality like Bingawan, Iloilo into a self-reliant, self-sufficient and productive community by year 2010.|2. To reconstruct and rehabilitate 100 units Small Farm Reservoir (SFR) in the Municipality of Bingawan, Iloilo, gaining economic benefits for production and resource conservation.|3. To maximize the utilization of water in the SFR using modern farming systems and techniques as medium in providing technological transfer and information dissemination. |4. To develop a workable linkages among partner agencies, institutions, farmers and private sector as to link services and resources for community development potentials.

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

1. Close coordination with other lead support agencies’ extension workers to effect concerted efforts in project implementation.
1. Develop organizational and management capabilities among farmers through conduct of consultation focus group discussion, workshop, seminars, meetings and classes to farmer and their organization.|
1. Conduct of field visit and survey by the LGU on the best possible SFR sites.|2. Rehabilitation and construction of SFR.|3. Inclusion of the project in the Development Plan of the LGU
1. Dispersal of ducks, vegetable seeds, fingerlings (tilapia and hito), certified palay seeds|

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Background: Being an agricultural community, adequate supply of irrigation water is very vital for the lives of Bingawanons.  However, way back in 1990s, due to its location irrigation support facility in the Municipality was very limited.  Only the two (2) creeks, a Small Water Impounding Project (SWIP) constructed by the Bureau of Soils and Water Management in Poblacion and the Community Irrigation Project (CIP) in Brgy. Ngingi-an served as sources of irrigation water for the farmers.  This situation led to the construction of Small farm Reservoirs in different areas of Bingawan.
Small Farm Reservoir is small earth dam structure designed for storage of rainwater and runoff to serve a single rain-fed farm.  It is applicable in numerous farm sites with rolling and undulating lands. Size of a Small Farm Reservoir ranges from an area 400 sq.m. to 2,000 sq.m. and has an embankment of 4 meters above ground level.  Construction could either be done using heavy equipment like pay loader, bulldozer, backhoe or manual using spade, hoe and other construction materials.  Irrigation is done using pvc siphon or pumps.
Small Farm Reservoir (SFR) is suited in areas with rolling and undulating lands. It consists of watershed or drainage area on the upstream part; a reservoir area to which runoff from the watershed and direct rainfall are collected; earth embankment with a height of about 4 meters or less and on-farm service area usually being planted to rice and vegetables.

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


Local Government Units of Bingawan, Iloilo|Bingawan, Iloilo
Region VI
Philippines|Bureau of Soils and Water Management|SRDC Building, Elliptical Road cor. Visayas Avenue
Diliman, Quezon City, Philippines

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

បញ្ជីរាយនាមឈ្មោះដៃគូ:

Bureau of Soil and Water Management (BSWM)|Department of Agriculture Regional Field Unit No. 6|Local Government Unit of Bingawan (Iloilo)|Farmer beneficiaries

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល
 • គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយកម្មវិធី/គម្រោងជាមូលដ្ឋាន

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

1. Bingawan Farmers’ Federation|2. Bingawan Agricultural and Fishery Council

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

The federation & council organized the farmers and identified farmer-beneficiaries and farm sites for the possible rehabilitation and construction of SFR. Agricultural technologies and inputs are introduced to these farmers through the organization and maintenance of SFR which are being done by the recipients.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើតាមមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?
 • វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដោយមានការចូលរួម

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Additional income of farmers from production of fish, vegetables, poultry, livestock.|
Promotes a cooler environment, a big contribution to address impacts of climate change.|
Minimizes surface run-off and promotes bio-diversity
Savings for the family (free source of healthy and nutritious food and lesser tendency of sickness).
Source of irrigation water that saves crops during unexpected drought periods.
Diversified farming and maximum utilization of resources.

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Provides fresher and cheaper supply of vegetables in the market.
Job generation in other areas thru increased volume of agricultural produce that will be handled (transporting and marketing).

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

SFR promotes diversified farming and inland fish culture thereby allowing growth and encouraging cultivation and production of different variety of plants/crops and animals and fish species.
Protection and preservation of forest is very vital for the establishment of an SFR to ensure sustainable water availability in the reservoir. The forest that covers the watershed then serves a greenhouse gases (GHG) sink.  Also, the presence of SFR adds-up to a cooler environment in the surrounding area.  
Scarcity of water supply is one of the major effects of climate change. With the presence of SFR, farmers were able to store water to irrigate their farmlands even at times of drought or prolong dry season.|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

The Small Farm Reservoir has more benefits among its beneficiaries. With the total cost of P10,000.00 for the rehabilitation per unit, the estimated income of every famer in every SFR is P150,000.00 per year. Added to that, are non-quantifiable benefits in terms of its environmental services (e.g. rainwater harvesting and recharging shallow aquifers).

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Oton, Iloilo|San Enrique, Iloilo|Bohol, Province|Other areas of the country with undulating to rolling topography

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Strong support of the Local Government Units (LGUs)
Support from other national government agencies (NGAs)
Open-mindedness and willingness to adopt technology transfer by the farmers

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅត្រឹមកម្រិតណា?
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់ក្រោមជាតិ
 • ថ្នាក់ជាតិ
 • ថ្នាក់អនុតំបន់
 • ថ្នាក់តំបន់
 • ថ្នាក់អន្តរជាតិ

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

1. Good coordination and partnership with relevant government agencies was a key to the success of the initiative

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

1. Potential of the SFR to support diversified farming should be maximized|2. Strong financial support not only from LGU but other agencies concerned.

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

1. SFR should be strategically located in sloping and undulating areas with more trees above for water catchment|2. SFR should be properly designed with respect to the social and physical characteristics of the project sites.

ម៉ូឌុល