វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

Bouli [ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ]

 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យច្រើនទៀត៖ ,

Bouli

approaches_2462 - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 83%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:
អ្នកជំនាញឯកទេស SLM:

KINI Janvier

Université de Ouagadougou

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ
ឈ្មោះអង្គភាពមួយ (ច្រើន) ដែលបានចងក្រងឯកសារ/ វាយតម្លៃលើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ (បើទាក់ទង)
Université de Ouagadougou (UO) - ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

1.3 លក្ខខណ្ឌទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈវ៉ូខេត

តើពេលណាដែលទិន្នន័យបានចងក្រង (នៅទីវាល)?

16/12/2012

អ្នកចងក្រង និង(បុគ្គលសំខាន់ៗ)យល់ព្រមទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌនានាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលបានចងក្រងតាមរយៈ​ វ៉ូខេត:

បាទ/ចា៎

2. ការពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ SLM

2.1 ពណ៌នាសង្ខេបខ្លីពីវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

C’est un ouvrage communautaire de forme ovale ou circulaire de 60 m de long et 4 à 6 m de profondeur, creusé dans le sol et destiné à collecter les eaux de ruissellement pour des usages divers (maraîchage, pépinières pour maraîchage et essences agroforestières en saison sèche) et pour la riziculture en hivernage.

2.2 ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ពណ៌នាលម្អិតពិវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ:

Buts / objectifs: L'objectif est la collecte des eaux de ruissellement pour les usages en hivernage et saison sèche. La riziculture en hivernage et le maraîchage en saison sèche sont les principales activités du bouli. Le bouli peut être utilisé en irrigation complémentaire en période de poches de sécheresse

Méthodes: Il faut s'organiser en groupe pour avoir une main d'oeuvre importante pour les travaux de construction. Il faut également un comité chargé de la gestion du bouli pour les entretiens courants. Il faut un matériel de soutien spécialement supérieur aux Bulldozers et autres engins lourds. Le ramassage des moellons est aussi une étape importante.

Etapes de mise en œuvre: Constituer un groupe ou une association. Faire une étude technique pour la réalisation du Bouli. S'assurer du soutien financier notamment la location des bulldozers et autres engins lourds.
1 creusage du bouli par utilisation du bulldozer. 2. Compactage du sol de déblai par l'utilisation de Dynapac. Construction d'une digeste filtrante en amont pour éviter l'ensablement.
Trouver un endroit au niveau dans une zone en bas de pente pour mieux collecter l'impluvium. La zone doit être ombragée pour réduire l'évaporation

Rôle des parties prenantes: Les producteurs organisés en groupes assurent le ramassage des moellons. Ils mobilisent la main d'œuvre pour la collecte et le transport des pierres. Ils s'occupent de l'entretien après la réception officielle de l'ouvrage. L'Etat ou le projet / ONG assurent le financement des charges aux engins lourds

Autres informations importantes: Les femmes participent aux travaux de collecte et de transport des pierres

2.3 រូបភាពនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

2.5 ប្រទេស/តំបន់/ទីតាំងកន្លែង ដែលវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តន៍

ប្រទេស:

ប្រទេសបួគីណាហ្វាសូ

តំបន់/រដ្ឋ/ខេត្ត:

Burkina Faso/Yatenga

បញ្ជាក់បន្ថែមពីលក្ខណៈនៃទីតាំង:

Région du Nord/Commune de Oula

មតិយោបល់:

C’est une approche vulgarisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique pour pallier les déficits hydriques au cours de la saison agricole

2.6 កាលបរិច្ឆេទនៃការចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់នៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយនេះ

សូមបញ្ជាក់ឆ្នាំដែលបានបង្កើតឡើង:

42

ឆ្នាំបញ្ចប់ (ប្រសិនបើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានឈប់ប្រើប្រាស់):

42

2.7 ប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

 • ក្រុមប្រពៃណី/ក្រុមជនជាតិភាគតិច

2.8 គោលបំណង/ទិសដៅសំខាន់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités (Bouli ziindo ou bouli pour maraîchage)

Organisateur des producteurs en vue de la recherche des travaux d'intérêt collectif pour lutter contre les effets de la désertification

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Problème de manque d’eau pour les animaux et pour les activités humaines; baisse de la production agricole

2.9 លក្ខខណ្ឌអនុញ្ញាត ឬរារាំងការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ

សង្គម/វប្បធម៌/ និងតម្លៃនៃសាសនា
 • រារាំង

Faible participation

Traitement par l'approche GDT: Sensibilisation de la population

ភាពអាចរកបាននៃធនធានហិរញ្ញវត្ថុ និងសេវាកម្ម
 • រារាំង

un problème financier

Traitement par l'approche GDT: Cotisation des bénéficiaires et appui financier ou matériel de l’Etat et/ou projets ou ONG

បរិបទនៃស្ថាប័ន
 • រារាំង

Non coordination des intervenants

Traitement par l'approche GDT: Réunion de planification

ក្របខណ្ឌច្បាប់ (សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី កម្មសិទ្ធីប្រើប្រាស់ដីនិងទឹក)
 • អំណោយផល

La mise en place des organes de gestion de l’eau et du bouli est un acquis

 • រារាំង

Problèmes fonciers

Traitement par l'approche GDT: Implication des propriétaires fonciers et application des textes réglementaires

ផ្សេងៗ
 • រារាំង

Pas de suivi par les services compétents

Traitement par l'approche GDT: Conception d’une bonne politique de la part de l’état

3. ការចូលរួម និងតួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

3.1 អ្នកពាក់ព័ន្ធដែលបានចូលរួមក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ និងតួនាទីរបស់ពួកគេ

 • អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍

Chaque quartier dans le village participe à tour de rôle pour les travaux

Les femmes constituent l’essentiel de la main d’œuvre pour les travaux

 • អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាន
 • អ្នកឯកទេសគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចីរភាព/ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសកសិកម្ម
 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាន

Les producteurs

 • រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិ (អ្នករៀបចំផែនការ អ្នកសម្រេចចិត្ត)

Agents de la vulgarisation

3.2 ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/ សហគមន៍ក្នុងតំបន់ក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងគ្នានៃវិធីសាស្រ្តផ្សព្វផ្សាយ
ការចូលរួមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីក្នុងតំបន់/សហគមន៍ក្នុងតំបន់ សូមបញ្ជាក់នរណាត្រូវបានចូលរួម ព្រមទាំងពណ៌នាសកម្មភាពទាំងនោះ
ការចាប់ផ្តើម/ការលើកទឹកចិត្ត គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង
ការរៀបចំផែនការ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង
ការអនុវត្តន៍ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង
ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង
Recherche គំនិតផ្តួចផ្តើមដោយខ្ឡួនឯង

3.4 ការសម្រេចចិត្តលើការជ្រើសរើសបច្ចេកទេស SLM

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាជាអ្នកបានសម្រេចចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសបច្ចេកទេសដើម្បីយកមកអនុវត្តន៍:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី ដោយមានការគាំទ្រពីអ្នកជំនាញឯកទេស SLM
ចូរពន្យល់:

Méthode participative : partir du savoir du producteur est une garantie pour qu’il accepte et s’approprie la technologie

Les décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été réalisées principalment par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Les décisions de la méthode de mise en œuvre sont prises par les services techniques après un travail préalable d’entretien avec les exploitants agricoles. Comme les points de vue des exploitants sont très souvent divergents, il faut trouver le juste milieu pour satisfaire tout le monde et dans l’intérêt des producteurs

4. ជំនួយបច្ចេកទេស ការកសាងសមត្ថភាព និងការគ្រប់គ្រងចំណេះដឹង

4.1 ការកសាងសមត្ថភាព/ បណ្តុះបណ្តាល

តើវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី/អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់តើអ្នកណាត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាល:
 • អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ទម្រង់នៃការបណ្តុះបណ្តាល:
 • ពីកសិករទីកសិករ
 • ទីតាំងបង្ហាញ
 • ការប្រជុំជាសាធារណៈ
ប្រធានបទបណ្តុះបណ្តាល:

Technique d’aménagement des terres à exploiter ; formation en gestion et maîtrise d’eau

4.2 សេវាផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលនូវសេវាផ្តល់ប្រឹក្សាដែរ ឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមបញ្ជាក់ប្រសិនបើសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ:
 • នៅលើដីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
ពណ៌នា/ពន្យល់:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Vitrine; Principaux éléments: Bouli pilote, Variétés, Innovation

Le service consultatif est totalement inadéquat pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Manque de moyens financiers suffisants

4.3 ការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន (ការអភិរឌ្ឍន៍អង្គភាព)

តើស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ឬពង្រឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរ ឬទេ?
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង
សូមបញ្ជាក់ថាតើស្ថាប័នត្រូវបានពង្រឹង ឬបង្កើតឡើងនៅត្រឹមកម្រិតណា(ច្រើន)?
 • ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
សូមបញ្ជាក់ប្រភេទនៃការគាំទ្រ:
 • សម្ភារៈ
សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត:

