អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរហោស្ថានកម្ម

Afforestation of degraded lands [ប្រទេសរូម៉ានី]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

របាការណ៍អង្គភាព: Romania

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ: ទេ

មើលប្រវត្តិ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 94%

ព័ត៌មានទូទៅ

ព័ត៌មានទូទៅ

ចំណងជើងនៃការអនុវត្តន៍ល្អ:

Afforestation of degraded lands

ប្រទេស:

ប្រទេសរូម៉ានី

របាការណ៍អង្គភាព:

Romania

សិទ្ធិអចលនទ្រព្យ

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើបច្ចេកទេសដែលបានព័ណ៌នានៅក្នុងផ្នែកនេះ Template ឬផ្នែកមួយនៃ Template នេះត្រូវបានគ្រប់ដណ្តប់ដោយសិទ្ធិអចលនទ្រព្យ:

ទេ

ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់

ការប្រើប្រាស់ដីនៅក្នុងទីតាំងដែលបានកំណត់

 • ដីវាលស្មៅសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វ
 • ដីខ្សោះជីជាតិ

វិធានការក្នុងការួមចំណែកទប់ស្កាត់រហោស្ថានកម្ម ការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងគ្រោះរាំងស្ងួត​​ (DLDD)

 • ការស្តារឡើងវិញ

ការរួមចំណែកក្នុងទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

 • ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវលក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធអ៊ីកូឡូស៊ីដែលរងផលប៉ះពាល់
 • ដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ជាសកលតាមរយៈការអនុវត្តន៍ការអភិវក្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទំនាក់ទំនងជាមួយការអនុវត្តន៍ល្អៗផ្សេងទៀត

 • ការគៀងគរធនធាន​ និងមូនិធិ
 • កាចូលរួម ការសហការ និងបណ្តាញ

លក្ខណៈពិសេស

ផ្នែកទី 1.ការអនុវត្តន៍ល្អ៖ លក្ខខណ្ឌ(បរិស្ថានមនុស្ស និងបរិស្ថានធម្មជាតិ)

ការព័ណ៌នាសង្ខេបចំពោះការអនុវត្តន៍ដែលល្អៗ

Identification and approval of degraded lands that are subject to afforestation is made by a local committee, involving all relevant stakeholders. Financing of expenditures for feasability studies/technical projects and afforestation works is made from the National Fund for Land Reclamation and/or from specially earmarked budgetary allocations. The local forestry agencies (inspectorates) are in charge with the procedure of procurement of public works and the verification of financing claims. The plantations are established in accordance with the applicable forestry norms (i.e., Norms for afforestation of degraded lands, Ministry of Waters, Forest and Environmental Protection, 2000), following, as far as practicable, the natural type of forest. After the acknowledgment of plantation success (i.e., 5 years from establishment), afforested areas are assigned forest land use category, and are suubject to forest management plans and the forestry regime.
This is the programme on which basis, in the years 2005-2006, more than 5,000 ha of degraded lands were afforested yearly. The price of afforestation (including plantation maintenance) is up to 5,000 euro/ha.
The ammount of funding and the corresponding afforested areas decreased seriously in 2008-2009 (ca. 2.500 ha in 2008, 1,000 ha in 2009), in line with the economic recession. However, this is expected to increase significantly from 2010 on, due to the launching of two new afforestation programmes: Measure 221 NPRD 2007-2013 and the afforestation measure financed from the Environment Special Fund.
The afforested areas also count for the Afforestation/Reforestation (AR) activities reported under KP-LULUCF. |

ទីតាំង

Romania, "perimeters for land reclamation"|

ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានកំណត់ព្រំប្រទល់ច្បាស់លាស់ សូមបញ្ជាក់ពីទំហំខ្នាតជាហិកតា:

3500.0

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់

Even though the altitude is usually low (plains or foothills), the slope is usually high, favouring soil erosion generated by unsustainable use practices (e.g., overgrazing, unsuitable ploughing). Most often, degraded lands assigned for afforestation are former forests, which suffered, during the last centuries, chqnge in land use category from forest to agriculture. |
Areas affected by afforestation works on degraded lands are characterised by warm-temperate climate, low-elevated, with significvant water deficit in the summer (arid) |
The layer of fertile soil is usually shallow. Soils have high-clay activities, are often destructured, compacted, and sustain a low vegetal production. Sometimes there is no vegetation on these degraded lands, even under favourable rainfall.|

លក្ខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៃការរស់នៅក្នុងតំបន់ និង ក្បែរតំបន់

Degraded lands eligible for financing through the national programme of afforestation (financed from the Budget and/or Land Reclamation Fund) are public lands belonging to central government (undertaken by the National Forest Administration) or communes/municipalities.
Afforestation of private degraded lands are supported, from 2010 on, by funding from two other programmes: 1. Measure 221 NRDP 2007-2013; 2. Afforestation measure supported by the National Environmental Fund.|
Rural communities in Romania are usually highly dependent on the agricultural production (crops and livestock). Rural communities whose lands are significanlty degraded degradation (e.g., erosion, salinization, etc.) are definitely in a less favourable position than communities succceeding to keep land productivity at high level.  |
Agriculture
Local public administration
Small enterprises, handicrafts, etc.|

តើផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ និង/ឬ (ការចង្អុរបង្ហាញ)(ដែលមិនទាក់ទឹងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ) ការអនុវត្តដែលលើកឡើង និងទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេសត្រូវបានពិចារណាថា ''ល្អ"?

