ວິທີທາງ

Bouli [ເບີກິນາ ຟາໂຊ]

 • ​ການ​ສ້າງ:
 • ​ປັບ​ປູງ:
 • ຜູ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ:
 • ບັນນາທິການ:
 • ຜູ້ທົບທວນຄືນ: ,

Bouli

approaches_2462 - ເບີກິນາ ຟາໂຊ

ຄວາມສົມບູນ: 83%

1. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ

1.2 ລາຍລະອຽດ ການຕິດຕໍ່ ຂອງບຸກຄົນທີ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສະຖາບັນ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການປະເມີນຜົນ ແລະ ເອກະສານ ຂອງວິທີທາງ

ບຸກຄົນສຳຄັນ (ຫຼາຍຄົນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:
ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ:

KINI Janvier

Université de Ouagadougou

ເບີກິນາ ຟາໂຊ

ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles (INERA Institut de l'environnement et de recherches agricoles) - ເບີກິນາ ຟາໂຊ
ຊື່ຂອງ ສະຖາບັນການຈັດຕັ້ງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສ້າງເອກກະສານ ຫຼື ປະເມີນແນວທາງ (ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ)
Université de Ouagadougou (UO) - ເບີກິນາ ຟາໂຊ

1.3 ເງື່ອນໄຂ ຂອງການນໍາໃຊ້ເອກກະສານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

ເມື່ອໃດທີ່ໄດ້ສັງລວມຂໍ້ມູນ (ຢູ່ພາກສະໜາມ)?

16/12/2012

ຜູ້ສັງລວມ ແລະ ບັນດາຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ຍອມຮັບໃນເງື່ອນໄຂ ການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນເອກະສານ ທີ່ສ້າງຂື້ນ ໂດຍຜ່ານ ອົງການ WOCAT:

ແມ່ນ

2. ພັນລະນາ ແນວທາງການຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ດິນແບບຍືນຍົງ

2.1 ການອະທິບາຍ ໂດຍຫຍໍ້ ຂອງວິທີທາງ

C’est un ouvrage communautaire de forme ovale ou circulaire de 60 m de long et 4 à 6 m de profondeur, creusé dans le sol et destiné à collecter les eaux de ruissellement pour des usages divers (maraîchage, pépinières pour maraîchage et essences agroforestières en saison sèche) et pour la riziculture en hivernage.

2.2 ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ

ການອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ຂອງວິທີທາງ:

Buts / objectifs: L'objectif est la collecte des eaux de ruissellement pour les usages en hivernage et saison sèche. La riziculture en hivernage et le maraîchage en saison sèche sont les principales activités du bouli. Le bouli peut être utilisé en irrigation complémentaire en période de poches de sécheresse

Méthodes: Il faut s'organiser en groupe pour avoir une main d'oeuvre importante pour les travaux de construction. Il faut également un comité chargé de la gestion du bouli pour les entretiens courants. Il faut un matériel de soutien spécialement supérieur aux Bulldozers et autres engins lourds. Le ramassage des moellons est aussi une étape importante.

Etapes de mise en œuvre: Constituer un groupe ou une association. Faire une étude technique pour la réalisation du Bouli. S'assurer du soutien financier notamment la location des bulldozers et autres engins lourds.
1 creusage du bouli par utilisation du bulldozer. 2. Compactage du sol de déblai par l'utilisation de Dynapac. Construction d'une digeste filtrante en amont pour éviter l'ensablement.
Trouver un endroit au niveau dans une zone en bas de pente pour mieux collecter l'impluvium. La zone doit être ombragée pour réduire l'évaporation

Rôle des parties prenantes: Les producteurs organisés en groupes assurent le ramassage des moellons. Ils mobilisent la main d'œuvre pour la collecte et le transport des pierres. Ils s'occupent de l'entretien après la réception officielle de l'ouvrage. L'Etat ou le projet / ONG assurent le financement des charges aux engins lourds

Autres informations importantes: Les femmes participent aux travaux de collecte et de transport des pierres

