แนวทาง

Bouli [บูร์กินาฟาโซ]

 • ผู้สร้างสรรค์:
 • การอัพเดท:
 • ผู้รวบรวม:
 • ผู้เรียบเรียง:
 • ผู้ตรวจสอบ: ,

Bouli

approaches_2462 - บูร์กินาฟาโซ

สมบูรณ์: 83%

1. ข้อมูลทั่วไป

1.2 รายละเอียดที่ติดต่อได้ของผู้รวบรวมและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประเมินและการจัดเตรียมทำเอกสารของแนวทาง

วิทยากรหลัก

ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:
ผู้เชี่ยวชาญ SLM:

KINI Janvier

Université de Ouagadougou

บูร์กินาฟาโซ

ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - บูร์กินาฟาโซ
ชื่อของโครงการซึ่งอำนวยความสะดวกในการทำเอกสารหรือการประเมินแนวทาง (ถ้าเกี่ยวข้อง)
Université de Ouagadougou (UO) - บูร์กินาฟาโซ

1.3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ผ่านทาง WOCAT

วันที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ภาคสนาม):

16/12/2012

ผู้รวบรวมและวิทยากรหลักยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านทาง WOCAT:

ใช่

2. คำอธิบายของแนวทาง SLM

2.1 การอธิบายแบบสั้น ๆ ของแนวทาง

C’est un ouvrage communautaire de forme ovale ou circulaire de 60 m de long et 4 à 6 m de profondeur, creusé dans le sol et destiné à collecter les eaux de ruissellement pour des usages divers (maraîchage, pépinières pour maraîchage et essences agroforestières en saison sèche) et pour la riziculture en hivernage.

2.2 การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง

การอธิบายอย่างละเอียดของแนวทาง:

Buts / objectifs: L'objectif est la collecte des eaux de ruissellement pour les usages en hivernage et saison sèche. La riziculture en hivernage et le maraîchage en saison sèche sont les principales activités du bouli. Le bouli peut être utilisé en irrigation complémentaire en période de poches de sécheresse

Méthodes: Il faut s'organiser en groupe pour avoir une main d'oeuvre importante pour les travaux de construction. Il faut également un comité chargé de la gestion du bouli pour les entretiens courants. Il faut un matériel de soutien spécialement supérieur aux Bulldozers et autres engins lourds. Le ramassage des moellons est aussi une étape importante.

Etapes de mise en œuvre: Constituer un groupe ou une association. Faire une étude technique pour la réalisation du Bouli. S'assurer du soutien financier notamment la location des bulldozers et autres engins lourds.
1 creusage du bouli par utilisation du bulldozer. 2. Compactage du sol de déblai par l'utilisation de Dynapac. Construction d'une digeste filtrante en amont pour éviter l'ensablement.
Trouver un endroit au niveau dans une zone en bas de pente pour mieux collecter l'impluvium. La zone doit être ombragée pour réduire l'évaporation

Rôle des parties prenantes: Les producteurs organisés en groupes assurent le ramassage des moellons. Ils mobilisent la main d'œuvre pour la collecte et le transport des pierres. Ils s'occupent de l'entretien après la réception officielle de l'ouvrage. L'Etat ou le projet / ONG assurent le financement des charges aux engins lourds

Autres informations importantes: Les femmes participent aux travaux de collecte et de transport des pierres

2.3 รูปภาพของแนวทาง

2.5 ประเทศ ภูมิภาค หรือสถานที่ตั้งที่ได้นำแนวทางไปใช้

ประเทศ:

บูร์กินาฟาโซ

ภูมิภาค/รัฐ/จังหวัด: :

Burkina Faso/Yatenga

ข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมของสถานที่ตั้ง:

Région du Nord/Commune de Oula

ความคิดเห็น:

C’est une approche vulgarisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique pour pallier les déficits hydriques au cours de la saison agricole

2.6 วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของแนวทาง

ระบุปีที่เริ่ม:

42

การสิ้นสุดลง (ถ้าแนวทางไม่ได้ใช้อีกต่อไป):

42

2.7 ประเภทของแนวทาง

 • แบบดั้งเดิม/ แบบพื้นเมิอง

2.8 เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของแนวทาง

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités (Bouli ziindo ou bouli pour maraîchage)

Organisateur des producteurs en vue de la recherche des travaux d'intérêt collectif pour lutter contre les effets de la désertification

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Problème de manque d’eau pour les animaux et pour les activités humaines; baisse de la production agricole

