ការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ម៉ូឌុលអំពីការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បច្ចេកទេស៖Barrereas vivas 2
 • ការបង្កើត៖
 • បច្ចុប្បន្នភាព
 • អ្នកចងក្រង៖
 • អ្នកកែសម្រួល៖
 • អ្នកត្រួតពិនិត្យ

cca_5591

មើលខ្លឹមសារទាំងអស់

ពិនិត្យមើលគ្រប់ផ្នែក

ពង្រីកមើលទាំងអស់ បង្រួមទាំងអស់
ភាពពេញលេញ៖ 48%

1. ព័ត៌មានទូទៅ

1.1 ឈ្មោះបច្ចែកទេស​ SLM

ឈ្មោះ:

Barrereas vivas 2

1.2 ព័ត៌មានលម្អិតពីបុគ្គលសំខាន់ៗ និងស្ថាប័នដែលចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃ និងចងក្រងឯកសារនៃបច្ចេកទេស

បុគ្គលសំខាន់ម្នាក់ (ច្រើននាក់)

អ្នកប្រើប្រាស់ដី:

2. ភាពប្រឈម

2.2 បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីនៅពេលមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បញ្ជាក់ពីរដូវកាល បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
សីតុណ្ហភាពប្រចាំឆ្នាំ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
បរិមាណទឹកភ្លៀងប្រចាំរដូវកាល រដូវរងា ថយចុះ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ Fuerte incidencia de vientos កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ

គ្រោះ អាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ព្យុះកំបុតត្បូងតាមតំបន់ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយអាកាសធាតុ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
រលកកម្តៅ ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
រាំងស្ងួត ភាពញឹកញាប់ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
គ្រោះមហន្តរាយជីវៈសាស្ត្រ
បទពិសោធន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដីម្នាក់ (ច្រើននាក់) និងអ្នកជំនាញម្នាក់ (ច្រើននាក់) ក្នុងរយៈពេល 10ឆ្នាំចុងក្រោយ។ បើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុត្រូវបានកត់សំគាល់ សូមគូសទៅតាមរដូវកាល/ ខែ។ បើមិនមានទេ សូមកុំបំពេញ។
ការរាតត្បាតនៃជំងឺ ភាពញឹកញាប់ ថេរ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ ថេរ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
ការមានបញ្ហាសត្វល្អិត/ ដង្កូវ ភាពញឹកញាប់ ថេរ
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
អាំងតង់ស៊ីតេ កើនឡើង
 • មករា
 • កុម្ភះ
 • មិនា
 • មេសា
 • ឧសភា
 • មិថុនា
 • កក្កដា
 • សីហា
 • កញ្ញា
 • តុលា
 • វិច្ឆិកា
 • ធ្នូ
មតិយោបល់:

A pesar de los vientos que afectan actualmente la zona se debe considerar que las barreras vivas sirven como barrera rompeviento, aunque al momento de la siembra el material vegetativo es susceptible para un establecimiento seguro.

នៅក្នុងទស្សនៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដី តើមានចំណុចរបត់ (ក្នុងទស្សនៈអំពីភាពញឹកញាប់ និង/ឬភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ឬគ្រោះថ្នាក់អាកាសធាតុ) ដែលនាំទៅរកបរាជ័យនៃបច្ចេកវិទ្យាដែរឬទេ?

ទេ

2.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនៃគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ) ​

តើបច្ចេកទេសនេះបានប្រឈមនឹងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ដែលឬទេក្នុងរយះពេល​ 10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ?

ទេ

3. ភាពរួស (ហានិភ័យ និងសត្តានុពល)

3.1 ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី និងភាពទប់ទល់នៃបច្ចេកទេស

តារាង 1៖ តារាងវាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីឡើងវិញនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរបច្ចេកទេសស្នូលនូវចំណុច 3.7
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលបានរាយនៅក្នុងកម្រងបញ្ជីសំណួរស្នូលនៃបច្ចេកទេសចំណុច 3.7 ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Wt: ការបាត់ដីស្រទាប់លើដោយការហូរច្រោះ ធម្មតា No hay perdida de suelo por erosión hídrica

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Pu: បាត់បង់នូវផលិតភាពជីវៈដោយសារសកម្មភាពផ្សេងៗ ធម្មតា La escasez de lluvia afecta la actividad biológica de los microorganismos en el suelo.

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Bq: ការថយចុះនូវជីវម៉ាស ធម្មតា Por la seguía se reducen las obras culturales de regulación de sombra y por ende se reduce el aporte de biomasa.
តារាង 2៖ វាយតម្លៃប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលទើបតែកើតឡើង
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដីដែលកើតឡើងទៅតាមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ) ភាពបត់បែននៃបច្ចេកទេសទៅលើប្រភេទនៃការធ្លាក់ចុះគុណភាពដី បញ្ជាក់/ មតិយោបល់

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Et: ការបាត់បង់ដីស្រទាប់លើ ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Cn: ការថយចុះជីជាតិ និងកាត់បន្ថយបរិមាណសារធាតុសរីរាង្គ (មិនកើតឡើងដោយការហូរច្រោះទេ) ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Bl: ការបាត់មីក្រូ និងម៉ាក្រូសរីរាង្គរបស់ដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្សេងៗ

Ha: ការថយចុះសំណើមដី ឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំង

3.2 ការប៉ះពាល់នៅខាងក្នុង និងក្រៅបរិវេណបច្ចេកទេស ក្រោមការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (គ្រោះមហន្តរាយ)

ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គម (ក្នុងបរិវេណ)

ផលិតកម្ម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ផលិតកម្មដំណាំ
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