2.3 ຮູບພາບຂອງແນວທາງ

2.5 ປະເທດ / ເຂດ / ສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ແນວທາງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້

ປະເທດ:

ເບີກິນາ ຟາໂຊ

ພາກພື້ນ / ລັດ / ແຂວງ:

Burkina Faso/Yatenga

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່:

Région du Nord/Commune de Oula

ຄວາມຄິດເຫັນ:

C’est une approche vulgarisée par le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique pour pallier les déficits hydriques au cours de la saison agricole

2.6 ວັນທີເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດ ການຈັດຕັ້ງປະຕີບັດ ວິທີທາງ

ສະແດງປີຂອງການເລີ່ມຕົ້ນ:

42

ປີທີ່ສີ້ນສູດ (ຖ້າຢຸດບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ວິທີທາງ):

42

2.7 ປະເພດຂອງແນວທາງ

 • ພື້ນເມືອງ / ທ້ອງຖີ່ນ

2.8 ເປົ້າໝາຍ / ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ

L'Approche a porté principalement sur le GDT avec d'autres activités (Bouli ziindo ou bouli pour maraîchage)

Organisateur des producteurs en vue de la recherche des travaux d'intérêt collectif pour lutter contre les effets de la désertification

L'approche GDT a abordé les problèmes suivants: Problème de manque d’eau pour les animaux et pour les activités humaines; baisse de la production agricole

2.9 ເງື່ອນໄຂອໍານວຍ ຫຼື ຂັດຂວາງການປະຕິບັດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີການນໍາໃຊ້ຕາມແນວທາງ

ສັງຄົມ / ວັດທະນະທໍາ / ມາດຕະຖານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສາສະໜາ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Faible participation

Traitement par l'approche GDT: Sensibilisation de la population

ມີຄວາມສາມາດ / ເຂັ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິການ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

un problème financier

Traitement par l'approche GDT: Cotisation des bénéficiaires et appui financier ou matériel de l’Etat et/ou projets ou ONG

ການກໍ່ຕັ້ງສະຖາບັນ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Non coordination des intervenants

Traitement par l'approche GDT: Réunion de planification

ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ (ສິດນໍາໃຊ້ດິນ, ສິດນໍາໃຊ້ນໍ້າ)
 • ອໍານວຍ

La mise en place des organes de gestion de l’eau et du bouli est un acquis

 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Problèmes fonciers

Traitement par l'approche GDT: Implication des propriétaires fonciers et application des textes réglementaires

ອື່ນໆ
 • ເຊື່ອງຊ້ອນ

Pas de suivi par les services compétents

Traitement par l'approche GDT: Conception d’une bonne politique de la part de l’état

3. ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ບົດບາດຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

3.1 ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນວິທີທາງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ

Chaque quartier dans le village participe à tour de rôle pour les travaux

Les femmes constituent l’essentiel de la main d’œuvre pour les travaux

 • ອົງການຈັດຕັ້ງ ພາຍໃນຊຸມຊົນ
 • ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ທີ່ປຶກສາດ້ານກະສິກໍາ
 • ອໍານາດ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ

Les producteurs

 • ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ຜູ້ວາງແຜນ, ຜູ້ສ້າງນະໂຍບາຍ)

Agents de la vulgarisation

3.2 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນໄລຍະທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງແນວທາງ
ການລວບລວມ ເອົາຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໃນທ້ອງຖິ່ນ / ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນແຕ່ລະກິດຈະກໍາ?
ການເລີ່ມຕົ້ນ / ແຮງຈູງໃຈ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ
ການວາງແຜນ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ
ການປະຕິບັດ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ
ຕິດຕາມກວດກາ / ການປະເມີນຜົນ ການນໍາໃໍຊ້ເອງ
Recherche ການນໍາໃໍຊ້ເອງ

3.4 ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີຂອງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ / ເຕັກໂນໂລຢີ