2.9 เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยหรือเป็นอุปสรรคต่อการนำเทคโนโลยีภายใต้แนวทางนี้ไปปฏิบัติใช้

บรรทัดฐานและค่านิยมทางสังคม วัฒนธรรม ศาสนา
 • เป็นอุปสรรค

Faible participation

Traitement par l'approche GDT: Sensibilisation de la population

การมีไว้ให้หรือการเข้าถึงแหล่งการเงินและบริการ
 • เป็นอุปสรรค

un problème financier

Traitement par l'approche GDT: Cotisation des bénéficiaires et appui financier ou matériel de l’Etat et/ou projets ou ONG

การจัดตั้งระดับองค์กร
 • เป็นอุปสรรค

Non coordination des intervenants

Traitement par l'approche GDT: Réunion de planification

กรอบแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย (การถือครองที่ดิน สิทธิในการใช้ที่ดินและน้ำ)
 • เอื้ออำนวย

La mise en place des organes de gestion de l’eau et du bouli est un acquis

 • เป็นอุปสรรค

Problèmes fonciers

Traitement par l'approche GDT: Implication des propriétaires fonciers et application des textes réglementaires

อื่นๆ
 • เป็นอุปสรรค

Pas de suivi par les services compétents

Traitement par l'approche GDT: Conception d’une bonne politique de la part de l’état

3. การมีส่วนร่วมและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแนวทางนี้และบทบาท

 • ผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น

Chaque quartier dans le village participe à tour de rôle pour les travaux

Les femmes constituent l’essentiel de la main d’œuvre pour les travaux

 • องค์กรที่ขึ้นอยู่กับชุมชน
 • ผู้เชี่ยวชาญ SLM หรือที่ปรึกษาการเกษตร
 • รัฐบาลระดับท้องถิ่น

Les producteurs

 • รัฐบาลแห่งชาติ (ผู้วางแผน ผู้ทำการตัดสินใจ)

Agents de la vulgarisation

3.2 การเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่นในช่วงต่างๆของแนวทาง
ความเกี่ยวข้องของผู้ใช้ที่ดินระดับท้องถิ่นหรือชุมชนระดับท้องถิ่น ระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและอธิบายกิจกรรม
การริเริ่มหรือการจูงใจ ระดมกำลังด้วยตนเอง
การวางแผน ระดมกำลังด้วยตนเอง
การดำเนินการ ระดมกำลังด้วยตนเอง
การติดตามตรวจสอบหรือการประเมินผล ระดมกำลังด้วยตนเอง
Recherche ระดมกำลังด้วยตนเอง

3.4 การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี SLM

ระบุผู้ที่ทำการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีมากกว่าหนึ่งวิธีไปปฏิบัติใช้:
 • ผู้ใช้ที่ดินเป็นผู้ตัดสินใจหลัก โดยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ SLM
การอธิบาย:

Méthode participative : partir du savoir du producteur est une garantie pour qu’il accepte et s’approprie la technologie

Les décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été réalisées principalment par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Les décisions de la méthode de mise en œuvre sont prises par les services techniques après un travail préalable d’entretien avec les exploitants agricoles. Comme les points de vue des exploitants sont très souvent divergents, il faut trouver le juste milieu pour satisfaire tout le monde et dans l’intérêt des producteurs

4. การสนับสนุนด้านเทคนิค การสร้างขีดความสามารถ และการจัดการด้านความรู้

4.1 การสร้างขีดความสามารถ / การอบรม

ได้มีการจัดอบรมให้แก่ผู้ใช้ที่ดินหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนอื่น ๆ หรือไม่:

ใช่

ให้ระบุว่าใครเป็นผู้ได้รับการอบรม:
 • ผู้ใช้ที่ดิน
รูปแบบการอบรม:
 • เกษตรกรกับเกษตรกร
 • ใช้พื้นที่ทำการสาธิต
 • จัดการประชุมสู่สาธารณชน
หัวข้อที่พูด:

Technique d’aménagement des terres à exploiter ; formation en gestion et maîtrise d’eau

4.2 การบริการให้คำแนะนำ

ผู้ใช้ที่ดินมีการเข้าถึงการรับบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:

ใช่

ระบุว่ามีบริการให้คำปรึกษาหรือไม่:
 • ไปเยี่ยมชมสถานที่
การอธิบาย/แสดงความคิดเห็น:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Vitrine; Principaux éléments: Bouli pilote, Variétés, Innovation

Le service consultatif est totalement inadéquat pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Manque de moyens financiers suffisants