គុណភាពដំណាំ
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

ភាពសម្បូរបែបនៃផលិតផល
ថយចុះ
កើនឡើង
ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន និងគុណភាពទឹក
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ទឹកបរិភោគដែលអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង
ចំណូល និងថ្លៃដើម
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ចំណូលក្នុងកសិដ្ឋាន
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

បន្ទុកការងារ
កើនឡើង
ថយចុះ

ផលប៉ះពាល់ទៅលើអេកូឡូស៊ី (ក្នុងបរិវេណ)

វដ្តទឹក/លំហូរ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

បរិមាណទឹក
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

កាស្តុកទុកទឹក/ការប្រមូលទឹកទុក
កាត់បន្ថយ
ប្រសើរជាងមុន

រាំងស្ងួត

រំហួត
កើនឡើង
ថយចុះ
ដី
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

សំណើមដី
ថយចុះ
កើនឡើង
ជីវចម្រុះ៖ ដំណាំ, សត្វ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ប្រភេទសត្វមានប្រយោជន៍
ថយចុះ
កើនឡើង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃគ្រោះមហន្តរាយ និងអាកាសធាតុ
ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួត
កើនឡើង
ថយចុះ

រាំងស្ងួត

ល្បឿងខ្យល់
កើនឡើង
ថយចុះ

លប៉ះពាល់នៅខាងក្រៅបរិវេណអនុវត្តន៍

ឳ្យឈ្មោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ/ គ្រោះអាកាសធាតុ ផលប៉ះពាល់ វិសាលភាព

រាំងស្ងួត

ទឹកដែលអាចទាញមកប្រើប្រាស់បាន
ថយចុះ
កើនឡើង

រាំងស្ងួត

លំហូរទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បាននៅរដូវប្រាំង
កាត់បន្ថយ
កើនឡើង
បញ្ជាក់បន្ថែមការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់:

En la àreas de producción la seguía es considerada un problema que afecta primeramente el crecimiento e las plantaciones, las labores culturales en la finca y aplicaciòn de los insumos.

3.3 បទពិសោធន៍ដែលជួបនឹងហានិភ័យខ្ពស់ (រយៈពេលមួយឆ្នាំ) ​

តើពេលវេលាណានៃឆ្នាំដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមូលហេតុ? (ឧ. ក្នុងរដូវកាលដាំដុះ):

Con el comportamiento climático que este año afecta en la zona con la seguía se tienen riesgo de perdida de cosechas y la no floración de las especies que necesitan de la lluvia para culminar esta etapa.

4. សមត្ថភាពបន្ស៊ាំ

4.1 ការកែសម្រួលបច្ចេកទេស

តើបច្ចេកទេសនេះបាន​កែប្រែ​ដើម្បី​បន្ស៊ាំ/ បន្ស៊ាំថែមទៀត​ទៅនឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ និង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​អាកាសធាតុ ដែរឬទេ?
 • ទេ។ ប្រសិនបើ​ ទេ សូមបន្តទៅផ្នែក 4.7។

4.7 ការផ្ដល់យោបល់ទាក់ទងនឹងការបន្ស៊ាំនៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ពេលអនាគត

តើវិធានការចម្បងៗអ្វីខ្លះដែលអាចចាត់ចូលជាបច្ចេកទេសដែលអាចបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុនៅថ្ងៃអនាគតបាន?

El productor considera que una medida es tomar en cuenta las fases de la luna, identificar las especies de resistencia a la seguía y la incorporación de abono orgánico al suelo.

4.8 ទ្រព្យសកម្មដែលជាជំនួយដល់សមត្ថភាពដើម្បីបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងគ្រោះអាកាសធាតុ (មហន្តរាយ)

ធនធានថវិកា

recursos de la finca:
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់

ធនធានសង្គម

លទ្ធភាពទទួលបានពត័មាន និងចំណេះដឹងលើការគ្រប់គ្រងដី
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Capacitaciones, talleres y charlas que se reciben por las instituciones presentes en el municipio.

ភាពដែលអាចអាស្រ័យបានលើព័ត៌មានព្យាករណ៍អាកាសធាតុ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

cuentan con sistemas de pluviómetros y termómetros que les permite tener información asertada.

ធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងដីប្រកបដោយចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ និងបន្ស៊ាំទាន់ពេលវេលា
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Capacitaciones, talleres y charlas que se reciben por las instituciones presentes en el municipio.

ធនធានធម្មជាតិ

សម្ភារៈ និងធនធានដាំដុះ
 • ទាប
 • មធ្យម
 • ខ្ពស់
មតិយោបល់:

Se tienen establecimientos de maderas preciosas

5. សេក្តីសន្និដ្ឋាន និងមេរៀនបទពិសោធន៍

5.1 ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស

ភាពខ្លាំង/ គុណសម្បត្តិ/ ឱកាសនៃបច្ចេកទេស
Disponibilidad y conocimiento del material vegetativo para su reproducción. Especies adaptables a la zona. Uso de abono y fertilizantes orgánicos.
Beneficios amigables al medio ambiente ya que atraen especies polinizadores. (abejas)
Material vegetativo de bajo costo que puede ser considerado para comercializar.

5.2 ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យនៃបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយ

ភាពខ្សោយ/ គុណវិបត្តិ/ ហានិភ័យ តើបច្ចេកទេសទាំងនោះបានដោះស្រាយបញ្ហាដូចម្តេច?
Algunas de las especies que se usan en las barreras vivas (pasto taiwàn (Pennisetum sp) y las especies ornamentales) requieren de mucha agua. Identificadas especies resistentes a la seguía para establecer.

6. ឯកសារយោង និងវេបសាយ

6.1 វិធីសាស្ត្រ/ ប្រភពនៃព័ត៌មាន

 • តាមការចុះទីវាល​ ការស្រាវជ្រាវនៅទីវាល

01

 • ការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ដី

01

ម៉ូឌុល