ລະບຸ ຄົນທີ່ຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບການຄັດເລືອກຂອງ ເຕັກໂນໂລຢີ / ເຕັກໂນໂລຢີ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນຫຼັກ, ການສະໜັບສະໜູນ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ
ອະທິບາຍ:

Méthode participative : partir du savoir du producteur est une garantie pour qu’il accepte et s’approprie la technologie

Les décisions sur la méthode de mise en œuvre de la technologie GDT ont été réalisées principalment par des spécialistes de GDT avec consultation des exploitants. Les décisions de la méthode de mise en œuvre sont prises par les services techniques après un travail préalable d’entretien avec les exploitants agricoles. Comme les points de vue des exploitants sont très souvent divergents, il faut trouver le juste milieu pour satisfaire tout le monde et dans l’intérêt des producteurs

4. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ການສ້າງຄວາມສາມາດ, ແລະ ການຈັດການຄວາມຮູ້.

4.1 ການສ້າງຄວາມສາມາດ / ການຝຶກອົບຮົມ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ຫຼື ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ລະບຸ ຜູ້ໃດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ:
 • ຕົວຕໍ່ຕົວ
 • ເນື້ອທີ່ສວນທົດລອງ
 • ກອງປະຊຸມ
ໃນຫົວຂໍ້:

Technique d’aménagement des terres à exploiter ; formation en gestion et maîtrise d’eau

4.2 ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

ເຮັດຜູ້ໃຊ້ທີ່ດິນມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ?

ແມ່ນ

ລະບຸວ່າການສະໜອງ ການບໍລິການ ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ:
 • ໃນພື້ນທີ່ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ
ອະທິບາຍ / ຄວາມຄິດເຫັນ:

Nom de la méthode utilisée pour le service consultatif: Vitrine; Principaux éléments: Bouli pilote, Variétés, Innovation

Le service consultatif est totalement inadéquat pour assurer la poursuite des activités de conservation des terres; Manque de moyens financiers suffisants

4.3 ສະຖາບັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ (ການພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງ)

ສະຖາບັນ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງບໍ່?
 • ມີ, ຫຼາຍ
ລະບຸ ທາງສະຖາບັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນລະດັບໃດ (ຫຼາຍ):
 • ທ້ອງຖິ່ນ
ລະບຸ ປະເພດ ຂອງສະໜັບສະໜູນ:
 • ອຸປະກອນ
ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

Formation et équipements

4.4 ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ໄດ້ມີການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕິດຕາມບໍ?

ແມ່ນ

ຄວາມຄິດເຫັນ:

Les aspects techniques étaient surveillés sporadiquement par d'autres mesures; Indicateurs: Recherche
Il n'y avait pas de changements dans l'Approche en raison du suivi et de l'évaluation
Il n'y avait pas de changements dans la technologie en raison du suivi et de l'évaluation

4.5 ການຄົ້ນຄວ້າ

ນີ້້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງວິທີທາງບໍ່?

ແມ່ນ

ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ກໍານົດ ຜູ້ໃດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ:

Expérimenter de nouvelles variétés de maïs autour du Banka par les services de recherche

Des recherches ont été menées sur le terrain (exploitation) et l'évaluation

5. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ອຸປະກອນຈາກພາຍນອກ

5.1 ງົບປະມານປະຈໍາປີ ສໍາລັບວິທີທາງ ຂອງການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ຈັດງົບປະມານທີ່ແນ່ນອນ ແມ່ນໃຫ້ປະມານເອົາ:
 • 2,000-10,000
ຄໍາເຫັນ (ຕົວຢ່າງ: ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຫຼັກ ຂອງການສະໜອງທຶນ / ຜູ້ໃຫ້ທຶນທີ່ສໍາຄັນ):

Les coûts suivants ont été atteints par les donateurs suivants: gouvernement (Direction régionale de l'agriculture): 80.0%; institution non-gouvernementale nationale (Exploitation agricole): 10.0%; communauté locale / exploitants agricoles (recherche et projet): 5.0%; autre: 5.0%

5.2 ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ / ອຸປະກອນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາທີ່ດິນ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ການເງິນ / ອຸປະກອນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີບໍ?