4.3 การเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบัน (การพัฒนาองค์กร)

สถาบันได้รับการจัดตั้งขึ้นมาหรือเสริมความแข็งแกร่งโดยแนวทางนี้หรือไม่:
 • ใช่ อย่างมาก
ระบุระดับของสถาบันที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งหรือจัดตั้งขึ้นมา:
 • ท้องถิ่น
ระบุประเภทของการให้ความช่วยเหลือสนับสนุน:
 • อุปกรณ์
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม :

Formation et équipements

4.4 การติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ความคิดเห็น:

Les aspects techniques étaient surveillés sporadiquement par d'autres mesures; Indicateurs: Recherche
Il n'y avait pas de changements dans l'Approche en raison du suivi et de l'évaluation
Il n'y avait pas de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation

4.5 การวิจัย

การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางหรือไม่:

ใช่

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและให้ระบุผู้ทำการวิจัย:

Expérimenter de nouvelles variétés de maïs autour du Banka par les services de recherche

Des recherches ont été menées sur le terrain (exploitation) et l'évaluation

5. การสนับสนุนด้านการเงินและวัสดุอุปกรณ์

5.1 ระบุงบประมาณประจำปีสำหรับแนวทาง SLM นี้

ถ้าหากว่างบประมาณประจำปีไม่เป็นที่ทราบแน่นอน ให้ระบุช่วงลงไป:
 • 2,000-10,000
แสดงความคิดเห็น (แหล่งของการระดมทุน ผู้บริจาคคนสำคัญ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (Direction régionale de l'agriculture): 80.0%; institution non-gouvernementale nationale (Exploitation agricole): 10.0%; communauté locale / exploitants agricoles (recherche et projet): 5.0%; autre: 5.0%

5.2 การสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ใช้ที่ดิน

ผู้ใช้ที่ดินได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน / วัสดุอุปกรณ์ไปปฏิบัติใช้เทคโนโลยีหรือไม่:

ใช่

ถ้าใช่ ให้ระบุประเภทของการสนับสนุน เงื่อนไขและผู้จัดหามาให้:

Projets ou ONG

5.3 เงินสนับสนุนสำหรับปัจจัยนำเข้า (รวมถึงแรงงาน)

 • อุปกรณ์
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เครื่องมือ ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินบางส่วน
 • การเกษตร
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
เมล็ด ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
 • โครงสร้างพื้นฐาน
ระบุปัจจัยนำเข้าที่ได้รับการสนับสนุน เห็นด้วยระดับไหน ระบุเงินสนับสนุน
ถนน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
โรงเรียน ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินแบบเต็ม
ถ้าแรงงานโดยผู้ใช้ที่ดินเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีอยู่มากมาย ระบุด้วยว่าเนื่องจาก:
 • สมัครใจ
ความคิดเห็น:

La main d’œuvre est évaluée comme une partie de la participation de la population

5.4 เครดิต

มีการจัดหาเครดิตมาให้ภายใต้แนวทาง SLM หรือไม่:

ไม่ใช่

6. การวิเคราะห์ผลกระทบและการสรุป

6.1 ผลกระทบของแนวทาง

ช่วยให้ผู้ใช้ที่ดินนำเอาเทคโนโลยี SLMไปใช้และบำรุงรักษาสภาพไว้ได้หรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Les exploitants produisent des cultures maraîchères en saison sèche et gagnent des revenus

ทำให้กลุ่มด้อยโอกาสมีอำนาจทางสังคมและเศรษฐกิจหรือไม่:
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

pour les femmes de l’emploi et des revenus

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

plus de 10 projets et ONG

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

Réduction de l’insécurité alimentaire

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ไม่ใช่
 • ใช่ เล็กน้อย
 • ใช่ ปานกลาง
 • ใช่ อย่างมาก

réduction des frais pour les intrants agricoles augmentation des revenus agricoles diversification des sources de revenus

6.2 แรงจูงใจหลักของผู้ใช้ที่ดินเพื่อที่จะนำ SLM ไปปฏิบัติใช้

 • การผลิตที่เพิ่มขึ้น
 • กำไร (ความสามารถ) อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