Formation et équipements

4.4 ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ

តើការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្ត្រដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

មតិយោបល់:

Les aspects techniques étaient surveillés sporadiquement par d'autres mesures; Indicateurs: Recherche
Il n'y avait pas de changements dans l'Approche en raison du suivi et de l'évaluation
Il n'y avait pas de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation

4.5 ការស្រាវជ្រាវ

តើការស្រាវជ្រាវ គឺជាផ្នែកមួយនៃវិធីសាស្រ្តដែរឬទេ?

បាទ/ចា៎

សូមផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតឱ្យបានលម្អិត និងចង្អុលបង្ហាញនរណាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ:

Expérimenter de nouvelles variétés de maïs autour du Banka par les services de recherche

Des recherches ont été menées sur le terrain (exploitation) et l'évaluation

5. ថវិកា និងសម្ភារៈឧបត្ថម្ភពីខាងក្រៅ

5.1 ថវិកាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយ SLM

ប្រសិនបើចំនួនពិតប្រាកដនៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំមិនត្រូវបានដឹងច្បាស់ សូមប្រាប់ពីចន្លោះនៃថវិកានោះ:
 • 2,000-10,000
មតិយោបល់ (ឧ. ប្រភពសំខាន់នៃមូលនិធិ/ម្ចាស់ជំនួយចំបង):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (Direction régionale de l'agriculture): 80.0%; institution non-gouvernementale nationale (Exploitation agricole): 10.0%; communauté locale / exploitants agricoles (recherche et projet): 5.0%; autre: 5.0%

5.2 ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ / សម្ភារៈដែលបានផ្តល់ទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដី

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថ/សម្ភារៈសម្រាប់ការអនុវត្តន៍បច្ចេកទេសដែរឬទេ:

បាទ/ចា៎

ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមបញ្ជាក់ប្រភេទ(ច្រើន)នៃការគាំទ្រ លក្ខខណ្ឌ និងអ្នកផ្តល់ឱ្យ(ច្រើន):

Projets ou ONG

5.3 សូមបញ្ជាក់ពីធាតុចូលត្រូវបានផ្តល់បដិភាគ (រួមទាំងកម្លាំងពលកម្ម)

 • សម្ភារៈ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ឧបករណ៍ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្នែក
 • កសិកម្ម
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
គ្រាប់ពូជ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
 • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សូមបញ្ជាក់ ធាតុចូលណាខ្លះដែលបានផ្តល់បដិភាគ កម្រិតទំហំប៉ុណ្ណា សូមបញ្ជាក់ពីការបដិភាគ
ផ្លូវ ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
សាលារៀន ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុង
ប្រសិនបើកម្លាំងពលកម្មធ្វើដោយអ្នកប្រើប្រាស់ដី តើវាជាធាតុចូលដ៏សំខាន់មួយដែរ ឬទេ:
 • ដោយស្ម័គ្រចិត្ត
មតិយោបល់:

La main d’œuvre est évaluée comme une partie de la participation de la population

5.4 ឥណទាន

តើឥណទានដែលបានផ្តល់នៅក្រោមវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់សកម្មភាព SLM នេះយ៉ាងដូចម្តេច?

ទេ

6. ការវិភាគរកផលប៉ះពាល់ និងសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

6.1 ផលប៉ះពាល់នៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយជួយអ្នកប្រើប្រាស់ដីដើម្បីអនុវត្តន៍ និងថែទាំបច្ចេកទេស SLM?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Les exploitants produisent des cultures maraîchères en saison sèche et gagnent des revenus

តើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយនេះផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

pour les femmes de l’emploi et des revenus

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

plus de 10 projets et ONG

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

Réduction de l’insécurité alimentaire

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ទេ
 • បាទ/ច៎ា បន្តិចបន្តួច
 • បាទ/ច៎ា ជាមធ្យម
 • បាទ/ច៎ា បានខ្លាំង

réduction des frais pour les intrants agricoles augmentation des revenus agricoles diversification des sources de revenus

6.2 ការលើកទឹកចិត្តចម្បងៗរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីសម្រាប់ការអនុវត្តបច្ចេកទេស SLM

 • បង្កើនផលិតកម្ម
 • បង្កើនប្រាក់ចំណេញ (សមត្ថភាព) បង្កើនអត្រាចំណេញ
 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