ແມ່ນ

ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ລະບຸປະເພດ (ຫຼາຍ) ຂອງການສະໜັບສະໜູນ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຜູູ້ສະໜອງ (ຫຼາຍ):

Projets ou ONG

5.3 ເງິນສົມທົບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະປັດໃຈຂາເຂົ້າໃນການຜະລີດກະສິກໍາ (ລວມທັງແຮງງານ)

 • ອຸປະກອນ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ເຄື່ອງມື ງົບປະມານບາງສ່ວນ
 • ກະສິກໍາ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ແນວພັນ, ແກ່ນພັນ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
 • ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ໃຫ້ລະບຸໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປັດໃຈຂາເຂົ້າຫຍັງແດ່ ທີ່ຂອບເຂດ ລະບຸ ການອຸດໜູນ
ເສັ້ນທາງ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
ໂຮງຮຽນ ງົບປະມານເຕັມສ່ວນ
ຖ້າແຮງງານ ຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ດິນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ປັດໃຈຂາເຂົ້າ, ແມ່ນບໍ່:
 • ການອາສາ
ຄວາມຄິດເຫັນ:

La main d’œuvre est évaluée comme une partie de la participation de la population

5.4 ສິນເຊື່ອ

ໄດ້ປ່ອຍສິນເຊື່ອ ສະໜອງໃຫ້ພາຍໃຕ້ ວິທີການສໍາລັບກິດຈະກໍາ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນນຍົງບໍ່?

ບໍ່ແມ່ນ

6. ວິເຄາະຜົນກະທົບ ແລະ ສັງລວມບັນຫາ

6.1 ຜົນກະທົບຂອງແນວທາງ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດຊ່ວຍຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງໄດ້ບໍ?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Les exploitants produisent des cultures maraîchères en saison sèche et gagnent des revenus

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິທີທາງ ສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດບໍ່?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

pour les femmes de l’emploi et des revenus

Est-ce que d'autres utilisateurs de terres/projets ont adopté l'approche?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

plus de 10 projets et ONG

L'approche a-t-elle permis d'améliorer les moyens de subsistance / le bien-être humain?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

Réduction de l’insécurité alimentaire

L'approche a-t-elle contribué à atténuer la pauvreté?
 • ບໍ່
 • ມີ, ໜ້ອຍໜຶ່ງ
 • ມີ, ພໍສົມຄວນ
 • ມີ, ຫຼາຍ

réduction des frais pour les intrants agricoles augmentation des revenus agricoles diversification des sources de revenus

6.2 ແຮງຈູງໃຈຫຼັກຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃນການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

 • ການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ
 • ກໍາໄລເພີ່ມຂຶ້ນ (ຄວາມສາມາດ), ການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຜົນປະໂຫຍດ, ອັດຕາສ່ວນ
 • Amélioration du bien-être et des moyens de subsistance

6.3 ຄວາມຍືນຍົງຂອງກິດຈະກໍາວິທີທາງ

ຜູ້ນໍາໃຊ້ ທີ່ດິນ ສາມາດສືບຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຜ່ານວິທີທາງໄດ້ບໍ່ (ໂດຍປາດສະຈາກ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກພາກສ່ວນພາຍນອກ)?
 • ແມ່ນ
ຖ້າ ໄດ້, ອະທິບາຍເຫດຜົນ:

il faut des moyens financiers (fonds de roulement pour continuer

6.4 ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ ຂອງວິທີທາງ

ຈຸດແຂງ / ຂໍ້ດີ / ໂອກາດໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ
Renforcement de la sécurité alimentaire
Accroissement des revenus
ຈຸດແຂງ / ຈຸດດີ / ໂອກາດ ຈາກທັດສະນະຂອງຜູ້ປ້ອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ບຸກຄົນສຳຄັນ
Renforcement des capacités des exploitants
Mise en place d’organes de gouvernance locale

7. ເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງ

7.1 ວິທີການ / ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ

 • ການໄປຢ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ, ການສໍາຫຼວດພາກສະໜາມ
 • ການສໍາພາດ ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

7.2 ເອກະສານທົ່ວໄປທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Bationo, A., Wani, S., Bielders, C.L., Vlek, P.L.G., Mokwunye A.U. (2000). Crop residue and fertilizer management to improve soil organic carbon content, soil quality and productivity in the Desert Margins of West Africa. In: LAL R, KIMBLE, JM, and STEWART BA, eds. Global climate change and tropical ecosystems. Boca Raton (USA): CRC Press, 2000: 117-45.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Belemviré, A. 2003. Impact de la Conservation de l’Eau et des Sols sur la régénération naturelle assistée. Etude Plateau Central. Rapport de travail N°1, Ouagadougou, 42p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Bielders, CL. Michels, K. Bationo, A. 2002. On farm evaluation of ridging and residue management options in a sahelian millet-cowpea intercrop. I. Soil quality change. Soil use manage, 18: 216-22.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Boulet, R. (1968). Etude pédologique de la Haute-Volta, Région Centre Nord. ORSTOM. Broekhuyse, J.Th. (1982). Production et productivité agricole dans la savane sèche. Institut Royal des Tropiques, Amsterdam, Pays Bas.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

BUNASOLS, 1992. Etude pédologique des provinces du Yatenga et du Passoré. Ouagadougou, 46 pages + annexes.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Débrah, S.K. Dahoui, K.P. 2001. Evaluation des impacts des politiques économiques sur le maintien et l’amélioration de la fertilité des sols au Burkina Faso 1974-2000. IFDC, Togo, 40p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Doro, T. 1991. La Conservation des Eaux et des Sols au Sahel; L’expérience de la province du Yatenga (Burkina Faso), CILSS, Ouagadougou, 76p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Dugué, P. 1984. Effet de la date de semis et du travail du sol sur une parcelle paysanne (Village de Sabouna- Yatenga). Rapport de recherche IVRAZ/IRAT, 20 p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Dugué, M.J. 1987. Variabilité régionale des systèmes agraires au Yatenga. Conséquences pour le développement. Projet de Recherche-Développement, INERA, Ouagadougou, Burkina Faso, DSA/CIRAD, Montpellier, France.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Dugué, P. 1989. Possibilités et limites de l’intensification des systèmes de cultures en soudano-sahélienne : le cas du Yatenga. Thèse de doctorat. Montpellier, DSA/CIRAD N°9. 350p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Kaboré, V. 1995. Amélioration de la production végétale des sols dégradés (zipellés) du Burkina Faso par la technique des poquets (zaï). Thèse doctorat, EPFL, Lausanne, 201p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Kambou, N.F., 1996. Contribution à la restauration et à la réhabilitation des sols ferrugineux superficiellement encroûtés (Zipella) du Plateau Central du Burkina Faso (Cas de Yilou-Province du Bam). Thèse de doctorat en Sciences Agronomiques. Université de Cocody-Côte d’Ivoire. 142p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Kambou, N. et Zougmoré, R, 1995. Evolution des états de surface d’un zipellé soumis à différentes techniques de restauration des sols (Yilou, Burkina Faso). Bull. Réseau Erosion, 16 : 19-32.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Lompo, F. 1993. Contribution à la valorisation des phosphates naturels du Burkina Faso : Etude des effets de l’interaction phosphates naturels - matières organiques. Thèse de docteur-ingénieur, Univ. Nationale de Côte d’Ivoire, 247 p.

ຫົວຂໍ້, ຜູ້ຂຽນ, ປີ, ISBN:

Maatman, A., Sawadogo, H., Scheigman, C., and Ouédraogo, A. 1998. Application of zaï and rock bunds in the northwest of Burkina Faso: study of its impact on household level by using a stochastic linear programming model. Netherlands Journal of Agricultural Science,

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເນື້ອໃນ

ຂະຫຍາຍທັງໝົດ ຍຸບທັງໝົດ

ເນື້ອໃນ