6.3 ความยั่งยืนของกิจกรรมของแนวทาง

ผู้ใช้ที่ดินสามารถทำให้สิ่งต่างๆ ที่ได้ปฏิบัติใช้โดยแนวทางนี้ยั่งยืนได้หรือไม่ (โดยไม่มีการสนับสนุนจากภายนอก):
 • ใช่
ถ้าตอบว่าใช่ ให้อธิบายว่าอย่างไร :

il faut des moyens financiers (fonds de roulement pour continuer

6.4 จุดแข็งและข้อได้เปรียบของแนวทาง

จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้ใช้ที่ดิน
Renforcement de la sécurité alimentaire
Accroissement des revenus
จุดแข็ง / ข้อได้เปรียบของแนวทางในทัศนคติของผู้รวบรวมหรือวิทยากรหลัก
Renforcement des capacités des exploitants
Mise en place d’organes de gouvernance locale

7. การอ้างอิงและการเชื่อมต่อ

7.1 วิธีการหรือแหล่งข้อมูล

 • ไปเยี่ยมชมภาคสนาม การสำรวจพื้นที่ภาคสนาม
 • การสัมภาษณ์กับผู้ใช้ที่ดิน

7.2 การอ้างอิงถึงสิ่งตีพิมพ์

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bationo, A., Wani, S., Bielders, C.L., Vlek, P.L.G., Mokwunye A.U. (2000). Crop residue and fertilizer management to improve soil organic carbon content, soil quality and productivity in the Desert Margins of West Africa. In: LAL R, KIMBLE, JM, and STEWART BA, eds. Global climate change and tropical ecosystems. Boca Raton (USA): CRC Press, 2000: 117-45.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Belemviré, A. 2003. Impact de la Conservation de l’Eau et des Sols sur la régénération naturelle assistée. Etude Plateau Central. Rapport de travail N°1, Ouagadougou, 42p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Bielders, CL. Michels, K. Bationo, A. 2002. On farm evaluation of ridging and residue management options in a sahelian millet-cowpea intercrop. I. Soil quality change. Soil use manage, 18: 216-22.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Boulet, R. (1968). Etude pédologique de la Haute-Volta, Région Centre Nord. ORSTOM. Broekhuyse, J.Th. (1982). Production et productivité agricole dans la savane sèche. Institut Royal des Tropiques, Amsterdam, Pays Bas.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

BUNASOLS, 1992. Etude pédologique des provinces du Yatenga et du Passoré. Ouagadougou, 46 pages + annexes.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Débrah, S.K. Dahoui, K.P. 2001. Evaluation des impacts des politiques économiques sur le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols au Burkina Faso 1974-2000. IFDC, Togo, 40p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Doro, T. 1991. La Conservation des Eaux et des Sols au Sahel; L’expérience de la province du Yatenga (Burkina Faso), CILSS, Ouagadougou, 76p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Dugué, P. 1984. Effet de la date de semis et du travail du sol sur une parcelle paysanne (Village de Sabouna- Yatenga). Rapport de recherche IVRAZ/IRAT, 20 p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Dugué, M.J. 1987. Variabilité régionale des systèmes agraires au Yatenga. Conséquences pour le développement. Projet de Recherche-Développement, INERA, Ouagadougou, Burkina Faso, DSA/CIRAD, Montpellier, France.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Dugué, P. 1989. Possibilités et limites de l’intensification des systèmes de cultures en soudano-sahélienne : le cas du Yatenga. Thèse de doctorat. Montpellier, DSA/CIRAD N°9. 350p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kaboré, V. 1995. Amélioration de la production végétale des sols dégradés (zipellés) du Burkina Faso par la technique des poquets (zaï). Thèse doctorat, EPFL, Lausanne, 201p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kambou, N.F., 1996. Contribution à la restauration et à la réhabilitation des sols ferrugineux superficiellement encroûtés (Zipella) du Plateau Central du Burkina Faso (Cas de Yilou-Province du Bam). Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques. Université de Cocody-Côte d’Ivoire. 142p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Kambou, N. et Zougmoré, R, 1995. Evolution des états de surface d’un zipellé soumis à différentes techniques de restauration des sols (Yilou, Burkina Faso). Bull. Réseau Erosion, 16 : 19-32.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Lompo, F. 1993. Contribution à la valorisation des phosphates naturels du Burkina Faso : Etude des effets de l’interaction phosphates naturels - matières organiques. Thèse de docteur-ingénieur, Univ. Nationale de Côte d’Ivoire, 247 p.

ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ปี ISBN:

Maatman, A., Sawadogo, H., Scheigman, C., and Ouédraogo, A. 1998. Application of zaï and rock bunds in the northwest of Burkina Faso: study of its impact on household level by using a stochastic linear programming model. Netherlands Journal of Agricultural Science,

โมดูล