6.3 សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយចីរភាព

តើអ្នកប្រើប្រាស់ដីអាចធ្វើឱ្យមានចីរភាពនូវអ្វីដែលត្រូវបានអនុវត្តន៍តាមរយៈវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែរឬទេ(ដោយពុំមានការគាំទ្រពីអ្នកខាងក្រៅ)?
 • បាទ/ចា៎
ប្រសិនបាទ/ច៎ា សូមរៀបរាប់ថាធ្វើយ៉ាងម៉េច:

il faut des moyens financiers (fonds de roulement pour continuer

6.4 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិនៃវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស ទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី
Renforcement de la sécurité alimentaire
Accroissement des revenus
ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាស​ ទស្សនៈរបស់បុគ្គលសំខាន់ៗ
Renforcement des capacités des exploitants
Mise en place d’organes de gouvernance locale

7. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

7.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល
 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

7.2 ឯកសារយោងដែលបានចេញផ្សាយ

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Bationo, A., Wani, S., Bielders, C.L., Vlek, P.L.G., Mokwunye A.U. (2000). Crop residue and fertilizer management to improve soil organic carbon content, soil quality and productivity in the Desert Margins of West Africa. In: LAL R, KIMBLE, JM, and STEWART BA, eds. Global climate change and tropical ecosystems. Boca Raton (USA): CRC Press, 2000: 117-45.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Belemviré, A. 2003. Impact de la Conservation de l’Eau et des Sols sur la régénération naturelle assistée. Etude Plateau Central. Rapport de travail N°1, Ouagadougou, 42p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Bielders, CL. Michels, K. Bationo, A. 2002. On farm evaluation of ridging and residue management options in a sahelian millet-cowpea intercrop. I. Soil quality change. Soil use manage, 18: 216-22.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Boulet, R. (1968). Etude pédologique de la Haute-Volta, Région Centre Nord. ORSTOM. Broekhuyse, J.Th. (1982). Production et productivité agricole dans la savane sèche. Institut Royal des Tropiques, Amsterdam, Pays Bas.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

BUNASOLS, 1992. Etude pédologique des provinces du Yatenga et du Passoré. Ouagadougou, 46 pages + annexes.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Débrah, S.K. Dahoui, K.P. 2001. Evaluation des impacts des politiques économiques sur le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols au Burkina Faso 1974-2000. IFDC, Togo, 40p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Doro, T. 1991. La Conservation des Eaux et des Sols au Sahel; L’expérience de la province du Yatenga (Burkina Faso), CILSS, Ouagadougou, 76p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Dugué, P. 1984. Effet de la date de semis et du travail du sol sur une parcelle paysanne (Village de Sabouna- Yatenga). Rapport de recherche IVRAZ/IRAT, 20 p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Dugué, M.J. 1987. Variabilité régionale des systèmes agraires au Yatenga. Conséquences pour le développement. Projet de Recherche-Développement, INERA, Ouagadougou, Burkina Faso, DSA/CIRAD, Montpellier, France.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Dugué, P. 1989. Possibilités et limites de l’intensification des systèmes de cultures en soudano-sahélienne : le cas du Yatenga. Thèse de doctorat. Montpellier, DSA/CIRAD N°9. 350p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kaboré, V. 1995. Amélioration de la production végétale des sols dégradés (zipellés) du Burkina Faso par la technique des poquets (zaï). Thèse doctorat, EPFL, Lausanne, 201p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kambou, N.F., 1996. Contribution à la restauration et à la réhabilitation des sols ferrugineux superficiellement encroûtés (Zipella) du Plateau Central du Burkina Faso (Cas de Yilou-Province du Bam). Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques. Université de Cocody-Côte d’Ivoire. 142p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Kambou, N. et Zougmoré, R, 1995. Evolution des états de surface d’un zipellé soumis à différentes techniques de restauration des sols (Yilou, Burkina Faso). Bull. Réseau Erosion, 16 : 19-32.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Lompo, F. 1993. Contribution à la valorisation des phosphates naturels du Burkina Faso : Etude des effets de l’interaction phosphates naturels - matières organiques. Thèse de docteur-ingénieur, Univ. Nationale de Côte d’Ivoire, 247 p.

ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ឆ្នាំ ISBN:

Maatman, A., Sawadogo, H., Scheigman, C., and Ouédraogo, A. 1998. Application of zaï and rock bunds in the northwest of Burkina Faso: study of its impact on household level by using a stochastic linear programming model. Netherlands Journal of Agricultural Science,

ម៉ូឌុល