- characteristics of SLM technology and investment on the ground, directly related to DLDD mitigation;
- volume of works achieved during the last years;
- funding mobilized;
- expected results, of which some are already visible. |

ផ្នែកទី 2.បញ្ហាដែលដោះស្រាយ(មូលហេតុដោយផ្ទាល់ និងមិនដោយផ្ទាល់)​​ និងទិសដៅនៃការអនុវត្ត

កំណត់បញ្ហាចំបងៗដែលបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុវត្តដែលល្អ

- Rehabilitation of degraded lands, i.e., regaining the productivity of lands currently unsuitable for any use;
- Improvement of local environmental conditions, including the protection of water resource, agricultural crops, support for nutrient cycle, soil generation, etc.;
- C sequestration in wood and other forest pools (soil, litter, underground biomass), accounted under the Kyoto Protocol;
- On long-run, additional source of wood and income for the local population.|

ចំណុចសំខាន់ៗជាក់លាក់នៃបញ្ហាការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការអនុត្តន៍ដែលល្អ

- regaining fertility by lands currently unuitable for other uses;
- improvement of soil structure and parameters (pH, humus content, clay activity, compactness, etc.);
- increase of vegetal production and local communities' income;
- response to the decreasing livestock in rural communities and consequent decrease of demand for fodder and grazzing land (i.e., land use adaptation).  |

សូមបញ្ជាក់ទិសដៅនៃការអនុវត្តន៍ដែលល្អ

Afforestation of degraded lands, unsuitable for other uses, and their integration into the national forest area, through public support for territorial-administrative units (communes) and the National Forest Administration. |

ផ្នែកទី 3.សកម្មភាព

ការព័ណ៌នាសង្ខេបនៃសកម្មភាពសំខាន់ៗ ទៅតាមទិសដៅរបស់វា

- inclusion of land into "reclamation perimeter";
- financing request to the ministry;
- verification of claim;
- submission of tehnical documents;
- aproval;
- execution of works;
- reimbursement;
- control and financing of maintenance work;
- inclusion of the plantation in the national forest area

ការព័ណ៌នាសង្ខេប និងភាពជាក់លាក់នៃបច្ចេកទេស

Plantations are made in spring or in autumn, following an appropriate preparation of the soil (usually on the plantation spot). Extensive ploughing and the use of lime ammendments and fertilizers are the exceptions, not the rule (C leakage/emissions from the AR project is therefore unlikely). Seedlings used are usually 2-3 years old, belong to the natural forest type, have a density of at least 5,000/ha and follow closely the plantation scheme/formula provisioned by the forestry norms. These plantation usually occurs on degraded grazzing lands. Maintenance works (i.e., weeds removal) is made 1-2 times a year, until the plantation reaches the closed forest stage (5-7 years). The land reclamation perimeter is protected against game, livestock and other biotic/abiotic factors by fence and other means (i.e., repelant substances, guard). The greatest natural hazard, particularly during the first years, is the drought in summer. |
"Technical norms for afforestation of degraded lands", Ministry of Environment and Forests, 2000. |

ផ្នែកទី 4. ស្ថាប័ន/ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលចូលរួម (ការសហការ ការចូលរួម តួនាទីរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ)

ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នដែលបង្កើតបច្ចេកទេស


- Ministry of Environment and Forests
- National Forest Administration
- Institute of Forest Research and Management Planning|www.mmediu.ro
www.rosilva.ro
www.icas.ro

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងភាពជាដៃគូដែរឬទេ?

ទេ

សូមបញ្ជាក់ពីរបៀបនៃការលើកទឹកចិត្តឳ្យអនុវត្តបច្ចេកទេស

 • គំនិតផ្តួចផ្តើមថ្នាក់ជាតិ-ដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល

តើមានការចូលរួមរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់ រួមទាំង CSOs ជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសនេះដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមរាយបញ្ជីភាគីពាក់ព័ន្ធដែលជាប់ទាក់ទង:

Afforestation are popular initiatives of the public at large, promoted at most during the "Forest Month" 15 March-15 April. The territorial branches of the Forestry Department and the National Forest Administration have key role in the promotion of afforestation programme .|

ចំពោះបញ្ជីរាយនាមភាគីពាក់ព័ន្ធ​ខាងលើ សូមបញ្ជាក់ពីតួនាទីរបស់ភាគីទាំងនោះក្នុងការរៀបចំ ការណែនាំ ការប្រើប្រាស់ និងថែទាំបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមាន

- awareness on the role of forests and forest ecosystems;
- promotion of afforestation works during the "Forest Month";
- technical support for the implementation of afforestation projects.

តើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ និងក្បែរតំបន់ /ឬប្រជាជនក្បែរតំបន់ចូលរួមក្នុងការបង្កើតឬអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ?

ទេ

វិភាគ

ផ្នែកទី 5.ការួមចំណែកទៅលើផលប៉ះពាល់

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ក្នុងបរិវេណអនុវត្ត (ផលប៉ះពាល់ពីរសំខាន់ៗទៅតាមផ្នែក)

Soil generation
Assisgnment of a given use category to a waste land
Increased vegetal production
Increased soil fertility, on long run|
Wood production, on long run|
Carbon sequestration
Landscape improvement
Water protection

សូមព័ណ៌នាផលប៉ះពាល់ខាងក្រៅបរិវេញអនុវត្តចំនួនពីរ (ឧ.មិនមែនកើតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែកើតឡើងនៅតំបន់ជុំវិញតំបន់នោះ)

Shared benefits for the local communities: wood and non-wood forest products, working places, landscape, etc. |
Protection of downstream environment components (water sources, agricultural crops, etc.)|

ផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវៈចម្រុះ និងការកែប្រែអាកាសធាតុ

សូមពន្យល់ពីហេតុផល:

- Established plantation follow, on the rule, the natural type of forest existing originally on that piece of land. |
Carbon sequestration in all carbbon pools:
- above ground bbiomass;
- below ground biomass;
- dead organic matter;
- litter;
- soil.
This capacity of C sequestration of lands affected by afforestation activities has been reflected in the recently submitted KP-LULUCF reporting.
Biodiversity is better preserved (and in particular conditions enhanced) in forest, compared to wastelands (degraded lands with low vegetal production and biological activity)|

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

តើការវិភាគថ្លៃដើម និងអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់:

Cost-benefit analysis is intrinsic part of the feasability studies, required by the national regulations on public procurement. |

ផ្នែកទី 6.ការទទួលយក និងការថតចម្លង

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

តើបច្ចេកទេសត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ/ណែនាំទៅទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

តើនៅកន្លែងណា?

Romania

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

តើការលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការសម្របសម្រួលជួយសម្រួលដល់ការផ្តល់នូវបច្ចេកទេសដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ពីប្រភេទនៃការលើកទឹកចិត្ត:
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកច្បាប់​ ឬបទបញ្ជា (ឧទាហរណ៍៖ ទាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ និងបទបញ្ជា ការនាំចេញ/ការនាំចូល ការវិនិយោគពីបរទេស​ ការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ និងស្រាវជ្រាវ ។ល។)
 • ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ(ឧទាហរណ៍៖ កម្រិតនៃការអនុគ្រោះ ជំនួយពីរដ្ឋ បដិភាគ subsidies មូនិធិជាសាច់ប្រាក់ ការធានាផ្នែកកម្ចី។ល។)

តើអ្នកអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗចំនួនបីដែលនាំឱ្យទទួលបានជោគជ័យទៅលើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលបានបង្ហាញដែរឬទេ?

Availability of funding through the Special Fund on Land Reclamation and earmarked budgetary allocations, in the context of a steady economic growth, high profile of afforestation in the political debate and committed management at the level of the ministry responsible for forestry (particularly from 2005-2008)|
Positive feedbaack and support on behalf of the population at large and the relevant CSOs
Involvement of forestry specialists, expertise, and the use of forestry norms for the establishment of plantations |

ការថងចម្លង

ទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នក តើការអនុវត្តន៍ល្អ/បច្ចេកទេសដែលអ្នកបានលើកឡើងអាចជាន់គ្នា បើទោះបីជាមានកម្រិតខ្លះនៃការបន្សុំា​ មាននៅកន្លែងផ្សេងដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

ផ្នែកទី 7.មេរៀនដែលបានរៀន

ទាក់ទងទៅនឹងធនធានមនុស្ស

- specialised unit within the ministry has been established;
- specialised inspectors within the subordinated forestry agencies are are now acquaited with the activity;
- specialised institutes for technical documents and specialised companies for afforestation works are readily available.

ទាក់ទងទៅនឹងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ

Funding from two distinct sources, used to be secured in the past, but is decreasing nowadays. This decrease in available funding in the last years is projected to increase from 2010 on, with the implementation of the Measure 221 NRDP 2007-2013 and the afforestation measure supported from the Special Environmental Fund. |

ទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកទេស

- the costliness of afforestation measures;
- the importance of sustainable land management;
- the bad past practice of extentind agricultural production preponderantly on the expense of forestry (instead of agricultural technnologies, such as the "green revolution" in the 1950's); |

ម៉ូឌុល